Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen Nato-jäsenyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko itäraja on sul­jet­ta­va – eikö oi­keus­val­tiol­la ole oi­keut­ta suo­jel­la it­seään?

23.11.2023 05:30 4
Kaksi erittäin tärkeää Nato-sopimusta on käsittelyssä Suomessa – merkittäviä muutoksia tulossa oikeudenkäyttöön

Kaksi erit­täin tärkeää Na­to-so­pi­mus­ta on kä­sit­te­lys­sä Suo­mes­sa – mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tulossa oi­keu­den­käyt­töön

02.11.2023 16:44 2
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 5
Tilaajille
Suomalaiset voivat luottaa siihen, että turvallisuudesta huolehditaan
Kolumni

Suo­ma­lai­set voivat luottaa siihen, että tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan

17.10.2023 16:00 21
Puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa tuonee lisäturvaa etenkin Pohjois-Suomeen, ja siitä voi vain iloita
Pääkirjoitus

Puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus Yh­dys­val­to­jen kanssa tuonee li­sä­tur­vaa etenkin Poh­jois-Suo­meen, ja siitä voi vain iloita

10.10.2023 17:00 9
Suomi hakee maaperälleen Naton testikeskuksia ja kiihdyttämöä – Tällaisia uusia vientireittejä liittoutuminen avaa suomalaisyrityksille

Suomi hakee maa­pe­räl­leen Naton tes­ti­kes­kuk­sia ja kiih­dyt­tä­möä – Täl­lai­sia uusia vien­ti­reit­te­jä liit­tou­tu­mi­nen avaa suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le

05.10.2023 18:35 6
Tilaajille
Sanna Marinin mukaan Natoon liittyminen oli rauhan teko – "Ainoa raja jota Venäjä ei ylitä"

Sanna Marinin mukaan Natoon liit­ty­mi­nen oli rauhan teko – "Ainoa raja jota Venäjä ei ylitä"

05.10.2023 08:21 28
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – Nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – Nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

25.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Pohjoisen Suomen strateginen merkitys korostuu – Professori Alexander Stubb ennakoi Venäjän pitkää eristämistä

Poh­joi­sen Suomen stra­te­gi­nen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Pro­fes­so­ri Ale­xan­der Stubb ennakoi Venäjän pitkää eris­tä­mis­tä

15.09.2023 19:26 33
Tilaajille
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­ri­ope­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Sitoutuminen muiden maiden puolustamiseen vaihtelee Nato-maissa
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mi­nen muiden maiden puo­lus­ta­mi­seen vaih­te­lee Na­to-mais­sa

31.07.2023 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan poh­jois­mai­sen yh­teis­työn tu­le­vai­suus­kon­vent­ti – kuinka te­hok­kaas­ti Hel­sin­gin so­pi­mus­ta nou­da­te­taan?

14.07.2023 05:30
Tilaajille
Suurin odotuksin Vilnan huippukokoukseen
Kolumni

Suurin odo­tuk­sin Vilnan huip­pu­ko­kouk­seen

11.07.2023 16:00 4
Tilaajille
Erdogan kommentoi Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen lähtöään Naton huippukokoukseen: "Avatkaa ensin tie Turkin jäsenyydelle Euroopan unionissa, ja sitten avaamme sen Ruotsille"

Erdogan kom­men­toi Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä ennen läh­töään Naton huip­pu­ko­kouk­seen: "A­vat­kaa ensin tie Turkin jä­se­nyy­del­le Eu­roo­pan unio­nis­sa, ja sitten avaamme sen Ruot­sil­le"

10.07.2023 14:36 5
Pysyvien Nato-tukikohtien sijoittaminen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet laittaisi naiset armeijaan

Py­sy­vien Na­to-tu­ki­koh­tien si­joit­ta­mi­nen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet lait­tai­si naiset ar­mei­jaan

06.07.2023 10:39 11
Natosta otettava kaikki hyöty irti – maahamme pitää saada myös USA:n sotilastukikohtia
Kolumni

Natosta otet­ta­va kaikki hyöty irti – maa­ham­me pitää saada myös USA:n so­ti­las­tu­ki­koh­tia

18.06.2023 14:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­yh­teis­työ­tä Suomen ja Yh­dys­val­to­jen välille

10.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta ja turvaa hy­vin­voin­tia – seu­raa­van hal­li­tuk­sen käyn­nis­tet­tä­vä val­tio­neu­vos­to­ta­soi­nen Poh­joi­sen ohjelma

31.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen geo­po­liit­ti­nen asema muuttui – Eu­roo­pan unionin otet­ta­va suu­rem­pi vastuu Suomen lii­ken­ne­inf­ra­struk­tuu­rin ra­hoi­tuk­ses­ta

25.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Suuri Nato-kysely tilaajille: Kerro ajatuksesi ja tuntemuksesi Nato-Suomesta – sana on vapaa

Suuri Na­to-ky­se­ly ti­laa­jil­le: Kerro aja­tuk­se­si ja tun­te­muk­se­si Na­to-Suo­mes­ta – sana on vapaa

23.05.2023 14:21 11
Tilaajille