Koronarokotukset
Viimeisin tunti
Rokotustahti kiihtyy: Pfizerin ja Biontechin rokotetta tulee pian kymmeniätuhansia lisää joka viikko

Ro­ko­tus­tah­ti kiih­tyy: Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ro­ko­tet­ta tulee pian kym­me­niä­tu­han­sia lisää joka viikko

18:20 19
Viimeisin 12 tuntia
Hallitus mahdollistaa koronarokotusten väliaikaisen kohdennuksen pahimmille epidemia-alueille – kohdentamisessa käytössä Modernan ja AstraZenecan rokotteet

Hal­li­tus mah­dol­lis­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten vä­li­ai­kai­sen koh­den­nuk­sen pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – koh­den­ta­mi­ses­sa käy­tös­sä Mo­der­nan ja Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teet

14:20 28
Viimeisin 24 tuntia
Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfi­ze­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti kolmas annos vuoden sisään en­sim­mäi­ses­tä

06:21 24
Kiuru: Suomi aloittamassa neuvottelut Sputnik-rokotteen hankkimiseksi Venäjältä

Kiuru: Suomi aloit­ta­mas­sa neu­vot­te­lut Sput­nik-ro­kot­teen hank­ki­mi­sek­si Ve­nä­jäl­tä

15.04.2021 18:40 41
Viikko
Oulun kaupunki laajentaa riskiryhmään 2 kuuluvien koronarokotuksia 40–64-vuotiaisiin – olkavarteen tarjolla Biontech-Pfizerin piikki

Oulun kau­pun­ki laa­jen­taa ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia 40–64-vuo­tiai­siin – ol­ka­var­teen tar­jol­la Bion­tech-Pfi­ze­rin piikki

15.04.2021 16:23 30
Oulun kaupunki antoi lausuntonsa koronarokotteiden alueellisesta kohdentamisesta – kaupunki huolissaan aikataulusta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Oulun kau­pun­ki antoi lau­sun­ton­sa ko­ro­na­ro­kot­tei­den alueel­li­ses­ta koh­den­ta­mi­ses­ta – kau­pun­ki huo­lis­saan ai­ka­tau­lus­ta ja yh­den­ver­tai­suu­den to­teu­tu­mi­ses­ta

14.04.2021 16:57 6
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:22 1
Tilaajille
Koronarokotteiden jako Pohjois-Pohjanmaalla on monimutkainen tehtävä, jossa perusteet ovat muuttuneet lennosta kuukausien aikana – "Kansallinen tavoite ikäihmisten rokottamisesta antoi pontta Oulun rokotustahdille"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den jako Poh­jois-Poh­jan­maal­la on mo­ni­mut­kai­nen teh­tä­vä, jossa pe­rus­teet ovat muut­tu­neet len­nos­ta kuu­kau­sien aikana – "Kan­sal­li­nen tavoite ikä­ih­mis­ten ro­kot­ta­mi­ses­ta antoi pontta Oulun ro­ko­tus­tah­dil­le"

13.04.2021 20:35 11
Tilaajille
Rokotejakelua syytä perata – rokotekattavuuden pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaikkialla suunnilleen samanlainen
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­ja­ke­lua syytä perata – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaik­kial­la suun­nil­leen sa­man­lai­nen

13.04.2021 20:00 4
Tilaajille
Johnson & Johnson pysäyttää koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan – keskeytys hidastaa Suomen rokotustahtia

Johnson & Johnson py­säyt­tää ko­ro­na­ro­kot­teen­sa toi­mi­tuk­set Eu­roop­paan – kes­key­tys hi­das­taa Suomen ro­ko­tus­tah­tia

13.04.2021 19:41 25
Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – "Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den hai­tois­ta myön­net­ty en­sim­mäi­set kor­vauk­set – "Summat olleet kes­ki­mää­rin parin tu­han­nen euron luok­kaa"

13.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Oulu kirii muita isoja kaupunkeja kiinni koronarokotuksissa – terveysjohtaja Mäkitalon mukaan jotain meni pieleen rokotteiden jakelussa alkuvaiheessa

Oulu kirii muita isoja kau­pun­ke­ja kiinni ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lon mukaan jotain meni pieleen ro­kot­tei­den ja­ke­lus­sa al­ku­vai­hees­sa

12.04.2021 18:40 33
Tilaajille
Riskiryhmään 2 kuuluvien 55–64-vuotiaiden koronarokotukset alkavat Oulussa

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien 55–64-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa

12.04.2021 17:44 9
Rokotteen antamaa suojaa on vaikea itse havaita, mikä tekee haittavaikutusten sietämisestä vaikeaa – "Haitat ovat konkreettisia, ja hyödyt nähdään sitten väestötasolla"

Ro­kot­teen antamaa suojaa on vaikea itse ha­vai­ta, mikä tekee hait­ta­vai­ku­tus­ten sie­tä­mi­ses­tä vaikeaa – "Haitat ovat konk­reet­ti­sia, ja hyödyt nähdään sitten väes­tö­ta­sol­la"

10.04.2021 19:59 27
Kuukausi ja vanhemmat
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12 12
Ouluun tulossa lisää rokotuspaikkoja – Kaupungin mukaan koronarokotuksia on keskitetty Ouluhalliin rokotepulan vuoksi

Ouluun tulossa lisää ro­ko­tus­paik­ko­ja – Kau­pun­gin mukaan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on kes­ki­tet­ty Ou­lu­hal­liin ro­ko­te­pu­lan vuoksi

07.04.2021 18:58 10
Tilaajille
Osa iäkkäistä kieltäytyy koronarokotuksista: Syinä "väärän" rokotemerkin lisäksi epäluuloa ja jopa painostavia lapsia – Oulussa kieltäytyjiä yli 5 prosenttia

Osa iäk­käis­tä kiel­täy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: Syinä "vää­rän" ro­ko­te­mer­kin lisäksi epä­luu­loa ja jopa pai­nos­ta­via lapsia – Oulussa kiel­täy­ty­jiä yli 5 pro­sent­tia

07.04.2021 18:32 6
Tilaajille
Oulu aloittaa 68-vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä ykkösriskiryhmään kuuluvien 40–64-vuotiaiden koronarokotukset

Oulu aloit­taa 68-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien sekä yk­kös­ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien 40–64-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

07.04.2021 18:29 24
Kainuun koronatilanne perustasolla – nykyiset suositukset ja rajoitukset jatkuvat, rokotusvuorossa ikäihmiset

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne pe­rus­ta­sol­la – ny­kyi­set suo­si­tuk­set ja ra­joi­tuk­set jat­ku­vat, ro­ko­tus­vuo­ros­sa ikä­ih­mi­set

07.04.2021 09:36
Rokotustahti kiihtyy ensi viikolla selvästi Oulussakin – pääsiäisenä ei rokoteta, mutta lauantaisin rokottamista on tarkoitus jatkaa myös huhtikuussa

Ro­ko­tus­tah­ti kiihtyy ensi vii­kol­la sel­väs­ti Ou­lus­sa­kin – pää­siäi­se­nä ei ro­ko­te­ta, mutta lauan­tai­sin ro­kot­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa myös huh­ti­kuus­sa

01.04.2021 16:17 7
Tilaajille