Turvallisuus
Niinistöltä aiheellisen suorapuheinen viesti Venäjälle ja Euroopalle
Pääkirjoitus

Nii­nis­töl­tä ai­heel­li­sen suo­ra­pu­hei­nen viesti Ve­nä­jäl­le ja Eu­roo­pal­le

01.01.2022 15:04 41
Tilaajille
"On osattava ajatella kuin rikollinen" – Ossi Heino tutkii yhteiskunnan järjestelmiä terrorismin näkökulmasta ja ihmishenkien pelastamista sääntöjä uhmaten

"On osat­ta­va aja­tel­la kuin ri­kol­li­nen" – Ossi Heino tutkii yh­teis­kun­nan jär­jes­tel­miä ter­ro­ris­min nä­kö­kul­mas­ta ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mis­ta sään­tö­jä uhmaten

04.12.2021 14:15
Tilaajille
Ouluhallissa vilisee esikouluikäisiä lapsia tutustumassa turvallisuuteen – kysyimme, miten kuusivuotiaille opetetaan turvataitoja

Ou­lu­hal­lis­sa vilisee esi­kou­lu­ikäi­siä lapsia tu­tus­tu­mas­sa tur­val­li­suu­teen – ky­syim­me, miten kuu­si­vuo­tiail­le ope­te­taan tur­va­tai­to­ja

12.10.2021 17:02 1
Tilaajille
Oulu ottaa käyttöön haalarikameroita kaupungin työntekijöille – kameroilla parannetaan työturvallisuutta sekä oikeusturvaa erityisesti pysäköinninvalvonnassa

Oulu ottaa käyt­töön haa­la­ri­ka­me­roi­ta kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le – ­ka­me­roil­la pa­ran­ne­taan työ­tur­val­li­suut­ta sekä oi­keus­tur­vaa eri­tyi­ses­ti py­sä­köin­nin­val­von­nas­sa

28.09.2021 09:55 9
Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 – teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Tur­val­li­nen Oulu -hank­keen tur­va­tai­to­kas­va­tus voitti kan­sal­li­sen ri­kok­sen­tor­jun­ta­kil­pai­lun 2021 – ­tee­ma­na oli ala­ikäi­siin koh­dis­tu­van kiu­saa­mi­sen ja vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­nen

27.09.2021 15:02 3
Juhlitaanko Qstockia auringonpaisteen sijaan vesisateessa? Näin Kuusisaaressa varaudutaan viikonlopun muuttuviin sääolosuhteisiin

Juh­li­taan­ko Qstoc­kia au­rin­gon­pais­teen sijaan ve­si­sa­tees­sa? Näin Kuu­si­saa­res­sa va­rau­du­taan vii­kon­lo­pun muut­tu­viin sää­olo­suh­tei­siin

29.07.2021 19:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen lä­hi­ym­pä­ris­tö tehdään yh­teis­työl­lä

04.06.2021 04:30
Tilaajille
Turvallisuustaitoja voi vahvistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus­tai­to­ja voi vah­vis­taa

19.05.2021 02:10
Tilaajille
Puolustusministeriö terävöitti arktisen alueen uhka-arviotaan – "Alueella palattu tavallaan kylmän sodan aikaisiin asetelmiin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö te­rä­vöit­ti ark­ti­sen alueen uh­ka-ar­vio­taan – "A­lueel­la palattu ta­val­laan kylmän sodan ai­kai­siin ase­tel­miin"

27.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Tulli ja Tukes: pääsiäismunien lelukapselien turvallisuudessa selkeästi parantamisen varaa – katso tästä määräystenvastaiset munat

Tulli ja Tukes: pää­siäis­mu­nien le­lu­kap­se­lien tur­val­li­suu­des­sa sel­keäs­ti pa­ran­ta­mi­sen varaa – katso tästä mää­räys­ten­vas­tai­set munat

30.03.2021 11:15
Eliniän nostaminen, soteuudistus, asevoimien modernisointi, ydinjätteiden siivoaminen – Asiantuntija kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Venäjän arktisesta strategiasta

Eliniän nos­ta­mi­nen, so­teuu­dis­tus, ase­voi­mien mo­der­ni­soin­ti, ydin­jät­tei­den sii­voa­mi­nen – Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiin­nos­tu­nei­ta Venäjän ark­ti­ses­ta stra­te­gias­ta

20.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Mökkiturvallisuudesta huolehtiva yrittäjä muistuttaa tarkistamaan vuokramökin: "Oma kahdeksanvuotias poikani osaa jo itse tehdä mökin turvatarkastuksen"

Mök­ki­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­va yrit­tä­jä muis­tut­taa tar­kis­ta­maan vuok­ra­mö­kin: "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

13.03.2021 20:00 5
Tilaajille
Äänestä turvallisen kotisi puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äänestä tur­val­li­sen kotisi puo­les­ta

04.03.2021 14:00 8
Tilaajille
Maavoimat järjestää paikallisharjoituksia Oulussa, mukana myös viranomaisia ja elinkeinoelämän edustajia – voi näkyä katukuvassa

Maa­voi­mat jär­jes­tää pai­kal­lis­har­joi­tuk­sia Ou­lus­sa, mukana myös vi­ran­omai­sia ja elin­kei­no­elä­män edus­ta­jia – voi näkyä ka­tu­ku­vas­sa

01.03.2021 13:04
Tukes tarkasti Lapista viisi lumilinnaa – Puutteita turvallisuudessa ei löytynyt

Tukes tar­kas­ti Lapista viisi lu­mi­lin­naa – Puut­tei­ta tur­val­li­suu­des­sa ei löy­ty­nyt

11.02.2021 08:41 1
Tilaajille
Lumi hidastaa jäiden paksuuden kasvamista – jäille vain turvavälineiden kanssa

Lumi hi­das­taa jäiden pak­suu­den kas­va­mis­ta – jäille vain tur­va­vä­li­nei­den kanssa

10.02.2021 10:06
Tunkeilija opetti ettei kannata olla liian sinisilmäinen
Kolumni

Tun­kei­li­ja opetti ettei kannata olla liian si­ni­sil­mäi­nen

19.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Suomi on eri mittareilla mukavien maiden kärkeä
Kolumni

Suomi on eri mit­ta­reil­la mu­ka­vien maiden kärkeä

10.01.2021 15:00 6
Tilaajille
Kiuru ja Limnéll: Vääristely on uhka demokratialle – "Tavoitteena on luoda yhteiskuntaamme epävarmuutta ja epäluottamusta viranomaisiin"

Kiuru ja Limnéll: Vää­ris­te­ly on uhka de­mo­kra­tial­le – "Ta­voit­tee­na on luoda yh­teis­kun­taam­me epä­var­muut­ta ja epä­luot­ta­mus­ta vi­ra­no­mai­siin"

09.01.2021 09:00 16
Oulun turvakoti on täynnä jouluna, mutta tilaa väkivallan uhkaa kokeville järjestyy aina – ketään ei kuitenkaan jätetä taivasalle

Oulun tur­va­ko­ti on täynnä jou­lu­na, mutta tilaa vä­ki­val­lan uhkaa ko­ke­vil­le jär­jes­tyy aina – ketään ei kui­ten­kaan jätetä tai­va­sal­le

23.12.2020 10:56 3