Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

lasten ja nuorten pahoinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hätä vaatii toimia – op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­sen sijaan tukea tulee koh­den­taa kou­lu­tuk­sen al­ku­pää­hän

05.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten vä­ki­val­lan tor­jun­ta vaatii yh­teis­työ­tä

05.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien auk­to­ri­teet­ti pa­lau­tet­ta­va

02.06.2021 03:00
Tilaajille
Kolumni

Paha olo täytyy huomata

01.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti pää­tök­sen­teon kes­ki­pis­tee­seen Oulussa

26.05.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­lit eivät ole syy nuorten vä­ki­val­tai­suu­teen – pe­laa­mi­nen on ta­sa­ver­tai­nen, yh­teis­työ­tä ja on­gel­man­rat­kai­sua ke­hit­tä­vä har­ras­tus, jota va­li­tet­ta­vas­ti de­mo­ni­soi­daan

22.02.2021 18:00 2
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat kes­kus­te­lu­apua kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

22.02.2021 09:34 2
Kolumni

Miksi nuoren pitää kuolla vä­ki­val­tai­ses­ti ennen kuin yh­teis­kun­ta herää?

20.02.2021 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tulisi pa­laut­taa Oulun kou­lui­hin

05.02.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ohi­tus­kais­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin – ke­hi­tys­vai­hees­sa rikki oleva mieli tar­vit­see apua ja hoitoa heti

08.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ky­mät­tö­mät lapset tulevat eri­lai­sis­ta per­heis­tä – tär­kein­tä olisi, että van­hem­pi si­joit­tai­si lap­sen­sa tar­pei­neen aina ar­vo­jär­jes­tyk­sen­sä kärkeen

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille