Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Turvallisuus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako Suo­mi­kin oman muurin?

16.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Seitsemän ihmistä hukkui toukokuussa, vain yksi Pohjois-Suomessa – 10 vinkkiä, miten vietät vesillä aikaasi turvallisesti

Seit­se­män ihmistä hukkui tou­ko­kuus­sa, vain yksi Poh­jois-Suo­mes­sa – 10 vink­kiä, miten vietät vesillä aikaasi tur­val­li­ses­ti

10.06.2022 10:03
Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen lisääntynyt – suomalaisyritysten suurimmat heikkoudet liika avoimuus ja sinisilmäisyys

Yri­tyk­siin koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen li­sään­ty­nyt – suo­ma­lais­yri­tys­ten suu­rim­mat heik­kou­det liika avoi­muus ja si­ni­sil­mäi­syys

07.06.2022 10:14 1
Poliisiylijohtaja Kolehmaisen mukaan turvallisuutta ei voi enää jakaa ulkoiseen ja sisäiseen – poliisilla iso rooli hybridiuhkien torjunnassa

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja Ko­leh­mai­sen mukaan tur­val­li­suut­ta ei voi enää jakaa ul­koi­seen ja si­säi­seen – po­lii­sil­la iso rooli hyb­ri­di­uh­kien tor­jun­nas­sa

03.06.2022 18:05
Oululainen nainen kertoo kuljettaneensa vahingossa puukon täysistuntoon – Pettikö eduskunnan turvatarkastus? "Emme ota kantaa"

Ou­lu­lai­nen nainen kertoo kul­jet­ta­neen­sa va­hin­gos­sa puukon täys­is­tun­toon – Pettikö edus­kun­nan tur­va­tar­kas­tus? "Emme ota kantaa"

03.06.2022 13:01 15
Tilaajille
Vanhemmat
Pikku-Murmansk jäi suljetun rajan vahdiksi – Venäjän yhteistyön katkeaminen kääntää koronasta toipuvan Kirkkoniemen katseen Pohjoismaihin

Pik­ku-Mur­mansk jäi sul­je­tun rajan vah­dik­si – Venäjän yh­teis­työn kat­kea­mi­nen kääntää ko­ro­nas­ta toi­pu­van Kirk­ko­nie­men katseen Poh­jois­mai­hin

21.05.2022 13:11
Tilaajille
Miksi lentojen turvallisuusohjeet annetaan Suomen sisäisillä lennoilla usein vain englanniksi? Finnair vastaa: "Englanti on ilmailun kieli"

Miksi len­to­jen tur­val­li­suus­oh­jeet an­ne­taan Suomen si­säi­sil­lä len­noil­la usein vain eng­lan­nik­si? Finnair vastaa: "Eng­lan­ti on il­mai­lun kieli"

19.05.2022 18:00 20
Tilaajille
Selvitimme, miten Kainuun rajalla varaudutaan Venäjän vasta-askeliin – "Pohjois-Suomeen kohdistuva laaja vaikuttaminen on mahdollista siinä missä muuallakin"

Sel­vi­tim­me, miten Kainuun rajalla va­rau­du­taan Venäjän vas­ta-as­ke­liin – "Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­va laaja vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta siinä missä muual­la­kin"

13.05.2022 07:00 7
Tilaajille
Poliisin haalarikamerat ovat vielä harvassa – Oulussa tallennettu vain pari videota ja tiukentuneet ohjeet lannistavat: "Ei saada niin paljon hyötyä irti mitä alun perin oli ajateltu"

Po­lii­sin haa­la­ri­ka­me­rat ovat vielä har­vas­sa – Oulussa tal­len­net­tu vain pari videota ja tiu­ken­tu­neet ohjeet lan­nis­ta­vat: "Ei saada niin paljon hyötyä irti mitä alun perin oli aja­tel­tu"

17.04.2022 06:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus ennen kaikkea – jär­jes­tel­mäl­li­nen ris­kien­hal­lin­ta­työ alkoi Oulussa vuonna 2008

09.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­han tur­val­li­sen ja lap­si­ys­tä­väl­li­sen Oulun?

02.04.2022 04:00
Tilaajille
Pakolaisesta kasvoi päättäjä – kemiläinen Albana Mustafi kantaa etnisiä juuriaan jo nimessään, pakolaisperheen elämä löysi uomansa Perämeren rannalta Kemistä

Pa­ko­lai­ses­ta kasvoi päät­tä­jä – ke­mi­läi­nen Albana Mustafi kantaa etnisiä juu­riaan jo ni­mes­sään, pa­ko­lais­per­heen elämä löysi uomansa Pe­rä­me­ren ran­nal­ta Kemistä

27.03.2022 07:30
Tilaajille
Oulun kouluissa harjoitellaan sisälle suojautumista, mutta se ei liity sodan uhkaan – Koskelan koulun harjoituksessa vaaran aiheutti kuvitteellinen junaonnettomuus

Oulun kou­luis­sa har­joi­tel­laan sisälle suo­jau­tu­mis­ta, mutta se ei liity sodan uhkaan – Kos­ke­lan koulun har­joi­tuk­ses­sa vaaran ai­heut­ti ku­vit­teel­li­nen ju­na­on­net­to­muus

23.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Naisilla on Ukrainan sodan takia kova halu oppia, miten toimia poikkeusoloissa: "Nyt olisi hyvä olla riittävästi ämpäreitä"

Nai­sil­la on Uk­rai­nan sodan takia kova halu oppia, miten toimia poik­keu­so­lois­sa: "Nyt olisi hyvä olla riit­tä­väs­ti äm­pä­rei­tä"

17.03.2022 06:00 2
Tilaajille
Suomi osallistuu Norjan Puolustusvoimien järjestämään talviharjoitukseen Pohjois-Norjassa – mukana noin 30 000 sotilasta eri maista

Suomi osal­lis­tuu Norjan Puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tä­mään tal­vi­har­joi­tuk­seen Poh­jois-Nor­jas­sa – mukana noin 30 000 so­ti­las­ta eri maista

04.03.2022 18:42 2
Raskaasti varustautuneella poliisilla oli operaatio Rovaniemen keskustassa aseistautuneen henkilön vuoksi – syyksi paljastui kuulapyssy

Ras­kaas­ti va­rus­tau­tu­neel­la po­lii­sil­la oli ope­raa­tio Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa aseis­tau­tu­neen hen­ki­lön vuoksi – syyksi pal­jas­tui kuu­la­pys­sy

23.02.2022 15:09 2
Tilaajille
HS: Fennovoimasta tehdään turvallisuusanalyysi Ukrainan tapahtumien takia

HS: Fen­no­voi­mas­ta tehdään tur­val­li­suus­ana­lyy­si Uk­rai­nan ta­pah­tu­mien takia

22.02.2022 16:03 27
Tilaajille
Hailuodon jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pengertie on ongelmien pysyväisratkaisu
Pääkirjoitus

Hai­luo­don jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pen­ger­tie on on­gel­mien py­sy­väis­rat­kai­su

18.02.2022 20:00 42
Tilaajille
Yle: Supon mukaan Suomen poliisiin kohdistuva turvallisuusuhka ei liity Ukrainan tilanteeseen tai muualla Euroopassa poliisiin kohdistuvaan väkivaltaan

Yle: Supon mukaan Suomen po­lii­siin koh­dis­tu­va tur­val­li­suus­uh­ka ei liity Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen tai muualla Eu­roo­pas­sa po­lii­siin koh­dis­tu­vaan vä­ki­val­taan

14.02.2022 17:58 5
Poliisi varautuu yhä turvallisuusuhkaan – "Näkyvät turvajärjestelyt saattavat aiheuttaa yhteiskunnassa huolta"

Poliisi va­rau­tuu yhä tur­val­li­suus­uh­kaan – "Nä­ky­vät tur­va­jär­jes­te­lyt saat­ta­vat ai­heut­taa yh­teis­kun­nas­sa huolta"

14.02.2022 14:54 7