Covid-19
OYSin koronapotilasmäärän kasvu maanantaina johtui sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulleista potilaista

OYSin ko­ro­na­po­ti­las­mää­rän kasvu maa­nan­tai­na johtui sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta tul­leis­ta po­ti­lais­ta

19.01.2021 13:25 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oi jospa silloin olisi ollut rokotteita! – Koronan kohdalla avainasemassa ovat nuoremmat sukupolvet

Viikon lo­puk­si: Oi jospa silloin olisi ollut ro­kot­tei­ta! – Koronan koh­dal­la avain­ase­mas­sa ovat nuo­rem­mat su­ku­pol­vet

18.12.2020 20:00 7
Tilaajille
Sairaanhoitaja Sara Jounila hoitaa työssään OYSissa äärettömän sairaita koronapotilaita – oululaislähtöisen Ville Halmeen pitkittynyt sairaus on kestänyt seitsemän kuukautta

Sai­raan­hoi­ta­ja Sara Jounila hoitaa työs­sään OYSissa ää­ret­tö­män sai­rai­ta ko­ro­na­po­ti­lai­ta – ou­lu­lais­läh­töi­sen Ville Halmeen pit­kit­ty­nyt sairaus on kes­tä­nyt seit­se­män kuu­kaut­ta

06.12.2020 08:00 21
Tilaajille
Esperi Hoivakoti Albertissa ja Kastellin koulussa korona-altistukset keskiviikkona – Stora Enson tilanne alkaa rauhoittua

Esperi Hoi­va­ko­ti Al­ber­tis­sa ja Kas­tel­lin kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­set kes­ki­viik­ko­na – Stora Enson tilanne alkaa rau­hoit­tua

03.12.2020 19:32
Stora Enson tehdastyömaalta levinneiden tartuntojen kokonaiskuva ei ole vielä tiedossa – Terveysjohtaja Mäkitalo: "Aktiivisilla toimilla ryväs lopulta tukahtuu"

Stora Enson teh­das­työ­maal­ta le­vin­nei­den tar­tun­to­jen ko­ko­nais­ku­va ei ole vielä tie­dos­sa – Ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Ak­tii­vi­sil­la toi­mil­la ryväs lopulta tu­kah­tuu"

02.12.2020 17:16 3
Tilaajille
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:15 100
Valitaan kansakuntana se pienempi riesa, nujerretaan virus vapaaehtoisesti, koska se ei ole kohtuuttoman työlästä
Pääkirjoitus

Va­li­taan kan­sa­kun­ta­na se pie­nem­pi riesa, nu­jer­re­taan virus va­paaeh­toi­ses­ti, koska se ei ole koh­tuut­to­man työ­läs­tä

24.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Rokote valmistuu, pandemian loppu häämöttää – kansalaisten on rokotteen ottoa pohtiessaan syytä kuulla oikeita asiantuntijoita, ei nettipalstojen kansanvalistajia
Pääkirjoitus

Rokote val­mis­tuu, pan­de­mian loppu hää­möt­tää – kan­sa­lais­ten on ro­kot­teen ottoa poh­ties­saan syytä kuulla oikeita asian­tun­ti­joi­ta, ei net­ti­pals­to­jen kan­san­va­lis­ta­jia

11.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Koronatietoa tuotetaan useilla kielillä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vähemmistöryhmiin perille"

Ko­ro­na­tie­toa tuo­te­taan useilla kie­lil­lä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vä­hem­mis­tö­ryh­miin pe­ril­le"

05.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulun kaupunki keskusteli seurojen kanssa koronatoimista – terveysjohtaja Jorma Mäkitalo tyytyväisenä: "Yksityiskohtaisia kysymyksiä tarvitaan"

Oulun kau­pun­ki kes­kus­te­li seu­ro­jen kanssa ko­ro­na­toi­mis­ta – ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo tyy­ty­väi­se­nä: "Yk­si­tyis­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä tar­vi­taan"

28.10.2020 22:28 1
Tilaajille
Oulun yliopisto jatkaa etäopintoja ensi kesään asti – pitkä etäjakso edellyttää etäopintojen ja työtapojen kehittämistä

Oulun yli­opis­to jatkaa etä­opin­to­ja ensi kesään asti – pitkä etä­jak­so edel­lyt­tää etä­opin­to­jen ja työ­ta­po­jen ke­hit­tä­mis­tä

28.10.2020 19:23 3
Tilaajille
Laajala: Oulun koronatilanne huolestuttava – "Me emme vain odota tumput suorina, mitä koordinaatioryhmä linjaa"

Laa­ja­la: Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­ta­va – "Me emme vain odota tumput suo­ri­na, mitä koor­di­naa­tio­ryh­mä linjaa"

28.10.2020 19:10 14
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo Oulun koronatilanteesta

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala kertoo Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

28.10.2020 19:07
Tilaajille
Kastellin lukio suosittelee kasvomaskin käyttöä – Oulun koronatilanne sai rehtorin toimimaan

Kas­tel­lin lukio suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyttöä – Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne sai reh­to­rin toi­mi­maan

26.10.2020 20:44 2
Tilaajille
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syksy ja talvi testaavat uusien koronalinjausten järkevyyden – pohjoisen talvimatkailu jäi vielä pelastamatta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syksy ja talvi tes­taa­vat uusien ko­ro­na­lin­jaus­ten jär­ke­vyy­den – poh­joi­sen tal­vi­mat­kai­lu jäi vielä pe­las­ta­mat­ta

11.09.2020 16:10 1
Tilaajille
THL on tilastoinut Suomessa 25 uutta koronavirustapausta – Pohjois-Pohjanmaalla neljä uutta tartuntaa

THL on ti­las­toi­nut Suo­mes­sa 25 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la neljä uutta tar­tun­taa

04.09.2020 12:32
THL:n tilastoissa 19 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

THL:n ti­las­tois­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

02.09.2020 12:08 1
Kempeleen OSAO:ssa koronatartunta – kahdeksan asetettu karanteeniin

Kem­pe­leen OSAO:s­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – kah­dek­san ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.09.2020 10:00 10
Pääkirjoitus: Koronavilkusta kannattaa ottaa nyt kaikki hyöty irti – sovelluksen arvo nousee tai kaatuu sen mukaan, kuinka laajasti kansalaiset sen kännykkäänsä lataavat
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vil­kus­ta kan­nat­taa ottaa nyt kaikki hyöty irti – so­vel­luk­sen arvo nousee tai kaatuu sen mukaan, kuinka laa­jas­ti kan­sa­lai­set sen kän­nyk­kään­sä la­taa­vat

31.08.2020 20:00
Tilaajille