Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronapandemia
Nallikarin vaijeriliukuyritys konkurssiin – Uusi toimija on haussa, mutta aikaisintaan ensi kesäksi

Nal­li­ka­rin vai­je­ri­liu­ku­yri­tys kon­kurs­siin – Uusi toimija on haussa, mutta ai­kai­sin­taan ensi kesäksi

13.07.2023 08:18 19
Tilaajille
Ami Salmela löydettiin tiedottomana toimistonsa lattialta – Yhteen vuoteen osui kolme sairaalareissua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na toi­mis­ton­sa lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui kolme sai­raa­la­reis­sua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

18.06.2023 15:00 4
Tilaajille
WHO: Koronavirus ei ole enää kansainvälinen kansanterveysuhka

WHO: Ko­ro­na­vi­rus ei ole enää kan­sain­vä­li­nen kan­san­ter­veys­uh­ka

05.05.2023 20:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­han­ju­nal­le olisi taas tar­vet­ta – edes ko­ro­na­pan­de­mia ei ole opet­ta­nut ih­mis­kun­taa pu­hal­ta­maan yhteen hiileen

30.04.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu EU:n el­py­mis­pa­ke­til­le? – Eu­roo­pan ti­lin­tar­kas­tus­tuo­mio­is­tui­mes­sa en­sim­mäi­set ha­vain­not el­py­mis­pa­ke­tin mak­sa­tus­ten sään­nön­mu­kai­suu­des­ta ovat huo­les­tut­ta­via

24.04.2023 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on työ­pai­kan uusi nor­maa­li? – useim­mat to­teut­ta­vat hyb­ri­di­mal­lia, jossa yh­dis­te­tään etä- ja lä­hi­työ­tä

04.04.2023 06:00
Tilaajille
THL: Koronarokotuksen tehosteannokselle ei tarvetta kuluvana keväänä

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen te­hos­te­an­nok­sel­le ei tar­vet­ta ku­lu­va­na keväänä

01.03.2023 09:36 2
Oulun lentoaseman matkustajamäärät yli kaksinkertaistuivat vuonna 2022, mutta miljoonaa ei vielä uskalleta havitella: "Olemme vielä niin varhaisessa vaiheessa"

Oulun len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät yli kak­sin­ker­tais­tui­vat vuonna 2022, mutta mil­joo­naa ei vielä us­kal­le­ta ha­vi­tel­la: "Olemme vielä niin var­hai­ses­sa vai­hees­sa"

21.02.2023 06:00 41
Tilaajille
Viime vuonna Oulun teatterissa kävi 52 700 katsojaa – Selkeästi suosituin oli lapsimusikaali Billy Elliot

Viime vuonna Oulun teat­te­ris­sa kävi 52 700 kat­so­jaa – Sel­keäs­ti suo­si­tuin oli lap­si­mu­si­kaa­li Billy Elliot

14.02.2023 14:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­söl­li­syys ei toteudu etä­työs­sä – hyb­ri­di­työn pitäisi joustaa työ­teh­tä­vien ja työn­te­ki­jän vaa­ti­mus­ten mukaan

03.02.2023 06:00 10
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen sanoo olevansa muusikkona amatööri, joka esittää uskottavasti ammattilaista

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Rau­tiai­nen sanoo ole­van­sa muu­sik­ko­na ama­töö­ri, joka esittää us­kot­ta­vas­ti am­mat­ti­lais­ta

24.01.2023 19:00 1
Tilaajille
Koronan tehosterokote saatavilla rokotuspäivillä Ylikiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Tuirassa

Koronan te­hos­te­ro­ko­te saa­ta­vil­la ro­ko­tus­päi­vil­lä Yli­kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la, Ou­lun­sa­los­sa ja Tui­ras­sa

08.12.2022 18:37 1
THL alkaa raportoida koronakuolemat kuolemansyyn perusteella – aiempi tapa synkentänyt Suomen koronakuolintilastoja kansainvälisissä vertailuissa

THL alkaa ra­por­toi­da ko­ro­na­kuo­le­mat kuo­le­man­syyn pe­rus­teel­la – aiempi tapa syn­ken­tä­nyt Suomen ko­ro­na­kuo­lin­ti­las­to­ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa

07.12.2022 15:33 6
Lähes totaalinen rokoteriippuvuus paljastui koronakriisissä – Afrikka valmistelee omaa rokotetuotantoaan neljässä maassa EU:n rahoituksella ja tuella

Lähes to­taa­li­nen ro­ko­te­riip­pu­vuus pal­jas­tui ko­ro­na­krii­sis­sä – Afrikka val­mis­te­lee omaa ro­ko­te­tuo­tan­toaan nel­jäs­sä maassa EU:n ra­hoi­tuk­sel­la ja tuella

20.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­din ve­ron­alen­nuk­set rik­kail­le eivät ole oikein

30.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Koronasulut vähensivät hiilidioksidipäästöjä – pitoisuuksissa se ei näy
Kolumni

Ko­ro­na­su­lut vä­hen­si­vät hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä – pi­toi­suuk­sis­sa se ei näy

02.10.2022 14:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki: Valtion tulee korvata koronamenot kunnille, kuten se on luvannut – Oulussa vuoden kustannukset jopa 22 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki: Valtion tulee korvata ko­ro­na­me­not kun­nil­le, kuten se on lu­van­nut – Ou­lus­sa vuoden kus­tan­nuk­set jopa 22 mil­joo­naa euroa

30.08.2022 12:45 18
Finnair etsii säästöjä ja kääntää firmassa kaikki kivet –  lentojen lukumäärä Ouluun selviää syksyllä

Finnair etsii sääs­tö­jä ja kääntää fir­mas­sa kaikki kivet –  len­to­jen lu­ku­mää­rä Ouluun selviää syk­syl­lä

17.08.2022 18:00 24
Tilaajille
Käräjäoikeus määräsi Oulun kaupungin korvaamaan kymmenelle työntekijälle koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – Kaupunki aikoo todennäköisesti valittaa tuomioista hovioikeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Oulun kau­pun­gin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­le ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – ­Kau­pun­ki aikoo to­den­nä­köi­ses­ti va­lit­taa tuo­miois­ta ho­vi­oi­keu­teen

17.08.2022 13:24 10
Tilaajille
Oulun kaupunki määrättiin korvaamaan kymmenelle työntekijälleen koronakeväänä 2020 maksamatta jätetyt palkat – käräjäoikeuden mielestä työn tekeminen ei estynyt lain tarkoittamalla tavalla

Oulun kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan kym­me­nel­le työn­te­ki­jäl­leen ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 mak­sa­mat­ta jätetyt palkat – kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä työn te­ke­mi­nen ei estynyt lain tar­koit­ta­mal­la tavalla

16.08.2022 15:48 30
Tilaajille