Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mielenterveys
Kuukausi
"Mikä tahansa tapa jolla puhutaan psyykkisistä sairauksista on hyvä tapa purkaa siihen liittyvää stigmaa" — psykiatri Erfan Jahangirin kiinnostus psykiatriaan syntyi sen moniulotteisuudesta

"Mikä tahansa tapa jolla pu­hu­taan psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta on hyvä tapa purkaa siihen liit­ty­vää stig­maa" — psy­kiat­ri Erfan Ja­han­gi­rin kiin­nos­tus psy­kiat­riaan syntyi sen mo­ni­ulot­tei­suu­des­ta

19.09.2023 14:59 1
Oululainen Anna Karvosenoja, 42, tietää, millaista on maata ruumisarkussa – Maanantaina alkavassa tapahtumassa sitä pääsee itsekin kokeilemaan

Ou­lu­lai­nen Anna Kar­vo­se­no­ja, 42, tietää, mil­lais­ta on maata ruu­mis­ar­kus­sa – Maa­nan­tai­na al­ka­vas­sa ta­pah­tu­mas­sa sitä pääsee itsekin ko­kei­le­maan

09.09.2023 18:00 10
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon huoneistoista kumpusi oikeuskiista –  Taloyhtiö otti mielenterveyskuntoutujille vuokrattuja asuntoja haltuun

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon huo­neis­tois­ta kumpusi oi­keus­kiis­ta –  Ta­lo­yh­tiö otti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le vuok­rat­tu­ja asun­to­ja haltuun

07.09.2023 05:00 35
Tilaajille
Miksi Oulussa niin moni nuori voi nyt pahoin? – Rikosylikomisario on havainnut alueen nuorten rikoksissa uusia synkkiä piirteitä

Miksi Oulussa niin moni nuori voi nyt pahoin? – Ri­kos­yli­ko­mi­sa­rio on ha­vain­nut alueen nuorten ri­kok­sis­sa uusia synkkiä piir­tei­tä

30.08.2023 07:00 41
Tilaajille
Vanhemmat
Mies sytytti tulipaloja kerros- ja rivitalohuoneistoissa Oulussa – jätettiin rangaistuksetta syyntakeettomuuden vuoksi

Mies sytytti tu­li­pa­lo­ja kerros- ja ri­vi­ta­lo­huo­neis­tois­sa Oulussa – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta syyn­ta­keet­to­muu­den vuoksi

25.08.2023 14:15 1
Tilaajille
Oululaisen Pekan päässä elää kahdeksan harhaäänen joukko – Pahimmillaan ne ovat sadistisia, ja komentavat Pekkaa vahingoittamaan itseään

Ou­lu­lai­sen Pekan päässä elää kah­dek­san har­ha­ää­nen joukko – Pa­him­mil­laan ne ovat sa­dis­ti­sia, ja ko­men­ta­vat Pekkaa va­hin­goit­ta­maan itseään

06.08.2023 06:00 16
Tilaajille
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Oululainen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clothing -vaatebrändillään huomion nuorten hyvinvointiin

Ou­lu­lai­nen Robi Tolonen haluaa kääntää Särki Clot­hing -vaa­te­brän­dil­lään huomion nuorten hy­vin­voin­tiin

29.07.2023 06:03 1
Räppäri Sana puhuu mielenterveysasioista avoimesti, koska siten hän voi auttaa muita – julkisessa keskustelussa häntä ärsyttää yksi sitkeä asia

Räppäri Sana puhuu mie­len­ter­veys­asiois­ta avoi­mes­ti, koska siten hän voi auttaa muita – jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa häntä är­syt­tää yksi sitkeä asia

15.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Miki Liukkosen muistolle perustettu keräys on tuottanut jo yli 17 000 euroa – tuotot ohjataan mielenterveystyöhön

Miki Liuk­ko­sen muis­tol­le pe­rus­tet­tu keräys on tuot­ta­nut jo yli 17 000 euroa – tuotot oh­ja­taan mie­len­ter­veys­työ­hön

07.07.2023 15:55 5
Mikä helpottaisi yksinäisyyttä? Ammattilaisilla on ratkaisuja, mutta hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

Mikä hel­pot­tai­si yk­si­näi­syyt­tä? Am­mat­ti­lai­sil­la on rat­kai­su­ja, mutta hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pääl­lik­kö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

29.06.2023 07:00 10
Tilaajille
Vastaa mieluummin ajoissa kuiskaukseen, kuin myöhäiseen hätähuutoon
Kolumni

Vastaa mie­luum­min ajoissa kuis­kauk­seen, kuin myö­häi­seen hä­tä­huu­toon

15.06.2023 20:00 2
AVI: Lasten passittaminen aikuisten osastoille lain vastaista Oulun nuorisopsykiatrisella – muutosta vaaditaan kesäkuun loppuun mennessä

AVI: Lasten pas­sit­ta­mi­nen ai­kuis­ten osas­toil­le lain vas­tais­ta Oulun nuo­ri­so­psy­kiat­ri­sel­la – muu­tos­ta vaa­di­taan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

15.06.2023 12:37 1
Yhteensä 40 nuorta sijoitettiin aikuisten osastoille nuorisopsykiatrian ruuhkan vuoksi – Syömishäiriöyksikön lisäksi Pohde tarvitsee lastensuojeluyksikön, jonka ei tarvitse tuottaa voittoa

Yh­teen­sä 40 nuorta si­joi­tet­tiin ai­kuis­ten osas­toil­le nuo­ri­so­psy­kiat­rian ruuhkan vuoksi – Syö­mis­häi­riö­yk­si­kön lisäksi Pohde tar­vit­see las­ten­suo­je­luyk­si­kön, jonka ei tar­vit­se tuottaa voittoa

15.06.2023 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­man sai­ras­tues­sa psyyk­ki­ses­ti perheen lapsi voi ajautua vas­tuun­kan­ta­jak­si – lap­si­omai­set ovat nä­ky­mä­tön ryhmä asian va­ka­vuu­teen nähden

05.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Raahessa poikkeuksellisen veriteon tehnyt mies oli syyntakeeton – tuomittiin murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­hes­sa poik­keuk­sel­li­sen ve­ri­teon tehnyt mies oli syyn­ta­kee­ton – tuo­mit­tiin mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

02.06.2023 15:17 1
Tilaajille
Tavoitteletko hyvää itsetuntoa? Ei kannata, sillä siitä ei ole mitään hyötyä
Essee

Ta­voit­te­let­ko hyvää it­se­tun­toa? Ei kan­na­ta, sillä siitä ei ole mitään hyötyä

19.05.2023 15:30 13
Tilaajille
Psykoosin ennuste on parempi niillä, jotka sairastuvat ennen 18-vuoden ikää – työllistyminen on silti mielenterveyshäiriöstä heikointa

Psy­koo­sin ennuste on parempi niillä, jotka sai­ras­tu­vat ennen 18-vuo­den ikää – työl­lis­ty­mi­nen on silti mie­len­ter­veys­häi­riös­tä hei­koin­ta

08.05.2023 10:49 1
Mielenterveysongelmat tuovat inhimillisen kärsimyksen lisäksi valtiontalouteen valtavan loven – miten asiantuntijat ja hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet tarttuisivat mielenterveyskriisiin?

Mie­len­ter­veys­on­gel­mat tuovat in­hi­mil­li­sen kär­si­myk­sen lisäksi val­tion­ta­lou­teen val­ta­van loven – miten asian­tun­ti­jat ja hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­vat puo­lueet tart­tui­si­vat mie­len­ter­veysk­rii­siin?

08.05.2023 09:31 1
Oulun poliisi kuljettaa vaaralliseksi epäiltyjä potilaita hoitoon joka päivä – Psykoosista kärsivälle ja apua soittaneelle läheiselle voimakeinot voivat olla traumaattisia

Oulun poliisi kul­jet­taa vaa­ral­li­sek­si epäil­ty­jä po­ti­lai­ta hoitoon joka päivä – Psy­koo­sis­ta kär­si­väl­le ja apua soit­ta­neel­le lä­hei­sel­le voi­ma­kei­not voivat olla trau­maat­ti­sia

08.05.2023 06:00 23
Tilaajille