Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Mielenterveysongelmat
Höyh­tyän tu­ho­pol­tos­ta tuo­mit­tu yritti sy­tyt­tää myös Tuiran kirkon – Millainen henkilö sytyttää tahallaan tulipaloja?

Höyh­tyän tu­ho­pol­tos­ta tuo­mit­tu yritti sy­tyt­tää myös Tuiran kirkon – Mil­lai­nen henkilö sy­tyt­tää ta­hal­laan tu­li­pa­lo­ja?

02.02.2024 13:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jätetä ketään yksin, ehkä sitten myös yh­teis­kun­tam­me alkaisi voimaan pa­rem­min

30.12.2023 05:45 4
Oulun A-Killan asuntolan taso ei riitä Pohteelle – Vuosikymmeniä päihdetoipujia auttaneen yhdistyksen tulevaisuus on vaakalaudalla

Oulun A-Kil­lan asun­to­lan taso ei riitä Poh­teel­le – ­Vuo­si­kym­me­niä päih­de­toi­pu­jia aut­ta­neen yh­dis­tyk­sen tu­le­vai­suus on vaa­ka­lau­dal­la

01.12.2023 18:00 34
Tilaajille
26-vuotias Sini on elänyt syömishäiriön kanssa lapsesta asti – Nyt hänellä menee hyvin, mutta hoidon puutteet Pohteen alueella yllättivät

26-vuo­tias Sini on elänyt syö­mis­häi­riön kanssa lap­ses­ta asti – Nyt hänellä menee hyvin, mutta hoidon puut­teet Pohteen alueel­la yl­lät­ti­vät

12.11.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkoa, häpeää, syyl­li­syyt­tä – kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­des­tä ris­ti­rii­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma – yh­teis­kun­nal­li­set syy-seu­raus­suh­teet on aina huo­mioi­ta­va

15.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Oikeistohallitus on oikeistohallitus
Kolumni

Oi­keis­to­hal­li­tus on oi­keis­to­hal­li­tus

04.07.2023 16:00 32
Tilaajille
Miten meillä on vara sairastuttaa ihmiset?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten meillä on vara sai­ras­tut­taa ih­mi­set?

15.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mieli voi kun­tou­tua myös kehon kautta

05.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omai­se­ni haluaa sai­ras­taa salassa – onko vas­ten­tah­toi­sen pak­ko­hoi­to­pää­tök­sen saanut potilas so­pi­vas­sa mie­len­ti­las­sa te­ke­mään näin raskaan rat­kai­sun?

13.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Vihannissa asuva Sylvi-Helena Kaarela sairastui nuorena masennukseen – hän on toivonut psykoterapia, mutta avuksi on tarjottu lääkkeitä

Vi­han­nis­sa asuva Syl­vi-He­le­na Kaarela sai­ras­tui nuorena ma­sen­nuk­seen – hän on toi­vo­nut psy­ko­te­ra­pia, mutta avuksi on tar­jot­tu lääk­kei­tä

06.11.2022 07:00 6
Tilaajille
OYSin psykiatriset osastot tulvivat potilaita – kaikkia erityisen vaarallisia potilaita ei ole voitu lähettää Niuvanniemeen pakkohoitoon

OYSin psy­kiat­ri­set osastot tul­vi­vat po­ti­lai­ta – kaikkia eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia po­ti­lai­ta ei ole voitu lä­het­tää Niu­van­nie­meen pak­ko­hoi­toon

11.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­luis­sa voidaan eh­käis­tä lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­haas­tei­den kär­jis­ty­mis­tä

20.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Mies kuristi naisen hengiltä Oulussa – tuomittiin taposta, vaikka oli syyntakeeton

Mies kuristi naisen hen­gil­tä Oulussa – tuo­mit­tiin ta­pos­ta, vaikka oli syyn­ta­kee­ton

16.08.2022 13:40 3
Tilaajille
Raha ei yksin tuo hyvinvointia
Kolumni

Raha ei yksin tuo hy­vin­voin­tia

02.08.2022 16:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­ko­lo­gian asema mie­len­ter­vey­den­huol­los­sa – sitkeä kiista kertoo asian mer­ki­tyk­ses­tä

07.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Tutkimus: Hedelmöityshoidoilla syntyneillä suurempi riski mielenterveysongelmille teini-iässä

Tut­ki­mus: He­del­möi­tys­hoi­doil­la syn­ty­neil­lä suu­rem­pi riski mie­len­ter­veys­on­gel­mil­le tei­ni-iäs­sä

28.06.2022 15:52 4
Analyysi: Hoitotakuun tiukennus tuotti pettymyksen mielenterveyskriisiä korjaaville – Hallitus pyyhki yli laajasti kannatetun terapiatakuun, jota vihreät ajoivat

Ana­lyy­si: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tuotti pet­ty­myk­sen mie­len­ter­veys­krii­siä kor­jaa­vil­le – Hal­li­tus pyyhki yli laa­jas­ti kan­na­te­tun te­ra­pia­ta­kuun, jota vihreät ajoivat

31.05.2022 18:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen ja kropan pulmat ta­sa-ar­voi­ses­ti hoi­to­ta­kuun piiriin

30.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Alkoholista tuli pakokeino oululaiselle Aliisalle: "Minäkuva alkaa pirstaloitua, kun kiusaaminen jatkuu monta vuotta" – Dokumentti nostaa esiin mielenterveysongelmista kärsivät nuoret

Al­ko­ho­lis­ta tuli pa­ko­kei­no ou­lu­lai­sel­le Alii­sal­le: "Mi­nä­ku­va alkaa pirs­ta­loi­tua, kun kiu­saa­mi­nen jatkuu monta vuotta" – Do­ku­ment­ti nostaa esiin mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vät nuoret

02.02.2022 18:51 7
Tilaajille