Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronapandemian vaikutukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huomio nuorten mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­seen – mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä tär­kei­tä ovat nuorten ar­ki­ym­pä­ris­töt

19.10.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan nä­ke­mys: Hoi­to­alas­ta ve­to­voi­mai­nen työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la

26.09.2021 06:30 6
Tilaajille
Toiveissa parempi koiranelämä – matkailun valjakkoyritykset halutaan mukaan yhtenäiseen laadunvalvontaan

Toi­veis­sa parempi koi­ran­elä­mä – ­mat­kai­lun val­jak­ko­yri­tyk­set ha­lu­taan mukaan yh­te­näi­seen laa­dun­val­von­taan

25.09.2021 10:10
Tilaajille
Vetokoirat odottelevat jo turistikelkkoja – Valjakkoyrittäjät selvisivät viime talvesta koirakummien, valtiontukien ja kotimaisten matkailijoiden avulla

Ve­to­koi­rat odot­te­le­vat jo tu­ris­ti­kelk­ko­ja – Val­jak­ko­yrit­tä­jät sel­vi­si­vät viime tal­ves­ta koi­ra­kum­mien, val­tion­tu­kien ja ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den avulla

25.09.2021 10:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien pe­reh­dyt­tä­mi­nen työ­teh­tä­vään on heikkoa

25.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko paikkaa mo­nen­lais­ta vajetta – syk­syi­sin dia­ko­nias­sa näkyvät eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den yh­tey­den­otot

23.09.2021 07:00
Tilaajille
Keskuskauppakamari: Yritykset maksavat ja tilittävät veroja kymmeniä miljardeja euroja – yritysten merkitys Suomen hyvinvoinnin takaajana merkittävä

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: Yri­tyk­set mak­sa­vat ja ti­lit­tä­vät veroja kym­me­niä mil­jar­de­ja euroja – yri­tys­ten mer­ki­tys Suomen hy­vin­voin­nin ta­kaa­ja­na mer­kit­tä­vä

22.09.2021 15:13 11
Tilaajille
Vuoden odotetuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odotetaan nousevan tuttuja teemoja, jotka törmäävät tuttuihin vaikeuksiin

Vuoden odo­te­tuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odo­te­taan nou­se­van tuttuja tee­mo­ja, jotka tör­mää­vät tut­tui­hin vai­keuk­siin

15.09.2021 07:56 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­tau­ti ei ole vaa­ra­ton, mutta ra­joi­tus­ten oi­kea­suh­tai­suut­ta on tar­peel­lis­ta pohtia

14.09.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­mi­seen tulee kan­nus­taa kol­huis­ta huo­li­mat­ta – menneen puo­len­tois­ta vuoden aikana Suo­mes­sa on yri­tet­ty enemmän kuin ai­koi­hin

08.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin Ylellä: Normaaliin voidaan päästä reilun kuukauden päästä lokakuussa

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Ylellä: Nor­maa­liin voidaan päästä reilun kuu­kau­den päästä lo­ka­kuus­sa

05.09.2021 16:03 90
Oulun poliisin lupapalveluissa on nyt useiden viikkojen ruuhkat – henkilöstön korona-altistumiset ovat vaikeuttaneet tilannetta

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa on nyt useiden viik­ko­jen ruuhkat – hen­ki­lös­tön ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat vai­keut­ta­neet ti­lan­net­ta

16.08.2021 06:00 8
Tilaajille
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat ovat pidentyneet – törkeät väkivaltarikokset kasvussa Oulun poliisin alueella

Po­lii­sin tietoon tul­lei­den ri­kos­ten määrä on las­ke­nut, mutta tut­kin­ta-ajat ovat pi­den­ty­neet – törkeät vä­ki­val­ta­ri­kok­set kas­vus­sa Oulun po­lii­sin alueel­la

27.07.2021 12:11 2
Tilaajille
Näkökulma: Loma Euroopassa onnistuu, mutta vaatii oikeaa ajoitusta, testejä ja määräysten seuraamista – Italian-matkalla ei käytännössä ollut kuin yksi ongelma kuukauden aikana

Nä­kö­kul­ma: Loma Eu­roo­pas­sa on­nis­tuu, mutta vaatii oikeaa ajoi­tus­ta, testejä ja mää­räys­ten seu­raa­mis­ta – Ita­lian-mat­kal­la ei käy­tän­nös­sä ollut kuin yksi ongelma kuu­kau­den aikana

25.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Alle 50-vuotiaiden työkyky heikkeni korona-aikana – pahiten on kärsinyt nuorten naisten työkyky

Alle 50-vuo­tiai­den työkyky heik­ke­ni ko­ro­na-ai­ka­na – pahiten on kär­si­nyt nuorten naisten työkyky

12.07.2021 05:00 2
Avoimen yliopiston suosio kasvoi merkittävästi koronavuonna – kun maailma sulkeutui, suomalaisissa heräsi kova halu opiskella

Avoimen yli­opis­ton suosio kasvoi mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­vuon­na – kun maailma sul­keu­tui, suo­ma­lai­sis­sa heräsi kova halu opis­kel­la

02.07.2021 18:30
Tilaajille
Kyselytutkimus: Lähes joka neljäs suomalaisyrittäjä on ylirasittunut tai liki loppuun palanut

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lais­yrit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille
Koronarajoitukset vähensivät merkittävästi muitakin hengitystieinfektioita viime vuonna – listeriatartuntoja sen sijaan ennätysmäärä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­si­vät mer­kit­tä­väs­ti mui­ta­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta viime vuonna – lis­te­ria­tar­tun­to­ja sen sijaan en­nä­tys­mää­rä

09.06.2021 09:32
Tilaajille
Lomautettu loppuelämäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­mau­tet­tu lop­pu­elä­mäk­si

02.06.2021 02:10
Tilaajille
Paha olo täytyy huomata
Kolumni

Paha olo täytyy huomata

01.06.2021 16:00 8
Tilaajille