Covid-19
Viimeisin 12 tuntia
Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle
Pääkirjoitus

Rank­ko­ja, pe­rus­tel­tu­ja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö vi­rus­muun­nos jo päästä kar­ku­mat­kal­le

14:35 17
Tilaajille
Kuukausi
Yle: Suomesta löytynyt uusi koronavirusmuunnos

Yle: Suo­mes­ta löy­ty­nyt uusi ko­ro­na­vi­rus­muun­nos

17.02.2021 23:48 8
Uudet rokotteet luovat nyt nopeasti toivoa paremmasta, ja se toivottavasti auttaa kestämään vielä hetken aikaa ikäviä rajoituksia
Pääkirjoitus

Uudet ro­kot­teet luovat nyt no­peas­ti toivoa pa­rem­mas­ta, ja se toi­vot­ta­vas­ti auttaa kes­tä­mään vielä hetken aikaa ikäviä ra­joi­tuk­sia

02.02.2021 20:00 14
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattu viisi tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tu viisi tar­tun­taa

01.02.2021 12:16 13
Ulkomailla koronalääkärit suosittelevat pulssioksimetriä taudin varhaisten keuhko-oireiden havaitsemiseen – kysyimme, kannattaako laitetta ostaa kotiin

Ul­ko­mail­la ko­ro­na­lää­kä­rit suo­sit­te­le­vat puls­siok­si­met­riä taudin var­hais­ten keuh­ko-oi­rei­den ha­vait­se­mi­seen – ky­syim­me, kan­nat­taa­ko lai­tet­ta ostaa kotiin

30.01.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tarttuuko korona ladulla? Missä ovat Oulun tartunnat? Korona on osoittanut ihmisten janon tutkittuun tietoon, tämä kävi selkeästi ilmi, kun Kaleva pyysi lukijoilta kysymyksiä viruksesta

Tart­tuu­ko korona la­dul­la? Missä ovat Oulun tar­tun­nat? Korona on osoit­ta­nut ih­mis­ten janon tut­kit­tuun tie­toon, tämä kävi sel­keäs­ti ilmi, kun Kaleva pyysi lu­ki­joil­ta ky­sy­myk­siä vi­ruk­ses­ta

24.01.2021 17:00 24
Tilaajille
Englannin kolmas pandemiasulku ei näytä juuri heikentäneen covid-19-taudin leviämistä

Eng­lan­nin kolmas pan­de­mia­sul­ku ei näytä juuri hei­ken­tä­neen co­vid-19-tau­din le­viä­mis­tä

21.01.2021 13:38
Suomessa 86 virusmuunnostapausta, suurin osa lähtöisin Britannian matkailusta – isossa tartuntaketjussa 30 jatkotartuntaa ja 400 ihmistä karanteeniin

Suo­mes­sa 86 vi­rus­muun­nos­ta­paus­ta, suurin osa läh­töi­sin Bri­tan­nian mat­kai­lus­ta – isossa tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 jat­ko­tar­tun­taa ja 400 ihmistä ka­ran­tee­niin

21.01.2021 15:30 8
OYSin koronapotilasmäärän kasvu maanantaina johtui sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulleista potilaista

OYSin ko­ro­na­po­ti­las­mää­rän kasvu maa­nan­tai­na johtui sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta tul­leis­ta po­ti­lais­ta

19.01.2021 13:25 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oi jospa silloin olisi ollut rokotteita! – Koronan kohdalla avainasemassa ovat nuoremmat sukupolvet

Viikon lo­puk­si: Oi jospa silloin olisi ollut ro­kot­tei­ta! – Koronan koh­dal­la avain­ase­mas­sa ovat nuo­rem­mat su­ku­pol­vet

18.12.2020 20:00 7
Tilaajille
Sairaanhoitaja Sara Jounila hoitaa työssään OYSissa äärettömän sairaita koronapotilaita – oululaislähtöisen Ville Halmeen pitkittynyt sairaus on kestänyt seitsemän kuukautta

Sai­raan­hoi­ta­ja Sara Jounila hoitaa työs­sään OYSissa ää­ret­tö­män sai­rai­ta ko­ro­na­po­ti­lai­ta – ou­lu­lais­läh­töi­sen Ville Halmeen pit­kit­ty­nyt sairaus on kes­tä­nyt seit­se­män kuu­kaut­ta

06.12.2020 08:00 21
Tilaajille
Esperi Hoivakoti Albertissa ja Kastellin koulussa korona-altistukset keskiviikkona – Stora Enson tilanne alkaa rauhoittua

Esperi Hoi­va­ko­ti Al­ber­tis­sa ja Kas­tel­lin kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­set kes­ki­viik­ko­na – Stora Enson tilanne alkaa rau­hoit­tua

03.12.2020 19:32
Stora Enson tehdastyömaalta levinneiden tartuntojen kokonaiskuva ei ole vielä tiedossa – Terveysjohtaja Mäkitalo: "Aktiivisilla toimilla ryväs lopulta tukahtuu"

Stora Enson teh­das­työ­maal­ta le­vin­nei­den tar­tun­to­jen ko­ko­nais­ku­va ei ole vielä tie­dos­sa – Ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Ak­tii­vi­sil­la toi­mil­la ryväs lopulta tu­kah­tuu"

02.12.2020 17:16 3
Tilaajille
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 21:04 100
Valitaan kansakuntana se pienempi riesa, nujerretaan virus vapaaehtoisesti, koska se ei ole kohtuuttoman työlästä
Pääkirjoitus

Va­li­taan kan­sa­kun­ta­na se pie­nem­pi riesa, nu­jer­re­taan virus va­paaeh­toi­ses­ti, koska se ei ole koh­tuut­to­man työ­läs­tä

24.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Rokote valmistuu, pandemian loppu häämöttää – kansalaisten on rokotteen ottoa pohtiessaan syytä kuulla oikeita asiantuntijoita, ei nettipalstojen kansanvalistajia
Pääkirjoitus

Rokote val­mis­tuu, pan­de­mian loppu hää­möt­tää – kan­sa­lais­ten on ro­kot­teen ottoa poh­ties­saan syytä kuulla oikeita asian­tun­ti­joi­ta, ei net­ti­pals­to­jen kan­san­va­lis­ta­jia

11.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Koronatietoa tuotetaan useilla kielillä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vähemmistöryhmiin perille"

Ko­ro­na­tie­toa tuo­te­taan useilla kie­lil­lä – "Isoin haaste meillä on se, miten tieto saadaan vä­hem­mis­tö­ryh­miin pe­ril­le"

05.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulun kaupunki keskusteli seurojen kanssa koronatoimista – terveysjohtaja Jorma Mäkitalo tyytyväisenä: "Yksityiskohtaisia kysymyksiä tarvitaan"

Oulun kau­pun­ki kes­kus­te­li seu­ro­jen kanssa ko­ro­na­toi­mis­ta – ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo tyy­ty­väi­se­nä: "Yk­si­tyis­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä tar­vi­taan"

29.10.2020 16:50 1
Tilaajille
Oulun yliopisto jatkaa etäopintoja ensi kesään asti – pitkä etäjakso edellyttää etäopintojen ja työtapojen kehittämistä

Oulun yli­opis­to jatkaa etä­opin­to­ja ensi kesään asti – pitkä etä­jak­so edel­lyt­tää etä­opin­to­jen ja työ­ta­po­jen ke­hit­tä­mis­tä

28.10.2020 19:23 3
Tilaajille
Laajala: Oulun koronatilanne huolestuttava – "Me emme vain odota tumput suorina, mitä koordinaatioryhmä linjaa"

Laa­ja­la: Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­ta­va – "Me emme vain odota tumput suo­ri­na, mitä koor­di­naa­tio­ryh­mä linjaa"

28.10.2020 19:10 14
Tilaajille