Palkinnot

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille

Hytti nro 6 voitti Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lien toi­sek­si ar­vos­te­tuim­man Grand Prix -pal­kin­non – Kul­tai­sen palmun voitti rans­ka­lais­elo­ku­va Titane

17.07.2021 22:08 2

Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Ou­lais­ten ja Vi­han­nin vä­lil­lä, sen jälkeen Jarmo Häy­ry­sen oli vaa­ran­net­ta­va oma hen­ken­sä – "Kaikki tuntui ta­pah­tu­van kuin hi­das­te­tul­la fil­mil­lä"

10.06.2021 17:57 7
Tilaajille

Kari Nenonen va­lit­tiin Vuo­si­kym­me­nen kun­ta­joh­ta­jak­si – Tytti Määttä sai myös tun­nus­tus­ta

05.05.2021 09:00 1

Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dian voit­ta­jak­si albumi Am­mat­ti: kä­si­kir­joit­ta­ja – 22 piir­tä­jää tekee sar­ja­ku­vak­si Ni­va­las­ta ko­toi­sin olevan kä­si­kir­joit­ta­ja Pauli Kallion ta­ri­noi­ta

26.03.2021 21:23

Jää­kiek­ko­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen sai Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­non: "Iso tun­nus­tus koko jouk­kueel­le ja yh­tei­söl­le, johon sain kunnian kuulua"

14.02.2021 17:00 2

Pro Ag­rial­le Oulun kau­pun­gin kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tun­nus­tus­pal­kin­to

28.01.2021 09:42

Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen pro­fes­so­ri Anssi Paasi pal­ki­taan ar­vos­te­tul­la Ve­ga-mi­ta­lil­la – ko­ro­na­ti­lan­teen sal­lies­sa pal­kin­non luo­vut­taa Ruotsin ku­nin­gas Kaarle Kustaa

11.01.2021 11:14 7

Ti­me-leh­ti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Har­ri­sin yhdessä vuoden hen­ki­lök­si

11.12.2020 09:37 8

Vuoden 2020 vir­ka­koi­rat valittu – lab­ra­do­rin­nou­ta­ja Massi on kä­räyt­tä­nyt ural­laan 1,3 mil­joo­naa euroa lai­ton­ta kä­teis­tä

04.12.2020 13:42

Ou­lu­lai­nen Mika Niemelä va­lit­tiin vuoden per­he­te­ra­peu­tik­si

28.11.2020 22:40 2

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

25.11.2020 18:00 20

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

25.11.2020 13:00

Kaleva Median pai­kal­lis­leh­dil­le me­nes­tys­tä kil­pai­lus­sa – Koil­lis­sa­no­mat pal­kit­tiin vuoden par­haa­na pai­kal­lis­me­dia­na

12.11.2020 23:28 1

Pe­rä­me­ren ran­ta­niit­ty­jen kun­nos­tuk­sel­le myön­net­tiin Suomen parhaan mai­se­ma­hank­keen pal­kin­to – vuonna 1995 aloi­tet­tu hanke jatkuu edel­leen

04.11.2020 14:11

Ou­lu­lai­nen mur­tu­mia tut­ki­nut ja uusia leik­kaus­me­ne­tel­miä ke­hit­tä­nyt las­ten­ki­rur­gi Ju­ha-Jaak­ko Si­ni­kum­pu sai Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiön pal­kin­non

14.10.2020 09:46

Risto Iso­mäel­le elä­män­työ­pal­kin­to – Tie­don­jul­kis­ta­mi­sen seit­se­män val­tion­pal­kin­toa monen alan te­ki­jöil­le, mukana muun muassa Pa­le­fa­ce

13.10.2020 14:30

Aki Rou­ka­lal­le 10 000 euron Tai­ta­ja-sti­pen­di – "Mo­ni­puo­li­nen, luova ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti näkyvä kult­tuu­ri­alan vai­kut­ta­ja"

07.10.2020 17:05 2

Oulun kau­pun­gin suh­de­toi­min­ta­pääl­lik­kö­nä me­nes­tyk­sek­kään uran tehnyt Anneli Kor­ho­nen on vuoden Etta – "Koen, että ni­mi­tyk­se­ni on samalla kiitos myös koko vir­ka­kun­nal­le"

27.09.2020 18:16 1
Tilaajille

Sel­vi­tys: Jes­sik­ka Aron jour­na­lis­ti­pal­kin­to pe­rut­tiin Trumpia kri­ti­soi­vien tviit­tien vuoksi

25.09.2020 21:20 1