Koronavirustartunnat
On erinomaista, että lasten ja nuorten annetaan Pohjois-Pohjanmaalla käydä koulussa ja harrastaa – peiliin katsomisen paikka on alueen virusta tartuttavilla aikuisilla
Pääkirjoitus

On eri­no­mais­ta, että lasten ja nuorten an­ne­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la käydä kou­lus­sa ja har­ras­taa – peiliin kat­so­mi­sen paikka on alueen virusta tar­tut­ta­vil­la ai­kui­sil­la

03.03.2021 17:03 9
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä pysynyt samalla tasolla Oulussa, uusia joukkoaltistumisia ei ole havaittu – kaupunki varautuu herkästi leviävään virusmuunnokseen

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä pysynyt samalla tasolla Ou­lus­sa, uusia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ei ole ha­vait­tu – kau­pun­ki va­rau­tuu her­käs­ti le­viä­vään vi­rus­muun­nok­seen

13.01.2021 20:24 34
Sodankylän Jääkäriprikaatin kolmella työntekijällä koronatartunta – tartunnat liittyvät jääkiekkotapahtumaan

So­dan­ky­län Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­nat liit­ty­vät jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

02.11.2020 12:40
Tilaajille
Viikon lopuksi: Bilettäviä opiskelijoita ja kassajonojen niskaanhönkijöitä on vaikea ymmärtää – korona koettelee kykyämme asettua toisen asemaan

Viikon lo­puk­si: Bi­let­tä­viä opis­ke­li­joi­ta ja kas­sa­jo­no­jen nis­kaan­hön­ki­jöi­tä on vaikea ym­mär­tää – korona koet­te­lee ky­kyäm­me asettua toisen asemaan

09.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Zonen altistusketjussa ei jatkotartuntoja Kuusamossa – Ravintoloitsija Jokke Kämäräinen miettii, voidaanko asiakkaiden nimet kerätä tietosuoja huomioiden

Zonen al­tis­tus­ket­jus­sa ei jat­ko­tar­tun­to­ja Kuu­sa­mos­sa – Ra­vin­to­loit­si­ja Jokke Kä­mä­räi­nen miet­tii, voi­daan­ko asiak­kai­den nimet kerätä tie­to­suo­ja huo­mioi­den

09.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Kolarin koronatartuntojen määrä kasvoi 26 tapaukseen, tartunnat ovat levinneet Pirtukirkossa, Äkäshotellilla, Joikupubissa ja Jounin kaupassa – kaupan työntekijöitä karanteenissa

Kolarin ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvoi 26 ta­pauk­seen, tar­tun­nat ovat le­vin­neet Pir­tu­kir­kos­sa, Äkäs­ho­tel­lil­la, Joi­ku­pu­bis­sa ja Jounin kau­pas­sa – kaupan työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­nis­sa

30.09.2020 18:45 6
Tilaajille
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran naisten edus­tus­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta – Lapissa useat ovat al­tis­tu­neet ko­ro­nal­le ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen ta­pauk­sen myötä

19.09.2020 13:04
Tilaajille
Jukureissa 20 koronavirustartuntaa, Manner kehottaa pelaajiaan käyttämään maalaisjärkeä: "Kannattaa välttää sisätiloja, joihin pakkautuu paljon väkeä"

Ju­ku­reis­sa 20 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Manner ke­hot­taa pe­laa­jiaan käyt­tä­mään maa­lais­jär­keä: "Kan­nat­taa välttää si­sä­ti­lo­ja, joihin pak­kau­tuu paljon väkeä"

08.09.2020 18:04 2
Tilaajille
Lapin keskussairaalan henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta – Sairastunut saapui töihin oireettomana, mikä aiheutti sairaalassa joukkoaltistumisen

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Sai­ras­tu­nut saapui töihin oi­reet­to­ma­na, mikä ai­heut­ti sai­raa­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen

08.09.2020 12:39
Tilaajille
Tyrnävän kunta: Murron koulussa korona-altistus, yksi luokka asetettu karanteeniin

Tyr­nä­vän kunta: Murron kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus, yksi luokka ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

29.08.2020 20:59 2
Virus vaatii päättäjiltä notkeutta ja rohkeutta – Helsinki-Vantaan lentoaseman tapahtumat kertovat, että kumpaakin on puuttunut
Pääkirjoitus

Virus vaatii päät­tä­jil­tä not­keut­ta ja roh­keut­ta – Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man ta­pah­tu­mat ker­to­vat, että kum­paa­kin on puut­tu­nut

27.08.2020 20:00 6
Utsjoen kunnan ensimmäisen koronavirustartunnan saanut henkilö on kuollut – virustilanne on vastaavan lääkärin mukaan hallinnassa, uusia altistumisia ei ole tapahtunut

Utsjoen kunnan en­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanut henkilö on kuollut – vi­rus­ti­lan­ne on vas­taa­van lää­kä­rin mukaan hal­lin­nas­sa, uusia al­tis­tu­mi­sia ei ole ta­pah­tu­nut

24.08.2020 13:12
Tilaajille
THL: Suomessa 18 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi kuolemantapaus, Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 18 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja yksi uusi kuo­le­man­ta­paus, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

24.08.2020 13:31 2
Koronavirukseen sairastuneen marjanpoimijan altistamat henkilöt on tavoitettu ja määrätty karanteeniin – ryhmä kävi autolla myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen mar­jan­poi­mi­jan al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – ryhmä kävi autolla myös Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

23.08.2020 18:48 2
Tilaajille
Lauantaina todettiin Rovaniemellä yksi ja Kolarissa yksi koronavirustartunta – Kolarin tapaus on ulkomailta tullut matkailija

Lauan­tai­na to­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä yksi ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kolarin tapaus on ul­ko­mail­ta tullut mat­kai­li­ja

24.08.2020 10:42
Tilaajille
Kemissä Kivikon koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta – Yksi luokka ja sen opettajat määrätään karanteeniin

Kemissä Kivikon koulun op­pi­laal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Yksi luokka ja sen opet­ta­jat mää­rä­tään ka­ran­tee­niin

22.08.2020 11:01
Tilaajille
THL: Suomessa 29 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kaksi uutta ta­paus­ta

21.08.2020 18:45 5
THL: Suomessa 29 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei edelleenkään uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 29 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei edel­leen­kään uusia tar­tun­to­ja

19.08.2020 15:48
Vt. terveysministeri: Libanon on suljettava kahdeksi viikoksi koronavirustartuntojen rajun lisääntymisen vuoksi

Vt. ter­veys­mi­nis­te­ri: Libanon on sul­jet­ta­va kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen rajun li­sään­ty­mi­sen vuoksi

17.08.2020 11:53
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46 3