Koronapandemia
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Elisa Ferreira

El­py­mi­nen saatava vauh­tiin – on tär­keää, että EU-jä­se­nyy­den hyödyt konk­re­ti­soi­tu­vat nä­ky­vik­si ih­mis­ten arjessa

07:00 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Kimmo Alatalo, Johanna Rajalahti, Ari Kinnunen, Heikki Salmela

Moni on venynyt ko­ro­na­krii­sin aikana, niin myös kaupan alan am­mat­ti­lai­set

14.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjaleena Kyllönen, Riitta Vesala

Liian moni ikään­ty­nyt on tot­tu­nut huonoon koh­te­luun, hy­väk­syy sen eikä uskalla tai osaa hakea apua

14.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Yh­tei­söl­li­syys et­sik­ko­ajas­sa – ke­nen­kään ei pitäisi aja­tel­la, että kuu­lun­ko minä tuohon jouk­koon, onko se tar­koi­tet­tu mi­nul­le?

14.04.2021 05:30
Tilaajille
Kuntavaaleja kohti – terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen
Kolumni Raimo Piirainen

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen

13.04.2021 16:00 4
Tilaajille
Palveluilla nousukauteen: Tulevaisuudessa on satsattava palvelualojen vetovoimaan, jotta työvoimapula ei tukahduta tulevia kasvunäkymiä
Kolumni Risto Kalliorinne

Pal­ve­luil­la nou­su­kau­teen: Tu­le­vai­suu­des­sa on sat­sat­ta­va pal­ve­lu­alo­jen ve­to­voi­maan, jotta työ­voi­ma­pu­la ei tu­kah­du­ta tulevia kas­vu­nä­ky­miä

09.04.2021 18:00 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12 12
Pandemia mullisti myös kielenkäytön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

Pan­de­mia mul­lis­ti myös kie­len­käy­tön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

05.04.2021 13:00
Tilaajille
Korona on ihmisen pahin katastrofi sitten toisen maailmansodan, mutta edessä on vielä jotain paljon kauheampaa – ”Voi olla, että meidän kohtalonamme on jäädä kakkoseksi”

Korona on ihmisen pahin ka­tast­ro­fi sitten toisen maail­man­so­dan, mutta edessä on vielä jotain paljon kau­heam­paa – ”Voi olla, että meidän koh­ta­lo­nam­me on jäädä kak­ko­sek­si”

04.04.2021 07:00 18
Tilaajille
THL: Suomessa 566 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 566 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

02.04.2021 12:40 46
Lukijalta Mielipide Eija Säilynoja

Oulu kau­pun­gin­sai­raa­lan tilanne laa­jem­paan tar­kas­te­luun – on­gel­mia re­surs­sien riit­tä­vyy­des­sä on ul­ko­puo­li­sen silmin ollut jo vuosien ajan

02.04.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raija Lummi

Kun Suomeen tu­le­val­la olisi to­dis­te­tus­ti ko­ro­na­puh­taat pa­pe­rit, ta­lou­den­kin pyörät pyö­ri­si­vät pa­rem­min

01.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Samuli Heinonen

Nyt olemme tai­te­koh­das­sa, käy­täm­me­kö kriisin hy­väk­si?

28.03.2021 05:00 1
Tilaajille
Ehkä viimeinen koronataisto – riski virkavallan kohtaamisesta vahvistanee tulevien liikkumisrajoitusalueiden asukkaiden itsekuria
Pääkirjoitus

Ehkä vii­mei­nen ko­ro­na­tais­to – riski vir­ka­val­lan koh­taa­mi­ses­ta vah­vis­ta­nee tu­le­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­aluei­den asuk­kai­den it­se­ku­ria

26.03.2021 20:00 5
Tilaajille
Kommentti: Oppia seuraavaan pandemiaan – laintulkintaan kuluva aika tarvitaan toimintaan

Kom­ment­ti: Oppia seu­raa­vaan pan­de­miaan – lain­tul­kin­taan kuluva aika tar­vi­taan toi­min­taan

26.03.2021 19:50 6
THL: Suomessa todettu 512 uutta koronatartuntaa, kaksi uutta kuolintapausta – Pohjois-Suomessa 5 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 512 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kaksi uutta kuo­lin­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 5 uutta tar­tun­taa

26.03.2021 14:03 11
Lukijalta Mielipide Ville Kivijärvi

Suo­mi­kin voisi olla ko­ro­na­va­paa "saari" – ra­joi­tus­toi­met ovat tut­ki­tus­ti te­hok­kaim­mil­laan, jos ne otetaan käyt­töön ajoissa

24.03.2021 08:00
Tilaajille
Oulun kaupunki osallistuu Euroopan laajuiseen hiljaiseen hetkeen – koronapandemian uhreja hiljennytään muistelemaan keskiviikkona

Oulun kau­pun­ki osal­lis­tuu Eu­roo­pan laa­jui­seen hil­jai­seen hetkeen – ko­ro­na­pan­de­mian uhreja hil­jen­ny­tään muis­te­le­maan kes­ki­viik­ko­na

22.03.2021 14:19
Tutkittu tieto on korona-aikana kunniassa, sanoo pitkän linjan toimittaja Reijo Ruokanen: "Ilmoilla on kaikenlaista harhaanjohtavaa huuhaata"

Tut­kit­tu tieto on ko­ro­na-ai­ka­na kun­nias­sa, sanoo pitkän linjan toi­mit­ta­ja Reijo Ruo­ka­nen: "Il­moil­la on kai­ken­lais­ta har­haan­joh­ta­vaa huu­haa­ta"

21.03.2021 19:00 2
Tilaajille
Essee: Tarvitsemme toivoa emmekä pelottelua, jotta kestäisimme: "Moni oli jo viime kesään mennessä täysin kyllästynyt koko tautiin ja uutisiin, jotka eivät juuri muusta kerro"

Essee: Tar­vit­sem­me toivoa emmekä pe­lot­te­lua, jotta kes­täi­sim­me: "Moni oli jo viime kesään men­nes­sä täysin kyl­läs­ty­nyt koko tautiin ja uu­ti­siin, jotka eivät juuri muusta kerro"

21.03.2021 09:00 7
Tilaajille