Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Mielenterveys
Oululaisella Ville Tikkasella on 80 000 seuraajan Instagram-tili ja tuore tohtorintutkinto – "Sitä yhdistelmää en suosittele kenellekään"

Ou­lu­lai­sel­la Ville Tik­ka­sel­la on 80 000 seu­raa­jan Ins­ta­gram-ti­li ja tuore toh­to­rin­tut­kin­to – "Sitä yh­dis­tel­mää en suo­sit­te­le ke­nel­le­kään"

22.02.2024 18:00 7
Tilaajille
Hiljaiset loparit herättivät puhumaan kohtuullisuudesta
Kolumni

Hil­jai­set loparit he­rät­ti­vät pu­hu­maan koh­tuul­li­suu­des­ta

03.02.2024 06:05 10
Kylmäuinti rauhoittaa Alisa Ajomaan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suomalaistutkimus: hyinen vesi herättää ahdistuneenkin tuntemaan

Kyl­mä­uin­ti rau­hoit­taa Alisa Ajo­maan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suo­ma­lais­tut­ki­mus: hyinen vesi he­rät­tää ah­dis­tu­neen­kin tun­te­maan

30.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Mielenterveysongelmista on tullut selvästi suurin syy pidemmille sairauspoissaoloille Suomessa – "Kuvastaa muutosta työssä ja yhteiskunnassa"

Mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta on tullut sel­väs­ti suurin syy pi­dem­mil­le sai­raus­pois­sa­oloil­le Suo­mes­sa – "Ku­vas­taa muu­tos­ta työssä ja yh­teis­kun­nas­sa"

19.01.2024 09:21 10
Pitkät jonot ja kasvanut avuntarve aloittivat mullistuksen Oulun seudun mielenterveyspalveluissa – Näin toimit, jos tarvitset apua

Pitkät jonot ja kas­va­nut avun­tar­ve aloit­ti­vat mul­lis­tuk­sen Oulun seudun mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa – Näin toimit, jos tar­vit­set apua

13.01.2024 06:00 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys on tärkeää – miksi hoitoon pääsy on silti vai­keaa?

05.01.2024 05:30 2
Jussi Tukiainen ratkoo paikallisten ongelmia radiossa – Kaikkea elämässään tehneelle miehelle psykologia on elämäntapa

Jussi Tu­kiai­nen ratkoo pai­kal­lis­ten on­gel­mia ra­dios­sa – Kaikkea elä­mäs­sään teh­neel­le mie­hel­le psy­ko­lo­gia on elä­män­ta­pa

10.12.2023 10:07 9
Tilaajille
Miksi poliisin neuvottelijat jututtavat ihmisiä Kärppäpelissä? Näin toimii harvoin julkisuudessa nähty Oulun poliisin neuvotteluryhmä

Miksi po­lii­sin neu­vot­te­li­jat ju­tut­ta­vat ihmisiä Kärp­pä­pe­lis­sä? Näin toimii harvoin jul­ki­suu­des­sa nähty Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­mä

09.12.2023 05:00 12
Tilaajille
Oulussa nyt: Lääketieteen opiskelija Maria Antola kirjoitti näytelmän tekoälystä, joka yrittää väkisin pitää Suomen onnellisena

Oulussa nyt: Lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja Maria Antola kir­joit­ti näy­tel­män te­koä­lys­tä, joka yrittää väkisin pitää Suomen on­nel­li­se­na

30.11.2023 13:45
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

28.11.2023 14:00 7
Tilaajille
Näin selvität, onko ahdistus sittenkin jotain muuta – "Käsite on liestynyt reunoiltaan", Pirjo Hassinen sanoo, mutta yhtä tunnetta hän oikeasti pelkää

Näin sel­vi­tät, onko ah­dis­tus sit­ten­kin jotain muuta – "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan", Pirjo Has­si­nen sanoo, mutta yhtä tun­net­ta hän oi­keas­ti pelkää

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Tehtaanjohtaja Eeva joutuu mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen – Kempeleläisohjaajan masennuskomedia nauraa yleisön asenteille

Teh­taan­joh­ta­ja Eeva joutuu mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien työ­kes­kuk­seen – Kem­pe­le­läis­oh­jaa­jan ma­sen­nus­ko­me­dia nauraa yleisön asen­teil­le

27.11.2023 06:00
Tilaajille
Oululainen Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Ou­lu­lai­nen Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

25.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30 11
Tilaajille
Psykiatristen osastopaikkojen karsiminen on ollut kallis virhe – Kuinka moni hoitoa odottava ehtii menettää toivonsa niin kuin Miki Liukkonen?
Kolumni

Psy­kiat­ris­ten osas­to­paik­ko­jen kar­si­mi­nen on ollut kallis virhe – Kuinka moni hoitoa odot­ta­va ehtii me­net­tää toi­von­sa niin kuin Miki Liuk­ko­nen?

11.11.2023 06:05 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isät eivät tule näh­dyk­si pal­ve­luis­sa – ajoissa annettu tuki vah­vis­taa koko perheen hy­vin­voin­tia

11.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­te­tään sei­nis­tä, ei lasten ja nuorten pal­ve­luis­ta

10.11.2023 08:27 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kohta vain muisto

10.11.2023 05:00
Akuutissa tilanteessa Ouluun, erikoislääkäri tapaa toistaiseksi vain etänä – Näin kuusamolaisten nuorten mielenterveysasioita hoidetaan Pohteessa

Akuu­tis­sa ti­lan­tees­sa Ouluun, eri­kois­lää­kä­ri tapaa tois­tai­sek­si vain etänä – Näin kuu­sa­mo­lais­ten nuorten mie­len­ter­veys­asioi­ta hoi­de­taan Poh­tees­sa

07.11.2023 09:38 5
Tilaajille