Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Palkinnot
Viimeisin 4 tuntia
Perkeleitä ja enkeleitä valittiin Vuoden sukukirjaksi – raadin mukaan Ahlqvistin perheestä kertova teos tarkastelee 1800-luvun yhteiskuntaa uudenlaisesta näkökulmasta

Per­ke­lei­tä ja en­ke­lei­tä va­lit­tiin Vuoden su­ku­kir­jak­si – raadin mukaan Ahl­qvis­tin per­hees­tä kertova teos tar­kas­te­lee 1800-lu­vun yh­teis­kun­taa uu­den­lai­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta

09:30
Viimeisin 24 tuntia
Lapin kirjallisuusseuralle Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto – liitto kiittää seuraa pitkäjänteisestä kirjallisuuden ja kirjoittamisen edistämisestä

Lapin kir­jal­li­suus­seu­ral­le Suomen Kir­jai­li­ja­lii­ton Suun­ta-pal­kin­to – liitto kiittää seuraa pit­kä­jän­tei­ses­tä kir­jal­li­suu­den ja kir­joit­ta­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä

24.03.2023 15:15
Vanhemmat
Oulussa toimiva auttamiskeskus Help Center Ukraine sai Vuoden Sara -palkinnon

Oulussa toimiva aut­ta­mis­kes­kus Help Center Ukraine sai Vuoden Sara -pal­kin­non

19.03.2023 13:49 6
Kemi – muistio puista kilpailee Thalia-palkinnosta – Vuoden esitys valitaan netissä auki olevalla yleisöäänestyksellä

Kemi – muistio puista kil­pai­lee Tha­lia-pal­kin­nos­ta – Vuoden esitys va­li­taan netissä auki ole­val­la ylei­sö­ää­nes­tyk­sel­lä

17.02.2023 13:35
Tilaajille
Bess voitti neljä musiikkialan Emma-palkintoa, muita voittajia olivat muun muassa Gettomasa ja Pehmoaino

Bess voitti neljä mu­siik­ki­alan Em­ma-pal­kin­toa, muita voit­ta­jia olivat muun muassa Get­to­ma­sa ja Peh­moai­no

03.02.2023 23:11 8
#Lovemilla-kaksikko Teemu Nikki ja Jani Pösö sai elokuvataiteen valtionpalkinnon – Myös Hector, Pauliina Feodoroff, Elina Pirinen, Riikka Talvitie, Jussi Kivi ja Q-teatteri palkittiin

#Lo­ve­mil­la-kak­sik­ko Teemu Nikki ja Jani Pösö sai elo­ku­va­tai­teen val­tion­pal­kin­non – Myös Hector, Pau­lii­na Feo­do­roff, Elina Pi­ri­nen, Riikka Tal­vi­tie, Jussi Kivi ja Q-teat­te­ri pal­kit­tiin

14.12.2022 12:15
Tilaajille
Oululaiselle tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle ja kapellimestari John Storgårdsille 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Ou­lu­lai­sel­le tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le ja ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

11.11.2022 21:30 1
Forum24 palkittiin Suomen parhaana kaupunkilehtenä – myös muita pohjoisen lehtiä palkittiin

Forum24 pal­kit­tiin Suomen par­haa­na kau­pun­ki­leh­te­nä – myös muita poh­joi­sen lehtiä pal­kit­tiin

10.11.2022 21:09 26
Pohjois-Pohjanmaa-palkinto toimittaja Helena Petäistölle – "Tuonut vahvasti esille juuriaan, ottanut aktiivisesti kantaa Oulun kehittämiseen"

Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­to toi­mit­ta­ja Helena Pe­täis­töl­le – "Tuonut vah­vas­ti esille juu­riaan, ottanut ak­tii­vi­ses­ti kantaa Oulun ke­hit­tä­mi­seen"

09.11.2022 10:42 16
EU:n mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnettiin Ukrainan kansalle ja johtajille

EU:n mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to myön­net­tiin Uk­rai­nan kan­sal­le ja joh­ta­jil­le

19.10.2022 18:37 1
Puolangan pessimistit voittivat yleisöäänestyksen Brysselissä – "Myös muualta Euroopasta löytyy pessimismin ymmärtäjiä", Tommi Rajala kommentoi

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit voit­ti­vat ylei­sö­ää­nes­tyk­sen Brys­se­lis­sä – "Myös muualta Eu­roo­pas­ta löytyy pes­si­mis­min ym­mär­tä­jiä", Tommi Rajala kom­men­toi

11.10.2022 10:30 7
Tilaajille
Vuoden nuori tutkija -palkinto Ouluun – "Merkittävä vaikutus suomalaiseen teollisuuteen"

Vuoden nuori tutkija -pal­kin­to Ouluun – "Mer­kit­tä­vä vai­ku­tus suo­ma­lai­seen teol­li­suu­teen"

27.06.2022 08:00 2
Tilaajille
Oululainen EcoUp palkittiin Kemissä vuoden kiertotalousteosta – "Juuri tällaisia ratkaisuja teollinen kiertotalous tarvitsee"

Ou­lu­lai­nen EcoUp pal­kit­tiin Kemissä vuoden kier­to­ta­lous­teos­ta – "Juuri täl­lai­sia rat­kai­su­ja teol­li­nen kier­to­ta­lous tar­vit­see"

14.06.2022 14:15 2
Tilaajille
Dosentti Kari Haukipuro sai Oulun Duodecim-seuran vaikuttajapalkinnon

Do­sent­ti Kari Hau­ki­pu­ro sai Oulun Duo­de­cim-seu­ran vai­kut­ta­ja­pal­kin­non

31.05.2022 20:00 3
Kirsi Kunnas -runopalkinto postuumisti Jukka Itkoselle – 10 000 euron suuruinen palkinto ohjataan oululaiselle Valveen sanataidekoululle

Kirsi Kunnas -ru­no­pal­kin­to pos­tuu­mis­ti Jukka It­ko­sel­le – 10 000 euron suu­rui­nen pal­kin­to oh­ja­taan ou­lu­lai­sel­le Valveen sa­na­tai­de­kou­lul­le

30.05.2022 14:43
Vuoden 2022 Teosto-palkinto jaetaan neljän teoksen kesken – palkinnon saajina muun muassa rap-artisti Eevil Stöö ja jazz-ilmiö Linda Fredriksson

Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän teoksen kesken – pal­kin­non saajina muun muassa rap-ar­tis­ti Eevil Stöö ja jazz-il­miö Linda Fred­riks­son

19.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Raahelaismies pelasti henkensä uhalla pilkkijän jäistä, sai nyt tunnustuksen presidentiltä – näin kaikki tapahtui

Raa­he­lais­mies pelasti hen­ken­sä uhalla pilk­ki­jän jäistä, sai nyt tun­nus­tuk­sen pre­si­den­til­tä – näin kaikki ta­pah­tui

01.04.2022 15:37 4
Tilaajille
Oulun vammaisneuvosto palkitsi Liikkuvan Laulurepun suvaitsevaisuuden parantamisesta musiikin keinoin – Aleksinkulman yhteisötalolle kunniamaininta

Oulun vam­mais­neu­vos­to pal­kit­si Liik­ku­van Lau­lu­re­pun su­vait­se­vai­suu­den pa­ran­ta­mi­ses­ta mu­sii­kin keinoin – Alek­sin­kul­man yh­tei­sö­ta­lol­le kun­nia­mai­nin­ta

25.03.2022 13:16
Oululainen lääkäri Saija Hyvönen palkittiin poliisin kultaisella ansiomitalilla – taustalla poliisilaitoksen sisäilmaongelmien parissa tehty työ

Ou­lu­lai­nen lääkäri Saija Hyvönen pal­kit­tiin po­lii­sin kul­tai­sel­la an­sio­mi­ta­lil­la – taus­tal­la po­lii­si­lai­tok­sen si­sä­il­ma­on­gel­mien parissa tehty työ

17.03.2022 11:24 4
Teosto-palkinnon saajaksi on ehdolla poikkeuksellisesti 12 musiikkiteosta – viime vuonna palkinto jäi kokonaan jakamatta

Teos­to-pal­kin­non saa­jak­si on ehdolla poik­keuk­sel­li­ses­ti 12 mu­siik­ki­teos­ta – viime vuonna pal­kin­to jäi ko­ko­naan ja­ka­mat­ta

11.03.2022 15:50