Talous

Liminkalaisyritys Sikla toimittaa elementtejä Kainuun keskussairaalalle satojen tuhansien eurojen edestä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sikla toi­mit­taa ele­ment­te­jä Kainuun kes­kus­sai­raa­lal­le satojen tu­han­sien eurojen edestä

10:37 1
Korona ajoi janoiset Alkoon: litramyynti kasvoi heinäkuussa 14,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

Korona ajoi ja­noi­set Alkoon: lit­ra­myyn­ti kasvoi hei­nä­kuus­sa 14,7 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.08.2020 10:11 0
Budjettiriihi alkoi säätytalolla – Koronavirus tuo epävarmuuksia talouteen

Bud­jet­ti­rii­hi alkoi sää­ty­ta­lol­la – Ko­ro­na­vi­rus tuo epä­var­muuk­sia ta­lou­teen

11.08.2020 09:46 3
Suomen idänkauppa on haalea muisto entisestä, ja tänä vuonna Venäjän-viennin romahdus on vain jatkunut – Kaasuputkien jälkeen toivo on nyt jätehuollossa

Suomen idän­kaup­pa on haalea muisto en­ti­ses­tä, ja tänä vuonna Ve­nä­jän-vien­nin ro­mah­dus on vain jat­ku­nut – Kaa­su­put­kien jälkeen toivo on nyt jä­te­huol­los­sa

11.08.2020 06:00 0
Matti Sotisaaren jäätelöiden maku on mietitty pilke silmäkulmassa – kuuntele, miten Toripolliisi-jäätelöiden tarina sai alkunsa

Matti So­ti­saa­ren jää­te­löi­den maku on mie­tit­ty pilke sil­mä­kul­mas­sa – kuun­te­le, miten To­ri­pol­lii­si-jää­te­löi­den tarina sai alkunsa

07.08.2020 15:00 2
S-ryhmän koronavaikutteiselta vuosipuolikkaalta hyviä ja huonoja lukuja – marketkauppa ennätysvauhdissa, hotellit tappiolla

S-ryh­män ko­ro­na­vai­kut­tei­sel­ta vuo­si­puo­lik­kaal­ta hyviä ja huonoja lukuja – mar­ket­kaup­pa en­nä­tys­vauh­dis­sa, ho­tel­lit tap­piol­la

07.08.2020 11:42 3
Donald Trump haluaa USA:n osille Tiktokin kaupasta – Vaatii "erittäin suuren prosenttiosuuden" mahdollisesta kauppasummasta

Donald Trump haluaa USA:n osille Tik­to­kin kau­pas­ta – Vaatii "e­rit­täin suuren pro­sent­tio­suu­den" mah­dol­li­ses­ta kaup­pa­sum­mas­ta

04.08.2020 19:43 3
Ranta-Toppilaan pitäisi rakentaa iso pienvenesatama, mutta kiinnostuneita on vaikea löytää: "Hiljaista on ollut"

Ran­ta-Top­pi­laan pitäisi ra­ken­taa iso pien­ve­ne­sa­ta­ma, mutta kiin­nos­tu­nei­ta on vaikea löytää: "Hil­jais­ta on ollut"

04.08.2020 08:40 8
Tilaajille
Elektroniikan ja rautakaupan myynti kasvoi koronakevään aikana, vaatekaupat menettivät yli puolet liikevaihdostaan – Kaupan liitto huolissaan kotimaisen erikoiskaupan kilpailukyvystä

Elekt­ro­nii­kan ja rau­ta­kau­pan myynti kasvoi ko­ro­na­ke­vään aikana, vaa­te­kau­pat me­net­ti­vät yli puolet lii­ke­vaih­dos­taan – Kaupan liitto huo­lis­saan ko­ti­mai­sen eri­kois­kau­pan kil­pai­lu­ky­vys­tä

03.08.2020 10:58 1
Oululainen huippukeksintö mullistaa murskausalan – Hugger-telaketjumurskainta voidaan käyttää melkein kaikkien materiaalin hienontamiseen

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

02.08.2020 06:00 8
Tilaajille
Facebookin tulos ylitti odotukset mainosboikoteista huolimatta

Fa­ce­boo­kin tulos ylitti odo­tuk­set mai­nos­boi­ko­teis­ta huo­li­mat­ta

31.07.2020 08:43 0
OP-ryhmän johtaja: Asuntolainoihin on haettu historiallisen paljon lyhennysvapaita, kesällä uusien lainojen kysyntä kääntyi kasvuun

OP-ryh­män joh­ta­ja: Asun­to­lai­noi­hin on haettu his­to­rial­li­sen paljon ly­hen­nys­va­pai­ta, kesällä uusien lai­no­jen kysyntä kääntyi kasvuun

30.07.2020 06:00 0
Lidl ilmoitti alentavansa syksyn aikana satojen tuotteiden hintaa, S-ryhmä on valmis hintahaasteeseen: "Meillä ei ole tällaisissa tilanteissa jääty käsien päälle istumaan"

Lidl il­moit­ti alen­ta­van­sa syksyn aikana satojen tuot­tei­den hintaa, S-ryhmä on valmis hin­ta­haas­tee­seen: "Meillä ei ole täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa jääty käsien päälle is­tu­maan"

29.07.2020 13:14 2
Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona aiheuttaa epävarmuutta vielä pitkään
Pääkirjoitus Kaleva

Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona ai­heut­taa epä­var­muut­ta vielä pitkään

27.07.2020 20:00 0
Tilaajille
EK:n suhdannebarometri näyttää taloudessa jo toivoa paremmasta – teollisuudessa tilanne vasta kärjistymässä

EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ri näyttää ta­lou­des­sa jo toivoa pa­rem­mas­ta – teol­li­suu­des­sa tilanne vasta kär­jis­ty­mäs­sä

27.07.2020 09:05 1
LM-kysely: Tuhannet jäivät etätöihin, mutta suuryritykset säilyttävätkin toimitilansa – "Sillä on iso merkitys, että on olemassa toimitilat, joihin tulla"

LM-ky­se­ly: Tu­han­net jäivät etä­töi­hin, mutta suur­yri­tyk­set säi­lyt­tä­vät­kin toi­mi­ti­lan­sa – "Sillä on iso mer­ki­tys, että on ole­mas­sa toi­mi­ti­lat, joihin tulla"

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Tutkimus: suomalaiset tasapainottaisivat taloutta lykkäämällä isoja julkisia hankintoja ja siirtämällä hävittäjäkauppoja

Tut­ki­mus: suo­ma­lai­set ta­sa­pai­not­tai­si­vat ta­lout­ta lyk­kää­mäl­lä isoja jul­ki­sia han­kin­to­ja ja siir­tä­mäl­lä hä­vit­tä­jä­kaup­po­ja

25.07.2020 06:00 16
Terrafame teki pari miljoonaa liiketappiota huhti-kesäkuussa

Ter­ra­fa­me teki pari mil­joo­naa lii­ke­tap­pio­ta huh­ti-ke­sä­kuus­sa

24.07.2020 20:27 2
Kuuba joutui ottamaan käyttöön dollarikaupat – ainakin valuuttaa saavat pystyvät ostamaan ruokaa ja hygieniatuotteita

Kuuba joutui ot­ta­maan käyt­töön dol­la­ri­kau­pat – ainakin va­luut­taa saavat pys­ty­vät os­ta­maan ruokaa ja hy­gie­nia­tuot­tei­ta

21.07.2020 16:19 0
Korona koetteli OP-ryhmää sittenkin vain kohtuullisesti – sijoitustoiminnan tuotot laskivat rajusti, mutta asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat

Korona koet­te­li OP-ryh­mää sit­ten­kin vain koh­tuul­li­ses­ti – si­joi­tus­toi­min­nan tuotot las­ki­vat ra­jus­ti, mutta asia­kas­lii­ke­toi­min­nan tuotot kas­voi­vat

21.07.2020 09:56 0
EU-johtajat vääntävät rahasta ja oikeusvaltiosta – Sopu on mahdollinen, mutta vielä kaukana

EU-joh­ta­jat vään­tä­vät rahasta ja oi­keus­val­tios­ta – Sopu on mah­dol­li­nen, mutta vielä kaukana

18.07.2020 21:48 11
Sanoma myy Oikotien Schibstedille 185 miljoonalla eurolla

Sanoma myy Oi­ko­tien Schibs­te­dil­le 185 mil­joo­nal­la eurolla

16.07.2020 22:52 2
Kaupunkikeskustan kehittämiseksi voitaisiin perustaa erillinen kehitysryhmä, ehdottaa Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja

Kau­pun­ki­kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­sek­si voi­tai­siin pe­rus­taa eril­li­nen ke­hi­tys­ryh­mä, eh­dot­taa Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja

13.07.2020 10:55 17
Koronan vahvistama pyöräilybuumi näkyi kesäkuussa isona myyntipiikkinä – suuria poistomyyntejä ei välttämättä syksyllä nähdä

Koronan vah­vis­ta­ma pyö­räi­ly­buu­mi näkyi ke­sä­kuus­sa isona myyn­ti­piik­ki­nä – suuria pois­to­myyn­te­jä ei vält­tä­mät­tä syk­syl­lä nähdä

12.07.2020 11:35 0
Stockmannin digitalisaatiosta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Mika Repo

Stock­man­nin di­gi­ta­li­saa­tios­ta ja lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­vak­si joh­ta­jak­si ni­mi­tet­tiin Mika Repo

10.07.2020 11:01 0
Vuokranantajien ekonomisti Oulun tilanteesta: "Nykyinen epävarmuus haittaa asuntokauppaa ja rakentamista sekä keskustassa että Linnanmaalla"

Vuok­ran­an­ta­jien eko­no­mis­ti Oulun ti­lan­tees­ta: "Ny­kyi­nen epä­var­muus haittaa asun­to­kaup­paa ja ra­ken­ta­mis­ta sekä kes­kus­tas­sa että Lin­nan­maal­la"

08.07.2020 15:20 16
Suvi Lindénin johtama datakeskusyhtiö suurissa ongelmissa, Lindénin mukaan ongelmat kiteytyvät sähköveroon – velkomustuomioita yli 100 000 euron edestä

Suvi Lindé­nin johtama da­ta­kes­kus­yh­tiö suu­ris­sa on­gel­mis­sa, Lindé­nin mukaan on­gel­mat ki­tey­ty­vät säh­kö­ve­roon – vel­ko­mus­tuo­mioi­ta yli 100 000 euron edestä

08.07.2020 14:28 8
Tilaajille

AVI antoi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le ym­pä­ris­tö­lu­van

08.07.2020 09:49 0
Tilastokeskus: merikuljetusten vienti väheni viime vuoteen verrattuna, tuonti kasvoi

Ti­las­to­kes­kus: me­ri­kul­je­tus­ten vienti väheni viime vuoteen ver­rat­tu­na, tuonti kasvoi

07.07.2020 09:54 0
Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Yritys voi saada ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sen muu­ta­mas­sa päi­väs­sä – Val­tio­kont­to­ri on pal­kan­nut ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn yli 70 uutta vir­ka­mies­tä

07.07.2020 07:00 1