Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Koronarokotukset
Noin 60 koronapositiivista kuolee nyt Suomessa viikoittain, rokotukset suojaavat vakavalta taudilta edelleen hyvin

Noin 60 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta kuolee nyt Suo­mes­sa vii­koit­tain, ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat va­ka­val­ta tau­dil­ta edel­leen hyvin

16.08.2022 17:09 15
Neljättä koronarokotetta tarjotaan pian yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille sekä kaikille yli 60-vuotiaille Oulussa

Nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan pian yli 18-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le sekä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le Oulussa

08.08.2022 15:06 7
Neljänsiä koronarokotuksia laajennetaan 50–69-vuotiaille riskiryhmäläisille – ajanvaraus on tehtävä puhelimitse

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan 50–69-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ajan­va­raus on tehtävä pu­he­li­mit­se

27.07.2022 16:46 16
THL:n johtaja blogissa: Rokotusohjelma ei voi perustua mielipiteisiin – "Pandemian pitkittyessä on uskallettava tarkastella lisäannosten hyötyä"

THL:n johtaja blo­gis­sa: Ro­ko­tus­oh­jel­ma ei voi pe­rus­tua mie­li­pi­tei­siin – "Pan­de­mian pit­kit­tyes­sä on us­kal­let­ta­va tar­kas­tel­la li­sä­an­nos­ten hyötyä"

22.07.2022 13:44 8
Tilaajille
Oulussa nelosrokotteiden antaminen laajenee keskiviikkona – tälläinen on järjestys, vain ajanvarauksella saa neljännen koronapiikin

Oulussa ne­los­ro­kot­tei­den an­ta­mi­nen laa­je­nee kes­ki­viik­ko­na – täl­läi­nen on jär­jes­tys, vain ajan­va­rauk­sel­la saa nel­jän­nen ko­ro­na­pii­kin

18.07.2022 11:16 29
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan laajemmin jo heinäkuussa – koronaepidemia voi kiihtyä loppukesästä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan laa­jem­min jo hei­nä­kuus­sa – ko­ro­na­epi­de­mia voi kiihtyä lop­pu­ke­säs­tä

18.07.2022 09:50 2
Päätöksissä neljänsistä koronarokotuksista otettava huomioon myös terveydenhuollon kokonaisuus ja viisas resurssien käyttö
Pääkirjoitus

Pää­tök­sis­sä nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta otet­ta­va huo­mioon myös ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nai­suus ja viisas re­surs­sien käyttö

14.07.2022 20:00 11
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia tuskin suositellaan alle 60-vuotiaille – HUS:in Asko Järvisen mielestä muutaman lääkärin ulostulo koko kansan rokottamisen puolesta hämärtää kokonaiskuvaa tautitilanteesta

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia tuskin suo­si­tel­laan alle 60-vuo­tiail­le – HUS:in Asko Jär­vi­sen mie­les­tä muu­ta­man lää­kä­rin ulos­tu­lo koko kansan ro­kot­ta­mi­sen puo­les­ta hä­mär­tää ko­ko­nais­ku­vaa tau­ti­ti­lan­tees­ta

12.07.2022 16:45 29
Tilaajille
Euroopan viranomaiset suosittelevat neljänsiä koronavirusrokotteita pikaisesti yli 60-vuotiaille – THL:n Nohynek: Suomessa äkkipäätöksiä aikataulun muuttamiselle ei tarvitse tehdä

Eu­roo­pan vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat nel­jän­siä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta pi­kai­ses­ti yli 60-vuo­tiail­le – THL:n No­hy­nek: Suo­mes­sa äk­ki­pää­tök­siä ai­ka­tau­lun muut­ta­mi­sel­le ei tar­vit­se tehdä

11.07.2022 18:21 34
THL: Neljänsien koronarokotusten suosituksia laajennetaan loppukesästä – syyskuussa neljänsiä rokotteita suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille

THL: Nel­jän­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten suo­si­tuk­sia laa­jen­ne­taan lop­pu­ke­säs­tä – ­syys­kuus­sa nel­jän­siä ro­kot­tei­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le ja yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le

06.07.2022 11:40 24
THL: Koronaepidemia on yhä selvässä laskusuunnassa – tällä hetkellä ei perusteita koko väestön neljänsille koronarokotuksille

THL: Ko­ro­na­epi­de­mia on yhä sel­väs­sä las­ku­suun­nas­sa – tällä het­kel­lä ei pe­rus­tei­ta koko väestön nel­jän­sil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sil­le

28.06.2022 11:52 12
THL muuttaa suositustaan neljänsistä rokoteannoksista todennäköisesti syksyllä – presidentti ihmettelee, miksi neljänsiä annoksia "pantataan"

THL muuttaa suo­si­tus­taan nel­jän­sis­tä ro­ko­te­an­nok­sis­ta to­den­nä­köi­ses­ti syk­syl­lä – pre­si­dent­ti ih­met­te­lee, miksi nel­jän­siä an­nok­sia "pan­ta­taan"

23.06.2022 15:26 15
Oulussa viides koronarokote tarjolla yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille

Oulussa viides ko­ro­na­ro­ko­te tar­jol­la yli 12-vuo­tiail­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le

15.06.2022 15:25 5
Yli 70-vuotiaille riskiryhmäläisille aloitetaan neljännet koronarokotukset Oulun alueella

Yli 70-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le aloi­te­taan nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Oulun alueel­la

03.06.2022 15:36 2
Oulun kaupunki tarjoaa neljättä koronarokotetta ilman ajanvarausta

Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

23.05.2022 18:17 15
Neljänsiä koronarokotuksia pistetään Oulussa nyt vähintään 65-vuotiaille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia pis­te­tään Oulussa nyt vä­hin­tään 65-vuo­tiail­le, joiden terveys ja toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt

13.05.2022 09:36 5
Oulussa aloitetaan ensi viikolla yli 75-vuotiaiden hauraiden ja monisairaiden koronarokotukset – aikoja voi jo varata netissä

Oulussa aloi­te­taan ensi vii­kol­la yli 75-vuo­tiai­den hau­rai­den ja mo­ni­sai­rai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – aikoja voi jo varata netissä

06.05.2022 17:42 9
Neljäs koronarokotuskierros alkaa Oulussa maanantaina – virusta havaittu hieman vähemmän Oulun Taskilan vedenpuhdistamolla

Neljäs ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros alkaa Oulussa maa­nan­tai­na – virusta ha­vait­tu hieman vä­hem­män Oulun Tas­ki­lan ve­den­puh­dis­ta­mol­la

25.03.2022 14:02 21
Limingantullin rokotuspisteen aukioloja supistetaan – rokotusmäärät vähentyneet voimakkaasti

Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teen au­ki­olo­ja su­pis­te­taan – ro­ko­tus­mää­rät vä­hen­ty­neet voi­mak­kaas­ti

17.03.2022 06:00 7
Tilaajille
Limingantullin rokotuspisteen aukioloajat muuttuvat huhtikuun alusta alkaen – rokotukset Ideaparkissa päättyvät maaliskuun lopussa

Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat huh­ti­kuun alusta al­kaen – ro­ko­tuk­set Idea­par­kis­sa päät­ty­vät maa­lis­kuun lopussa

16.03.2022 17:09