Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puolustuspolitiikka
Suomi tilasi Saabilta ilmatorjuntaohjuksia – niillä voidaan ampua alas kaikenlaisia ilma-aluksia, myös drooneja

Suomi tilasi Saa­bil­ta il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia – ­niil­lä voidaan ampua alas kai­ken­lai­sia il­ma-aluk­sia, myös droo­ne­ja

22.12.2022 10:56 8
Puolustusministeriö hankkii Israelista tykistölle pitkänkantaman raketteja

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö hankkii Is­rae­lis­ta ty­kis­töl­le pit­kän­kan­ta­man ra­ket­te­ja

12.12.2022 15:36 14
Tilaajille
Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan ohjuksia sekä pienempiä varusteita – hankinnan kokonaisarvo on reilut 220 miljoonaa

Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan oh­juk­sia sekä pie­nem­piä va­rus­tei­ta – ­han­kin­nan ko­ko­nais­ar­vo on reilut 220 mil­joo­naa

09.12.2022 14:53 13
Yhdysvallat on hyväksynyt yli 300 miljoonan dollarin asekaupan Suomeen – puolustusvoimille tulossa ilmataisteluohjuksia ja liitopommeja hävittäjiin

Yh­dys­val­lat on hy­väk­sy­nyt yli 300 mil­joo­nan dol­la­rin ase­kau­pan Suomeen – puo­lus­tus­voi­mil­le tulossa il­ma­tais­te­lu­oh­juk­sia ja lii­to­pom­me­ja hä­vit­tä­jiin

29.11.2022 10:24 33
Rauman telakalta odotetaan uusia sota-aluksia, yhtiö väisti konkurssiuhan valtiolta saadun lainan turvin – uusilla aluksilla pystytään suojaamaan Suomen kauppamerenkulkua

Rauman te­la­kal­ta odo­te­taan uusia so­ta-aluk­sia, yhtiö väisti kon­kurs­si­uhan val­tiol­ta saadun lainan turvin – uusilla aluk­sil­la pys­ty­tään suo­jaa­maan Suomen kaup­pa­me­ren­kul­kua

06.11.2022 09:53 10
Tilaajille
Suomen Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Suomen Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natosta seu­raa­va askel olisi EU:n oma so­ti­las­liit­to

01.09.2022 07:00 14
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 15:00 9
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto Washingtonissa: Myös Yhdysvallat näkee, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä Nato-prosessissa yhtä aikaa

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Was­hing­to­nis­sa: Myös Yh­dys­val­lat näkee, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä Na­to-pro­ses­sis­sa yhtä aikaa

28.05.2022 08:47 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen muut­tu­nut tur­val­li­suus­ti­lan­ne

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Venäjän sotilashelikopterin uskotaan käyneen Suomen ilmatilassa itärajalla – Kaikkonen: Epäillyn ilmatilaloukkauksen yhteys sotaharjoitukseen ei varmaa

Venäjän so­ti­las­he­li­kop­te­rin us­ko­taan käyneen Suomen il­ma­ti­las­sa itä­ra­jal­la – Kaik­ko­nen: Epäil­lyn il­ma­ti­la­louk­kauk­sen yhteys so­ta­har­joi­tuk­seen ei varmaa

04.05.2022 17:30 9
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 17
IL: Suomi kertoo päätöksestään hakea Nato-jäsenyyttä puolentoista viikon päästä

IL: Suomi kertoo pää­tök­ses­tään hakea Na­to-jä­se­nyyt­tä puo­len­tois­ta viikon päästä

01.05.2022 19:58 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ve­nan­maa on hyök­kää­jän helppo ottaa haltuun

30.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Naton miinantorjunta-alusosasto vierailee Turussa ja harjoittelee vierailun päätteeksi Merivoimien kanssa

Naton mii­nan­tor­jun­ta-alus­osas­to vie­rai­lee Turussa ja har­joit­te­lee vie­rai­lun päät­teek­si Me­ri­voi­mien kanssa

25.04.2022 12:00 2
Analyysi: Eduskunta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan hangoittelevan vasemmistoliiton riveistä löytyy pari Natolle myönteistä kapinallista

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan han­goit­te­le­van va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä löytyy pari Natolle myön­teis­tä ka­pi­nal­lis­ta

22.04.2022 09:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämän päivän epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa meidän ei pitäisi olla

18.03.2022 05:15 2
Tilaajille
"Suomessa käyty keskustelu Nato-jäsenyydestä on ollut masentavaa seurattavaa – varmimpia omasta kannastaan ovat ne, jotka vähiten asiasta tietävät"
Essee

"Suo­mes­sa käyty kes­kus­te­lu Na­to-jä­se­nyy­des­tä on ollut ma­sen­ta­vaa seu­rat­ta­vaa – var­mim­pia omasta kan­nas­taan ovat ne, jotka vähiten asiasta tie­tä­vät"

23.01.2022 09:00 51
Tilaajille
Vahva ei Nato-jäsenyydelle Oulun vaalipiirin kansanedustajilta – ovea useimmat pitäisivät silti edelleen auki

Vahva ei Na­to-jä­se­nyy­del­le Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jil­ta – ovea useim­mat pi­täi­si­vät silti edel­leen auki

09.01.2022 07:00 135
Tilaajille