Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Palkinnot
Oululaiselle tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle ja kapellimestari John Storgårdsille 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Ou­lu­lai­sel­le tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le ja ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

11.11.2022 21:30 1
Forum24 palkittiin Suomen parhaana kaupunkilehtenä – myös muita pohjoisen lehtiä palkittiin

Forum24 pal­kit­tiin Suomen par­haa­na kau­pun­ki­leh­te­nä – myös muita poh­joi­sen lehtiä pal­kit­tiin

10.11.2022 21:09 26
Pohjois-Pohjanmaa-palkinto toimittaja Helena Petäistölle – "Tuonut vahvasti esille juuriaan, ottanut aktiivisesti kantaa Oulun kehittämiseen"

Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­to toi­mit­ta­ja Helena Pe­täis­töl­le – "Tuonut vah­vas­ti esille juu­riaan, ottanut ak­tii­vi­ses­ti kantaa Oulun ke­hit­tä­mi­seen"

09.11.2022 10:42 16
EU:n mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin Ukrainan kansalle ja johtajille

EU:n mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to myön­net­tiin Uk­rai­nan kan­sal­le ja joh­ta­jil­le

19.10.2022 18:37 1
Puolangan pessimistit voittivat yleisöäänestyksen Brysselissä – "Myös muualta Euroopasta löytyy pessimismin ymmärtäjiä", Tommi Rajala kommentoi

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit voit­ti­vat ylei­sö­ää­nes­tyk­sen Brys­se­lis­sä – "Myös muualta Eu­roo­pas­ta löytyy pes­si­mis­min ym­mär­tä­jiä", Tommi Rajala kom­men­toi

11.10.2022 10:30 7
Tilaajille
Vuoden nuori tutkija -palkinto Ouluun – "Merkittävä vaikutus suomalaiseen teollisuuteen"

Vuoden nuori tutkija -pal­kin­to Ouluun – "Mer­kit­tä­vä vai­ku­tus suo­ma­lai­seen teol­li­suu­teen"

27.06.2022 08:00 2
Tilaajille
Oululainen EcoUp palkittiin Kemissä vuoden kiertotalousteosta – "Juuri tällaisia ratkaisuja teollinen kiertotalous tarvitsee"

Ou­lu­lai­nen EcoUp pal­kit­tiin Kemissä vuoden kier­to­ta­lous­teos­ta – "Juuri täl­lai­sia rat­kai­su­ja teol­li­nen kier­to­ta­lous tar­vit­see"

14.06.2022 14:15 2
Tilaajille
Dosentti Kari Haukipuro sai Oulun Duodecim-seuran vaikuttajapalkinnon

Do­sent­ti Kari Hau­ki­pu­ro sai Oulun Duo­de­cim-seu­ran vai­kut­ta­ja­pal­kin­non

31.05.2022 20:00 3
Kirsi Kunnas -runopalkinto postuumisti Jukka Itkoselle – 10 000 euron suuruinen palkinto ohjataan oululaiselle Valveen sanataidekoululle

Kirsi Kunnas -ru­no­pal­kin­to pos­tuu­mis­ti Jukka It­ko­sel­le – 10 000 euron suu­rui­nen pal­kin­to oh­ja­taan ou­lu­lai­sel­le Valveen sa­na­tai­de­kou­lul­le

30.05.2022 14:43
Vuoden 2022 Teosto-palkinto jaetaan neljän teoksen kesken – palkinnon saajina muun muassa rap-artisti Eevil Stöö ja jazz-ilmiö Linda Fredriksson

Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän teoksen kesken – pal­kin­non saajina muun muassa rap-ar­tis­ti Eevil Stöö ja jazz-il­miö Linda Fred­riks­son

19.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Raahelaismies pelasti henkensä uhalla pilkkijän jäistä, sai nyt tunnustuksen presidentiltä – näin kaikki tapahtui

Raa­he­lais­mies pelasti hen­ken­sä uhalla pilk­ki­jän jäistä, sai nyt tun­nus­tuk­sen pre­si­den­til­tä – näin kaikki ta­pah­tui

01.04.2022 15:37 4
Tilaajille
Oulun vammaisneuvosto palkitsi Liikkuvan Laulurepun suvaitsevaisuuden parantamisesta musiikin keinoin – Aleksinkulman yhteisötalolle kunniamaininta

Oulun vam­mais­neu­vos­to pal­kit­si Liik­ku­van Lau­lu­re­pun su­vait­se­vai­suu­den pa­ran­ta­mi­ses­ta mu­sii­kin keinoin – Alek­sin­kul­man yh­tei­sö­ta­lol­le kun­nia­mai­nin­ta

25.03.2022 13:16
Oululainen lääkäri Saija Hyvönen palkittiin poliisin kultaisella ansiomitalilla – taustalla poliisilaitoksen sisäilmaongelmien parissa tehty työ

Ou­lu­lai­nen lääkäri Saija Hyvönen pal­kit­tiin po­lii­sin kul­tai­sel­la an­sio­mi­ta­lil­la – taus­tal­la po­lii­si­lai­tok­sen si­sä­il­ma­on­gel­mien parissa tehty työ

17.03.2022 11:24 4
Teosto-palkinnon saajaksi on ehdolla poikkeuksellisesti 12 musiikkiteosta – viime vuonna palkinto jäi kokonaan jakamatta

Teos­to-pal­kin­non saa­jak­si on ehdolla poik­keuk­sel­li­ses­ti 12 mu­siik­ki­teos­ta – viime vuonna pal­kin­to jäi ko­ko­naan ja­ka­mat­ta

11.03.2022 15:50
Oululaistaustainen Henri Kemppainen on palkittu Vuoden taikurina

Ou­lu­lais­taus­tai­nen Henri Kemp­pai­nen on pal­kit­tu Vuoden tai­ku­ri­na

28.02.2022 12:45
Tilaajille
Oulun K-supermarket Toppilan kauppiaspari sai Vuoden ruokamaailma -palkinnon

Oulun K-su­per­mar­ket Top­pi­lan kaup­pias­pa­ri sai Vuoden ruo­ka­maail­ma -pal­kin­non

14.02.2022 11:09 3
Tilaajille
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus myönnettiin Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus myön­net­tiin Raahen kau­pun­gil­le

24.01.2022 15:32 1
Oululaiselle Jukka Takalolle 3 500 euron Työväen Kulttuuripalkinto

Ou­lu­lai­sel­le Jukka Ta­ka­lol­le 3 500 euron Työväen Kult­tuu­ri­pal­kin­to

12.12.2021 20:05
Oulun kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana – Olympiakomitean tunnustus myönnettiin henkilöstön tukemisesta liikuntaan

Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin Suomen ak­tii­vi­sim­pa­na työ­paik­ka­na – Olym­pia­ko­mi­tean tun­nus­tus myön­net­tiin hen­ki­lös­tön tu­ke­mi­ses­ta lii­kun­taan

02.12.2021 19:14 51
Vuoden positiivisimmaksi oululaiseksi valittiin Chocosomnian Jenna Antinmaa

Vuoden po­si­tii­vi­sim­mak­si ou­lu­lai­sek­si va­lit­tiin Cho­co­som­nian Jenna An­tin­maa

27.11.2021 14:46 1