Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Nato-keskustelu kömpi pois maton alta, eikä sitä kannata lakaista sinne takaisin
Kolumni

Na­to-kes­kus­te­lu kömpi pois maton alta, eikä sitä kannata la­kais­ta sinne ta­kai­sin

08.01.2022 16:00 55
Tilaajille
Pyhäjoen ydinhankkeen riskianalyysi harkinnassa – TEMissä puolustusministeriön esitystä ei vielä ole ehditty pähkäillä tarkemmin

Py­hä­joen ydin­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si har­kin­nas­sa – TEMissä puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esi­tys­tä ei vielä ole ehditty päh­käil­lä tar­kem­min

04.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Afganistanin jälkeen voi kysyä, mikä on lännen kyky tai halu edistää arvojaan maailmanlaajuisesti

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Af­ga­nis­ta­nin jälkeen voi kysyä, mikä on lännen kyky tai halu edistää ar­vo­jaan maail­man­laa­jui­ses­ti

24.08.2021 12:44 20
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

17.05.2021 18:37 18
Eliniän nostaminen, soteuudistus, asevoimien modernisointi, ydinjätteiden siivoaminen – Asiantuntija kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Venäjän arktisesta strategiasta

Eliniän nos­ta­mi­nen, so­teuu­dis­tus, ase­voi­mien mo­der­ni­soin­ti, ydin­jät­tei­den sii­voa­mi­nen – Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi meidän pitäisi olla kiin­nos­tu­nei­ta Venäjän ark­ti­ses­ta stra­te­gias­ta

20.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Väite hävittäjähankinnan tuomasta turvallisuudesta perustuu illuusioon, hahmotusvirheeseen
Kolumni

Väite hä­vit­tä­jä­han­kin­nan tuo­mas­ta tur­val­li­suu­des­ta pe­rus­tuu il­luu­sioon, hah­mo­tus­vir­hee­seen

15.11.2020 12:00 20
Tilaajille
Tutkija esittää tiheämpää ulko- ja turvallisuuspolitiikan julkaisua kuin kerran vaalikaudessa ilmestyvä selonteko – nykytahdilla selonteko saattaa vanhentua nopeasti

Tutkija esittää ti­heäm­pää ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan jul­kai­sua kuin kerran vaa­li­kau­des­sa il­mes­ty­vä se­lon­te­ko – ny­ky­tah­dil­la se­lon­te­ko saattaa van­hen­tua no­peas­ti

11.11.2020 06:00
Suomen turvallisuus on lisääntyvästi kiinni teknologiasta  – teknologiapolitiikka on suurvaltakamppailuissa kauppapolitiikan sijasta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
Kolumni

Suomen tur­val­li­suus on li­sään­ty­väs­ti kiinni tek­no­lo­gias­ta – tek­no­lo­gia­po­li­tiik­ka on suur­val­ta­kamp­pai­luis­sa kaup­pa­po­li­tii­kan sijasta ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa

10.11.2020 12:00
Tilaajille
Hyökkääkö Venäjä ja hylkääkö USA? - Kysymyksiin tiivistyvät Suomen ja Viron ulkopolitiikan tabut
Kolumni

Hyök­kää­kö Venäjä ja hyl­kää­kö USA? - Ky­sy­myk­siin tii­vis­ty­vät Suomen ja Viron ul­ko­po­li­tii­kan tabut

06.11.2020 12:00 2
Tilaajille
Suomi luovii vaikeassa tilanteessa – perinteiset ja uudet turvallisuusuhat tekevät toimintaympäristöstä epävakaan ja vaikeasti ennakoitavan
Pääkirjoitus

Suomi luovii vai­keas­sa ti­lan­tees­sa – pe­rin­tei­set ja uudet tur­val­li­suus­uhat tekevät toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä epä­va­kaan ja vai­keas­ti en­na­koi­ta­van

01.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko: Turvallisuus lähiympäristössä heikentynyt, välitöntä sotilaallista uhkaa ei ole

Ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko: Tur­val­li­suus lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä hei­ken­ty­nyt, vä­li­tön­tä so­ti­laal­lis­ta uhkaa ei ole

29.10.2020 16:23 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-kan­nat­ta­jien on koot­ta­va voi­man­sa kan­sa­lais­kes­kus­te­luun

28.08.2020 07:00 5
Tilaajille
Suomen puolustuspolitiikka kaipaa pitkäjänteisyyttä - "Poliittiset suhteet ovat painaneet enemmän kuin strateginen ajattelu"
Kolumni

Suomen puo­lus­tus­po­li­tiik­ka kaipaa pit­kä­jän­tei­syyt­tä - "Po­liit­ti­set suhteet ovat pai­na­neet enemmän kuin stra­te­gi­nen ajat­te­lu"

27.08.2020 12:00 9
Tilaajille