Talous

Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa
Tilaajille

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

07:00 1
Näkökulma: Suomen on vaikea hyväksyä satojen miljardien suoria tukia – elpymisrahasto aiheuttaa vielä riitaa Suomessa ja Euroopassa

Nä­kö­kul­ma: Suomen on vaikea hy­väk­syä satojen mil­jar­dien suoria tukia – el­py­mis­ra­has­to ai­heut­taa vielä riitaa Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa

27.05.2020 21:13 5
Yrittäjiltä ruusuja ja risuja elpymisrahastolle: EU:n jättipaketissa lainojen ja tukien suhde epätasapainossa

Yrit­tä­jil­tä ruusuja ja risuja el­py­mis­ra­has­tol­le: EU:n jät­ti­pa­ke­tis­sa lai­no­jen ja tukien suhde epä­ta­sa­pai­nos­sa

27.05.2020 16:23 0
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

27.05.2020 06:00 1
EU-komission esitys jättimäisestä elpymisrahastosta tulossa keskiviikkona – Tuppurainen: "Hallituksessa yhteinen näkemys"

EU-ko­mis­sion esitys jät­ti­mäi­ses­tä el­py­mis­ra­has­tos­ta tulossa kes­ki­viik­ko­na – Tup­pu­rai­nen: "Hal­li­tuk­ses­sa yh­tei­nen nä­ke­mys"

26.05.2020 17:25 5
Oululainen päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – 43 päiväkotia saatetaan sulkea

Ou­lu­lai­nen päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – 43 päi­vä­ko­tia saa­te­taan sulkea

26.05.2020 16:01 2
Toppilan siilotalon asukas Martti Haapala on kotitalostaan ylpeä, vaikka rakentaminen koetteli hermoja ja oli viedä osakkaiden rahat: "Sekin kävi mielessä, että nostaisi kädet pystyyn ja luopuisi koko asunnosta"

Top­pi­lan sii­lo­ta­lon asukas Martti Haapala on ko­ti­ta­los­taan ylpeä, vaikka ra­ken­ta­mi­nen koet­te­li hermoja ja oli viedä osak­kai­den rahat: "Sekin kävi mie­les­sä, että nos­tai­si kädet pystyyn ja luo­pui­si koko asun­nos­ta"

24.05.2020 07:00 2
Tilaajille
"Tärkeintä unohtaa mystiikka ja aloittaa: nämä asiat eivät kuului vain äveriäille", sanoo kemiläislähtöinen Ninni Myllyoja, joka kirjoitti kolmannen naisille suunnatun kirjan rahasta ja sijoittamisesta

"Tär­kein­tä unohtaa mys­tiik­ka ja aloit­taa: nämä asiat eivät kuului vain äve­riäil­le", sanoo ke­mi­läis­läh­töi­nen Ninni Myl­lyo­ja, joka kir­joit­ti kol­man­nen nai­sil­le suun­na­tun kirjan rahasta ja si­joit­ta­mi­ses­ta

23.05.2020 20:59 1
Yrityksistä kannattaa pitää huolta työpaikkojen vuoksi
Kolumni Aki Keisu

Yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa pitää huolta työ­paik­ko­jen vuoksi

22.05.2020 20:00 1
Hanhikivellä edetään kohti ydinvoimalan pohjatöitä – koronakevät ei ole pysäyttänyt työmaata

Han­hi­ki­vel­lä edetään kohti ydin­voi­ma­lan poh­ja­töi­tä – ko­ro­na­ke­vät ei ole py­säyt­tä­nyt työ­maa­ta

22.05.2020 12:46 1
Syksyksi povattu taantuma iskee Oulun seutua pehmeällä moukarilla – Marjo Kolehmainen: "Oulun seudulla on monipuolinen ja osaamista hyödyntävä elinkeinorakenne"

Syk­syk­si povattu taan­tu­ma iskee Oulun seutua peh­meäl­lä mou­ka­ril­la – Marjo Ko­leh­mai­nen: "Oulun seu­dul­la on mo­ni­puo­li­nen ja osaa­mis­ta hyö­dyn­tä­vä elin­kei­no­ra­ken­ne"

22.05.2020 06:09 0
Tilaajille
Finnairille Aasia on kultakimpale koronaepidemian jälkeenkin – mutta avataanko reittejä kotimaan yhteyksien kustannuksella?

Finn­ai­ril­le Aasia on kul­ta­kim­pa­le ko­ro­na­epi­de­mian jäl­keen­kin – mutta ava­taan­ko reit­te­jä ko­ti­maan yh­teyk­sien kus­tan­nuk­sel­la?

22.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kiinan valtio nousee lentoyhtiö Norwegianin suuromistajaksi – Velkasaneerauksessa olevan yhtiön osakekurssi romahti keskiviikkona

Kiinan valtio nousee len­to­yh­tiö Nor­we­gia­nin suur­omis­ta­jak­si – Vel­ka­sa­nee­rauk­ses­sa olevan yhtiön osa­ke­kurs­si romahti kes­ki­viik­ko­na

20.05.2020 13:52 1
Oululaiset yrittäjät pitävät hallituksen linjauksia turhan tiukkoina anniskeluravintoloille: "Löysässä hirressä roikkuminen jatkuu"

Ou­lu­lai­set yrit­tä­jät pitävät hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia turhan tiuk­koi­na an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loil­le: "Löy­säs­sä hir­res­sä roik­ku­mi­nen jatkuu"

20.05.2020 06:25 2
Tilaajille
Näin Oulun kaupunginhallituksen jäsenet perustelevat kaupungin lomautusaikeiden perumista

Näin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsenet pe­rus­te­le­vat kau­pun­gin lo­mau­tus­ai­kei­den pe­ru­mis­ta

19.05.2020 13:46 17
Oulu ei lomautakaan henkilöstöään, kaupunginhallituksen ryhmät eivät hyväksyneet Päivi Laajalan esitystä

Oulu ei lo­mau­ta­kaan hen­ki­lös­töään, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ryhmät eivät hy­väk­sy­neet Päivi Laa­ja­lan esi­tys­tä

18.05.2020 21:51 44
En usko, että olisin pysynyt näin positiivisena, jos tämä vallitseva maailman tilanne olisi iskenyt marraskuussa.
Kolumni Iina Kuvaja

En usko, että olisin pysynyt näin po­si­tii­vi­se­na, jos tämä val­lit­se­va maail­man tilanne olisi iskenyt mar­ras­kuus­sa.

15.05.2020 20:07 0
Käytetty kulta käy kaupaksi – Myös Oulun Panttilainakonttori selvisi koronan poikimasta kassakriisistä myymällä vanhoja kultaharkkoja

Käy­tet­ty kulta käy kau­pak­si – Myös Oulun Pant­ti­lai­na­kont­to­ri selvisi koronan poi­ki­mas­ta kas­sa­krii­sis­tä myy­mäl­lä vanhoja kul­ta­hark­ko­ja

15.05.2020 10:30 0
Tilaajille
Uusi tukimalli tarjoaa yrityksille nopeaa kivunlievitystä – harvan seulan läpi päässee nytkin toimijoita, jotka eivät tukea ansaitsisi
Pääkirjoitus

Uusi tu­ki­mal­li tarjoaa yri­tyk­sil­le nopeaa ki­vun­lie­vi­tys­tä – harvan seulan läpi päässee nytkin toi­mi­joi­ta, jotka eivät tukea an­sait­si­si

14.05.2020 16:00 0
Posti Group tuuletti hallintoaan – Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Posti Group tuu­let­ti hal­lin­toaan – Sanna Su­van­to-Har­saae hal­li­tuk­sen uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.05.2020 14:38 1
Ikoninen suomalainen brändi horjuu, mutta se ei aio kaatua – Stockmann yritetään pelastaa, vaikka lähes 2 000 velkojaa odottaa saataviaan

Iko­ni­nen suo­ma­lai­nen brändi horjuu, mutta se ei aio kaatua – Stock­mann yri­te­tään pe­las­taa, vaikka lähes 2 000 vel­ko­jaa odottaa saa­ta­viaan

13.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Taksiliitolta raju hätähuuto: Asiakkaat katosivat, ja iso osa yrityksistä uhkaa mennä nurin ilman suoraa tukea – Otaxi ei yllättynyt karuista numeroista

Tak­si­lii­tol­ta raju hä­tä­huu­to: Asiak­kaat ka­to­si­vat, ja iso osa yri­tyk­sis­tä uhkaa mennä nurin ilman suoraa tukea – Otaxi ei yl­lät­ty­nyt ka­ruis­ta nu­me­rois­ta

12.05.2020 13:48 17
Uhkaako lentoliikenteen koronalama maakuntakenttien tulevaisuutta? "Ei ole mitään lakkautuslistaa"

Uhkaako len­to­lii­ken­teen ko­ro­na­la­ma maa­kun­ta­kent­tien tu­le­vai­suut­ta? "Ei ole mitään lak­kau­tus­lis­taa"

12.05.2020 07:00 2
Sohva lyö loman ja moottorisaha matkan – Osassa yrityksistä myynti on piristynyt korona-aikana, kasvu ollut jopa huomattavaa

Sohva lyö loman ja moot­to­ri­sa­ha matkan – Osassa yri­tyk­sis­tä myynti on pi­ris­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na, kasvu ollut jopa huo­mat­ta­vaa

12.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Risteilyvarustamot saavat vuoden velkaloman – järjestelyllä yritetään pelastaa meriteollisuuden työpaikkoja

Ris­tei­ly­va­rus­ta­mot saavat vuoden vel­ka­lo­man – jär­jes­te­lyl­lä yri­te­tään pe­las­taa me­ri­teol­li­suu­den työ­paik­ko­ja

11.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Kaleva Media jakaa yrityksille tukea – haku on käynnissä nyt

Kaleva Media jakaa yri­tyk­sil­le tukea – haku on käyn­nis­sä nyt

08.05.2020 16:37 2

Vih­riä­län ra­por­tis­sa telakat ovat teol­li­suu­den uhan­alai­sin toi­mia­la, Nokia hyötyy krii­sis­tä

08.05.2020 13:38 5
Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit: Ra­vin­to­la­tuen kor­vaus­ajan­koh­ta vielä tar­kas­te­luun

07.05.2020 19:48 34
Suomalaisten asiointi ruotsalaisissa verkkokaupoissa on kasvanut – suosio perustuu muun muassa houkutteleviin brändeihin ja nopeisiin toimitusaikoihin

Suo­ma­lais­ten asioin­ti ruot­sa­lai­sis­sa verk­ko­kau­pois­sa on kas­va­nut – suosio pe­rus­tuu muun muassa hou­kut­te­le­viin brän­dei­hin ja no­pei­siin toi­mi­tus­ai­koi­hin

07.05.2020 08:13 3
Tulevatko veronpalautukset koronan koetteleman yrittäjän avuksi tavallista aiemmin? Verottaja urakoi poikkeusoloissa: “Noin 260 000 asiakkaan verotus on saatu toimitettua”

Tu­le­vat­ko ve­ron­pa­lau­tuk­set koronan koet­te­le­man yrit­tä­jän avuksi ta­val­lis­ta aiem­min? Ve­rot­ta­ja urakoi poik­keu­so­lois­sa: “Noin 260 000 asiak­kaan verotus on saatu toi­mi­tet­tua”

07.05.2020 07:30 0
Tilaajille