Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Pääkirjoitus: Itä­ra­jal­la siir­ryt­tiin vä­sy­tys­tais­te­luun, jota Suomi ei vält­tä­mät­tä edes täys­su­lun avulla voita

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Palkinnot
Kuukausi
Oulun oikeustalo palkittiin Pohjois-Suomen vuoden rakennustekona, koronavuosien palkinto myönnettiin OYSin uudelle sädehoitotalolle

Oulun oi­keus­ta­lo pal­kit­tiin Poh­jois-Suo­men vuoden ra­ken­nus­te­ko­na, ko­ro­na­vuo­sien pal­kin­to myön­net­tiin OYSin uudelle sä­de­hoi­to­ta­lol­le

17.11.2023 14:26 12
Tilaajille
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:29 1
Tilaajille
Rantalakeus on Suomen paras kerran viikossa ilmestyvä paikallismedia – palkinnot jaettiin Suurilla Lehtipäivillä Helsingissä

Ran­ta­la­keus on Suomen paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia – ­pal­kin­not jaet­tiin Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä

16.11.2023 21:48 5
Tilaajille
Vaala sai tunnustusta – kohdentanut niukkoja resursseja kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnan edistämiseen

Vaala sai tun­nus­tus­ta – koh­den­ta­nut niuk­ko­ja re­surs­se­ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ja lii­kun­nan edis­tä­mi­seen

16.11.2023 13:33 1
Oululainen opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

11.11.2023 11:00 5
Tilaajille
Vuoden positiivisimmaksi oululaiseksi valittiin polkupyörävarkauksia selvittävä Ilkka Pulkkinen

Vuoden po­si­tii­vi­sim­mak­si ou­lu­lai­sek­si va­lit­tiin pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sia sel­vit­tä­vä Ilkka Pulk­ki­nen

10.11.2023 22:59 19
Botnia-palkittu kaksikko nousi ehdolle lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajaksi – kirja käsittelee lapsettomuutta

Bot­nia-pal­kit­tu kak­sik­ko nousi ehdolle lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian saa­jak­si – kirja kä­sit­te­lee lap­set­to­muut­ta

08.11.2023 14:28
Tilaajille
Vuoden isänä palkittu pohjoissuomalainen Matti Väliahdet, 84, toimi lähes 30 vuotta poikansa omaishoitajana: "Minulle on tärkeintä tuo Pertti"

Vuoden isänä pal­kit­tu poh­jois­suo­ma­lai­nen Matti Vä­liah­det, 84, toimi lähes 30 vuotta poi­kan­sa omais­hoi­ta­ja­na: "Mi­nul­le on tär­kein­tä tuo Pertti"

07.11.2023 11:40 16
Tilaajille
Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina muiden muassa Ukrainassa sotineen suomalaisen tarina sekä Neuvosto-Karjalaan loikanneiden tragedia

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­na muiden muassa Uk­rai­nas­sa so­ti­neen suo­ma­lai­sen tarina sekä Neu­vos­to-Kar­ja­laan loi­kan­nei­den tra­ge­dia

07.11.2023 11:31 3
Vanhemmat
Oululaisen älylukitusyhtiö iLOQin perustaja ja toimitusjohtaja voittivat vuoden kasvuyrittäjäkisan pääpalkinnon

Ou­lu­lai­sen äly­lu­ki­tus­yh­tiö iLOQin pe­rus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja voit­ti­vat vuoden kas­vu­yrit­tä­jä­ki­san pää­pal­kin­non

29.10.2023 10:53 4
Tilaajille
Muusikko Sakari Kukolle Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidepalkinto

Muu­sik­ko Sakari Kukolle Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun tai­de­pal­kin­to

18.10.2023 19:00 1
Tilaajille
Oululainen Riitta Vesala palkittiin naisliiton Minnalla – toiminut pitkään ikäihmisten hyväksi

Ou­lu­lai­nen Riitta Vesala pal­kit­tiin nais­lii­ton Min­nal­la – toi­mi­nut pitkään ikä­ih­mis­ten hyväksi

10.10.2023 16:53 3
Hupisaaret palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella

Hu­pi­saa­ret pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­sel­lä tun­nus­tuk­sel­la

17.08.2023 15:09 12
Suomen Arkkitehtiliiton Otto-Iivari Meurman -palkinto Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykäselle

Suomen Ark­ki­teh­ti­lii­ton Ot­to-Ii­va­ri Meurman -pal­kin­to Oulun kaa­voi­tus­joh­ta­ja Kari Ny­kä­sel­le

05.05.2023 20:30 6
Vesistötekopalkinto kalatiesuunnittelija Jukka Jormolalle ja Hupisaarten purot -hankkeelle

Ve­sis­tö­te­ko­pal­kin­to ka­la­tie­suun­nit­te­li­ja Jukka Jor­mo­lal­le ja Hu­pi­saar­ten purot -hank­keel­le

24.04.2023 20:15 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja on valittu vuoden ensihoitajaksi

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun yli­opet­ta­ja on valittu vuoden en­si­hoi­ta­jak­si

21.04.2023 17:14 13

On­ni-pal­ve­lu­lii­ken­ne pal­kit­tiin vam­mais­ys­tä­väl­li­ses­tä toi­min­nas­ta Oulussa

20.04.2023 15:39 4
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Perkeleitä ja enkeleitä valittiin Vuoden sukukirjaksi – raadin mukaan Ahlqvistin perheestä kertova teos tarkastelee 1800-luvun yhteiskuntaa uudenlaisesta näkökulmasta

Per­ke­lei­tä ja en­ke­lei­tä va­lit­tiin Vuoden su­ku­kir­jak­si – raadin mukaan Ahl­qvis­tin per­hees­tä kertova teos tar­kas­te­lee 1800-lu­vun yh­teis­kun­taa uu­den­lai­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta

25.03.2023 09:30
Lapin kirjallisuusseuralle Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto – liitto kiittää seuraa pitkäjänteisestä kirjallisuuden ja kirjoittamisen edistämisestä

Lapin kir­jal­li­suus­seu­ral­le Suomen Kir­jai­li­ja­lii­ton Suun­ta-pal­kin­to – liitto kiittää seuraa pit­kä­jän­tei­ses­tä kir­jal­li­suu­den ja kir­joit­ta­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä

24.03.2023 15:15