Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ensihoito
Viimeisin 24 tuntia
Oululaistutkimus: Köyhillä alueilla asuu ihmisiä, jotka tarvitsevat jatkuvasti ambulanssia – "Nämä asiakkaat pitäisi tunnistaa ja tehdä interventioita"

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Köy­hil­lä alueil­la asuu ih­mi­siä, jotka tar­vit­se­vat jat­ku­vas­ti am­bu­lans­sia – "Nämä asiak­kaat pitäisi tun­nis­taa ja tehdä in­ter­ven­tioi­ta"

05:00 21
Tilaajille
Vanhemmat
Uutisanalyysi: Ensihoitajat menettivät luottamusmiehensä Lapissa, kun hoitajat näyttivät pelastajille ovea

Uu­ti­sa­na­lyy­si: En­si­hoi­ta­jat me­net­ti­vät luot­ta­mus­mie­hen­sä La­pis­sa, kun hoi­ta­jat näyt­ti­vät pe­las­ta­jil­le ovea

14.02.2024 06:00 7
Tilaajille
”Korkein tunnustus, joka voidaan yksittäiselle ensihoitajalle antaa” – Vuoden ensihoitaja, oululainen Petri Roivainen kertoo, mikä auttaa jaksamaan rankassa työssä

”Kor­kein tun­nus­tus, joka voidaan yk­sit­täi­sel­le en­si­hoi­ta­jal­le antaa” – Vuoden en­si­hoi­ta­ja, ou­lu­lai­nen Petri Roi­vai­nen kertoo, mikä auttaa jak­sa­maan ran­kas­sa työssä

03.10.2023 12:06
"Joinain päivinä on niin kova kiire, että taukojen pitäminen on vaikeaa” – tällainen oli ensihoitajien 12 tunnin työvuoro Raksilan paloasemalla Oulussa

"Joi­nain päivinä on niin kova kiire, että tau­ko­jen pi­tä­mi­nen on vai­keaa” – täl­lai­nen oli en­si­hoi­ta­jien 12 tunnin työ­vuo­ro Rak­si­lan pa­lo­ase­mal­la Oulussa

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulun vilkkaimman paloaseman 10 vuotta kestänyt evakko päättyy – Kalusto ja henkilöstökin pestään ennen pääsyä uusiin, puhtaisiin tiloihin

Oulun vilk­kaim­man pa­lo­ase­man 10 vuotta kes­tä­nyt evakko päättyy – Kalusto ja hen­ki­lös­tö­kin pestään ennen pääsyä uusiin, puh­tai­siin ti­loi­hin

30.06.2023 06:00 4
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja on valittu vuoden ensihoitajaksi

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun yli­opet­ta­ja on valittu vuoden en­si­hoi­ta­jak­si

21.04.2023 17:14 13
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 10:50
Tilaajille
Potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – hengenvaarallisia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

Potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – hen­gen­vaa­ral­li­sia vammoja saanut hoitaja OYSiin hoitoon

03.10.2022 11:38
Tilaajille
Oulun lääkärihelikopterin toiminta pätkii lentäjävajeen takia, valmiudessa jopa kahden vuorokauden katkoksia – Sairaanhoitopiiri: Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut

Oulun lää­kä­ri­he­li­kop­te­rin toi­min­ta pätkii len­tä­jä­va­jeen takia, val­miu­des­sa jopa kahden vuo­ro­kau­den kat­kok­sia – Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus ei ole vaa­ran­tu­nut

21.09.2022 18:00 16
Tilaajille
Qstock-viikonloppu oli ensihoidolle ja OYSin päivystykselle kiireinen – ensihoidolla kaksinkertainen määrä tehtäviä tavanomaiseen kesäviikonloppuun verrattuna

Qstock-vii­kon­lop­pu oli en­si­hoi­dol­le ja OYSin päi­vys­tyk­sel­le kii­rei­nen – en­si­hoi­dol­la kak­sin­ker­tai­nen määrä teh­tä­viä ta­van­omai­seen ke­sä­vii­kon­lop­puun ver­rat­tu­na

01.08.2022 14:54 7
Tilaajille
Turhat hälytykset hidastavat kiireelliseen hoitoon pääsyä – Linjajohtaja kertoo, milloin ensihoidon puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

Turhat hä­ly­tyk­set hi­das­ta­vat kii­reel­li­seen hoitoon pääsyä – Lin­ja­joh­ta­ja kertoo, milloin en­si­hoi­don puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

01.08.2022 12:56 7
Tilaajille
Vain puolet sydänpysähdyspotilaista saa Suomessa maallikkoelvytystä, vaikka se voi parhaimmillaan pelastaa ihmishengen – katso videolta ohjeet oikeaoppiseen elvytykseen sydäniskurin kanssa

Vain puolet sy­dän­py­säh­dys­po­ti­lais­ta saa Suo­mes­sa maal­lik­koel­vy­tys­tä, vaikka se voi par­haim­mil­laan pe­las­taa ih­mis­hen­gen – katso vi­deol­ta ohjeet oi­kea­op­pi­seen el­vy­tyk­seen sy­dän­is­ku­rin kanssa

23.07.2022 06:00 6
Tilaajille
Ensihoidon taakkaa ehkä kevennetään siirtämällä ambulansseja Ouluun muualta Pohjois-Pohjanmaalta – "Meillä on ollut erittäin paljon haasteita saada pidettyä kaikki ambulanssit valmiudessa"

En­si­hoi­don taakkaa ehkä ke­ven­ne­tään siir­tä­mäl­lä am­bu­lans­se­ja Ouluun muualta Poh­jois-Poh­jan­maal­ta – "­Meil­lä on ollut erit­täin paljon haas­tei­ta saada pi­det­tyä kaikki am­bu­lans­sit val­miu­des­sa"

17.06.2022 18:00 13
Tilaajille
Rekkalastillinen hoitotarvikkeita lähtee lahjoituksena Ukrainaan – Yritysten yhteisapua koordinoi Pamark Oy, jonka toimitusjohtaja on oululainen Minna Åman-Toivio

Rek­ka­las­til­li­nen hoi­to­tar­vik­kei­ta lähtee lah­joi­tuk­se­na Uk­rai­naan – Yri­tys­ten yh­teis­apua koor­di­noi Pamark Oy, jonka toi­mi­tus­joh­ta­ja on ou­lu­lai­nen Minna Åman-Toi­vio

01.03.2022 17:00 11
Tilaajille
Ensihoitajilta ankaraa kritiikkiä toimialajohtajalle – "Kuormitus on kasvanut, resurssit heikentyneet ja pelkäämme palvelutason heikkenevän"

En­si­hoi­ta­jil­ta ankaraa kri­tiik­kiä toi­mi­ala­joh­ta­jal­le – "Kuor­mi­tus on kas­va­nut, re­surs­sit hei­ken­ty­neet ja pel­kääm­me pal­ve­lu­ta­son heik­ke­ne­vän"

14.01.2022 06:00 61
Tilaajille
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille
LSHP joutuu maksamaan ensihoitajalle 40 000 euron palkkasaatavat – oikeuden mukaan työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ei toteutunut

LSHP joutuu mak­sa­maan en­si­hoi­ta­jal­le 40 000 euron palk­ka­saa­ta­vat – oi­keu­den mukaan työn­te­ki­jöi­den ta­sa­puo­li­nen kohtelu ei to­teu­tu­nut

14.12.2021 12:45 2
Tilaajille
Ensihoidon siirtäminen  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille herättää  työntekijöissä huolta  –"Puheet on pidetty, odotamme konkretiaa"

En­si­hoi­don siir­tä­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le he­rät­tää työn­te­ki­jöis­sä huolta –"­Pu­heet on pi­det­ty, odo­tam­me konk­re­tiaa"

03.10.2021 06:00 19
Tilaajille
Hulvaton ensihoitaja hurmaa somessa, mutta oikeaan työhönsä rovaniemeläinen Jenni Mikkola suhtautuu vakavasti: "Potilaat ovat hyvissä käsissä"

Hul­va­ton en­si­hoi­ta­ja hurmaa so­mes­sa, mutta oikeaan työ­hön­sä ro­va­nie­me­läi­nen Jenni Mikkola suh­tau­tuu va­ka­vas­ti: "Po­ti­laat ovat hyvissä kä­sis­sä"

22.09.2021 18:05 2
Tilaajille
Linnanmaan keskuspaloasema otetaan tänään käyttöön – liikenteen uskotaan sujuvan jouhevasti, Raksilaan jää yksiköitä turvaamaan keskustan aluetta

Lin­nan­maan kes­kus­pa­lo­ase­ma otetaan tänään käyt­töön – lii­ken­teen us­ko­taan sujuvan jou­he­vas­ti, Rak­si­laan jää yk­si­köi­tä tur­vaa­maan kes­kus­tan aluetta

02.09.2021 15:49 4
Tilaajille