Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Koronarokote
Rokottamatonta sote-henkilöstöä vähemmän kuin työnantaja luuli, mutta 1–2 prosenttia on sitkeitä – tästä tarve suojella itseään rokotukselta kumpuaa

Ro­kot­ta­ma­ton­ta so­te-hen­ki­lös­töä vä­hem­män kuin työn­an­ta­ja luuli, mutta 1–2 pro­sent­tia on sit­kei­tä – tästä tarve suo­jel­la itseään ro­ko­tuk­sel­ta kumpuaa

08.02.2022 15:09 11
Tilaajille
Noin 40 ihmistä kokoontui osoittamaan mieltään sote-henkilöstön koronarokotusvelvoitetta vastaan Oulussa

Noin 40 ihmistä ko­koon­tui osoit­ta­maan miel­tään so­te-hen­ki­lös­tön ko­ro­na­ro­ko­tus­vel­voi­tet­ta vastaan Oulussa

01.02.2022 16:14
Tilaajille
Iiläinen Jaakko Jääskeläinen ei ole halunnut ottaa koronarokotetta, ja jää nyt tyhjän päälle vakituisesta työstä lastensuojelussa – rokotevelvoite astuu voimaan maanantaina, näin se vaikuttaa Oulun seudulla

Ii­läi­nen Jaakko Jääs­ke­läi­nen ei ole ha­lun­nut ottaa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, ja jää nyt tyhjän päälle va­ki­tui­ses­ta työstä las­ten­suo­je­lus­sa – ro­ko­te­vel­voi­te astuu voimaan maa­nan­tai­na, näin se vai­kut­taa Oulun seu­dul­la

29.01.2022 09:15 31
Tilaajille
Itävallan parlamentti hyväksyi pakollisen koronarokotuksen, kieltäytyjää uhkaa jopa 4000 euron sakko

Itä­val­lan par­la­ment­ti hy­väk­syi pa­kol­li­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen, kiel­täy­ty­jää uhkaa jopa 4000 euron sakko

21.01.2022 06:18 5
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23 42
Kaikki täysi-ikäiset voivat nyt varata ajan kolmanteen koronarokotukseen Oulussa

Kaikki täy­si-ikäi­set voivat nyt varata ajan kol­man­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Oulussa

18.01.2022 17:09 14
Tarkastaako työnantaja jatkossa hoitajien koronarokotukset? Oulussa valmistellaan parhaillaan uuden rokotevelvoitteen soveltamista

Tar­kas­taa­ko työn­an­ta­ja jat­kos­sa hoi­ta­jien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set? Oulussa val­mis­tel­laan par­hail­laan uuden ro­ko­te­vel­voit­teen so­vel­ta­mis­ta

29.12.2021 13:53 73
Tilaajille
Tänä vuonna paras joululahja voi olla pieni, konkreettinen teko
Kolumni

Tänä vuonna paras jou­lu­lah­ja voi olla pieni, konk­reet­ti­nen teko

24.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Oulussa kolmansiin koronarokotuksiin tulee jatkossa varata aika – annosväliä lyhennetään THL:n suosituksen mukaisesti

Oulussa kol­man­siin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tulee jat­kos­sa varata aika – an­nos­vä­liä ly­hen­ne­tään THL:n suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

19.12.2021 15:01 80
Oulu aloittaa kolmansien rokoteannosten antamisen kaikille yli 18-vuotiaille – rokotteen voi hakea, jos edellisestä on kulunut viisi kuukautta

Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le – ro­kot­teen voi hakea, jos edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

03.12.2021 10:34
Ylikiimingin ja Oulunsalon kouluissa sekä päiväkodeissa pahoja koronapesäkkeitä – rokotusten ulottaminen nuorempiin voisi hillitä taudin leviämistä

Yli­kii­min­gin ja Ou­lun­sa­lon kou­luis­sa sekä päi­vä­ko­deis­sa pahoja ko­ro­na­pe­säk­kei­tä – ro­ko­tus­ten ulot­ta­mi­nen nuo­rem­piin voisi hillitä taudin le­viä­mis­tä

23.11.2021 15:20 27
Tilaajille
Oulun kaupunki: Uusien koronatartuntojen määrä kasvoi yli kolmanneksella viime viikolla, sairaalahoito uhkaa kuormittua – rokotekattavuuden nousu vauhdittunut

Oulun kau­pun­ki: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvoi yli kol­man­nek­sel­la viime vii­kol­la, sai­raa­la­hoi­to uhkaa kuor­mit­tua – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nousu vauh­dit­tu­nut

22.11.2021 17:34 64
THL: Hoitohenkilöstön rokotesuoja on hyvä vakavaa tautimuotoa vastaan vielä kuuden kuukauden jälkeen – infektiosuoja kuitenkin heikkeni

THL: Hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­suo­ja on hyvä vakavaa tau­ti­muo­toa vastaan vielä kuuden kuu­kau­den jälkeen – in­fek­tio­suo­ja kui­ten­kin heik­ke­ni

08.11.2021 18:07 4
Pohjois-Pohjanmaa valtakunnallisesti hännillä rokotuskattavuudessa – OYSin johtajaylilääkärin mukaan sairaalakuormitusta seurataan tarkasti tartuntamäärien noustessa

Poh­jois-Poh­jan­maa val­ta­kun­nal­li­ses­ti hän­nil­lä ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa – OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan sai­raa­la­kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan tar­kas­ti tar­tun­ta­mää­rien nous­tes­sa

05.11.2021 17:48 16
Tilaajille
Suomen rokotelahjoitusten toimitukset käynnistyivät – ensimmäinen erä saapui torstaina Norsunluurannikolle

Suomen ro­ko­te­lah­joi­tus­ten toi­mi­tuk­set käyn­nis­tyi­vät – en­sim­mäi­nen erä saapui tors­tai­na Nor­sun­luu­ran­ni­kol­le

04.11.2021 18:43 9
Kiuru: Euroopan lääkevirasto saattaa lähiaikoina suosittaa myyntilupaa 5–11-vuotiaiden koronarokotteille ja Suomessa on syytä varautua tähän

Kiuru: Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to saattaa lä­hi­ai­koi­na suo­sit­taa myyn­ti­lu­paa 5–11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­teil­le ja Suo­mes­sa on syytä va­rau­tua tähän

30.10.2021 09:26 15
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 2
Tilaajille
Koululaisten joukkorokotukset sujuivat toiveikkaissa tunnelmissa Talvikankaalla – jo lähes puolet oululaisista 12–15 vuotiaista on ottanut koronarokotteen

Kou­lu­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­set su­jui­vat toi­veik­kais­sa tun­nel­mis­sa Tal­vi­kan­kaal­la – jo lähes puolet ou­lu­lai­sis­ta 12–15 vuo­tiais­ta on ottanut ko­ro­na­ro­kot­teen

23.08.2021 06:00 3
Tilaajille
Koronan deltamuunnos on tarttuvampi kuin tavallinen kausiflunssa, arvioi Yhdysvaltain tautikeskus

Koronan del­ta­muun­nos on tart­tu­vam­pi kuin ta­val­li­nen kau­sif­luns­sa, arvioi Yh­dys­val­tain tau­ti­kes­kus

30.07.2021 09:54 22
Rokotukset auttaisivat nuorten tartuntatilannetta – "Tavoitteena on palata normaaliin elämään syksyllä"

Ro­ko­tuk­set aut­tai­si­vat nuorten tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Ta­voit­tee­na on palata nor­maa­liin elämään syk­syl­lä"

21.07.2021 21:03 12
Tilaajille