Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

lasten ja nuorten pahoinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lusete­lil­lä ei hätää rat­kais­ta – ma­sen­tu­nut, it­se­tu­hoi­nen lapsi tai nuori kykenee harvoin itse ha­ke­maan apua ti­lan­tee­seen­sa

20.02.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hätään vas­tat­ta­va

17.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­vat­to­muus arjessa on li­sään­ty­nyt – meidän tulee löytää it­sem­me, jotta löy­täi­sim­me toi­sem­me

05.02.2024 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jätetä ketään yksin, ehkä sitten myös yh­teis­kun­tam­me alkaisi voimaan pa­rem­min

30.12.2023 05:45 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äly­lait­teet oh­jaa­vat lapsia ly­hyt­jän­tei­syy­teen – ny­ky­päi­vän kou­luis­sa opet­ta­jat on lai­tet­tu mah­dot­to­man eteen

15.12.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkoa, häpeää, syyl­li­syyt­tä – kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­va­tus­psy­ko­lo­git tu­ke­maan lasten ja nuorten kasvua ja ke­hi­tys­tä

03.06.2023 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria kuul­ta­va aidosti – kan­nus­ta­va puhe vah­vis­taa mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus­ta

11.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Kansallinen turvallisuus varmistetaan konkreettisilla teoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus var­mis­te­taan konk­reet­ti­sil­la teoilla

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt ei ole aika leikata pal­ve­lui­ta

28.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi elää hen­gel­li­ses­sä suo­ri­tus­ti­las­sa

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat ovat rak­kaut­ta, asial­li­nen kes­kus­te­lu on lapsen par­haak­si

17.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa joka ainoan nuoren yh­teis­kun­tam­me ak­tii­vi­sek­si jä­se­nek­si

16.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man tila vai­kut­taa nuorten si­säi­seen ta­sa­pai­noon – he rea­goi­vat tur­vat­to­muu­teen ma­sen­nuk­sel­la, pas­si­voi­tu­mal­la tai ag­gres­siol­la

12.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Peräänkuulutan erilaisten neuvoloiden tärkeyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rään­kuu­lu­tan eri­lais­ten neu­vo­loi­den tär­keyt­tä

10.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Avataan alakoulut lasten harrastamiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avataan ala­kou­lut lasten har­ras­ta­mi­sel­le

08.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­von ajatus ei toteudu ny­ky­kou­lus­sa käy­tös­häi­riös­tä kär­si­vien lasten koh­dal­la

25.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­muus on tai­to­la­ji – ei yh­teis­kun­nan tehtävä ole yksin kas­vat­taa ja olla tu­ki­pi­la­ri lap­sil­le

23.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Viil­te­lee­kö sinun lap­se­si? – viil­te­ly on vaa­ral­lis­ta ja merkki ah­dis­tuk­ses­ta, jonka kä­sit­te­lyyn lapsi tar­vit­see tur­val­li­sia ai­kui­sia

05.02.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille