Koronavirus
Viimeisin tunti
Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa
Pääkirjoitus

Maskit tor­ju­maan riskiä – hy­gie­nia, tur­va­vä­lit ja kas­vo­suo­juk­set muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den tar­tun­to­jen tor­jun­nas­sa

20:00 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pakotti Kjell Westön muok­kaa­maan jo val­mis­ta ro­maa­niaan Tri­to­nus­ta: "Tul­kin­ta­ni lä­hi­tu­le­vai­suu­den ti­lan­tees­ta on pa­rem­min­kin utopiaa kuin dys­to­piaa"

19:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministerio teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rio teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

18:11 0
Viimeisin 12 tuntia
THL haluaa lisätä koronatestausta – näytteenottopisteiden ruuhkiin avuksi nopeakäyttöiset ja potilaille miellyttävämmät nielunäytetestit

THL haluaa lisätä ko­ro­na­tes­taus­ta – näyt­teen­ot­to­pis­tei­den ruuh­kiin avuksi no­pea­käyt­töi­set ja po­ti­lail­le miel­lyt­tä­väm­mät nie­lu­näy­te­tes­tit

16:01 0
Oululaisbaari vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa taisteluamme virusta vastaan", kertoo baariyrittäjä

Ou­lu­lais­baa­ri vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa tais­te­luam­me virusta vas­taan", kertoo baa­ri­yrit­tä­jä

15:26 8
Tilaajille
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

12:36 0
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

12:13 5
Viimeisin 24 tuntia
Kamppailulajien harrastaminen jatkuu Oulussa koronaviruksen sävyttämän kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jännittää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

Kamp­pai­lu­la­jien har­ras­ta­mi­nen jatkuu Oulussa ko­ro­na­vi­ruk­sen sä­vyt­tä­män kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jän­nit­tää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

06:00 0
Tilaajille
Ainakin 800 ihmistä on kuollut valheellisten koronauutisten ja someväitteiden takia – Eniten kuolemia seurannut metanolin juomisesta kehon puhdistusyrityksissä

Ainakin 800 ihmistä on kuollut val­heel­lis­ten ko­ro­na­uu­tis­ten ja so­me­väit­tei­den takia – Eniten kuo­le­mia seu­ran­nut me­ta­no­lin juo­mi­ses­ta kehon puh­dis­tus­yri­tyk­sis­sä

13.08.2020 22:35 2
Kutsunnat alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa normaalisti ensi viikolla, mutta koronavirus aiheuttaa tilaisuuksien järjestelyihin joitain muutoksia

Kut­sun­nat alkavat Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa nor­maa­lis­ti ensi vii­kol­la, mutta ko­ro­na­vi­rus ai­heut­taa ti­lai­suuk­sien jär­jes­te­lyi­hin joitain muu­tok­sia

13.08.2020 22:11 0
Viikko ja vanhemmat
Ilmoittautuminen Oulun kaupungin liikuntaryhmiin alkaa ensi maanantaina – osallistumisessa pidettävä mielessä koronaturvatoimet

Il­moit­tau­tu­mi­nen Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­ryh­miin alkaa ensi maa­nan­tai­na – osal­lis­tu­mi­ses­sa pi­det­tä­vä mie­les­sä ko­ro­na­tur­va­toi­met

13.08.2020 19:22 0
Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuorokauden koronatestitakuuta – testiin huomenna ja tulos ylihuomenna

Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuo­ro­kau­den ko­ro­na­tes­ti­ta­kuu­ta – testiin huo­men­na ja tulos yli­huo­men­na

13.08.2020 18:42 6
Kaupunki varautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen: Oulussa voi ensi viikosta alkaen varata ajan koronatestiin netissä, koronavastaanottoja tulee kaksi lisää

Kau­pun­ki va­rau­tuu ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen pit­kit­ty­mi­seen: Oulussa voi ensi vii­kos­ta alkaen varata ajan ko­ro­na­tes­tiin ne­tis­sä, ko­ro­na­vas­taan­ot­to­ja tulee kaksi lisää

13.08.2020 17:48 0
Länsi-Pohjan alueella yksi uusi koronavirustartunta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ravintoloissa on tapahtunut altistumisia  perjantaina ja lauantaina

Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ra­vin­to­lois­sa on ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­sia per­jan­tai­na ja lauan­tai­na

13.08.2020 16:54 0
Tilaajille
Koronatestauksen kysyntä hurjassa kasvussa, Oulun kaupunki valmistelee muun muassa drive in -testausta ja nettiajanvarausta

Ko­ro­na­tes­tauk­sen kysyntä hur­jas­sa kas­vus­sa, Oulun kau­pun­ki val­mis­te­lee muun muassa drive in -tes­taus­ta ja net­ti­ajan­va­raus­ta

13.08.2020 15:19 4
Tilaajille
Kasvomaskisuositus Oulun joukkoliikenteeseen – matkustamista kehotetaan välttämään ruuhka-aikoina

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – mat­kus­ta­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään ruuh­ka-ai­koi­na

13.08.2020 14:42 24
Kasvomaskeja suositellaan joukkoliikenteeseen ja esimerkiksi tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta

Kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja esi­mer­kik­si ti­lan­tei­siin, joissa tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta

13.08.2020 14:20 7
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.08.2020 12:14 9
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13 3
Koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa selvästi heinäkuuhun verrattuna

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä on noussut Suo­mes­sa sel­väs­ti hei­nä­kuu­hun ver­rat­tu­na

13.08.2020 11:31 1