Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Kuukausi
Hollannin pääministeri Mark Rutte vahvoilla Naton uudeksi pääsihteeriksi

Hol­lan­nin pää­mi­nis­te­ri Mark Rutte vah­voil­la Naton uudeksi pää­sih­tee­rik­si

22.02.2024 21:53 2
Ukrainasta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Münchenissä – "Jos länsi olisi epäonnistunut Ukrainan tukemisessa, ei Ukrainaa enää olisi olemassa"

Uk­rai­nas­ta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Mün­che­nis­sä – "Jos länsi olisi epä­on­nis­tu­nut Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa, ei Uk­rai­naa enää olisi ole­mas­sa"

18.02.2024 14:54 9
Venäjä etsintäkuulutti Kaja Kallaksen syytettynä neuvostomonumenttien tuhoamisesta – Venäjän mustalla listalla myös suomalaisia

Venäjä et­sin­tä­kuu­lut­ti Kaja Kal­lak­sen syy­tet­ty­nä neu­vos­to­mo­nu­ment­tien tu­hoa­mi­ses­ta – Venäjän mus­tal­la lis­tal­la myös suo­ma­lai­sia

13.02.2024 22:37 11
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

12.02.2024 09:30 17
Tilaajille
Vanhemmat
Sota Euroopassa nostaa kiinnostusta presidentinvaaleihin – äänestämällä olemme osa uutta Nato-Suomen ulkopolitiikkaa
Kolumni

Sota Eu­roo­pas­sa nostaa kiin­nos­tus­ta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin – ää­nes­tä­mäl­lä olemme osa uutta Na­to-Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaa

26.01.2024 13:38 9
Vihapuhe nakertaa yhtenäisyyttä –Pekka Haaviston mielestä pelko ja uho ovat vääriä lääkkeitä Venäjän uhkaan

Vi­ha­pu­he na­ker­taa yh­te­näi­syyt­tä –Pekka Haa­vis­ton mie­les­tä pelko ja uho ovat vääriä lääk­kei­tä Venäjän uhkaan

04.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Kansakunnan kriisinsietokyky kovilla – Maailman konfliktit ja Suomessa käytettävä halventava kielenkäyttö saa Li Anderssonin erittäin huolestuneeksi

Kan­sa­kun­nan krii­sin­sie­to­ky­ky kovilla – Maail­man konf­lik­tit ja Suo­mes­sa käy­tet­tä­vä hal­ven­ta­va kie­len­käyt­tö saa Li An­ders­so­nin erit­täin huo­les­tu­neek­si

29.12.2023 06:00 16
Tilaajille
Jutta Urpilainen teki komissaarina yhteistyötä Oulun Nokian kanssa ja jatkaisi vientityötä presidenttinäkin – Venäjääkin suuremmaksi turvallisuusuhaksi hän näkee ilmastonmuutoksen

Jutta Ur­pi­lai­nen teki ko­mis­saa­ri­na yh­teis­työ­tä Oulun Nokian kanssa ja jat­kai­si vien­ti­työ­tä pre­si­dent­ti­nä­kin – Ve­nä­jää­kin suu­rem­mak­si tur­val­li­suus­uhak­si hän näkee il­mas­ton­muu­tok­sen

27.12.2023 06:00 21
Tilaajille
Ei mennä Putinin pelikirjan mukaan – Työmarkkinariita Suomessa huolestuttaa, mutta vielä enemmän Olli Rehn on huolissaan lännestä ja Euroopasta

Ei mennä Putinin pe­li­kir­jan mukaan – Työ­mark­ki­na­rii­ta Suo­mes­sa huo­les­tut­taa, mutta vielä enemmän Olli Rehn on huo­lis­saan län­nes­tä ja Eu­roo­pas­ta

17.12.2023 17:00 37
Tilaajille
Niinistö avaa Trumpin yllättävää Suomi-kiinnostusta, joka näkyi myös Nato-haussa – Suomi lakkasi 12 vuodessa olemasta USA:lle "Ruotsi-linnan esipiha"

Nii­nis­tö avaa Trumpin yl­lät­tä­vää Suo­mi-kiin­nos­tus­ta, joka näkyi myös Na­to-haus­sa – Suomi lakkasi 12 vuo­des­sa ole­mas­ta USA:lle "Ruot­si-lin­nan esi­pi­ha"

16.12.2023 08:00 12
Tilaajille
Suomen talvisodan sijasta Ukrainan kamppailu muistuttaa nyt jatkosodan uuvutustaistelua – USA:n tuen katkeamisen seuraukset olisivat "katastrofaaliset"

Suomen tal­vi­so­dan sijasta Uk­rai­nan kamp­pai­lu muis­tut­taa nyt jat­ko­so­dan uu­vu­tus­tais­te­lua – USA:n tuen kat­kea­mi­sen seu­rauk­set oli­si­vat "ka­tast­ro­faa­li­set"

09.12.2023 12:19 47
Nato tuli turvaksi, mutta pahasti velkaantuneenkin maan on pidettävä huolta myös omasta puolustuskyvystään
Pääkirjoitus

Nato tuli tur­vak­si, mutta pahasti vel­kaan­tu­neen­kin maan on pi­det­tä­vä huolta myös omasta puo­lus­tus­ky­vys­tään

05.12.2023 17:00 27
Presidenttiehdokas Urpilainen tarjoaisi Suomen palveluksia Ukrainan rauhanneuvotteluihin aikanaan – Hän kertoo, mikä estää Ukrainan EU-pikajäsenyyden

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ur­pi­lai­nen tar­joai­si Suomen pal­ve­luk­sia Uk­rai­nan rau­han­neu­vot­te­lui­hin ai­ka­naan – Hän kertoo, mikä estää Uk­rai­nan EU-pi­ka­jä­se­nyy­den

03.12.2023 12:00 22
Tilaajille
Seuraava presidentti joutuu hyppäämään ulkopolitiikan hoidossa liikkuvaan junaan, ja siinä yhteistyön hallituksen kanssa on toimittava
Pääkirjoitus

Seu­raa­va pre­si­dent­ti joutuu hyp­pää­mään ul­ko­po­li­tii­kan hoi­dos­sa liik­ku­vaan junaan, ja siinä yh­teis­työn hal­li­tuk­sen kanssa on toi­mit­ta­va

20.11.2023 17:00 10
Presidentinvaaleilla on miehiset kasvot – Naisehdokkaiden määrä on vakiintunut pariin kolmeen: "Tärkeää, että jengi näkee mediassa huipputehtävien naisia"

Pre­si­den­tin­vaa­leil­la on mie­hi­set kasvot – Nais­eh­dok­kai­den määrä on va­kiin­tu­nut pariin kol­meen: "Tär­keää, että jengi näkee me­dias­sa huip­pu­teh­tä­vien naisia"

18.11.2023 12:00
Tilaajille
"Ruotsista voi tulla Nato-jäsen jo ensi viikolla" – Ruotsin Nato-ratifiointia käsitellään tänään Turkin parlamentissa

"Ruot­sis­ta voi tulla Na­to-jä­sen jo ensi vii­kol­la" – Ruotsin Na­to-ra­ti­fioin­tia kä­si­tel­lään tänään Turkin par­la­men­tis­sa

16.11.2023 07:53 8
Kun maailmalla kuohuu, on koko Suomea kehitettävä
Kolumni

Kun maail­mal­la kuohuu, on koko Suomea ke­hi­tet­tä­vä

31.10.2023 16:00 23
Ruotsin Nato-jäsenyys on Suomelle huipputärkeä, ja sen toteutuminen on toivottavasti enää viikkojen asia
Pääkirjoitus

Ruotsin Na­to-jä­se­nyys on Suo­mel­le huip­pu­tär­keä, ja sen to­teu­tu­mi­nen on toi­vot­ta­vas­ti enää viik­ko­jen asia

25.10.2023 17:00 17
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 5
Tilaajille
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia – Luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta, valittava joko Suomen tai Venäjän passi

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia – Luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta, va­lit­ta­va joko Suomen tai Venäjän passi

16.10.2023 12:00 14
Tilaajille