Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Koronavirus
Viimeisin 4 tuntia
Kuvaa koronapassin QR-koodista ei kannata jakaa – Asiantuntijan mukaan passin väärinkäytön riski ei liity niinkään henkilötietoihin, vaan toisen ihmisen passin käyttöön

Kuvaa ko­ro­na­pas­sin QR-koo­dis­ta ei kannata jakaa – Asian­tun­ti­jan mukaan passin vää­rin­käy­tön riski ei liity niin­kään hen­ki­lö­tie­toi­hin, vaan toisen ihmisen passin käyt­töön

20:24 2
Tilaajille
Viikko
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30
Tilaajille

Bu­si­ness Fin­land: Koronan vuoksi häi­riö­ra­hoi­tus­ta saaneet pro­jek­tit lop­pu­suo­ral­la

15.10.2021 07:24 1
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee – Pohjois-Pohjanmaalla 45 uutta tartuntaa

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 45 uutta tar­tun­taa

14.10.2021 13:31 18
Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa kahdeksan koronapotilasta, Pohjois-Pohjanmaalla 39 uutta tartuntatapausta

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa hoi­dos­sa kah­dek­san ko­ro­na­po­ti­las­ta, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

13.10.2021 14:03 39
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 12:16 28
Tilaajille
THL päivitti koronatestausohjetta: Kaksi rokotetta saaneiden ei ole välttämätöntä mennä testeihin oireiden vuoksi

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jet­ta: Kaksi ro­ko­tet­ta saa­nei­den ei ole vält­tä­mä­tön­tä mennä tes­tei­hin oi­rei­den vuoksi

11.10.2021 19:01 1
Koronapassin valmistelua vetävä Lohi MTV:lle: Koronapassi käyttöön jo perjantaina

Ko­ro­na­pas­sin val­mis­te­lua vetävä Lohi MTV:l­le: Ko­ro­na­pas­si käyt­töön jo per­jan­tai­na

11.10.2021 18:36 68
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – esimerkiksi Nordea ottaa käyttöön hybridityömallin, maskien käytössä vaihtelua

Useat isot yri­tyk­set höl­len­tä­vät nyt ko­ro­na­toi­miaan – esi­mer­kik­si Nordea ottaa käyt­töön hyb­ri­di­työ­mal­lin, maskien käy­tös­sä vaih­te­lua

10.10.2021 11:09 3
Kuukausi ja vanhemmat
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta vaatii muutosta hallituksen esitykseen koronapassista – alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvattava ehdotettua paremmin

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vaatii muu­tos­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen ko­ro­na­pas­sis­ta – alle 16-vuo­tiai­den mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua toi­min­taan tur­vat­ta­va eh­do­tet­tua pa­rem­min

07.10.2021 15:14 6
Pohjois-Pohjanmaan rokotekattavuus laahaa yhä selvästi maan keskiarvoa perässä – uusia koronatartuntoja maakunnassa 37

Poh­jois-Poh­jan­maan ro­ko­te­kat­ta­vuus laahaa yhä sel­väs­ti maan kes­ki­ar­voa perässä – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja maa­kun­nas­sa 37

07.10.2021 15:23 53
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 34
Osa Oulun yliopiston opiskelijoista on pitänyt etäopiskelusta, mutta osa kaipaa jo luentosaleihin – yliopisto on panostanut mahdollisuuteen osallistua luennoille niin etänä kuin paikan päällä

Osa Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­jois­ta on pitänyt etäo­pis­ke­lus­ta, mutta osa kaipaa jo luen­to­sa­lei­hin – yli­opis­to on pa­nos­ta­nut mah­dol­li­suu­teen osal­lis­tua luen­noil­le niin etänä kuin paikan päällä

06.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Maskisuosituksen päivitys jakaa oululaisia – osaa yhteiskunnan avaaminen maskittomampaan suuntaan arveluttaa

Mas­ki­suo­si­tuk­sen päi­vi­tys jakaa ou­lu­lai­sia – osaa yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen mas­kit­to­mam­paan suun­taan ar­ve­lut­taa

03.10.2021 20:03 29
Tilaajille
Moni työnantaja aikoo piristää työntekijöitään perinteisillä pikkujouluilla – Ylilääkäri: Rokottamattomille lähijuhlinta on selvä riskin paikka

Moni työ­nan­ta­ja aikoo pi­ris­tää työn­te­ki­jöi­tään pe­rin­tei­sil­lä pik­ku­jou­luil­la – Yli­lää­kä­ri: Ro­kot­ta­mat­to­mil­le lä­hi­juh­lin­ta on selvä riskin paikka

02.10.2021 18:30 10
Tilaajille
Oulussa on voinut altistua koronavirukselle ravintoloissa viime viikonloppuna – uusia tartuntoja Suomessa 663

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le ra­vin­to­lois­sa viime vii­kon­lop­pu­na – uusia tar­tun­to­ja Suo­mes­sa 663

30.09.2021 13:25
THL:n uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – esimerkiksi julkisessa liikenteessä maskia hyvä käyttää

THL:n uusi mas­ki­suo­si­tus ko­ros­taa omaa har­kin­taa – esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä maskia hyvä käyttää

30.09.2021 12:37
Nivalassa on pistetty liian lämpimässä säilytettyjä koronarokotteita – 14.–21. syyskuuta rokotuksen hakeneille tarjotaan uutta rokotetta

Ni­va­las­sa on pis­tet­ty liian läm­pi­mäs­sä säi­ly­tet­ty­jä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta – 14.–21. syys­kuu­ta ro­ko­tuk­sen ha­ke­neil­le tar­jo­taan uutta ro­ko­tet­ta

27.09.2021 17:11