Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Suomen Nato-jäsenyys
Viimeisin 24 tuntia
Hittiluennosta tuttu ex-tiedustelueversti Martti J. Kari maalaa synkän kuvan Venäjän näkymistä – "Luisuu Stalinin aikaan, jossa ihmiset pysyvät juuri ja juuri hengissä"

Hit­ti­luen­nos­ta tuttu ex-tie­dus­te­lue­vers­ti Martti J. Kari maalaa synkän kuvan Venäjän nä­ky­mis­tä – "Luisuu Sta­li­nin aikaan, jossa ihmiset pysyvät juuri ja juuri hen­gis­sä"

22.05.2022 08:19 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun Suomi ir­tau­tui Ve­nä­jäs­tä – olemme pa­laa­mas­sa ul­ko­po­li­tii­kas­sa yh­teis­eloon Ruotsin kanssa

22.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tiam­me myrs­kyn­kes­tä­vyys pun­ta­ris­sa – voimme todeta yh­teis­kun­tam­me toi­mi­neen ja on­nis­tu­neen monessa asiassa

22.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Pekka Haavisto kertoi Kalevalle Suomen Nato-prosessin etenemisestä – "Nyt aiomme käsitellä Turkin esittämiä huolenaiheita rauhassa ja käydä niihin liittyvää diplomaattista keskustelua"

Pekka Haa­vis­to kertoi Ka­le­val­le Suomen Na­to-pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä – "Nyt aiomme kä­si­tel­lä Turkin esit­tä­miä huo­len­ai­hei­ta rau­has­sa ja käydä niihin liit­ty­vää dip­lo­maat­tis­ta kes­kus­te­lua"

21.05.2022 17:14 13
Tilaajille
Suomen ja Turkin presidentit kävivät "avoimen ja suoran" keskustelun, kertoo Niinistö

Suomen ja Turkin pre­si­den­tit kävivät "a­voi­men ja suoran" kes­kus­te­lun, kertoo Nii­nis­tö

21.05.2022 16:42 5
Nato-jäsenyys on sotilaallista liittoutumista syvempi asia, ja Pohjois-Suomen asemaa se vahvistaa
Kolumni

Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

21.05.2022 16:00 15
Tilaajille
Analyysi: Turkki ei ole Suomen vihollinen vaan liittolainen – Suomi vain ei ole tottunut uuteen diplomatiaan, joka tulee Naton kylkiäisenä

Ana­lyy­si: Turkki ei ole Suomen vi­hol­li­nen vaan liit­to­lai­nen – Suomi vain ei ole tot­tu­nut uuteen dip­lo­ma­tiaan, joka tulee Naton kyl­kiäi­se­nä

20.05.2022 14:40 30
Tilaajille
Venäjä kertoo perustavansa uusia sotilastukikohtia maan länsiosiin vastauksena Naton laajentumiseen

Venäjä kertoo pe­rus­ta­van­sa uusia so­ti­las­tu­ki­koh­tia maan län­si­osiin vas­tauk­se­na Naton laa­jen­tu­mi­seen

20.05.2022 13:37 20
Venäläisen maakaasun tulo Suomeen saattaa katketa tänään – Energiateollisuus: Koko maan kannalta pieni asia, joillekin yrityksille isoja ongelmia

Ve­nä­läi­sen maa­kaa­sun tulo Suomeen saattaa katketa tänään – Ener­gia­teol­li­suus: Koko maan kan­nal­ta pieni asia, joil­le­kin yri­tyk­sil­le isoja on­gel­mia

20.05.2022 07:33 1
Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis hakemaan Nato-jumiin ratkaisua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa"

Sauli Nii­nis­tö sanoo ole­van­sa valmis ha­ke­maan Na­to-ju­miin rat­kai­sua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tark­kaan ottaen pu­ris­taa"

19.05.2022 23:10 14
Presidentti Niinistö ja Ruotsin Andersson saapuivat Washingtoniin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Ruotsin An­ders­son saa­pui­vat Wa­shing­to­niin

19.05.2022 18:41
Niinistön ja Anderssonin vierailu Valkoisessa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Nato-jäsenyyden edellytykset

Nii­nis­tön ja An­ders­so­nin vie­rai­lu Val­koi­ses­sa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyt­tä­vät kaikki Na­to-jä­se­nyy­den edel­ly­tyk­set

19.05.2022 18:56 9
Viron hallitus on tehnyt päätöksen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymisestä

Viron hal­li­tus on tehnyt pää­tök­sen Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­mus­ten hy­väk­sy­mi­ses­tä

19.05.2022 15:14 3
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

18.05.2022 22:50 19
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 20:12 4
Tilaajille
Suomen side Ruotsiin vahvempi ja tasa-arvoisempi kuin yli 200 vuoteen, on jo aika unohtaa kompleksit
Pääkirjoitus

Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

18.05.2022 20:00 18
Tilaajille
Niinistö Turkin kannasta: Nato-hakemuksen nopea käsittely ei ole vielä mennyttä

Nii­nis­tö Turkin kan­nas­ta: Na­to-ha­ke­muk­sen nopea kä­sit­te­ly ei ole vielä men­nyt­tä

18.05.2022 19:18 4
Suomen jäsenhakemus on toimitettu Naton pääsihteerille– Stoltenberg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä

Suomen jä­sen­ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu Naton pää­sih­tee­ril­le– Stol­ten­berg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laa­je­ne­mi­sen tär­key­des­tä

18.05.2022 12:39 12
Suomi ja Ruotsi toimittavat Nato-kirjeet Stoltenbergille yhdessä aamulla kello yhdeksän

Suomi ja Ruotsi toi­mit­ta­vat Na­to-kir­jeet Stol­ten­ber­gil­le yhdessä aamulla kello yh­dek­sän

18.05.2022 07:08
Presidentti Niinistö Ruotsin Kuninkaanlinnan juhlaillallisella: Viisi Pohjoismaata Natossa vahvistaisi turvallisuutta koko Euroopassa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ruotsin Ku­nin­kaan­lin­nan juh­lail­lal­li­sel­la: Viisi Poh­jois­maa­ta Natossa vah­vis­tai­si tur­val­li­suut­ta koko Eu­roo­pas­sa

18.05.2022 06:18 16