Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Koronapandemia
Viimeisin 12 tuntia

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri: Yri­tyk­set mak­sa­vat ja ti­lit­tä­vät veroja kym­me­niä mil­jar­de­ja euroja – yri­tys­ten mer­ki­tys Suomen hy­vin­voin­nin ta­kaa­ja­na mer­kit­tä­vä

15:13 11
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On ih­mi­siä, jotka har­mit­te­le­vat ”jar­ru­na” toi­mi­vaa pe­rus­tus­la­kiam­me

12.09.2021 06:00 9
Tilaajille

IS: Viiden sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­rit lä­het­ti­vät mi­nis­te­riöl­le moi­te­kir­jeen, jossa vaa­di­taan pa­rem­pia ko­ro­na­toi­mia

09.09.2021 10:40 16
Tilaajille

EU-ko­mis­sion yk­kös­vir­ka­mies va­roit­taa tem­poi­le­mas­ta ko­ro­na­vies­tin­näs­sä – "Luot­ta­mus menee, jos yhtenä päivänä suo­si­tel­laan maskeja ja seu­raa­va­na ei"

26.08.2021 16:56 2
Tilaajille

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

25.08.2021 20:29 10
Kolumni

Tekikö korona minusta sit­ten­kin hyvän työn­te­ki­jän?

25.08.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat

Korona sai Johanna Tähden ha­ke­maan opin­to­tu­ki­ai­kaan­sa jatkoa – Kelalle tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kasvoi huo­mat­ta­vas­ti

19.08.2021 18:30 1
Tilaajille

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­krii­si laajuus ja äkil­li­syys yllätti kaikki – "On ih­mis­luon­toon kuuluva omi­nai­suus, että va­rau­tu­mi­nen jää ta­ka-alal­le"

24.07.2021 15:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­lön­va­paus koe­tuk­sel­la – ellei toi­min­to­ja kyetä koh­tuul­lis­ta­maan, lopulta siihen pa­kot­taa luonto

19.07.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan ja ta­lou­den ke­hit­tä­mi­nen

11.07.2021 05:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Olym­pia­ki­sat hä­tä­ti­lan var­jos­sa

10.07.2021 20:00 3
Tilaajille
Kolumni

Ku­lut­ta­ja on ko­ro­na­krii­sin suurin yl­lät­tä­jä – hän on ottanut ta­lou­den tah­ti­pui­kon tiu­kas­ti kä­siin­sä

07.07.2021 06:00
Tilaajille

Melan perhe muutti Ber­lii­nis­tä koronaa pakoon Raaheen – "E­lä­män­laa­tu on niin älyt­tö­män hyvä täällä"

05.07.2021 08:30 1
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä kansa on ym­mäl­lään ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­pees­ta – miksi Pu­ti­nil­ta kesti yli kolme kuu­kaut­ta kertoa saa­neen­sa Sputnik V:n maa­lis­kuus­sa?

03.07.2021 18:30 10
Tilaajille

Ul­ko­maan­mat­koil­la ollut suuri vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­toi­hin – Venäjän en­nä­tys­pa­haan ko­ro­na­ti­lan­tee­seen meno oli tästä ää­rim­mäi­nen esi­merk­ki

03.07.2021 09:45 3
Tilaajille

Otkesin kokoama tut­kin­ta­ryh­mä ko­ro­na­pan­de­mias­ta: Valtion krii­si­joh­ta­mis­mal­lia uu­dis­tet­ta­va, tutkija vä­läyt­tää myös "nyrk­kiä"

30.06.2021 14:55 32

EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus otetaan käyt­töön Suo­mes­sa tänään – Mi­nis­te­riö: Mat­kus­ta­mis­ta silti har­kit­ta­va huo­lel­li­ses­ti

22.06.2021 08:00 1

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi nuorten ah­dis­tu­nei­suut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä – yli­lää­kä­rin mukaan nyt on tärkeää pa­nos­taa nuo­ri­so­työ­hön kun­nis­sa

16.06.2021 10:12
Tilaajille

Tut­ki­mus: Poh­joi­set yli­opis­to­kau­pun­git pa­lau­tu­vat hyvin ko­ro­na­pan­de­mias­ta

14.06.2021 14:30 1
Tilaajille