Talous

Ruotsin talous on kärsinyt koronakriisistä yhtä pahasti kuin muiden Pohjoismaiden – "Rajoitustoimet eivät ensisijaisesti ohjaa ihmisten käyttäytymistä, vaan pelko"

Ruotsin talous on kär­si­nyt ko­ro­na­krii­sis­tä yhtä pahasti kuin muiden Poh­jois­mai­den – "Ra­joi­tus­toi­met eivät en­si­si­jai­ses­ti ohjaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä, vaan pelko"

11:46 0
CAP-Group Oy osti Antin Autokoulun

CAP-Group Oy osti Antin Au­to­kou­lun

08:11 0
Scanfil myy Kiinan yksikkönsä 18,4 miljoonalla – myös Hampurin tehtaan sulkemista suunnitellaan

Scanfil myy Kiinan yk­sik­kön­sä 18,4 mil­joo­nal­la – myös Ham­pu­rin tehtaan sul­ke­mis­ta suun­ni­tel­laan

01.07.2020 12:13 0
Pienpanimojen etämyynti ei odotuksista huolimatta edennyt kevään aikana – kansanedustaja pettyi, yrittäjän mielestä aika loppuu syksyllä

Pien­pa­ni­mo­jen etä­myyn­ti ei odo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta edennyt kevään aikana – kan­san­edus­ta­ja pettyi, yrit­tä­jän mie­les­tä aika loppuu syk­syl­lä

30.06.2020 11:13 0
Tilaajille
Päivittäistavarakauppa vetänyt poikkeusoloissa hyvin – Pienten kauppojen myynti vähentynyt edelleen

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa vetänyt poik­keus­olois­sa hyvin – Pienten kaup­po­jen myynti vä­hen­ty­nyt edel­leen

30.06.2020 08:15 0
5 000 suomalaisyritystä on vetäytynyt vientitoiminnasta koronakriisin vuoksi

5 000 suo­ma­lais­yri­tys­tä on ve­täy­ty­nyt vien­ti­toi­min­nas­ta ko­ro­na­krii­sin vuoksi

25.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Segway PT:n piti mullistaa ihmisten liikkumisen, nyt sen tuotanto lopetetaan

Segway PT:n piti mul­lis­taa ih­mis­ten liik­ku­mi­sen, nyt sen tuo­tan­to lo­pe­te­taan

24.06.2020 14:27 0
Sitra ehdottaa turpeesta luopumista nopeutetulla aikataululla – "Katseet siirtyvät vielä kehitteillä olevaan tekniikkaan"

Sitra eh­dot­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta no­peu­te­tul­la ai­ka­tau­lul­la – "Kat­seet siir­ty­vät vielä ke­hit­teil­lä olevaan tek­niik­kaan"

23.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Mi­nis­te­rit eri lin­joil­la turpeen suhteen – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­man vä­hin­tään-sa­nas­ta

23.06.2020 17:29 0
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45 2
Pääkirjoitus: Taantuma järisyttää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuotantoa takaisin kotimaihin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Taan­tu­ma jä­ri­syt­tää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuo­tan­toa ta­kai­sin ko­ti­mai­hin

21.06.2020 20:01 1
Tilaajille
Oulunkaari aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – korona heikensi taloudellista tilannetta entisestään

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

18.06.2020 13:03 2
NBA suunnittelee kartoittavansa pelaajien ja työntekijöiden koronaoireita Oura-sormusten avulla, kertoo verkkomedia Engadget

NBA suun­nit­te­lee kar­toit­ta­van­sa pe­laa­jien ja työn­te­ki­jöi­den ko­ro­na­oi­rei­ta Ou­ra-sor­mus­ten avulla, kertoo verk­ko­me­dia En­gad­get

18.06.2020 09:21 2
Kauppatorilla myyminen periytyy sukupolvelta toiselle – Entinen Oulun torin kauppias: "En voi pysyä poissa torilta"

Kaup­pa­to­ril­la myy­mi­nen pe­riy­tyy su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le – Entinen Oulun torin kaup­pias: "En voi pysyä poissa to­ril­ta"

17.06.2020 16:02 1
Tilaajille
Fivalta viimein lupa: Lähi-Tapiolan Juha Koponen sai valvojalta pitkän odotuksen jälkeen hyväksynnän aloittaa pääjohtajana

Fivalta viimein lupa: Lä­hi-Ta­pio­lan Juha Koponen sai val­vo­jal­ta pitkän odo­tuk­sen jälkeen hy­väk­syn­nän aloit­taa pää­joh­ta­ja­na

17.06.2020 15:01 0
Niinistö kaipaa keskustelua kestävästä taloudenpidosta – "Järkeeni ei mahdu, että rahaa voisi luoda tyhjästä loputtomiin"

Nii­nis­tö kaipaa kes­kus­te­lua kes­tä­väs­tä ta­lou­den­pi­dos­ta – "Jär­kee­ni ei mahdu, että rahaa voisi luoda tyh­jäs­tä lo­put­to­miin"

16.06.2020 15:13 4
Oulun kaupungin viime vuoden tilinpäätös vaikuttaa vielä hyvältä verrattuna tämän vuoden murheelliseen taloustilanteeseen

Oulun kau­pun­gin viime vuoden ti­lin­pää­tös vai­kut­taa vielä hyvältä ver­rat­tu­na tämän vuoden mur­heel­li­seen ta­lous­ti­lan­tee­seen

15.06.2020 22:25 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikeasta asiasta eläkeiän nostosta pakko keskustella
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vai­keas­ta asiasta elä­ke­iän nos­tos­ta pakko kes­kus­tel­la

15.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Tänä kesänä reissataan matkailuautoilla kotimaassa – "Kaikki asiakkaat eivät ole enää niitä yli 50-vuotiaita, vaan matkailuautot kiinnostavat yhä enemmän myös nuoria"

Tänä kesänä reis­sa­taan mat­kai­lu­au­toil­la ko­ti­maas­sa – "Kaikki asiak­kaat eivät ole enää niitä yli 50-vuo­tiai­ta, vaan mat­kai­lu­au­tot kiin­nos­ta­vat yhä enemmän myös nuoria"

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Työttömyyttä ei kannata päästää karkaamaan
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Työt­tö­myyt­tä ei kannata päästää kar­kaa­maan

14.06.2020 21:14 2
Tilaajille
Arvot muuttuvat hitaasti, eikä meitä ympäröivä pandemiakaan taida vauhtia nopeuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Arvot muut­tu­vat hi­taas­ti, eikä meitä ym­pä­röi­vä pan­de­mia­kaan taida vauhtia no­peut­taa

13.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Riitun puoti -kyläkaupan myynti säilyi kevään ennallaan – koronan kevääksi sulkema Metsäbaari laski kokonaismyyntiä

Riitun puoti -ky­lä­kau­pan myynti säilyi kevään en­nal­laan – koronan ke­vääk­si sulkema Met­sä­baa­ri laski ko­ko­nais­myyn­tiä

13.06.2020 14:56 0
Tilaajille
Maamme oli hetken maailman suurin puutalojen viejä – Suomeen jäi alle 10 prosenttia tyyppitaloista, joilla hankittiin tonneittain kahvia, kankaita ja kivihiiltä

Maamme oli hetken maail­man suurin puu­ta­lo­jen viejä – Suomeen jäi alle 10 pro­sent­tia tyyp­pi­ta­lois­ta, joilla han­kit­tiin ton­neit­tain kahvia, kan­kai­ta ja ki­vi­hiil­tä

13.06.2020 08:00 1
Tilaajille
Pontikalta haisevien käsidesien syynä raaka-ainepula – "Mekin olemme jossain vaiheessa joutuneet käyttämään valmistuksessa epäpuhtaampaa etanolia"

Pon­ti­kal­ta hai­se­vien kä­si­de­sien syynä raa­ka-ai­ne­pu­la – "Mekin olemme jossain vai­hees­sa jou­tu­neet käyt­tä­mään val­mis­tuk­ses­sa epä­puh­taam­paa eta­no­lia"

12.06.2020 20:05 4
Tilaajille
Suomesta tulee ydinvoimajohtaja Joacim Spechtille elämän keskipiste – "Jos vaatimuksissa on sata, niin 99 ei riitä"

Suo­mes­ta tulee ydin­voi­ma­joh­ta­ja Joacim Spech­til­le elämän kes­ki­pis­te – "Jos vaa­ti­muk­sis­sa on sata, niin 99 ei riitä"

12.06.2020 19:17 3
Tilaajille
"Vaikutus Suomen talouteen myönteinen", suuri valiokunta toteaa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista – Suomi vaatii neuvotteluissa pienempää ja lainapanoitteisempaa elvytystä

"Vai­ku­tus Suomen ta­lou­teen myön­tei­nen", suuri va­lio­kun­ta toteaa EU:n 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Suomi vaatii neu­vot­te­luis­sa pie­nem­pää ja lai­na­pa­noit­tei­sem­paa el­vy­tys­tä

12.06.2020 16:58 1
Tuhannet koronan kurittamat yritykset ovat hakeneet alv-palautuksia lainaksi – Lisää maksuaikaa verottajalta on pyytänyt yli 25 000 firmaa

Tu­han­net koronan ku­rit­ta­mat yri­tyk­set ovat ha­ke­neet alv-pa­lau­tuk­sia lai­nak­si – Lisää mak­su­ai­kaa ve­rot­ta­jal­ta on pyy­tä­nyt yli 25 000 firmaa

12.06.2020 06:00 0
Varustamot ja Finnair avaavat uusia reittejä, kun koronarajoitukset lieventyvät Baltiassa ja Pohjoismaissa

Va­rus­ta­mot ja Finnair avaavat uusia reit­te­jä, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät Bal­tias­sa ja Poh­jois­mais­sa

11.06.2020 18:06 0
Oppositiolta kovaa kritiikkiä lisätalousarviosta: "Olisitte, arvoisa keskusta, ottaneet luottokortin ajoissa pois vasemmiston käsistä"

Op­po­si­tiol­ta kovaa kri­tiik­kiä li­sä­ta­lou­sar­vios­ta: "O­li­sit­te, arvoisa kes­kus­ta, ot­ta­neet luot­to­kor­tin ajoissa pois va­sem­mis­ton kä­sis­tä"

10.06.2020 17:41 8
Valtionvelka kasvaa ennätyslukemiin, mutta välillä Suomi jopa tienaa lainaamalla – Tällaisia ovat Suomen velat ja vastuut

Val­tion­vel­ka kasvaa en­nä­tys­lu­ke­miin, mutta välillä Suomi jopa tienaa lai­naa­mal­la – Täl­lai­sia ovat Suomen velat ja vastuut

10.06.2020 07:00 1
Tilaajille