Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Koronavirus
Kuukausi
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 12:07 31
THL muuttaa suositustaan neljänsistä rokoteannoksista todennäköisesti syksyllä – presidentti ihmettelee, miksi neljänsiä annoksia "pantataan"

THL muuttaa suo­si­tus­taan nel­jän­sis­tä ro­ko­te­an­nok­sis­ta to­den­nä­köi­ses­ti syk­syl­lä – pre­si­dent­ti ih­met­te­lee, miksi nel­jän­siä an­nok­sia "pan­ta­taan"

23.06.2022 15:26 14
Koronaviruspandemia vähensi muita hengitystieinfektioita – puutiaisaivokuumeen esiintymisessä huomattava kasvu

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia vähensi muita hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta – puu­tiais­ai­vo­kuu­meen esiin­ty­mi­ses­sä huo­mat­ta­va kasvu

21.06.2022 09:21 5
Oulun kaupungin uuden koronatestauspisteen sijainti herättää hämmennystä: "Olemme ongelmasta tietoisia"

Oulun kau­pun­gin uuden ko­ro­na­tes­taus­pis­teen si­jain­ti he­rät­tää häm­men­nys­tä: "Olemme on­gel­mas­ta tie­toi­sia"

10.06.2022 14:29 16
Tilaajille
Sanna Marinilla koronavirustartunta

Sanna Ma­ri­nil­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.06.2022 10:22 15
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

05.06.2022 15:30
Tilaajille
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Oulun koronatestaus on siirtynyt Rehapoliksesta Rautatienkadulle

Oulun ko­ro­na­tes­taus on siir­ty­nyt Re­ha­po­lik­ses­ta Rau­ta­tien­ka­dul­le

02.06.2022 07:18
Koronavilkku-sovellus lakkaa toimimasta keskiviikkona

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus lakkaa toi­mi­mas­ta kes­ki­viik­ko­na

31.05.2022 21:01 16
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisella koronatartunta – jatkaa etätöitä voinnin mukaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­sel­la ko­ro­na­tar­tun­ta – jatkaa etä­töi­tä voinnin mukaan

30.05.2022 10:27 1
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa vähenee yhä pohjoisessa – Oulun jätevedessä puolestaan enemmän merkkejä koronasta

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa vähenee yhä poh­joi­ses­sa – Oulun jä­te­ve­des­sä puo­les­taan enemmän merk­ke­jä ko­ro­nas­ta

27.05.2022 12:12 18
Vanhemmat
HS: Poliisi julkaisi koronaketjun levittämisestä epäillyn joogayrittäjän nimen ja kuvan, komisario sai syytteen

HS: Poliisi jul­kai­si ko­ro­na­ket­jun le­vit­tä­mi­ses­tä epäil­lyn joo­ga­yrit­tä­jän nimen ja kuvan, ko­mi­sa­rio sai syyt­teen

24.05.2022 15:16 1
Oulun kaupunki tarjoaa neljättä koronarokotetta ilman ajanvarausta

Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

23.05.2022 18:17 15
Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan

Ko­ro­na­vi­rus tarttuu her­käs­ti ko­tio­lois­sa, mutta voi­ma­kas im­mu­ni­teet­ti ja hyvä tuuri voivat estää ko­ro­naan sai­ras­tu­mi­sen ko­ko­naan

23.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

19.05.2022 14:58 4
STM: Koronatartunnat voivat lisääntyä jälleen syksyllä – Sairaalapaikkojen lisääminen ensisijainen keino seuraaviin aaltoihin varautumisessa

STM: Ko­ro­na­tar­tun­nat voivat li­sään­tyä jälleen syk­syl­lä – Sai­raa­la­paik­ko­jen li­sää­mi­nen en­si­si­jai­nen keino seu­raa­viin aal­toi­hin va­rau­tu­mi­ses­sa

17.05.2022 14:56 11
Hajukoirat tunnistivat koronatartunnan iholta otetusta näytteestä 92 prosentin tarkkuudella – suomalaistutkijoiden mukaan hajukoirista olisi merkittävää apua koronaviruksen leviämisen torjunnassa

Ha­ju­koi­rat tun­nis­ti­vat ko­ro­na­tar­tun­nan iholta ote­tus­ta näyt­tees­tä 92 pro­sen­tin tark­kuu­del­la – suo­ma­lais­tut­ki­joi­den mukaan ha­ju­koi­ris­ta olisi mer­kit­tä­vää apua ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen tor­jun­nas­sa

17.05.2022 12:56 1
Tilaajille
Koronavirusta havaittiin jälleen enemmän Oulun seudun jätevesissä – perusterveydenhuollossa koronapotilaita riittää yhä pohjoisessa

Ko­ro­na­vi­rus­ta ha­vait­tiin jälleen enemmän Oulun seudun jä­te­ve­sis­sä – pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta riittää yhä poh­joi­ses­sa

13.05.2022 12:42 2
Koronaepidemia on rauhoittunut Pohjois-Pohjanmaalla – koronanyrkki ei kokoonnut enää säännöllisesti

Ko­ro­na­epi­de­mia on rau­hoit­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ko­ro­na­nyrk­ki ei ko­koon­nut enää sään­nöl­li­ses­ti

10.05.2022 14:57 12
Oulussa aloitetaan ensi viikolla yli 75-vuotiaiden hauraiden ja monisairaiden koronarokotukset – aikoja voi jo varata netissä

Oulussa aloi­te­taan ensi vii­kol­la yli 75-vuo­tiai­den hau­rai­den ja mo­ni­sai­rai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – aikoja voi jo varata netissä

06.05.2022 17:42 9