Koronarokote

Raahen seu­tu­kun­nas­sa ro­ko­tet­tu yli puolet 16 vuotta täyt­tä­neis­tä - ro­kot­tei­den saa­ta­vuus ollut hyvällä tasolla

09.06.2021 13:09 2

Ko­ro­na­epi­de­mia on Oulussa rau­hoit­tu­maan päin – päät­tä­jäis­ten ja val­mis­tu­jais­ten mah­dol­li­nen vai­ku­tus näkyy vasta ensi vii­kol­la

07.06.2021 17:34 5

Yle: Vii­si­tois­ta ihmistä on saanut Suo­mes­sa kor­vauk­sia ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta

11.05.2021 08:14 4

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:36 6
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pe­las­taa henkiä ja siksi se pitäisi hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti – vaik­ka­pa "vih­rei­den lin­jo­jen" avulla

19.04.2021 20:00 7
Tilaajille

Oulussa esiin­ty­nyt on­gel­mia ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja testien ajan­va­rauk­sis­sa – Googlen kart­ta­pal­ve­lu voi ohjata väärin, tietyt se­nio­ri­pu­he­li­met eivät anna jättää soit­to­pyyn­töä

06.04.2021 16:31 3
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa uudesta ro­ko­tus­ai­ka­tau­lus­ta – osa ensi viikon ajoista siirtyy kahden viikon päähän

21.03.2021 18:42 32

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

19.03.2021 18:25 40
Tilaajille

Ou­lus­sa­kin on jaettu ko­ro­na­ro­kot­tei­ta vas­tus­ta­via kort­te­ja – väärän tiedon ja­ka­mi­sen taus­tal­la us­kon­nol­li­nen yh­tei­sö, joka kertoo pys­ty­vän­sä he­rät­tä­mään kuol­lei­ta

05.03.2021 15:01 18
Tilaajille

70–80-vuo­tiail­le Ou­lun­kaa­ren alueen asuk­kail­le soi­te­taan nyt kotiin ro­ko­te­ajan­va­rauk­sen mer­keis­sä – osa yli 80-vuo­tiais­ta vielä ta­voit­ta­mat­ta

02.03.2021 11:31 8

Oulussa todettu per­jan­tai­na 21 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista kol­man­nes kau­pun­gin­sai­raa­lan A2-osas­tol­la – ensi vii­kol­la saapuu 3410 ro­ko­te­an­nos­ta

26.02.2021 19:02 19

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

15.02.2021 18:31 30
Tilaajille

Fi­meal­le tehty 11 il­moi­tus­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen jäl­kei­ses­tä kuo­le­mas­ta – lähes kaikki ta­pauk­sis­ta iäk­käi­tä ja sai­rai­ta hoi­va­ko­ti­asuk­kai­ta

03.02.2021 20:33 9

Te­hos­te­an­nos li­sän­nyt si­vu­oi­rei­den määrää OYSissa – "Vai­ku­tus­ten suuruus on ollut ihan odo­tet­tua"

03.02.2021 19:30 20
Tilaajille

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4

Hoi­va­pal­ve­lui­den ikä­ih­mi­set ro­ko­te­taan ennen hen­ki­lös­töä, sillä ro­kot­tei­den saa­ta­vuus heik­ke­ni – kotona asuvia pääs­tään ro­kot­ta­maan Oulussa luul­ta­vas­ti vii­kol­la kah­dek­san

28.01.2021 16:51 11
Tilaajille

Onko rokote tur­val­li­nen? Miten se tehoaa? Pyy­sim­me vas­tauk­sia lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta, yksi heistä on THL:n yli­lää­kä­ri Hanna No­hy­nek: "Toi­von, että ro­ko­tuk­sil­la pää­sem­me ta­kai­sin en­ti­seen nor­maa­liin tai ainakin lähelle sitä"

25.01.2021 20:43 12
Tilaajille

Tart­tuu­ko korona la­dul­la? Missä ovat Oulun tar­tun­nat? Korona on osoit­ta­nut ih­mis­ten janon tut­kit­tuun tie­toon, tämä kävi sel­keäs­ti ilmi, kun Kaleva pyysi lu­ki­joil­ta ky­sy­myk­siä vi­ruk­ses­ta

24.01.2021 17:00 24
Tilaajille

Seu­raa­van ko­ro­na­ro­ko­tus­vai­heen val­mis­te­lut ovat Oulussa pit­käl­lä – ro­kot­tei­den huono saa­ta­vuus ra­joit­taa tahtia

22.01.2021 14:50 6
Tilaajille

Suo­mes­sa 86 vi­rus­muun­nos­ta­paus­ta, suurin osa läh­töi­sin Bri­tan­nian mat­kai­lus­ta – isossa tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 jat­ko­tar­tun­taa ja 400 ihmistä ka­ran­tee­niin

21.01.2021 15:30 8