Koronarokotukset
Viikko
Kun ei rokoteta, sitten rajoitetaan, ja se alkaa taas näkyä yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa
Pääkirjoitus

Kun ei ro­ko­te­ta, sitten ra­joi­te­taan, ja se alkaa taas näkyä ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa

25.11.2021 20:00 58
Tilaajille
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:07
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaa kolmatta koronarokoteannosta 60 vuotta täyttäneille ja muillekin riskiryhmille

Oulun kau­pun­ki tarjoaa kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta 60 vuotta täyt­tä­neil­le ja muil­le­kin ris­ki­ryh­mil­le

25.11.2021 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Villejä veik­kauk­sia ro­ko­tuk­sis­ta

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Koronatilanne synkkenee, pitäisikö toisia tehosteannoksia aikaistaa? Asiantuntija kertoo, miten rokotuksissa kannattaa edetä

Ko­ro­na­ti­lan­ne synk­ke­nee, pi­täi­si­kö toisia te­hos­te­an­nok­sia ai­kais­taa? Asian­tun­ti­ja kertoo, miten ro­ko­tuk­sis­sa kan­nat­taa edetä

24.11.2021 18:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jät, älkää usut­ta­ko kan­sa­lai­sia toi­siaan vastaan – Itä­val­las­sa maan ko­ro­na­po­li­tiik­ka on näyt­täy­ty­nyt epä­joh­don­mu­kai­se­na

23.11.2021 07:45 7
Tilaajille
Essee: Paine ottaa koronarokotus muiden ihmisten suojelemiseksi nosti pintaan ruumiillisen vapauden kriisin
Essee

Essee: Paine ottaa ko­ro­na­ro­ko­tus muiden ih­mis­ten suo­je­le­mi­sek­si nosti pintaan ruu­miil­li­sen va­pau­den kriisin

21.11.2021 09:00 44
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

20.11.2021 12:11 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset, korona ja ti­las­tot

18.11.2021 04:15 3
Tilaajille
Pirulaisen nujerrus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jokaiselta
Pääkirjoitus

Pi­ru­lai­sen nu­jer­rus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jo­kai­sel­ta

17.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Historiallinen urakka, jossa olosuhteet, ohjeet ja tosiasiat elävät – tältä koronarokotukset ovat näyttäneet etulinjassa työskentelevien oululaishoitajien silmin

His­to­rial­li­nen urakka, jossa olo­suh­teet, ohjeet ja to­si­asiat elävät – tältä ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat näyt­tä­neet etu­lin­jas­sa työs­ken­te­le­vien ou­lu­lais­hoi­ta­jien silmin

14.11.2021 18:32 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­ko­tus on ter­veys­va­kuu­tus – va­kuu­tuk­sil­la ei suojata ai­noas­taan va­kuu­tuk­sen ot­ta­jaa, vaan myös muita

14.11.2021 05:30 2
Tilaajille
Rokotebussi kiertää ensi viikolla Oulunsalossa, Kaakkurissa, Tuirassa, Ruskossa ja Linnanmaalla

Ro­ko­te­bus­si kiertää ensi vii­kol­la Ou­lun­sa­los­sa, Kaak­ku­ris­sa, Tui­ras­sa, Rus­kos­sa ja Lin­nan­maal­la

11.11.2021 15:52 2
STM ja THL: Koronarokotustahti on hidastunut huomattavasti – Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta koronatartuntaa

STM ja THL: Ko­ro­na­ro­ko­tus­tah­ti on hi­das­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 81 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

11.11.2021 12:19
Vieraskielisten koronapotilaiden osuus sairaalahoitoa OYSissa saaneista ei ole erityisen korkea

Vie­ras­kie­lis­ten ko­ro­na­po­ti­lai­den osuus sai­raa­la­hoi­toa OYSissa saa­neis­ta ei ole eri­tyi­sen korkea

09.11.2021 18:00 6
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53 94
Oulun kaupunki aloittaa kolmansien rokotusannosten antamisen 70-vuotiaille ja sitä vanhemmille

Oulun kau­pun­ki aloit­taa kol­man­sien ro­ko­tus­an­nos­ten an­ta­mi­sen 70-vuo­tiail­le ja sitä van­hem­mil­le

08.11.2021 13:29 9
Mietintö lasten koronarokotuksista valmistuu vielä tänä vuonna – 80 prosentin rokotekattavuus saavutettaneen huomenna

Mie­tin­tö lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta val­mis­tuu vielä tänä vuonna – 80 pro­sen­tin ro­ko­te­kat­ta­vuus saa­vu­tet­ta­neen huo­men­na

04.11.2021 14:35 1
Rokottamaton hoitaja voi nyt olla potilaalle tai asiakkaalle terveysriski, ja se on kestämätöntä
Pääkirjoitus

Ro­kot­ta­ma­ton hoitaja voi nyt olla po­ti­laal­le tai asiak­kaal­le ter­veys­ris­ki, ja se on kes­tä­mä­tön­tä

03.11.2021 20:00 20
Tilaajille
Oulun kaupunki: Influenssarokotteen ja koronarokotteen voi ottaa samalla kertaa kaikkiaan kuudella eri rokotuspisteellä

Oulun kau­pun­ki: Inf­luens­sa­ro­kot­teen ja ko­ro­na­ro­kot­teen voi ottaa samalla kertaa kaik­kiaan kuu­del­la eri ro­ko­tus­pis­teel­lä

02.11.2021 19:02