Koronarokote
Oulussa esiintynyt ongelmia koronarokotteiden ja testien ajanvarauksissa – Googlen karttapalvelu voi ohjata väärin, tietyt senioripuhelimet eivät anna jättää soittopyyntöä

Oulussa esiin­ty­nyt on­gel­mia ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja testien ajan­va­rauk­sis­sa – Googlen kart­ta­pal­ve­lu voi ohjata väärin, tietyt se­nio­ri­pu­he­li­met eivät anna jättää soit­to­pyyn­töä

06.04.2021 16:31 3
Tilaajille
Oulun kaupunki tiedottaa uudesta rokotusaikataulusta – osa ensi viikon ajoista siirtyy kahden viikon päähän

Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa uudesta ro­ko­tus­ai­ka­tau­lus­ta – osa ensi viikon ajoista siirtyy kahden viikon päähän

21.03.2021 18:42 32
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi koronarokotusjärjestyksen ennallaan – "Jos jäämme jälkeen rokotekattavuudessa, se tuntuu epäoikeudenmukaiselta"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

19.03.2021 18:25 40
Tilaajille
Oulussakin on jaettu koronarokotteita vastustavia kortteja – väärän tiedon jakamisen taustalla uskonnollinen yhteisö, joka kertoo pystyvänsä herättämään kuolleita

Ou­lus­sa­kin on jaettu ko­ro­na­ro­kot­tei­ta vas­tus­ta­via kort­te­ja – väärän tiedon ja­ka­mi­sen taus­tal­la us­kon­nol­li­nen yh­tei­sö, joka kertoo pys­ty­vän­sä he­rät­tä­mään kuol­lei­ta

05.03.2021 15:01 18
Tilaajille
70–80-vuotiaille Oulunkaaren alueen asukkaille soitetaan nyt kotiin rokoteajanvarauksen merkeissä – osa yli 80-vuotiaista vielä tavoittamatta

70–80-vuo­tiail­le Ou­lun­kaa­ren alueen asuk­kail­le soi­te­taan nyt kotiin ro­ko­te­ajan­va­rauk­sen mer­keis­sä – osa yli 80-vuo­tiais­ta vielä ta­voit­ta­mat­ta

02.03.2021 11:31 8
Oulussa todettu perjantaina 21 uutta koronavirustartuntaa, joista kolmannes kaupunginsairaalan A2-osastolla – ensi viikolla saapuu 3410 rokoteannosta

Oulussa todettu per­jan­tai­na 21 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista kol­man­nes kau­pun­gin­sai­raa­lan A2-osas­tol­la – ensi vii­kol­la saapuu 3410 ro­ko­te­an­nos­ta

26.02.2021 19:02 19
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

15.02.2021 18:31 30
Tilaajille
Fimealle tehty 11 ilmoitusta koronarokotuksen jälkeisestä kuolemasta – lähes kaikki tapauksista iäkkäitä ja sairaita hoivakotiasukkaita

Fi­meal­le tehty 11 il­moi­tus­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen jäl­kei­ses­tä kuo­le­mas­ta – lähes kaikki ta­pauk­sis­ta iäk­käi­tä ja sai­rai­ta hoi­va­ko­ti­asuk­kai­ta

03.02.2021 20:33 9
Tehosteannos lisännyt sivuoireiden määrää OYSissa – "Vaikutusten suuruus on ollut ihan odotettua"

Te­hos­te­an­nos li­sän­nyt si­vu­oi­rei­den määrää OYSissa – "Vai­ku­tus­ten suuruus on ollut ihan odo­tet­tua"

03.02.2021 19:30 20
Tilaajille
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4
Hoivapalveluiden ikäihmiset rokotetaan ennen henkilöstöä, sillä rokotteiden saatavuus heikkeni – kotona asuvia päästään rokottamaan Oulussa luultavasti viikolla kahdeksan

Hoi­va­pal­ve­lui­den ikä­ih­mi­set ro­ko­te­taan ennen hen­ki­lös­töä, sillä ro­kot­tei­den saa­ta­vuus heik­ke­ni – kotona asuvia pääs­tään ro­kot­ta­maan Oulussa luul­ta­vas­ti vii­kol­la kah­dek­san

28.01.2021 16:51 11
Tilaajille
Onko rokote turvallinen? Miten se tehoaa? Pyysimme vastauksia lukijoiden kysymyksiin asiantuntijoilta, yksi heistä on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek: "Toivon, että rokotuksilla pääsemme takaisin entiseen normaaliin tai ainakin lähelle sitä"

Onko rokote tur­val­li­nen? Miten se tehoaa? Pyy­sim­me vas­tauk­sia lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta, yksi heistä on THL:n yli­lää­kä­ri Hanna No­hy­nek: "Toi­von, että ro­ko­tuk­sil­la pää­sem­me ta­kai­sin en­ti­seen nor­maa­liin tai ainakin lähelle sitä"

25.01.2021 20:43 12
Tilaajille
Tarttuuko korona ladulla? Missä ovat Oulun tartunnat? Korona on osoittanut ihmisten janon tutkittuun tietoon, tämä kävi selkeästi ilmi, kun Kaleva pyysi lukijoilta kysymyksiä viruksesta

Tart­tuu­ko korona la­dul­la? Missä ovat Oulun tar­tun­nat? Korona on osoit­ta­nut ih­mis­ten janon tut­kit­tuun tie­toon, tämä kävi sel­keäs­ti ilmi, kun Kaleva pyysi lu­ki­joil­ta ky­sy­myk­siä vi­ruk­ses­ta

24.01.2021 17:00 24
Tilaajille
Seuraavan koronarokotusvaiheen valmistelut ovat Oulussa pitkällä – rokotteiden huono saatavuus rajoittaa tahtia

Seu­raa­van ko­ro­na­ro­ko­tus­vai­heen val­mis­te­lut ovat Oulussa pit­käl­lä – ro­kot­tei­den huono saa­ta­vuus ra­joit­taa tahtia

22.01.2021 14:50 6
Tilaajille
Suomessa 86 virusmuunnostapausta, suurin osa lähtöisin Britannian matkailusta – isossa tartuntaketjussa 30 jatkotartuntaa ja 400 ihmistä karanteeniin

Suo­mes­sa 86 vi­rus­muun­nos­ta­paus­ta, suurin osa läh­töi­sin Bri­tan­nian mat­kai­lus­ta – isossa tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 jat­ko­tar­tun­taa ja 400 ihmistä ka­ran­tee­niin

21.01.2021 15:30 8
Pohjois-Pohjanmaalla koronarokotteesta vain vähän oireita - yksi rokotetuista seurannassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ro­kot­tees­ta vain vähän oireita - yksi ro­ko­te­tuis­ta seu­ran­nas­sa

30.12.2020 14:05 18
Tilaajille
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat OYSissa ensi maanantaina – ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitavien yksiköiden henkilöstöä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat OYSissa ensi maa­nan­tai­na – en­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien yk­si­köi­den hen­ki­lös­töä

23.12.2020 15:14 6
Rokotteet tepsivät myös koronan uusiin mutaatioihin – Tulevaisuudessa virus voi onnistua väistämään rokotetta, mutta rokotteiden muuttaminen on tutkijan mukaan helppoa

Ro­kot­teet tep­si­vät myös koronan uusiin mu­taa­tioi­hin – Tu­le­vai­suu­des­sa virus voi on­nis­tua väis­tä­mään ro­ko­tet­ta, mutta ro­kot­tei­den muut­ta­mi­nen on tut­ki­jan mukaan helppoa

21.12.2020 16:44 2
Rokotukset luovat turvaa – myös koronaan
Kolumni Jenni Pitko

Ro­ko­tuk­set luovat turvaa – myös ko­ro­naan

15.12.2020 20:00 19
Tilaajille