Koronarokotukset
Viimeisin tunti
Fimeaan on ilmoitettu ensimmäiset koronarokotusten jälkeiset kuolemantapaukset – kaikissa tapauksissa henkilön epäillään kuolleen sairauteen, joka hänellä oli ennen rokotusta

Fimeaan on il­moi­tet­tu en­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jäl­kei­set kuo­le­man­ta­pauk­set – kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa hen­ki­lön epäil­lään kuol­leen sai­rau­teen, joka hänellä oli ennen ro­ko­tus­ta

11:40 8
Viikko
Venäläiset eivät luota koronarokotteeseen – "Kansalaisemme eivät ole tottuneet luottamaan aktiiviseen kampanjointiin"

Ve­nä­läi­set eivät luota ko­ro­na­ro­kot­tee­seen – "Kan­sa­lai­sem­me eivät ole tot­tu­neet luot­ta­maan ak­tii­vi­seen kam­pan­join­tiin"

24.01.2021 21:34 4
Oululaislähtöinen Hanna Purves sai jo AstraZenecan koronarokotteen Nottinghamissa – "Sivuvaikutuksena tunsin käsivarren arkuutta, joka on nyt mennyt ohi"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Hanna Purves sai jo Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen Not­ting­ha­mis­sa – "Si­vu­vai­ku­tuk­se­na tunsin kä­si­var­ren ar­kuut­ta, joka on nyt mennyt ohi"

24.01.2021 18:10
Lukijalta Mielipide Vuokko Klasila

Milloin Oulussa ro­ko­te­taan ko­ti­hoi­don asiak­kaat?

21.01.2021 05:45 2
Tilaajille
Ministeriö jyrähti: Koronarokotteet annettava viipymättä – Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on runsaasti rokotteita varastossa

Mi­nis­te­riö jy­räh­ti: Ko­ro­na­ro­kot­teet an­net­ta­va vii­py­mät­tä – Var­si­nais-Suo­mes­sa ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on run­saas­ti ro­kot­tei­ta va­ras­tos­sa

20.01.2021 19:10 1
Kuukausi ja vanhemmat
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

15.01.2021 19:14 3
Kylmäketju katkesi koronarokotekuljetuksissa Tervolassa – kunnassa alkoi kisa aikaa vastaan

Kyl­mä­ket­ju katkesi ko­ro­na­ro­ko­te­kul­je­tuk­sis­sa Ter­vo­las­sa – kun­nas­sa alkoi kisa aikaa vastaan

15.01.2021 13:49 9
Tilaajille
Rokotusurakka vetää eläkeläishoitajia, tarve on useita kymmeniä Oulussa – "He tietävät, kuinka suuresta työstä on kyse"

Ro­ko­tus­urak­ka vetää elä­ke­läis­hoi­ta­jia, tarve on useita kym­me­niä Oulussa – "He tie­tä­vät, kuinka suu­res­ta työstä on kyse"

15.01.2021 07:00 11
Tilaajille
Kolme rokotetta, kaksi tekniikkaa – keräsimme yhteen luvan saaneiden koronarokotteiden ja seuraavana listalla olevan rokotteen ominaisuudet

Kolme ro­ko­tet­ta, kaksi tek­niik­kaa – ke­rä­sim­me yhteen luvan saa­nei­den ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja seu­raa­va­na lis­tal­la olevan ro­kot­teen omi­nai­suu­det

14.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Kärsivällisyys on nyt kansalaishyve – koronarokotuksiin on tulossa vauhtia, mutta herkästi leviävä virusmuunnos tietänee rajoitusten tiukentumista
Pääkirjoitus

Kär­si­väl­li­syys on nyt kan­sa­lais­hy­ve – ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin on tulossa vauh­tia, mutta her­käs­ti leviävä vi­rus­muun­nos tie­tä­nee ra­joi­tus­ten tiu­ken­tu­mis­ta

12.01.2021 20:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki rekrytoi eläkeläisiä lisätyövoimaksi koronarokotuksiin – kysyimme, riittävätkö rokottajat ja miten rokotukset järjestetään

Oulun kau­pun­ki rek­ry­toi elä­ke­läi­siä li­sä­työ­voi­mak­si ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – ky­syim­me, riit­tä­vät­kö ro­kot­ta­jat ja miten ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään

12.01.2021 06:00 27
Tilaajille
Orpo vaati vauhtia rokotuksiin, Halla-aho peräsi hallituksen vastuuta – Saarikko vakuutti hallituksen kantavan vastuunsa

Orpo vaati vauhtia ro­ko­tuk­siin, Hal­la-aho peräsi hal­li­tuk­sen vas­tuu­ta – Saa­rik­ko va­kuut­ti hal­li­tuk­sen kan­ta­van vas­tuun­sa

11.01.2021 13:59 44
Britanniaan avataan massarokotuskeskuksia – tavoitteena on rokottaa 15 miljoonaa ihmistä reilussa kuukaudessa

Bri­tan­niaan avataan mas­sa­ro­ko­tus­kes­kuk­sia – ta­voit­tee­na on ro­kot­taa 15 mil­joo­naa ihmistä rei­lus­sa kuu­kau­des­sa

11.01.2021 08:22 11
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 21
Tilaajille
Orpo piikittää Marinia rokotehankinnoista: "Pääministerin tulee ottaa tämä ykkösasiakseen"

Orpo pii­kit­tää Marinia ro­ko­te­han­kin­nois­ta: "Pää­mi­nis­te­rin tulee ottaa tämä yk­kö­sa­siak­seen"

09.01.2021 14:50 83
Koronarokotukset käynnistyneet rantalakeuden kunnissa: Kempele aloitti henkilökunnan rokotukset torstaina, Limingassa ne aloitetaan tiistaina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa: Kempele aloitti hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­set tors­tai­na, Li­min­gas­sa ne aloi­te­taan tiis­tai­na

08.01.2021 15:43 1
Tilaajille
Ministeri Kiuru kirjelmöi komissaarille ja vaatii nopeampia rokotetoimituksia – "En hyväksy tilannetta, jossa toimitukset EU-maihin ovat viivästyneet"

Mi­nis­te­ri Kiuru kir­jel­möi ko­mis­saa­ril­le ja vaatii no­peam­pia ro­ko­te­toi­mi­tuk­sia – "En hyväksy ti­lan­net­ta, jossa toi­mi­tuk­set EU-mai­hin ovat vii­väs­ty­neet"

07.01.2021 22:29 15
Suomi ottaa kaikki saadut rokoteannokset käyttöön – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ottaa kaikki saadut ro­ko­te­an­nok­set käyt­töön – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 21:45 13
Oulun seudun ensimmäinen koronarokotusvaihe valmiiksi tiistaina – "Tärkeää on, että palvelujärjestelmä on suojassa"

Oulun seudun en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­vai­he val­miik­si tiis­tai­na – "Tär­keää on, että pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä on suo­jas­sa"

05.01.2021 20:14 19
Suomi ei viivytä toisen rokoteannoksen antamista – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ei viivytä toisen ro­ko­te­an­nok­sen an­ta­mis­ta – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 21:39 27