Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Koronavirus
Koronatilanne on heikentynyt peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella

Ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä Kallion alueel­la

30.09.2022 17:42
Koronan sairaalaluvut kasvaneet – sairastuneita lähinnä perusterveydenhuollon osastoilla Pohjois-Suomessa

Koronan sai­raa­la­lu­vut kas­va­neet – sai­ras­tu­nei­ta lähinnä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osas­toil­la Poh­jois-Suo­mes­sa

29.09.2022 13:09 1
Koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui viikossa Oulun kaupunginsairaalassa – "Kysymys on isoista muutoksista"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa – "Ky­sy­mys on isoista muu­tok­sis­ta"

26.09.2022 15:47 34
Tilaajille
Oysin koronatestaus on siirtynyt näytteenottokonttiin sairaalan edustalle

Oysin ko­ro­na­tes­taus on siir­ty­nyt näyt­teen­ot­to­kont­tiin sai­raa­lan edus­tal­le

06.09.2022 11:55 2
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 10:56 14
Oulun kaupunki: Valtion tulee korvata koronamenot kunnille, kuten se on luvannut – Oulussa vuoden kustannukset jopa 22 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki: Valtion tulee korvata ko­ro­na­me­not kun­nil­le, kuten se on lu­van­nut – Ou­lus­sa vuoden kus­tan­nuk­set jopa 22 mil­joo­naa euroa

30.08.2022 12:45 18
Oulun koronatestaus siirtyy Limingantullista keskustaan Hallituskadulle

Oulun ko­ro­na­tes­taus siirtyy Li­min­gan­tul­lis­ta kes­kus­taan Hal­li­tus­ka­dul­le

26.08.2022 18:18 7
Koronaa on yhä liikkeellä paljon Oulun kouluissa – epidemiaa ja poissaolojen määrää pyritään hidastamaan ohjeistuksella

Koronaa on yhä liik­keel­lä paljon Oulun kou­luis­sa – epi­de­miaa ja pois­sa­olo­jen määrää py­ri­tään hi­das­ta­maan oh­jeis­tuk­sel­la

25.08.2022 15:05 14
Tilaajille
Noin 60 koronapositiivista kuolee nyt Suomessa viikoittain, rokotukset suojaavat vakavalta taudilta edelleen hyvin

Noin 60 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta kuolee nyt Suo­mes­sa vii­koit­tain, ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat va­ka­val­ta tau­dil­ta edel­leen hyvin

16.08.2022 17:09 15
Neljättä koronarokotetta tarjotaan pian yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille sekä kaikille yli 60-vuotiaille Oulussa

Nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan pian yli 18-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le sekä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le Oulussa

08.08.2022 15:06 7
Neljänsiä koronarokotuksia laajennetaan 50–69-vuotiaille riskiryhmäläisille – ajanvaraus on tehtävä puhelimitse

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan 50–69-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ajan­va­raus on tehtävä pu­he­li­mit­se

27.07.2022 16:46 16
Koronapandemiasta on THL:n mukaan siirrytty koronaendemiaan, eli virus on tullut jäädäkseen – "Tarvittaisiin aikamoinen täyssulku, että leviäminen saataisiin pysähtymään"

Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on THL:n mukaan siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan, eli virus on tullut jää­däk­seen – "Tar­vit­tai­siin ai­ka­moi­nen täys­sul­ku, että le­viä­mi­nen saa­tai­siin py­säh­ty­mään"

27.07.2022 14:06 13
MTV: Korona tulisi poistaa yleisvaarallisten tautien listalta, sanoo THL:n Mika Salminen

MTV: Korona tulisi poistaa yleis­vaa­ral­lis­ten tautien lis­tal­ta, sanoo THL:n Mika Sal­mi­nen

23.07.2022 14:48 21
THL:n johtaja blogissa: Rokotusohjelma ei voi perustua mielipiteisiin – "Pandemian pitkittyessä on uskallettava tarkastella lisäannosten hyötyä"

THL:n johtaja blo­gis­sa: Ro­ko­tus­oh­jel­ma ei voi pe­rus­tua mie­li­pi­tei­siin – "Pan­de­mian pit­kit­tyes­sä on us­kal­let­ta­va tar­kas­tel­la li­sä­an­nos­ten hyötyä"

22.07.2022 13:44 8
Tilaajille
CNN: Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla on koronatartuna

CNN: Yh­dys­val­tain pre­si­den­til­lä Joe Bi­de­nil­la on ko­ro­na­tar­tu­na

21.07.2022 18:00 5
Oulussa nelosrokotteiden antaminen laajenee keskiviikkona – tälläinen on järjestys, vain ajanvarauksella saa neljännen koronapiikin

Oulussa ne­los­ro­kot­tei­den an­ta­mi­nen laa­je­nee kes­ki­viik­ko­na – täl­läi­nen on jär­jes­tys, vain ajan­va­rauk­sel­la saa nel­jän­nen ko­ro­na­pii­kin

18.07.2022 11:16 29
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan laajemmin jo heinäkuussa – koronaepidemia voi kiihtyä loppukesästä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan laa­jem­min jo hei­nä­kuus­sa – ko­ro­na­epi­de­mia voi kiihtyä lop­pu­ke­säs­tä

18.07.2022 09:50 2
Suomessa on 654 koronapotilasta sairaalahoidossa – määrä nousi selvästi viikon aikana

Suo­mes­sa on 654 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa – määrä nousi sel­väs­ti viikon aikana

14.07.2022 12:19 37
Neljänsiä koronarokotuksia tuskin suositellaan alle 60-vuotiaille – HUS:in Asko Järvisen mielestä muutaman lääkärin ulostulo koko kansan rokottamisen puolesta hämärtää kokonaiskuvaa tautitilanteesta

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia tuskin suo­si­tel­laan alle 60-vuo­tiail­le – HUS:in Asko Jär­vi­sen mie­les­tä muu­ta­man lää­kä­rin ulos­tu­lo koko kansan ro­kot­ta­mi­sen puo­les­ta hä­mär­tää ko­ko­nais­ku­vaa tau­ti­ti­lan­tees­ta

12.07.2022 16:45 29
Tilaajille
Suomen lentoliikenne kasvoi alkuvuonna kuusinkertaiseksi vuoden takaiseen verrattuna – Oulunsalon lentoasema säilytti asemansa maan toiseksi vilkkaimpana

Suomen len­to­lii­ken­ne kasvoi al­ku­vuon­na kuu­sin­ker­tai­sek­si vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na – Ou­lun­sa­lon len­to­ase­ma säi­lyt­ti ase­man­sa maan toi­sek­si vilk­kaim­pa­na

12.07.2022 13:32 8
Tilaajille