Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Koronapandemian vaikutukset

Po­lii­sin tietoon tul­lei­den ri­kos­ten määrä on las­ke­nut, mutta tut­kin­ta-ajat ovat pi­den­ty­neet – törkeät vä­ki­val­ta­ri­kok­set kas­vus­sa Oulun po­lii­sin alueel­la

27.07.2021 12:11 2
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Loma Eu­roo­pas­sa on­nis­tuu, mutta vaatii oikeaa ajoi­tus­ta, testejä ja mää­räys­ten seu­raa­mis­ta – Ita­lian-mat­kal­la ei käy­tän­nös­sä ollut kuin yksi ongelma kuu­kau­den aikana

25.07.2021 06:30 2
Tilaajille

Alle 50-vuo­tiai­den työkyky heik­ke­ni ko­ro­na-ai­ka­na – pahiten on kär­si­nyt nuorten naisten työkyky

12.07.2021 05:00 2

Avoimen yli­opis­ton suosio kasvoi mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­vuon­na – kun maailma sul­keu­tui, suo­ma­lai­sis­sa heräsi kova halu opis­kel­la

02.07.2021 18:30
Tilaajille

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lais­yrit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­si­vät mer­kit­tä­väs­ti mui­ta­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta viime vuonna – lis­te­ria­tar­tun­to­ja sen sijaan en­nä­tys­mää­rä

09.06.2021 09:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­mau­tet­tu lop­pu­elä­mäk­si

02.06.2021 02:10
Tilaajille
Kolumni

Paha olo täytyy huomata

01.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pan­de­mia tii­vis­ti kuntien ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua, myös kun­ta­vaa­leis­sa kan­nat­taa puhua yrit­tä­jyy­des­tä

27.05.2021 06:30
Tilaajille

Ko­ro­na­krii­si on jar­ru­tel­lut kaa­su­mön­ki­jää – toi­min­taan­sa laa­jen­ta­va ou­lu­lai­nen au­to­pa­ja hinkuu jo alan mes­suil­le esit­te­le­mään kek­sin­töään

26.05.2021 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun siir­ry­tään ko­ro­na­pan­de­mian jäl­ki­hoi­toon, lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin tulee olla yksi sys­te­maat­ti­nen osa pää­tök­sen­te­koa

21.05.2021 06:00
Tilaajille

Eu­roop­paan pääsy hel­pot­tuu koko ajan, ker­to­vat suo­ma­lai­set tuo­rei­den ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la – Ou­lu­lai­nen pa­ris­kun­ta: "Es­pan­ja tuntui tur­val­li­sem­mal­ta kuin Oulu"

19.05.2021 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnan tie­to­va­ran­not, tilat ja han­kin­nat voivat edistää in­no­vaa­tioi­ta

19.05.2021 08:00
Tilaajille

Rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta tuo­mi­tun naisen yh­dys­kun­ta­pal­ve­lu on lyk­kään­ty­nyt vuo­del­la, koska paik­ko­ja ei ole ollut – korona ja en­nak­ko­luu­lot sul­ke­neet hoi­to­ko­te­ja

25.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­ronapas­si olisi var­teen­otet­ta­va keino mah­dol­lis­taa ko­koon­tu­mi­set ja ta­pah­tu­mat

20.04.2021 16:00 6
Tilaajille

Rock In The City -fes­ti­vaa­li pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen takia – fes­ta­rit oli tar­koi­tus jär­jes­tää Oulussa hei­nä­kuus­sa

20.04.2021 10:32 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen tuppaa val­pas­tu­maan hädän het­kel­lä

20.04.2021 06:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si pisti Raa­hes­sa työs­ken­te­le­vän lää­kä­rin pää­ko­pan ko­vil­le: "Se on varmaan näkynyt kotona per­heel­le­kin, kun on ollut väsynyt isä"

17.04.2021 19:00 3
Tilaajille

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – fes­ta­rit siir­ty­vät ensi vuoteen

16.04.2021 11:44 6

YTHS saa noin 75 000 euroa val­tion­avus­tus­ta kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den dep­res­sio­kou­lu­toi­min­taan ja chat-pal­ve­lui­hin

15.04.2021 15:56