Koronavirus
Viimeisin tunti
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 14 tapausta, Iihin ja Kempeleeseen yksi

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 14 ta­paus­ta, Iihin ja Kem­pe­lee­seen yksi

12:00 20
Viimeisin 4 tuntia
Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvussa Länsi-Pohjassa – jos hoidon tarve kasvaa edelleen, esimerkiksi suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­vus­sa Län­si-Poh­jas­sa – jos hoidon tarve kasvaa edel­leen, esi­mer­kik­si suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

10:07
"Koronan kieltäjät voivat tulla ihan itse koskettamaan näitä ruumisarkkuja" – Saksan huono koronatilanne saa krematorion pullistelemaan

"Ko­ro­nan kiel­tä­jät voivat tulla ihan itse kos­ket­ta­maan näitä ruu­mi­sark­ku­ja" – Saksan huono ko­ro­na­ti­lan­ne saa kre­ma­to­rion pul­lis­te­le­maan

08:17 9
Viimeisin 24 tuntia
Kajaanilaisen Samoojan kuntoutuskodin koronaryppäässa uusi tartunta – kuntoutuskodissa levinneen viruksen tyypistä ei ole vielä tietoa

Ka­jaa­ni­lai­sen Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din ko­ro­na­ryp­pääs­sa uusi tar­tun­ta – kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­neen vi­ruk­sen tyy­pis­tä ei ole vielä tietoa

17.01.2021 14:45 1
THL: Suomessa todettu 236 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Tyrnävällä

THL: Suo­mes­sa todettu 236 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä

17.01.2021 12:03
Viikko ja vanhemmat
"Vaihe saattaa kestää huomattavan pitkään" – Oulun yliopiston professorin mukaan todistukset koronarokotuksesta ovat tulevan matkailun edellytys

"Vaihe saattaa kestää huo­mat­ta­van pit­kään" – Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mukaan to­dis­tuk­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta ovat tulevan mat­kai­lun edel­ly­tys

17.01.2021 07:00 18
Koronatartuntojen määrä laskee Oulussa, mutta lauantaina todetuista tartunnoista yli puolet oli tuntemattomasta lähteestä – uusi joukkoaltistuminen Hiirosenkodin osastolla

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Ou­lus­sa, mutta lauan­tai­na to­de­tuis­ta tar­tun­nois­ta yli puolet oli tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä – uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Hii­ro­sen­ko­din osas­tol­la

16.01.2021 18:12 7
Pfizer vakuuttaa: koronarokotteiden toimitusvaikeudet kestävät vain viikon – tämä hidastelusta ja sen vaikutuksista nyt tiedetään

Pfizer va­kuut­taa: ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­mi­tus­vai­keu­det kes­tä­vät vain viikon – tämä hi­das­te­lus­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta nyt tie­de­tään

16.01.2021 13:17
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 190 koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 190 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män uutta ta­paus­ta

16.01.2021 12:12 23
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00 9
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

15.01.2021 19:14 3
Koronatartuntojen määrä tasaantumassa hiljalleen Oulussa – kaupunki huolissaan testimäärien laskemisesta

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä ta­saan­tu­mas­sa hil­jal­leen Oulussa – kau­pun­ki huo­lis­saan tes­ti­mää­rien las­ke­mi­ses­ta

15.01.2021 17:59 27
Euroopassa ollaan huolissaan virusmuunnoksen leviämisestä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa laajennetaan

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58 1
Kylmäketju katkesi koronarokotekuljetuksissa Tervolassa – kunnassa alkoi kisa aikaa vastaan

Kyl­mä­ket­ju katkesi ko­ro­na­ro­ko­te­kul­je­tuk­sis­sa Ter­vo­las­sa – kun­nas­sa alkoi kisa aikaa vastaan

15.01.2021 13:49 9
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 21 uutta koronatartuntaa, joista 17 Oulussa – uusia tapauksia myös kolmessa muussa kunnassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 17 Oulussa – uusia ta­pauk­sia myös kol­mes­sa muussa kun­nas­sa

15.01.2021 12:08 28
Kolme rokotetta, kaksi tekniikkaa – keräsimme yhteen luvan saaneiden koronarokotteiden ja seuraavana listalla olevan rokotteen ominaisuudet

Kolme ro­ko­tet­ta, kaksi tek­niik­kaa – ke­rä­sim­me yhteen luvan saa­nei­den ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja seu­raa­va­na lis­tal­la olevan ro­kot­teen omi­nai­suu­det

14.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa Oulussa nousuaan, kun muissa Suomen suurissa kaupungeissa tilanne on paranemaan päin – asumisyksiköiden rokotukset aloitettu

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus jatkaa Oulussa nou­suaan, kun muissa Suomen suu­ris­sa kau­pun­geis­sa tilanne on pa­ra­ne­maan päin – asu­mis­yk­si­köi­den ro­ko­tuk­set aloi­tet­tu

14.01.2021 12:59 31
Oulun tartuntaluvut korkealla, Tuiran koulussa joukkoaltistus – kaupunki muistuttaa, että myös nuorten aikuisten kokoontumiset täytyy pitää pieninä

Oulun tar­tun­ta­lu­vut kor­keal­la, Tuiran kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tus – kau­pun­ki muis­tut­taa, että myös nuorten ai­kuis­ten ko­koon­tu­mi­set täytyy pitää pieninä

14.01.2021 12:02 62
Kainuu koronaepidemian kiihtymisvaiheessa – Samoojan kuntoutuskodissa yksi uusi tartunta

Kainuu ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa yksi uusi tar­tun­ta

14.01.2021 12:00 1
Pohjois-Pohjanmaan yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen – rajoitukset jatkuvat 1. helmikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set kiel­le­tään edel­leen – ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 1. hel­mi­kuu­ta asti

14.01.2021 10:45 6