Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mielenterveys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la on oikeus mielen hy­vin­voin­tiin – di­gi­ta­li­saa­tio on yksi rat­kai­su mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­sek­si

13.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­set ter­veys­tar­kas­tus­ten rin­nal­le – lapsi tai nuori voisi ym­mär­tää var­hai­sen diag­noo­sin avulla omia tun­te­muk­siaan pa­rem­min

08.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­sil­lä työ­pai­koil­la vai­ku­te­taan nuorten hy­vin­voin­tiin – jo­kai­nen voi aloit­taa uuden työ­vuo­den sa­no­mal­la nuo­rel­le työ­ka­ve­ril­le, miten hyvin hän työnsä hoitaa

28.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­ka­pom­mi ti­kit­tää – re­surs­se­ja vaa­di­taan enem­män, jos uupunut kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja odottaa hoitoon pääsyä kuu­kau­sia

23.12.2022 05:30
Tilaajille
Jos miehet tiskaisivat enemmän, maailman pahuus vähenisi – Putin on korkeintaan huuhdellut vodkalasinsa
Essee

Jos miehet tis­kai­si­vat enem­män, maail­man pahuus vä­he­ni­si – Putin on kor­kein­taan huuh­del­lut vod­ka­la­sin­sa

16.12.2022 13:55 12
Tilaajille
Terhi on kärsinyt porukan ulkopuolelle jäämisestä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kahviseuraksi – aikuisiän yksinäisyys koskettaa monia

Terhi on kär­si­nyt porukan ul­ko­puo­lel­le jää­mi­ses­tä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kah­vi­seu­rak­si – ai­kuis­iän yk­si­näi­syys kos­ket­taa monia

10.12.2022 11:30 14
Tilaajille
Tia Parviaisella on eri persoonan osia, joista toiset kokevat ahdistusta ja toiset suojelevat siltä – paras apu oireisiin löytyi muualta kuin lääkkeistä

Tia Par­viai­sel­la on eri per­soo­nan osia, joista toiset kokevat ah­dis­tus­ta ja toiset suo­je­le­vat siltä – paras apu oi­rei­siin löytyi muualta kuin lääk­keis­tä

05.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­ta­eh­käi­se­vät pa­ri­suh­de- ja per­he­pal­ve­lut tuovat sääs­tö­jä mie­len­ter­veys­kus­tan­nuk­siin

29.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Psykiatriset potilaat on sysätty osastohoidosta asumispalveluihin eikä avohoitoa ole lisätty, paljastaa Oulun yliopiston selvitys

Psy­kiat­ri­set po­ti­laat on sysätty osas­to­hoi­dos­ta asu­mis­pal­ve­lui­hin eikä avo­hoi­toa ole li­sät­ty, pal­jas­taa Oulun yli­opis­ton sel­vi­tys

14.11.2022 10:07 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen on tra­ge­dia – asia saa laa­jem­paa mer­ki­tys­tä, kun tie­de­tään, että yksi syr­jäy­ty­nyt (lue syr­jäy­tet­ty) nuori maksaa yh­teis­kun­nal­le noin mil­joo­na euroa

08.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ra­piaa kaik­ki­voi­pai­se­na lääk­kee­nä ma­sen­nuk­seen ja mie­len­ter­veys­on­gel­miin tar­kas­tel­ta­va kriit­ti­sem­min – lap­sem­me päätyi riis­tä­mään hen­ken­sä te­ra­peu­tin oh­jeis­tet­tua häntä ”it­se­näis­ty­mään”

11.10.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten hy­vin­voin­tiin käy­te­tyt varat eivät ole kus­tan­nuk­sia, vaan si­joi­tus tu­le­vai­suu­teen

11.10.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys Poh­jois-Poh­jan­maan yk­kös­asiak­si – hy­vin­voin­ti­aluei­den aloit­taes­sa ta­voit­tee­na pitää olla, että pal­ve­lu­pol­ku ei enää katkea

10.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Voiko nuorten mielenterveyden ongelmiin puuttua ennalta nykykeinoin, Sunnuntaikäräjät pohtii

Voiko nuorten mie­len­ter­vey­den on­gel­miin puuttua ennalta ny­ky­kei­noin, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

09.10.2022 08:00
Tilaajille
Nuorten mielenterveysongelmia pohdittiin paneelikeskustelussa Oulun Valkeassa: "On nuorten aliarvioimista, jos auttaja ei ole ammattilainen"

Nuorten mie­len­ter­veys­on­gel­mia poh­dit­tiin pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa Oulun Val­keas­sa: "On nuorten aliar­vioi­mis­ta, jos auttaja ei ole am­mat­ti­lai­nen"

08.10.2022 17:15 6
Tilaajille
Koronarajoitukset tuhosivat elämiä, mutta nuorten pahoinvoinnin takana on muutakin
Kolumni

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tu­ho­si­vat elämiä, mutta nuorten pa­hoin­voin­nin takana on muu­ta­kin

08.10.2022 16:00 6
Tilaajille
Itsemurhan tehneen oululaisopiskelijan isä sanoo, että koronasulkujen myötä hänen poikansa yksinäisyys kärjistyi: "Nuori, pyydä apua, älä jää yksin"

It­se­mur­han tehneen ou­lu­lais­opis­ke­li­jan isä sanoo, että ko­ro­na­sul­ku­jen myötä hänen poi­kan­sa yk­si­näi­syys kär­jis­tyi: "Nuori, pyydä apua, älä jää yksin"

08.10.2022 06:00 29
Tilaajille
Oululaislähtöinen Nina tietää omasta kokemuksestaan, että silloin kun nuori pyytää apua, on jo tosi paha olla – Toipuminen mielenterveysongelmista kesti vuosia mutta tänään hän näkee elämänsä valoisana

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Nina tietää omasta ko­ke­muk­ses­taan, että silloin kun nuori pyytää apua, on jo tosi paha olla – Toi­pu­mi­nen mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kesti vuosia mutta tänään hän näkee elä­män­sä va­loi­sa­na

07.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­omai­sil­la on oikeus ter­vey­teen, eivätkä he saa siirtyä syn­kik­si lu­vuik­si ti­las­tois­sa

06.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Pohjoisen yritykset haluavat nostaa lasten ja nuorten mielenterveyden julkiseen keskusteluun – mukana Kaleva Media, LähiTapiola ja Arina

Poh­joi­sen yri­tyk­set ha­lua­vat nostaa lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­den jul­ki­seen kes­kus­te­luun – mukana Kaleva Media, Lä­hi­Ta­pio­la ja Arina

04.10.2022 14:06 2