Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Koronarokotukset
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

22.09.2021 20:00 8
Tilaajille
Viikko

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 19:22 26

Kaksi kol­mes­ta 12 vuotta täyt­tä­nees­tä saanut toisen ko­ro­na­ro­kot­teen, THL:n tämän päivän lu­vuis­sa mah­dol­li­sia puut­tei­ta

19.09.2021 14:11

Mi­nis­te­ri Kiuru Ylelle: Suomi va­rau­tu­nut ro­kot­ta­maan kaikki yli 12-vuo­tiaat kol­man­nen kerran

18.09.2021 11:56 52

HUSin alueel­la aloi­te­taan kolmas ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te­kier­ros van­he­ne­mas­sa ole­vas­ta ro­ko­te-eräs­tä – ro­kot­ta­mi­sel­le suul­li­nen lupa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­tä

17.09.2021 11:13 14

Li­min­gas­sa kam­pan­joi­daan nyt ko­ro­na­ro­ko­tus­ten puo­les­ta – SRK:n johtaja Matti Taskila myöntää leh­ti­haas­tat­te­lus­sa ro­ko­te­kriit­ti­syyt­tä esiin­ty­vän van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten pii­ris­sä jonkin verran

16.09.2021 19:04 23
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Liminka muuttaa ro­ko­tus­käy­tän­tö­jään, nuoret saavat jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen kou­lus­sa ilman ajan­va­raus­ta – ­Kun­nan­joh­ta­ja: "Kiel­teis­tä asen­net­ta ollut jonkin verran, mutta ennen kaikkea täällä ollaan ro­ko­tus­myön­tei­siä"

14.09.2021 18:03 18
Tilaajille

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 12:41 19
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teen ottava kantaa vas­tuu­ta myös muista – vi­ran­omais­ten ei Oulun seu­dul­la­kaan pidä ryhtyä tans­siin ro­ko­te­vas­tais­ten kanssa

13.09.2021 20:00 49
Tilaajille

Nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat Oulun ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa – Li­min­gas­sa merk­ke­jä ro­ko­tus­vas­tai­suu­des­ta

13.09.2021 06:00 57
Tilaajille

Oulun walk in -ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa tar­jo­taan ensi vii­kol­la Mo­der­nan ro­ko­tet­ta: "Sen voi ottaa, vaikka en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la olisi saanut Bion­tech-Pfi­ze­ria"

10.09.2021 14:33 1

Lin­nan­maan kam­puk­sel­la jär­jes­te­tään walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus – Idea­par­kis­sa avataan pop up -ro­ko­tus­pis­te

09.09.2021 15:42 1

Oulun am­mat­ti­opis­tois­sa aloi­te­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la, ensi vii­kol­la vuo­ros­sa ovat kor­kea­kou­lut – kau­pun­ki kan­nus­taa nuoria ot­ta­maan ro­kot­teen

07.09.2021 16:47 23

Oulu ly­hen­tää ykkös- ja kak­kos­ro­kot­tei­den väliä kuuteen viik­koon, kau­pun­gin mukaan ro­ko­te­kat­ta­vuus nousee hyvää tahtia – Katso myös uudet al­tis­tu­mis­ris­ki­pai­kat

06.09.2021 17:19 9

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen kol­mat­ta annosta jo kii­reh­tiä?

05.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­kamp­pai­lun var­jos­sa käydään myös puh­das­ta val­ta­tais­te­lua, jossa kes­kus­hal­lin­to yrittää pitää alueel­li­set päät­tä­jät nöyrinä ja kuu­liai­si­na

02.09.2021 20:00 21
Tilaajille

THL eh­dot­taa kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta ra­ja­tuil­le ryh­mil­le – sai­ras­ta­neet voi­si­vat päästä yhdellä an­nok­sel­la

01.09.2021 19:54

Oulun kau­pun­ki muutti tes­taus­käy­tän­töä: Monessa ta­pauk­ses­sa voi välttyä ko­ro­na­tes­til­tä, jos on ottanut kaksi ro­ko­tet­ta – tulossa pop-up-ro­ko­tuk­sia Idea­par­kiin ja kou­lu­jen kam­puk­sil­le

01.09.2021 17:06
Tilaajille

Län­si­maat hamst­raa­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­ta maail­man köy­him­pien ih­mis­ten ulot­tu­vil­ta – WHO:n edus­ta­ja penää lisää so­li­daa­ri­suut­ta: ei vielä kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia

28.08.2021 18:30 13
Tilaajille

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen kuol­lei­suus ma­ta­lam­pi heti ro­ko­tus­ten jälkeen kuin ro­kot­ta­mat­to­mien – "On mah­dol­lis­ta, että hy­vä­kun­toi­set ja terveet ihmiset ottavat ro­kot­tei­ta ak­tii­vi­sem­min kuin muut

27.08.2021 21:07 29