HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Talous

Ensimmäinen periaate: varasta kuin taiteilija
Tilaajille
Kolumni
Hanna Manninen

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
KKV varoittaa: Sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman entiset asiakkaat saaneet aiheettomia perintäkirjeitä

KKV va­roit­taa: Säh­kö­yh­tiö Fi-Ner­gy Voiman entiset asiak­kaat saaneet ai­heet­to­mia pe­rin­tä­kir­jei­tä

17.09.2021 17:49 6
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 06:00 6
Tilaajille
Ilmastoriski lisääntyy vakuutuksissa – Suomessa vältyttäneen pahimmilta myrskyiltä tulevaisuudessakin

Il­mas­to­ris­ki li­sään­tyy va­kuu­tuk­sis­sa – Suo­mes­sa väl­tyt­tä­neen pa­him­mil­ta myrs­kyil­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin

16.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Suomen valtio innostui teräsyhtiö SSAB:stä, keskiössä Raahen tehdas – "Totesimme, että meidän on nyt syytä määritellä intressimme yhtiössä uudestaan"

Suomen valtio in­nos­tui te­räs­yh­tiö SSAB:s­tä, kes­kiös­sä Raahen tehdas – "To­te­sim­me, että meidän on nyt syytä mää­ri­tel­lä int­res­sim­me yh­tiös­sä uu­des­taan"

15.09.2021 18:00 30
Tilaajille
Finanssivalvonta määräsi S-pankille lähes 1,7 miljoonan seuraamusmaksun – myös POP Pankkikeskus sai maksun ja julkisen varoituksen

Fi­nans­si­val­von­ta määräsi S-pan­kil­le lähes 1,7 mil­joo­nan seu­raa­mus­mak­sun – myös POP Pank­ki­kes­kus sai maksun ja jul­ki­sen va­roi­tuk­sen

14.09.2021 15:59
Valtion omistus teräsjätti SSAB:ssa uusiksi, osakkeet siirretään Solidiumilta suoraan valtion omistukseen – syynä halu vauhdittaa Raahen tehtaan muutosta hiilineutraaliksi

Valtion omistus te­räs­jät­ti SSAB:s­sa uu­sik­si, osak­keet siir­re­tään So­li­diu­mil­ta suoraan valtion omis­tuk­seen – syynä halu vauh­dit­taa Raahen tehtaan muu­tos­ta hii­li­neut­raa­lik­si

14.09.2021 16:55 20
Tilaajille
PTT nosti ennustetaan ensi vuoden talouskasvusta neljään prosenttiin – Ongelmiakin on: "Palvelujen kasvua tulee hidastamaan työvoimapula"

PTT nosti en­nus­te­taan ensi vuoden ta­lous­kas­vus­ta neljään pro­sent­tiin – On­gel­mia­kin on: "Pal­ve­lu­jen kasvua tulee hi­das­ta­maan työ­voi­ma­pu­la"

14.09.2021 10:12 8
Oulu ottaa asemia pörssissä, ja samalla seudun ihmisille tulee uusia mahdollisuuksia sijoittaa oman alueen yrityksiin
Pääkirjoitus

Oulu ottaa asemia pörs­sis­sä, ja samalla seudun ih­mi­sil­le tulee uusia mah­dol­li­suuk­sia si­joit­taa oman alueen yri­tyk­siin

12.09.2021 20:00 3
Tilaajille
Porttikielto ravintolaan voi olla esimakua elinkeinoelämän kapinasta – pääministeri Sanna Marinin kyky ottaa yrittäjät huomioon politiikassaan herättää epäluottamusta

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

11.09.2021 18:30 19
Tilaajille
Päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – lopettaminen uhkaa 15 päiväkotia, joista kaksi toimii Kempeleessä

Päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­pet­ta­mi­nen uhkaa 15 päi­vä­ko­tia, joista kaksi toimii Kem­pe­lees­sä

10.09.2021 19:37 25
Tyrnävältä kulkisi sujuvasti fillarilla Tupoksen tai Kempeleen asemalle, ja pyörällä matka Oulun asemalta Peltolaan olisi helppo, kirjoittaa kolumnisti Aki Keisu
Kolumni Aki Keisu

Tyr­nä­väl­tä kulkisi su­ju­vas­ti fil­la­ril­la Tu­pok­sen tai Kem­pe­leen ase­mal­le, ja pyö­räl­lä matka Oulun ase­mal­ta Pel­to­laan olisi helppo, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Aki Keisu

10.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Ilmastorahastosta myönnetty rahoitusta kahdelle hankkeelle – tänä vuonna jakamatta kymmeniä miljoonia

Il­mas­to­ra­has­tos­ta myön­net­ty ra­hoi­tus­ta kah­del­le hank­keel­le – tänä vuonna ja­ka­mat­ta kym­me­niä mil­joo­nia

10.09.2021 08:46 1
Tilaajille
Oulun uuden syväväylän levennystä selvitellään – uudet ro-ro-alukset merkittävästi nykyistä leveämpiä

Oulun uuden sy­vä­väy­län le­ven­nys­tä sel­vi­tel­lään – uudet ro-ro-aluk­set mer­kit­tä­väs­ti ny­kyis­tä le­veäm­piä

10.09.2021 07:00
Tilaajille
Metsätilojen myynti kiihtyi alkukesästä – hinnat ovat nousseet myös Pohjois-Pohjanmaalla

Met­sä­ti­lo­jen myynti kiihtyi al­ku­ke­säs­tä – hinnat ovat nous­seet myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

09.09.2021 14:14 2
Ranualaiset perheyritykset Veken kaluste ja Aswood yhdistävät osaamistaan – "Vahvistetaan Veken kykyä valmistaa tuotteita pohjoisen männystä"

Ra­nua­lai­set per­he­yri­tyk­set Veken kaluste ja Aswood yh­dis­tä­vät osaa­mis­taan – "Vah­vis­te­taan Veken kykyä val­mis­taa tuot­tei­ta poh­joi­sen män­nys­tä"

08.09.2021 14:06 4
Tilaajille
Aava Mobile aikoo kasvaa Oulussa - omistajanvaihdos antaa lisää muskeleita tuotekehitykseen

Aava Mobile aikoo kasvaa Oulussa - omis­ta­jan­vaih­dos antaa lisää mus­ke­lei­ta tuo­te­ke­hi­tyk­seen

07.09.2021 15:45
Tilaajille
Tullia uhkaa miljoonien eurojen rahoitusvaje – pääjohtajalta synkkä näkemys rahapulan seurauksista

Tullia uhkaa mil­joo­nien eurojen ra­hoi­tus­va­je – pää­joh­ta­jal­ta synkkä näkemys ra­ha­pu­lan seu­rauk­sis­ta

07.09.2021 10:24
Tilaajille
Rakennusala kärsii kroonisesta työvoimapulasta – pahin puute on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista

Ra­ken­nus­ala kärsii kroo­ni­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta – pahin puute on ko­ke­nees­ta työn­joh­dos­ta, pro­jek­ti­pääl­li­köis­tä ja suun­nit­te­li­jois­ta

07.09.2021 06:32 10
Oulussa kohta ennätysmäärä pörssiyhtiöitä – Kiertotalousyhtiö EcoUp haluaa kasvaa eristemarkkinoilla ja hakee pörssistä rahoitusta

Oulussa kohta en­nä­tys­mää­rä pörs­si­yh­tiöi­tä – Kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp haluaa kasvaa eris­te­mark­ki­noil­la ja hakee pörs­sis­tä ra­hoi­tus­ta

14.09.2021 09:45 1
Tilaajille
Kaupunkirakentamisessa käänne: torni-innostus hiipuu ja uusien asuntojen koko kasvaa – rakennetaanko maakuntien keskuksia silti liian tiiviisti?

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­sa käänne: tor­ni-in­nos­tus hiipuu ja uusien asun­to­jen koko kasvaa – ra­ken­ne­taan­ko maa­kun­tien kes­kuk­sia silti liian tii­viis­ti?

04.09.2021 18:30 7
Tilaajille
Lentoliikenne elpyy, mutta pääseekö maakuntakentille sinivalkoisin siivin? Näin Finnairin toimitusjohtaja vastaa

Len­to­lii­ken­ne elpyy, mutta pää­see­kö maa­kun­ta­ken­til­le si­ni­val­koi­sin siivin? Näin Finn­ai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja vastaa

04.09.2021 11:30 7
Tilaajille
Kyttyrälohi pois Barentsin yhteistoimin

Kyt­ty­rä­lo­hi pois Ba­rent­sin yh­teis­toi­min

04.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Kymmenet yritykset maailmalla ovat kiinnostuneet Ylivieskan Akkupuistosta – projekti voi tuoda alueelle satoja uusia työpaikkoja

Kym­me­net yri­tyk­set maail­mal­la ovat kiin­nos­tu­neet Yli­vies­kan Ak­ku­puis­tos­ta – pro­jek­ti voi tuoda alueel­le satoja uusia työ­paik­ko­ja

03.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Pohjoisen lehdistö on kahden lehtitalon käsissä
Kolumni Heikki Hellman

Poh­joi­sen leh­dis­tö on kahden leh­ti­ta­lon käsissä

03.09.2021 06:00 18
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yritykset painivat merkittävän työvoimapulan kanssa – "Käytännössä se on merkittävin kasvun ja kehittämisen este"

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set pai­ni­vat mer­kit­tä­vän työ­voi­ma­pu­lan kanssa – "Käy­tän­nös­sä se on mer­kit­tä­vin kasvun ja ke­hit­tä­mi­sen este"

02.09.2021 15:32 40
Tilaajille
IL: Osa Uros Oy:n vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjoista on yhä toimittamatta Patentti- ja rekisterihallitukselle

IL: Osa Uros Oy:n vuoden 2019 ti­lin­pää­tös­asia­kir­jois­ta on yhä toi­mit­ta­mat­ta Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­le

02.09.2021 14:07 4
Analyysi: Tornit eivät nouse ilman soraääniä – Oulun Terwa Tower -hanke ei tee poikkeusta

Ana­lyy­si: Tornit eivät nouse ilman so­ra­ää­niä – Oulun Terwa Tower -hanke ei tee poik­keus­ta

01.09.2021 16:55 130
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp Oyj aikoo lis­tau­tua First North -mark­ki­na­pai­kal­le – eko­vil­laa val­mis­ta­va tehdas on Kii­min­gis­sä

01.09.2021 10:40 2
Vuoden suurin veronpalautuspotti, 1,1 miljardia euroa, jaetaan perjantaina – tänään on puolestaan satojen tuhansien mätkyjen eräpäivä

Vuoden suurin ve­ron­pa­lau­tus­pot­ti, 1,1 mil­jar­dia euroa, jaetaan per­jan­tai­na – tänään on puo­les­taan satojen tu­han­sien mät­ky­jen erä­päi­vä

01.09.2021 09:55 3