Koronapandemia
Viimeisin tunti
Pelkkä hinnanalennus ei tuo kotimaisia asiakkaita pohjoisen yrityksille, vaan matkailun ohjelmapalvelut pitää muokata suomalaiseen makuun sopiviksi

Pelkkä hin­nan­alen­nus ei tuo ko­ti­mai­sia asiak­kai­ta poh­joi­sen yri­tyk­sil­le, vaan mat­kai­lun oh­jel­ma­pal­ve­lut pitää muokata suo­ma­lai­seen makuun so­pi­vik­si

07:41 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tie­do­tus­ti­lai­suus tämän viikon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne

24.09.2020 09:37 0
Viikko
Hallituksen on määrä päättää uusista matkustusrajoituksista – matkustaminen Virosta ja Ruotsista vaikeutumassa

Hal­li­tuk­sen on määrä päättää uusista mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – mat­kus­ta­mi­nen Virosta ja Ruot­sis­ta vai­keu­tu­mas­sa

24.09.2020 07:50 0
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

23.09.2020 11:04 0
Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa on todettu 66 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta

21.09.2020 12:11 20
Meneekö Helsinki-Vantaan lentoaseman miljardipanostus hukkaan, jos lentoliikenne ei toivu koronasta? Näin Finavia vastaa

Meneekö Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man mil­jar­di­pa­nos­tus huk­kaan, jos len­to­lii­ken­ne ei toivu ko­ro­nas­ta? Näin Finavia vastaa

18.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Marja Mäkkeli

Ostaja tekee aina va­lin­to­ja – mikä sii­vouk­ses­sa maksaa?

18.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Julia Valta

Muista ko­ro­na­ra­joi­tuk­set – jos ha­luam­me joskus ta­kai­sin suh­teel­li­sen nor­maa­lin elämän, on jo­kai­sen kan­net­ta­va kor­ten­sa kekoon

16.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Uskaltaako koronarokotteen varmasti ottaa? – "Koronavirusrokotteen kehityksessä ei ohiteta mitään vaiheita"

Us­kal­taa­ko ko­ro­na­ro­kot­teen var­mas­ti ottaa? – "Ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ke­hi­tyk­ses­sä ei ohiteta mitään vai­hei­ta"

16.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taneli Salonen

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä – poik­keus­olo­jen kes­kel­lä on tärkeää luoda toivoa ja mah­dol­li­suuk­sia

15.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Tikkala

Oulun suurin ongelma eivät ole niin­kään isot menot vaan pienet tulot – tulojen li­sää­mi­sek­si tär­kein­tä olisi saada uusia työ­paik­ko­ja

13.09.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi Kemppainen, Anne Mustakangas-Mäkelä

Onko meillä varaa luopua so­te-alan jär­jes­töis­tä?

13.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Pandemia uhkaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia – Pohjoismaiden ministerit ovat huolissaan siitä, että jotkut hallitukset käyttävät tilannetta hyväkseen

Pan­de­mia uhkaa de­mo­kra­tiaa ja ih­mis­oi­keuk­sia – Poh­jois­mai­den mi­nis­te­rit ovat huo­lis­saan siitä, että jotkut hal­li­tuk­set käyt­tä­vät ti­lan­net­ta hy­väk­seen

12.09.2020 07:00 2
Lukijalta Mielipide Matias Vänttilä

Kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta el­vy­tys­pa­ke­tin hy­väk­sy­mi­nen on Suomen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön rat­kai­su

11.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sari-Annika Pettinen, Ville Kämäräinen

Lapsi- ja per­he­toi­min­nan on rea­goi­ta­va no­peas­ti muut­tu­vaan toi­min­ta­ym­pä­ris­töön – ko­ro­na­pan­de­mia on osoit­ta­nut, että tarpeet ja toiveet vaih­te­le­vat no­peas­ti

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lääkeyhtiö keskeytti koronavirusrokotteen testit – yksi koehenkilöistä sairastui

Lää­ke­yh­tiö kes­keyt­ti ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen testit – yksi koe­hen­ki­löis­tä sai­ras­tui

09.09.2020 07:47 10
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Ra­ha­lin­gon kah­vois­sa on myös ko­koo­mus

08.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pauli Heikkilä

Finn­ve­ran rooli ta­lou­den taus­ta­voi­ma­na ko­ros­tuu krii­seis­sä

08.09.2020 04:00 0
Tilaajille
OYY: Opiskelijoiden paineet kasvaneet pandemian aikana – "On tärkeää, että etäopetuksen laatuun panostetaan ja että koulutuksen toteuttamiseen varataan riittävästi resursseja"

OYY: Opis­ke­li­joi­den paineet kas­va­neet pan­de­mian aikana – "On tär­keää, että etä­ope­tuk­sen laatuun pa­nos­te­taan ja että kou­lu­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen va­ra­taan riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja"

07.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sampsa Saralehto

Sel­kei­tä lin­jauk­sia EU-po­li­tiik­kaan – olen­nais­ta on saada talous kasvuun ja työl­li­syys nousuun

07.09.2020 06:30 0
Tilaajille