Koronavirus
Viimeisin 12 tuntia
Oulun tartuntapiikki ei osoita laantumisen merkkejä, sunnuntaina uusia tartuntoja raportoitiin 14 – viikon tartuntamäärä nousi yli 70 tapauksen

Oulun tar­tun­ta­piik­ki ei osoita laan­tu­mi­sen merk­ke­jä, sun­nun­tai­na uusia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin 14 – viikon tar­tun­ta­mää­rä nousi yli 70 ta­pauk­sen

12:26 46
Puheenaihe: Muuttuuko matkailu pysyvästi koronan takia? "Suomi on kuin tehty post covid-matkailuun"

Pu­hee­nai­he: Muut­tuu­ko mat­kai­lu py­sy­väs­ti koronan takia? "Suomi on kuin tehty post co­vid-mat­kai­luun"

08:00 2
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Oulu Sinfonian vieraileva kapellimestari Anna Skryleva joutui koronatesteihin ja omaehtoiseen karanteeniin ennen työviikkoaan orkesterin kanssa

Oulu Sin­fo­nian vie­rai­le­va ka­pel­li­mes­ta­ri Anna Skry­le­va joutui ko­ro­na­tes­tei­hin ja oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ennen työ­viik­koaan or­kes­te­rin kanssa

24.10.2020 19:00 0
Tilaajille
"Kättely on maailman tyhmin tapa, nyrkkitervehdys olisi parempi" – vai onko kädenanto sittenkin suomalaisille sopiva sosiaalinen ele, jota on vaikea korvata?

"Kät­te­ly on maail­man tyhmin tapa, nyrk­ki­ter­veh­dys olisi pa­rem­pi" – vai onko kä­den­an­to sit­ten­kin suo­ma­lai­sil­le sopiva so­siaa­li­nen ele, jota on vaikea kor­va­ta?

24.10.2020 15:01 1
Tilaajille
Oulun tartuntamäärä kasvaa vauhdilla, kuluvalla viikolla raportoitu jo 60 uutta tautitapausta – lauantaina tartuntoja kirjattiin 15 lisää

Oulun tar­tun­ta­mää­rä kasvaa vauh­dil­la, ku­lu­val­la vii­kol­la ra­por­toi­tu jo 60 uutta tau­ti­ta­paus­ta – lauan­tai­na tar­tun­to­ja kir­jat­tiin 15 lisää

24.10.2020 14:48 28
Puolan presidentti sairastui koronavirukseen

Puolan pre­si­dent­ti sai­ras­tui ko­ro­na­vi­ruk­seen

24.10.2020 10:47 1
Epidemia kiihtyy Suomen sairaaloissa – koronapotilasmäärät ovat korkeimmillaan sitten kevään

Epi­de­mia kiihtyy Suomen sai­raa­lois­sa – ko­ro­na­po­ti­las­mää­rät ovat kor­keim­mil­laan sitten kevään

24.10.2020 10:33 1
OYSin johtajaylilääkäri painottaa: Laittakaa ne maskit ruokakaupoissa asioidessanne

OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa: Lait­ta­kaa ne maskit ruo­ka­kau­pois­sa asioi­des­san­ne

24.10.2020 06:00 46
Tilaajille
Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

23.10.2020 17:01 1
Tilaajille
AC Oulun viimeinen kotiottelu siirtyy koronaviruksen vuoksi: vastustaja MP mahdollisesti altistunut – Ykkösen päätös menee mutkikkaaksi

AC Oulun vii­mei­nen ko­ti­ot­te­lu siirtyy ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: vas­tus­ta­ja MP mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut – Ykkösen päätös menee mut­kik­kaak­si

23.10.2020 15:44 3
Koronavilkun koodien jaossa on ollut jopa kymmenen päivän viiveitä – ketju katkeaa usein julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05 0
Tilaajille
Henriksson: Valmiuslain käyttöönotosta ei ole keskusteltu, mutta asian käsittely jatkuu

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 13:52 0
THL:n tuoreet luvut: Perjantaina uusia tartuntoja kirjattiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tautitapausta

THL:n tuoreet luvut: Per­jan­tai­na uusia tar­tun­to­ja kir­jat­tiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tau­ti­ta­paus­ta

23.10.2020 12:09 13
Uusille rajoituksille tai suosituksille ei tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla, linjaa alueellinen koordinaatioryhmä – ryhmäurheiluun liittyvien tartuntojen ehkäisemistä selvitetään

Uusille ra­joi­tuk­sil­le tai suo­si­tuk­sil­le ei tar­vet­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, linjaa alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä – ryh­mä­ur­hei­luun liit­ty­vien tar­tun­to­jen eh­käi­se­mis­tä sel­vi­te­tään

23.10.2020 11:58 18
Tulevaisuutta on aina suojeltu nykyisyyden kustannuksella – korona ei siirrä syntymää, sairastumista tai kuolemaa hetkeen, jolloin saa olla läsnä
Kolumni Rebekka Härkönen

Tu­le­vai­suut­ta on aina suo­jel­tu ny­kyi­syy­den kus­tan­nuk­sel­la – korona ei siirrä syn­ty­mää, sai­ras­tu­mis­ta tai kuo­le­maa het­keen, jolloin saa olla läsnä

23.10.2020 07:00 1
Kärppien juniorijoukkueissa kolme koronatartuntaa, lähes sata karanteenissa – urheiluseuroissa toivotaan, ettei korona katkaisisi toimintaa uudestaan

Kärp­pien ju­nio­ri­jouk­kueis­sa kolme ko­ro­na­tar­tun­taa, lähes sata ka­ran­tee­nis­sa – ur­hei­lu­seu­rois­sa toi­vo­taan, ettei korona kat­kai­si­si toi­min­taa uu­des­taan

22.10.2020 19:36 1
Tilaajille
Hallitus peruutti esityksen Suomeen riskimaista tulevilta tulevaisuudessa vaadittavista koronatesteistä

Hal­li­tus pe­ruut­ti esi­tyk­sen Suomeen ris­ki­mais­ta tu­le­vil­ta tu­le­vai­suu­des­sa vaa­dit­ta­vis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä

22.10.2020 17:16 1
Lähes 40 henkilöä altistunut koronalle Oulaisissa jääkiek­ko­har­ras­tuksen parissa

Lähes 40 hen­ki­löä al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le Ou­lai­sis­sa jää­kiek­ko­har­ras­tuk­sen parissa

22.10.2020 17:11 0
Korona levinnyt Oulussa etenkin nuorten ryhmäurheiluharrastuksissa ja perheiden sisällä – Oulussa tällä viikolla noin 40 uutta tartuntaa, altistuneita useita satoja

Korona le­vin­nyt Oulussa etenkin nuorten ryh­mä­ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­sa ja per­hei­den sisällä – Oulussa tällä vii­kol­la noin 40 uutta tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta useita satoja

22.10.2020 17:07 29
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: "Masuunin käynnistäminen antaa uskoa Raaheen"

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: "Ma­suu­nin käyn­nis­tä­mi­nen antaa uskoa Raa­heen"

22.10.2020 16:25 1
Tilaajille