Koronarokotukset
Oulun kaupunki tarjoaa neljättä koronarokotetta ilman ajanvarausta

Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

23.05.2022 18:17 15
Neljänsiä koronarokotuksia pistetään Oulussa nyt vähintään 65-vuotiaille, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia pis­te­tään Oulussa nyt vä­hin­tään 65-vuo­tiail­le, joiden terveys ja toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt

13.05.2022 09:36 5
Oulussa aloitetaan ensi viikolla yli 75-vuotiaiden hauraiden ja monisairaiden koronarokotukset – aikoja voi jo varata netissä

Oulussa aloi­te­taan ensi vii­kol­la yli 75-vuo­tiai­den hau­rai­den ja mo­ni­sai­rai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – aikoja voi jo varata netissä

06.05.2022 17:42 9
Neljäs koronarokotuskierros alkaa Oulussa maanantaina – virusta havaittu hieman vähemmän Oulun Taskilan vedenpuhdistamolla

Neljäs ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros alkaa Oulussa maa­nan­tai­na – virusta ha­vait­tu hieman vä­hem­män Oulun Tas­ki­lan ve­den­puh­dis­ta­mol­la

25.03.2022 14:02 21
Limingantullin rokotuspisteen aukioloja supistetaan – rokotusmäärät vähentyneet voimakkaasti

Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teen au­ki­olo­ja su­pis­te­taan – ro­ko­tus­mää­rät vä­hen­ty­neet voi­mak­kaas­ti

17.03.2022 06:00 7
Tilaajille
Limingantullin rokotuspisteen aukioloajat muuttuvat huhtikuun alusta alkaen – rokotukset Ideaparkissa päättyvät maaliskuun lopussa

Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat huh­ti­kuun alusta al­kaen – ro­ko­tuk­set Idea­par­kis­sa päät­ty­vät maa­lis­kuun lopussa

16.03.2022 17:09
Novavaxin proteiinirokotetta ei välttämättä riitä heti kaikille Oulussa

No­va­va­xin pro­teii­ni­ro­ko­tet­ta ei vält­tä­mät­tä riitä heti kai­kil­le Oulussa

04.03.2022 14:35
Oululainen Anne Ståhle-Kanniala tekee taidetta massarokotusten keskiöstä – "Näyttely olisi kunnianosoitus tuhansille tärkeää työtä tekeville rokottajille"

Ou­lu­lai­nen Anne Ståh­le-Kan­nia­la tekee tai­det­ta mas­sa­ro­ko­tus­ten kes­kiös­tä – "Näyt­te­ly olisi kun­nian­osoi­tus tu­han­sil­le tärkeää työtä te­ke­vil­le ro­kot­ta­jil­le"

13.02.2022 06:20 3
THL julkaisi lausunnon koronarokotusstrategian muutostarpeista, rokotteiden merkitys omikrontartuntojen ja tartuntaketjujen hallinnassa vähentynyt

THL jul­kai­si lau­sun­non ko­ro­na­ro­ko­tus­stra­te­gian muu­tos­tar­peis­ta, ro­kot­tei­den mer­ki­tys omik­ron­tar­tun­to­jen ja tar­tun­ta­ket­ju­jen hal­lin­nas­sa vä­hen­ty­nyt

10.02.2022 15:43
Oulu patistaa varsinkin riskiryhmiin kuuluvia hakemaan kolmannen rokotteen – "OYSissa hoidettu syksyn aikana myös keski-ikäisiä, joilla ainoa riskitekijä on ylipaino"

Oulu pa­tis­taa var­sin­kin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via ha­ke­maan kol­man­nen ro­kot­teen – "OY­Sis­sa hoi­det­tu syksyn aikana myös kes­ki-ikäi­siä, joilla ainoa ris­ki­te­ki­jä on yli­pai­no"

03.02.2022 17:04
Limingantullin koronarokotuspisteeltä saa jatkossa myös kolmansia rokotteita ilman ajanvarausta

Li­min­gan­tul­lin ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­teel­tä saa jat­kos­sa myös kol­man­sia ro­kot­tei­ta ilman ajan­va­raus­ta

26.01.2022 16:42 1
Matala palkka ja koulutus ennakoivat rokottamattomuutta – "Kaikissa sosioekonomista asemaa kuvaavissa mittareissa toistuu sama kuvio"

Matala palkka ja kou­lu­tus en­na­koi­vat ro­kot­ta­mat­to­muut­ta – "Kai­kis­sa so­sio­eko­no­mis­ta asemaa ku­vaa­vis­sa mit­ta­reis­sa toistuu sama kuvio"

16.01.2022 18:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omaan napaan tui­jot­ta­mis­ta pe­rus­tel­laan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­del­la

16.01.2022 06:00 16
Tilaajille
30 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat oululaiset oikeutettuja kolmanteen rokoteannokseen – ajanvaraus avautui tänään torstaina kello 16

30 vuotta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat ou­lu­lai­set oi­keu­tet­tu­ja kol­man­teen ro­ko­te­an­nok­seen – ajan­va­raus avautui tänään tors­tai­na kello 16

13.01.2022 16:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi hal­li­tus ei hyö­dyn­nä tar­tun­ta­tau­ti­lain nor­maa­li­sää­dök­siä ja anna ase­tus­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pa­kol­li­suu­des­ta koko kan­sal­le?

13.01.2022 06:00 10
Tilaajille
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30 12
Tilaajille
Oululaiset työnantajat kiinnostuivat työterveyshuollon koronarokotuksista: "Sopimuksen piiriin on tullut jatkuvasti lisää yrityksiä"

Ou­lu­lai­set työn­an­ta­jat kiin­nos­tui­vat työ­ter­veys­huol­lon ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: "So­pi­muk­sen piiriin on tullut jat­ku­vas­ti lisää yri­tyk­siä"

08.01.2022 18:04
Tilaajille
Nämä asiat herättävät kysymyksiä lasten koronarokotuksissa, kokosimme vastaukset: "Miksi 5–12-vuotiaita ylipäätään pitää rokottaa?"

Nämä asiat he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa, ko­ko­sim­me vas­tauk­set: "Miksi 5–12-vuo­tiai­ta yli­pää­tään pitää ro­kot­taa?"

05.01.2022 18:30 2
Tilaajille
Oulun kaupunki kannustaa nyt hakemaan koronarokoteannoksia myös työterveyshuollosta, Limingantullin rokotuspiste ruuhkautunut

Oulun kau­pun­ki kan­nus­taa nyt ha­ke­maan ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sia myös työ­ter­veys­huol­los­ta, Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­te ruuh­kau­tu­nut

04.01.2022 16:30 25
Oikeusministeriö suosittelee kuntia kiirehtimään vaalivirkailijoiden rokotuksia

Oi­keus­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee kuntia kii­reh­ti­mään vaa­li­vir­kai­li­joi­den ro­ko­tuk­sia

04.01.2022 10:15