Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Mielenterveys
Ortotopologialla kerättiin apua opiskelijoiden hyvinvointiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tulevaisuudessakin dosentti Aapo Heikkilän kenkiin

Or­to­to­po­lo­gial­la ke­rät­tiin apua opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tu­le­vai­suu­des­sa­kin do­sent­ti Aapo Heik­ki­län kenkiin

14.05.2022 06:08 10
Liikunta ylläpitää mielenterveyttä erityisesti vaikeina aikoina – lue tutkijan vinkit hyvän mielen liikuntaan

Lii­kun­ta yl­lä­pi­tää mie­len­ter­veyt­tä eri­tyi­ses­ti vai­kei­na aikoina – lue tut­ki­jan vinkit hyvän mielen lii­kun­taan

24.04.2022 06:30 3
Tilaajille
Kun Alma halusi kuolla, Muurolan psykiatrisessa sairaalassa tehtiin päätös, joka pelasti hänen henkensä – Lapin Kansan toimittaja ja kuvaaja seurasivat päivän suljetun osaston arkea

Kun Alma halusi kuolla, Muu­ro­lan psy­kiat­ri­ses­sa sai­raa­las­sa tehtiin päätös, joka pelasti hänen hen­ken­sä – Lapin Kansan toi­mit­ta­ja ja kuvaaja seu­ra­si­vat päivän sul­je­tun osaston arkea

23.04.2022 12:30 5
Tilaajille
Ukrainan sota on herättänyt rauhan aikaan tottuneet suomalaiset – "Sitä ei pystytä mitenkään varmistamaan, että ihminen kykenee toimimaan tosipaikassa"

Uk­rai­nan sota on he­rät­tä­nyt rauhan aikaan tot­tu­neet suo­ma­lai­set – "Sitä ei pystytä mi­ten­kään var­mis­ta­maan, että ihminen kykenee toi­mi­maan to­si­pai­kas­sa"

02.04.2022 17:18 7
Tilaajille
MIELI ry: Suomalaisten kokema kuormitus on kasvanut selvästi viime vuodesta, nuorten aikuisten tilanne pahentunut entisestään

MIELI ry: Suo­ma­lais­ten kokema kuor­mi­tus on kas­va­nut sel­väs­ti viime vuo­des­ta, nuorten ai­kuis­ten tilanne pa­hen­tu­nut en­ti­ses­tään

01.04.2022 08:14 1
Venäjän hyökkäys painaa mieltä Suomessakin – THL:n tutkimusprofessori: Iso stressitekijä, joka aiheuttaa paljon oireilua

Venäjän hyök­käys painaa mieltä Suo­mes­sa­kin – THL:n tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: Iso stres­si­te­ki­jä, joka ai­heut­taa paljon oi­rei­lua

13.03.2022 08:00 2
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ahdistaa ja huolestuttaa suomalaisia – näillä asiantuntijoiden vinkeillä voit käsitellä ahdistusta

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ah­dis­taa ja huo­les­tut­taa suo­ma­lai­sia – näillä asian­tun­ti­joi­den vin­keil­lä voit kä­si­tel­lä ah­dis­tus­ta

11.03.2022 07:30 2
Tilaajille
Kriisipuhelimeen tullut enemmän soittoja kuin koskaan – "Ukrainan tilanne mainitaan lähes jokaisessa puhelussa"

Krii­si­pu­he­li­meen tullut enemmän soit­to­ja kuin koskaan – "Uk­rai­nan tilanne mai­ni­taan lähes jo­kai­ses­sa pu­he­lus­sa"

09.03.2022 10:43 1
Tilaajille
Oululaisnuoret kertovat, kuinka sairaalakoulu pelasti kun peruskoulu kävi liian raskaaksi – mielenterveysongelmat tyypillisin syy päätyä sairaalaopetukseen

Ou­lu­lais­nuo­ret ker­to­vat, kuinka sai­raa­la­kou­lu pelasti kun pe­rus­kou­lu kävi liian ras­kaak­si – mie­len­ter­vey­son­gel­mat tyy­pil­li­sin syy päätyä sai­raa­la­ope­tuk­seen

05.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Sodan pelko puhuttaa MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa –venäläistaustaiset kertovat  halveksunnasta ja uhkailusta

Sodan pelko pu­hut­taa MLL:n Lasten ja nuorten pu­he­li­mes­sa ja cha­tis­sa –ve­nä­läis­taus­tai­set ker­to­vat hal­vek­sun­nas­ta ja uh­kai­lus­ta

04.03.2022 12:30 1
Tilaajille
Koulu voi olla Raatteentie – lapsena kiusattu on lopun ikäänsä levoton
Kolumni

Koulu voi olla Raat­teen­tie – lapsena kiu­sat­tu on lopun ikäänsä levoton

23.02.2022 06:00 13
Tilaajille
Ystävillä on suuri vaikutus ihmisen terveydelle – "Naurusta elimistö saa kaipaamaansa lepoa ja puhdistuksen stressihormoneista"

Ys­tä­vil­lä on suuri vai­ku­tus ihmisen ter­vey­del­le – "Nau­rus­ta eli­mis­tö saa kai­paa­maan­sa lepoa ja puh­dis­tuk­sen stres­si­hor­mo­neis­ta"

14.02.2022 10:00
Tilaajille
Puheenaihe: Unohtuiko ihmisten hyvinvointi pandemian torjunnassa?

Pu­hee­nai­he: Unoh­tui­ko ih­mis­ten hy­vin­voin­ti pan­de­mian tor­jun­nas­sa?

13.02.2022 08:00 9
Tilaajille
Uusi ylilääkäri haluaa kehittää Oulun kritisoituja mielenterveyspalveluja – hyvinvointilautakunta reagoi työntekijöiden huoleen: "Asia otetaan vakavasti"

Uusi yli­lää­kä­ri haluaa ke­hit­tää Oulun kri­ti­soi­tu­ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­ja – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta reagoi työn­te­ki­jöi­den huo­leen: "Asia otetaan va­ka­vas­ti"

11.02.2022 14:41 15
Tilaajille
Kun sisäinen kompassi menee sekaisin, tunne voi olla epämiellyttävä – Entä jos antaisimme itsellemme luvan eksyä välillä?
Kolumni

Kun si­säi­nen kom­pas­si menee se­kai­sin, tunne voi olla epä­miel­lyt­tä­vä – Entä jos an­tai­sim­me it­sel­lem­me luvan eksyä vä­lil­lä?

07.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun mielenterveyspalvelut ovat kriisissä, työntekijöiltä sataa rajua kritiikkiä Jorma Mäkitalolle ja palvelupäällikölle – "Psykiatrista hoitoa johdetaan kuin tehtaan tuotantolinjaa"

Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ovat krii­sis­sä, työn­te­ki­jöil­tä sataa rajua kri­tiik­kiä Jorma Mä­ki­ta­lol­le ja pal­ve­lu­pääl­li­köl­le – "P­sy­kiat­ris­ta hoitoa joh­de­taan kuin tehtaan tuo­tan­to­lin­jaa"

07.02.2022 12:07 65
Tilaajille
Nuoret tytöt voivat aiempaa huonommin – joka kolmas kertoo olevansa masentunut ja ahdistunut: "Nuori tarvitsee yhteisön, johon kuulua", sanoo oululaisen Tyttöjen Talon ohjaaja

Nuoret tytöt voivat aiempaa huo­nom­min – joka kolmas kertoo ole­van­sa ma­sen­tu­nut ja ah­dis­tu­nut: "Nuori tar­vit­see yh­tei­sön, johon kuu­lua", sanoo ou­lu­lai­sen Tyt­tö­jen Talon ohjaaja

03.02.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta kohti toi­mi­vaa yh­teis­työ­tä – so­siaa­li­pal­ve­lut eivät ole vain päih­de­pal­ve­lui­ta tai asu­mi­sen tukea

29.01.2022 03:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen valmisteluryhmä sijoittaisi psykiatrisen hoidon sosiaalipalveluihin –  lääkärit jyrähtivät: "Kuka vain voi sairastua mielenterveyshäiriöön"

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­ryh­mä si­joit­tai­si psy­kiat­ri­sen hoidon so­siaa­li­pal­ve­lui­hin –  lää­kä­rit jy­räh­ti­vät: "Kuka vain voi sai­ras­tua mie­len­ter­veys­häi­riöön"

26.01.2022 14:58 52
Tilaajille
Mieli ry: Itsemurhasuunnitelmista soitetaan Kriisipuhelimeen lähes kolme kertaa useammin kuin ennen pandemiaa

Mieli ry: It­se­mur­ha­suun­ni­tel­mis­ta soi­te­taan Krii­si­pu­he­li­meen lähes kolme kertaa useam­min kuin ennen pan­de­miaa

20.01.2022 08:05 4