Mielenterveys
Kuukausi
Psykoterapeutin löytäminen on sitä haastavampaa, mitä pohjoisemmaksi ja pienemmälle paikkakunnalle menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

Psy­ko­te­ra­peu­tin löy­tä­mi­nen on sitä haas­ta­vam­paa, mitä poh­joi­sem­mak­si ja pie­nem­mäl­le paik­ka­kun­nal­le menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

27.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kaikki tiet eivät vie Peltolaan - mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua ajoissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kaikki tiet eivät vie Pel­to­laan - mie­len­ter­vey­den on­gel­miin pitää saada apua ajoissa

18.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Solja Peltovuori

Tukea mie­len­ter­veys­omai­sil­le – avun saa­mi­sen suhteen tilanne ei ole tällä het­kel­lä kai­kil­le yh­den­ver­tai­nen

17.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Omaisten harteille jää usein raskas valvontavastuu, kun läheinen on yrittänyt itsemurhaa – avun saaminen kriisissä on vaikeaa lähipiirillekin, ja korona-aika on vaikeuttanut sitä entisestään

Omais­ten har­teil­le jää usein raskas val­von­ta­vas­tuu, kun lä­hei­nen on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa – avun saa­mi­nen krii­sis­sä on vaikeaa lä­hi­pii­ril­le­kin, ja ko­ro­na-ai­ka on vai­keut­ta­nut sitä en­ti­ses­tään

15.07.2020 18:05 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Tapio Eero

Ah­dis­tus­lää­ki­tyk­sel­le tulee olla selkeä pe­rus­te, tar­vet­ta ar­vioi­ta­va haas­tat­te­luil­la ja ky­se­ly­mit­ta­reil­la

10.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Hytönen

Monet mie­len­ter­veys­omai­sis­ta ovat jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la – sai­ras­tu­neen hoitoon pääsy ja vastuu hoi­dos­ta ei saa kaatua omais­ten har­teil­le

07.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän oululaisen potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän ou­lu­lai­sen po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tapio

Maas­sam­me on kym­me­niä tu­han­sia syr­jäy­ty­nei­tä nuoria ai­kui­sia vailla osaavia hoitoja – miksi jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta ei saa asial­lis­ta­kaan ah­dis­tus­lää­ki­tys­tä?

03.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Karttunen

Ah­dis­tus­lääk­kees­tä hoi­to­suh­tee­seen – pää­mää­rä­nä tulisi olla ai­nut­laa­tui­sen ja ar­vok­kaan po­ti­laan kanssa ih­mi­se­nä ole­mi­sen yh­tei­nen ih­met­te­ly ja rat­kai­su­jen poh­din­ta

23.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Laura Hiekkala-Tiusanen, Jukka Kärkkäinen, Sami Pirkola

Skit­so­fre­nia­po­ti­laat kuo­le­vat 15 vuotta nuo­rem­pi­na kuin muut – elin­ta­pa­on­gel­miin koh­den­net­tu­ja in­ter­ven­tio­ta on li­sät­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti

19.06.2020 07:00 3
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hyvinvointikeskuksen entinen asiakas

Ah­dis­tus­lääk­keet pe­las­ta­vat ih­mis­hen­kiä – miksi juuri mielen tuskat ovat niitä, joita ei tar­vit­se hoitaa läpi elämän?

13.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Potilas tuomittiin poliisien pahoinpitelystä Oulun kaupunginsairaalassa – Oikeus: Voiveitsi ei ole rikoslaissa tarkoitettu teräase

Potilas tuo­mit­tiin po­lii­sien pa­hoin­pi­te­lys­tä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa – Oikeus: Voi­veit­si ei ole ri­kos­lais­sa tar­koi­tet­tu teräase

12.06.2020 14:28 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tapio

Vahva ah­dis­tu­nei­suus rin­nas­tet­ta­vis­sa ter­veys­ra­sit­teel­taan la­maut­ta­vaan kipuun

09.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ke­hu­taan, mutta käy­tän­nös­sä apua ei saa

07.06.2020 08:00 3
Tilaajille
Kriisiapua voi saada jo ennen romahtamista, Oulussa autetaan anonyymisti – "Poikkeusoloja siedetään jonkin aikaa, sitten tulee taitekohta, väsytään ja reagoidaan"

Krii­si­apua voi saada jo ennen ro­mah­ta­mis­ta, Oulussa au­te­taan ano­nyy­mis­ti – "Poik­keu­so­lo­ja sie­de­tään jonkin aikaa, sitten tulee tai­te­koh­ta, vä­sy­tään ja rea­goi­daan"

04.06.2020 13:43 0
Tilaajille
Koronaviruksen vuoksi miljoonia ihmisiä uhkaavat mielen sairaudet

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi mil­joo­nia ihmisiä uh­kaa­vat mielen sai­rau­det

14.05.2020 10:53 1