Palkinnot
Oululaiselle Jukka Takalolle 3 500 euron Työväen Kulttuuripalkinto

Ou­lu­lai­sel­le Jukka Ta­ka­lol­le 3 500 euron Työväen Kult­tuu­ri­pal­kin­to

12.12.2021 20:05
Oulun kaupunki palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana – Olympiakomitean tunnustus myönnettiin henkilöstön tukemisesta liikuntaan

Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin Suomen ak­tii­vi­sim­pa­na työ­paik­ka­na – Olym­pia­ko­mi­tean tun­nus­tus myön­net­tiin hen­ki­lös­tön tu­ke­mi­ses­ta lii­kun­taan

02.12.2021 19:14 51
Vuoden positiivisimmaksi oululaiseksi valittiin Chocosomnian Jenna Antinmaa

Vuoden po­si­tii­vi­sim­mak­si ou­lu­lai­sek­si va­lit­tiin Cho­co­som­nian Jenna An­tin­maa

27.11.2021 14:46 1
Ammattiopisto Luovi sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon toistamiseen

Am­mat­ti­opis­to Luovi sai am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen laa­tu­pal­kin­non tois­ta­mi­seen

16.11.2021 14:20 6
Kirkon ja musiikin yhdistäjä – Oopperalaulaja Esa Ruuttuselle Luterilaisen Kulttuurin Säätiön tunnustuspalkinto

Kirkon ja mu­sii­kin yh­dis­tä­jä – Oop­pe­ra­lau­la­ja Esa Ruut­tu­sel­le Lu­te­ri­lai­sen Kult­tuu­rin Säätiön tun­nus­tus­pal­kin­to

15.11.2021 13:21 1
Oulussa jaettiin tasa-arvopalkinto tyttöjen silpomisen vastustajalle ja rauhantoimijalle – "Samojen asioiden parissa tehdään valitettavasti vieläkin töitä yli sata vuotta Minna Canthin jälkeen"

Oulussa jaet­tiin ta­sa-ar­vo­pal­kin­to tyt­tö­jen sil­po­mi­sen vas­tus­ta­jal­le ja rau­han­toi­mi­jal­le – "Sa­mo­jen asioi­den parissa tehdään va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kin töitä yli sata vuotta Minna Canthin jäl­keen"

31.10.2021 11:48 5
Tilaajille
MIELI ry:n mielenterveyspalkinto Hailuodon kunnalle – "Hailuoto osoittaa, että mielenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suunnitelmallisesti" palkintoa perustellaan

MIELI ry:n mie­len­ter­veys­pal­kin­to Hai­luo­don kun­nal­le – "Hai­luo­to osoit­taa, että mie­len­ter­veyt­tä voidaan työ­yh­tei­sös­sä ke­hit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti" pal­kin­toa pe­rus­tel­laan

10.10.2021 16:16
Tilaajille
Oulun teatterin Alma Lehmuskallio ja Anu-Maarit Moilanen saivat Olavi Veistäjä -palkinnon – kaksikko näkee teatterin tulevaisuuden myönteisenä viimeaikaisista haasteista huolimatta

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille
Hytti nro 6 voitti Cannesin elokuvajuhlien toiseksi arvostetuimman Grand Prix -palkinnon – Kultaisen palmun voitti ranskalaiselokuva Titane

Hytti nro 6 voitti Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lien toi­sek­si ar­vos­te­tuim­man Grand Prix -pal­kin­non – Kul­tai­sen palmun voitti rans­ka­lais­elo­ku­va Titane

17.07.2021 22:08 2
Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Oulaisten ja Vihannin välillä, sen jälkeen Jarmo Häyrysen oli vaarannettava oma henkensä ­– "Kaikki tuntui tapahtuvan kuin hidastetulla filmillä"

Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Ou­lais­ten ja Vi­han­nin vä­lil­lä, sen jälkeen Jarmo Häy­ry­sen oli vaa­ran­net­ta­va oma hen­ken­sä – "Kaikki tuntui ta­pah­tu­van kuin hi­das­te­tul­la fil­mil­lä"

10.06.2021 17:57 7
Tilaajille
Kari Nenonen valittiin Vuosikymmenen kuntajohtajaksi – Tytti Määttä sai myös tunnustusta

Kari Nenonen va­lit­tiin Vuo­si­kym­me­nen kun­ta­joh­ta­jak­si – Tytti Määttä sai myös tun­nus­tus­ta

05.05.2021 09:00 1
Sarjakuva-Finlandian voittajaksi albumi Ammatti: käsikirjoittaja – 22 piirtäjää tekee sarjakuvaksi Nivalasta kotoisin olevan käsikirjoittaja Pauli Kallion tarinoita

Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dian voit­ta­jak­si albumi Am­mat­ti: kä­si­kir­joit­ta­ja – 22 piir­tä­jää tekee sar­ja­ku­vak­si Ni­va­las­ta ko­toi­sin olevan kä­si­kir­joit­ta­ja Pauli Kallion ta­ri­noi­ta

26.03.2021 21:23
Jääkiekkouransa lopettanut Lasse Kukkonen sai Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon: "Iso tunnustus koko joukkueelle ja yhteisölle, johon sain kunnian kuulua"

Jää­kiek­ko­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen sai Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­non: "Iso tun­nus­tus koko jouk­kueel­le ja yh­tei­söl­le, johon sain kunnian kuulua"

14.02.2021 17:00 2
Pro Agrialle Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinto

Pro Ag­rial­le Oulun kau­pun­gin kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tun­nus­tus­pal­kin­to

28.01.2021 09:42
Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasi palkitaan arvostetulla Vega-mitalilla – koronatilanteen salliessa palkinnon luovuttaa Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa

Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen pro­fes­so­ri Anssi Paasi pal­ki­taan ar­vos­te­tul­la Ve­ga-mi­ta­lil­la – ko­ro­na­ti­lan­teen sal­lies­sa pal­kin­non luo­vut­taa Ruotsin ku­nin­gas Kaarle Kustaa

11.01.2021 11:14 7
Time-lehti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Harrisin yhdessä vuoden henkilöksi

Ti­me-leh­ti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Har­ri­sin yhdessä vuoden hen­ki­lök­si

11.12.2020 09:37 8
Vuoden 2020 virkakoirat valittu – labradorinnoutaja Massi on käräyttänyt urallaan 1,3 miljoonaa euroa laitonta käteistä

Vuoden 2020 vir­ka­koi­rat valittu – lab­ra­do­rin­nou­ta­ja Massi on kä­räyt­tä­nyt ural­laan 1,3 mil­joo­naa euroa lai­ton­ta kä­teis­tä

04.12.2020 13:42
Oululainen Mika Niemelä valittiin vuoden perheterapeutiksi

Ou­lu­lai­nen Mika Niemelä va­lit­tiin vuoden per­he­te­ra­peu­tik­si

28.11.2020 22:40 2
Liisa Jaakonsaarelle myönnettiin Oulu-mitali: "On 40 vuoden ajan toiminut monipuolisesti Oulun alueen, Pohjois-Pohjanmaan, pohjoisen ja Suomen puolestapuhujana"

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

25.11.2020 18:00 20

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

25.11.2020 13:00