Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Yrityskaupat
Oululaisen Wetterin omistaja vaihtuu poikkeuksellisessa yrityskaupassa – kauppaneuvos Heikki Häggkvist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

Ou­lu­lai­sen Wet­te­rin omis­ta­ja vaihtuu poik­keuk­sel­li­ses­sa yri­tys­kau­pas­sa – kaup­pa­neu­vos Heikki Häggk­vist astuu sivuun 31 vuoden jälkeen

13.05.2022 18:07 24
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto Groupin tappio syveni ja liikevaihto laski

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Groupin tappio syveni ja lii­ke­vaih­to laski

28.04.2022 09:00 8
Pihlajalinna osti Pohjola Sairaalan noin 32 miljoonalla eurolla – kaupan vahvisti Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Pih­la­ja­lin­na osti Pohjola Sai­raa­lan noin 32 mil­joo­nal­la eurolla – kaupan vah­vis­ti Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

14.01.2022 12:48
Skarta Group Oyj yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa – oululaisen Skartan kasvuvauhti kiihtyy

Skarta Group Oyj yh­dis­tyy ruot­sa­lai­sen NYAB-kon­ser­nin kanssa – ou­lu­lai­sen Skartan kas­vu­vauh­ti kiihtyy

16.12.2021 11:31 3
Tilaajille
Pörhön Autoliike Oy ostaa vaihtoautojen kauppaan keskittyneen MB-Mobile Oy:n

Pörhön Au­to­lii­ke Oy ostaa vaih­to­au­to­jen kaup­paan kes­kit­ty­neen MB-Mo­bi­le Oy:n

08.11.2021 14:25 6
Tilaajille
DB Schenkerin ja oululaisen Vähälä Yhtiöiden yrityskauppa päätökseen, Mikko Rehtilästä uusi toimitusjohtaja

DB Schen­ke­rin ja ou­lu­lai­sen Vähälä Yh­tiöi­den yri­tys­kaup­pa pää­tök­seen, Mikko Reh­ti­läs­tä uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

14.10.2021 21:57 4
Mehiläisen ja Fysios Holdingin yrityskaupat Kilpailu- ja kuluttajaviraston syynissä

Me­hi­läi­sen ja Fysios Hol­din­gin yri­tys­kau­pat Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton syy­nis­sä

13.10.2021 09:36 2
Neste myy perusöljyliiketoimintansa yhdysvaltalaiselle Chevronille – ei olennaista vaikutusta taloudelliseen asemaan

Neste myy pe­rus­öl­jy­lii­ke­toi­min­tan­sa yh­dys­val­ta­lai­sel­le Chev­ro­nil­le – ei olen­nais­ta vai­ku­tus­ta ta­lou­del­li­seen asemaan

04.10.2021 20:24 4

Ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa toimiva lii­ke­ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­nyt asian­ajo­toi­mis­to Lexia laa­je­nee yri­tys­kau­pal­la Ouluun

31.08.2021 10:10
Sijoitusyhtiö Ahlström myy infrayhtiö Destian ranskalaiselle Colakselle

Si­joi­tus­yh­tiö Ahl­ström myy inf­ra­yh­tiö Destian rans­ka­lai­sel­le Co­lak­sel­le

26.08.2021 09:36 13
Kukka- ja eläinpuisto Escurialissa on edessä muutoksia, omistajan mielestä kauheinta on epätietoisuus eläimistä

Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­ria­lis­sa on edessä muu­tok­sia, omis­ta­jan mie­les­tä kau­hein­ta on epä­tie­toi­suus eläi­mis­tä

28.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Oululainen Vähälä Yhtiöt myytiin saksalaiselle kuljetusjätille – "Luultavasti ajan saatossa vanhat logot häviävät"

Ou­lu­lai­nen Vähälä Yhtiöt myytiin sak­sa­lai­sel­le kul­je­tus­jä­til­le – "Luul­ta­vas­ti ajan saa­tos­sa vanhat logot hä­viä­vät"

28.07.2021 06:00 13
Tilaajille
Kuljetusalalla merkittävä yrityskauppa: Saksalaisjätti DB Schenker ostaa oululaisen Vähälä-kuljetusyhtiön

Kul­je­tus­alal­la mer­kit­tä­vä yri­tys­kaup­pa: Sak­sa­lais­jät­ti DB Schen­ker ostaa ou­lu­lai­sen Vä­hä­lä-kul­je­tu­syh­tiön

27.07.2021 15:37 29
Terveysalalla yrityskauppojen päivä: Pihlajalinna ostaa Pohjola Sairaalat, Mehiläinen ostaa Fysioksen

Ter­veys­alal­la yri­tys­kaup­po­jen päivä: Pih­la­ja­lin­na ostaa Pohjola Sai­raa­lat, Me­hi­läi­nen ostaa Fy­siok­sen

02.07.2021 10:10 5

Kes­ki­suo­ma­lai­nen ostaa Hämeen Sanomat -kon­ser­nin

22.06.2021 11:05

Onni ostaa ou­lu­lai­sen Walkea Sydän Oy:n

21.04.2021 17:08
Oulun kaupungin työterveyspalvelujen kauppa Pihlajalinnalle sinetöitiin – Kaupunki: Palvelut pysyvät ennallaan, Työterveys Virran toimipisteet osaksi Pihlajalinnaa

Oulun kau­pun­gin työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen kauppa Pih­la­ja­lin­nal­le si­ne­töi­tiin – Kau­pun­ki: Pal­ve­lut pysyvät en­nal­laan, Työ­ter­veys Virran toi­mi­pis­teet osaksi Pih­la­ja­lin­naa

31.03.2021 13:37 2
Tilaajille
KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suomalainen Lehtipaino Oy:n osake-enemmistön – Kainuun Sanomat ja liuta muita lehtiä vaihtaa omistajaa

KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy:n osa­ke-enem­mis­tön – Kainuun Sanomat ja liuta muita lehtiä vaihtaa omis­ta­jaa

14.01.2021 15:21 3
Mehiläisen ostotarjous Pihlajalinnasta ei toteutunut aikataulussa – KKV esitti syyskuussa markkinaoikeudelle kaupan kieltämistä

Me­hi­läi­sen os­to­tar­jous Pih­la­ja­lin­nas­ta ei to­teu­tu­nut ai­ka­tau­lus­sa – KKV esitti syys­kuus­sa mark­ki­na­oi­keu­del­le kaupan kiel­tä­mis­tä

23.11.2020 15:30 2
Suurituloisin suomalainen Ilkka Brotherus harmitteli rikkaudet tuonutta yrityskauppaa aiemmin, kritisoi veropolitiikkaa ja sanoi olevansa "isänmaallinen hölmö"

Suu­ri­tu­loi­sin suo­ma­lai­nen Ilkka Brot­he­rus har­mit­te­li rik­kau­det tuo­nut­ta yri­tys­kaup­paa aiem­min, kri­ti­soi ve­ro­po­li­tiik­kaa ja sanoi ole­van­sa "i­sän­maal­li­nen hölmö"

03.11.2020 12:23 1