Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Mielenterveys
MIELI ry:n mielenterveyspalkinto Hailuodon kunnalle – "Hailuoto osoittaa, että mielenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suunnitelmallisesti" palkintoa perustellaan

MIELI ry:n mie­len­ter­veys­pal­kin­to Hai­luo­don kun­nal­le – "Hai­luo­to osoit­taa, että mie­len­ter­veyt­tä voidaan työ­yh­tei­sös­sä ke­hit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti" pal­kin­toa pe­rus­tel­laan

10.10.2021 16:16
Tilaajille
Tutkimus selvitti seksuaalirikollisuutta ja sen ennaltaehkäisyn keinoja: riskitekijöinä mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja sosiaalinen huono-osaisuus

Tut­ki­mus sel­vit­ti sek­suaa­li­ri­kol­li­suut­ta ja sen en­nal­ta­eh­käi­syn kei­no­ja: ris­ki­te­ki­jöi­nä mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, päih­tei­den käyttö ja so­siaa­li­nen huo­no-osai­suus

29.09.2021 10:48 2
Kouluterveyskysely: Oma mieliala huolettaa yhä useampaa pohjoispohjanmaalaista nuorta, yksinäisyys on lisääntynyt, huumeita on helppo hankkia

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

19.09.2021 18:00 2
Tilaajille
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

19.09.2021 09:00 1
Tilaajille
Kaisa sairastui masennukseen ja aloitti psykoterapian — vakuutusyhtiön silmissä hänestä tuli riskiasiakas

Kaisa sai­ras­tui ma­sen­nuk­seen ja aloitti psy­ko­te­ra­pian — va­kuu­tus­yh­tiön sil­mis­sä hänestä tuli ris­ki­asia­kas

28.08.2021 08:00 6
Tilaajille
Huippukävelijä Aku Partanen vaati itseltään mahdottomia – vasta paniikkihäiriö ja masennus opettivat armollisuutta: "Elän nyt unelmaani"

Huip­pu­kä­ve­li­jä Aku Par­ta­nen vaati it­sel­tään mah­dot­to­mia – vasta pa­niik­ki­häi­riö ja ma­sen­nus opet­ti­vat ar­mol­li­suut­ta: "Elän nyt unel­maa­ni"

21.08.2021 18:30 2
Tilaajille
Tiktokkaaja Andreas Tolosen Viikko lasikopissa -haaste kerrytti 10 000 euroa mielenterveystyölle

Tik­tok­kaa­ja Andreas Tolosen Viikko la­si­ko­pis­sa -haaste ker­ryt­ti 10 000 euroa mie­len­ter­veys­työl­le

19.08.2021 13:43
Tilaajille
Masennuksen tai riippuvuuden taustalla voi olla hoitamaton ADHD, jota diagnosoidaan nyt enemmän kuin koskaan – oululainen Marika Vandell, 41, sai helpotuksen pään kaaokseen vasta aikuisena

Ma­sen­nuk­sen tai riip­pu­vuu­den taus­tal­la voi olla hoi­ta­ma­ton ADHD, jota diag­no­soi­daan nyt enemmän kuin koskaan – ou­lu­lai­nen Marika Van­dell, 41, sai hel­po­tuk­sen pään kaaok­seen vasta ai­kui­se­na

19.08.2021 06:30 6
Tilaajille
Tiktokkaaja Andreas Tolonen on asustanut lasikopissa torstaista lähtien – Viikko lasikopissa -tempaus on kerryttänyt yli 3 500 euroa mielenterveystyöhön

Tik­tok­kaa­ja Andreas Tolonen on asus­ta­nut la­si­ko­pis­sa tors­tais­ta lähtien – Viikko la­si­ko­pis­sa -tem­paus on ker­ryt­tä­nyt yli 3 500 euroa mie­len­ter­veys­työ­hön

16.08.2021 14:33 2
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset voivat joutua odottamaan jopa vuoden saadakseen apua mielenterveysongelmiin – "Surullisimpia ovat tarinat, joissa vanhemmat ovat yrittäneet saada nuorelle apua jo lapsesta asti"

Kodin ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut lapset voivat joutua odot­ta­maan jopa vuoden saa­dak­seen apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – "­Su­rul­li­sim­pia ovat ta­ri­nat, joissa van­hem­mat ovat yrit­tä­neet saada nuo­rel­le apua jo lap­ses­ta asti"

12.08.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen hy­vin­voin­ti pa­rem­mak­si muut­ta­mal­la yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta – Työ­kult­tuu­rim­me kaipaa ra­vis­te­lua

04.08.2021 07:30 4
Tilaajille
THL: Korona-aika saanut korkeakoulutetut naiset ja matalasti koulutetut miehet hakemaan apua mielenterveysongelmiin – henkinen kuormitus kasvanut työikäisillä

THL: Ko­ro­na-ai­ka saanut kor­kea­kou­lu­te­tut naiset ja ma­ta­las­ti kou­lu­te­tut miehet ha­ke­maan apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – hen­ki­nen kuor­mi­tus kas­va­nut työ­ikäi­sil­lä

22.07.2021 07:27 3
Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit voivat vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja toipumista – "Ajattelin todella pitkään, että minähän olen terve, että minulla on vain tällainen tapa elää"

Syö­mis­häi­riöi­den diag­noo­si­kri­tee­rit voivat vai­keut­taa hoitoon pääsyä ja toi­pu­mis­ta – "A­jat­te­lin todella pit­kään, että minähän olen terve, että minulla on vain täl­lai­nen tapa elää"

13.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Terve arki lisää tervettä mieltä – alakuloa tai vaikeita elämänvaiheita ei aikaisemmin pidetty samalla tavalla sairautena kuin nykyisin
Pääkirjoitus

Terve arki lisää ter­vet­tä mieltä – ala­ku­loa tai vai­kei­ta elä­män­vai­hei­ta ei ai­kai­sem­min pidetty samalla tavalla sai­rau­te­na kuin ny­kyi­sin

30.06.2021 20:00 7
Tilaajille
Kyselytutkimus: Lähes joka neljäs suomalaisyrittäjä on ylirasittunut tai liki loppuun palanut

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lais­yrit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille
THL:n tutkimus: Oululaisilla itsemurha-ajatuksia enemmän kuin koko maassa keskimäärin

THL:n tut­ki­mus: Ou­lu­lai­sil­la it­se­mur­ha-aja­tuk­sia enemmän kuin koko maassa kes­ki­mää­rin

01.06.2021 18:23 6
Tilaajille
Raimo Tyyskä on nähnyt psykoosissa itse Saatanan – Skitsofrenia on edelleen yksi lääketieteen mysteereistä

Raimo Tyyskä on nähnyt psy­koo­sis­sa itse Saa­ta­nan – Skit­so­fre­nia on edel­leen yksi lää­ke­tie­teen mys­tee­reis­tä

29.05.2021 08:00 5
Tilaajille
Vaikka kaikki näyttäisi olevan hyvin, nuori voi musertua paineiden alle –  "Aikuiset eivät tunnu ymmärtävän, mitä kaikkea nuoren maailma käsittää"

Vaikka kaikki näyt­täi­si olevan hyvin, nuori voi mu­ser­tua pai­nei­den alle – "Ai­kui­set eivät tunnu ym­mär­tä­vän, mitä kaikkea nuoren maailma kä­sit­tää"

23.05.2021 07:00 2
Tilaajille
Pitkällä psykoterapialla hoidetaan myös ongelmia, joissa sitä ei tarvittaisi – näin kouluttajapsykologi korjaisi tilannetta

Pit­käl­lä psy­ko­te­ra­pial­la hoi­de­taan myös on­gel­mia, joissa sitä ei tar­vit­tai­si – näin kou­lut­ta­ja­psy­ko­lo­gi kor­jai­si ti­lan­net­ta

09.05.2021 18:30 2
Tilaajille