Etäopetus
Opetusministeri Andersson: Tartuntatautilain muutokset tuovat vuorottelujärjestelmän mahdolliseksi perusopetuksessa

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

17.10.2020 12:48 0
Vaasassa siirretään koululaisia etäopetukseen koronatilanteen vuoksi

Vaa­sas­sa siir­re­tään kou­lu­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

08.10.2020 18:17 0
Kysyimme, pitääkö etäopetusta tekstittää korkeakouluissa – digipalvelulaki korostaa esteettömyyttä

Ky­syim­me, pitääkö etä­ope­tus­ta teks­tit­tää kor­kea­kou­luis­sa – di­gi­pal­ve­lu­la­ki ko­ros­taa es­teet­tö­myyt­tä

02.10.2020 06:31 0
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa – Kainuun altistumisessa 14 tartuntaa, Kuhmo sulkee palveluita viikoksi ja siirtää lukiolaiset etäopetukseen

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kainuun al­tis­tu­mi­ses­sa 14 tar­tun­taa, Kuhmo sulkee pal­ve­lui­ta vii­kok­si ja siirtää lu­kio­lai­set etä­ope­tuk­seen

30.08.2020 12:23 9
Oamk alkaa järjestää kaiken mahdollisen opetuksen etänä, myös uudet opiskelijat siirtyvät koteihinsa opiskelemaan perehdytysjakson jälkeen – taustalla Oulun alueella lisääntyneet koronatartunnat

Oamk alkaa jär­jes­tää kaiken mah­dol­li­sen ope­tuk­sen etänä, myös uudet opis­ke­li­jat siir­ty­vät ko­tei­hin­sa opis­ke­le­maan pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen – taus­tal­la Oulun alueel­la li­sään­ty­neet ko­ro­na­tar­tun­nat

21.08.2020 17:17 5
Abien kurssit pidetään Oulun lukioissa etänä syksyn kirjoituksiin saakka, tarkoitus välttää sairastumista kirjoitusten aikana

Abien kurssit pi­de­tään Oulun lu­kiois­sa etänä syksyn kir­joi­tuk­siin saakka, tar­koi­tus välttää sai­ras­tu­mis­ta kir­joi­tus­ten aikana

17.08.2020 13:17 1
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Matti Lahdenperä

Etä­ope­tus mul­lis­taa ope­tus­alan – yli­opis­to-ope­tuk­ses­sa kaikki luennot etä­opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­del­la on tätä päivää

05.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeintä lapselle - koronakevään jälkeen ei ole varaa samoihin virheisiin kuin 1990-luvun laman aikana
Kolumni Johanna Linner Matikka

Tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ovat tär­kein­tä lap­sel­le - ko­ro­na­ke­vään jälkeen ei ole varaa sa­moi­hin vir­hei­siin kuin 1990-lu­vun laman aikana

27.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Moni koki oppivansa etäopetuksessa huonommin ja saavansa vähemmän tukea kuin normaalisti – suurin osa oppilaista käytti omia laitteita kotikoulussa

Tut­ki­mus: Moni koki op­pi­van­sa etä­ope­tuk­ses­sa huo­nom­min ja saa­van­sa vä­hem­män tukea kuin nor­maa­lis­ti – suurin osa op­pi­lais­ta käytti omia lait­tei­ta ko­ti­kou­lus­sa

19.06.2020 06:00 3
Lukijalta Mielipide Piia Haapsaari

Ma­te­ma­tiik­kaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä on pula – kor­kea­kou­lut ja yri­tyk­set kohti jous­ta­vaa yh­teis­työ­tä

07.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Peruskoulujen määrä vähenee Pohjois-Pohjanmaalla edelleen, seitsemässä kunnassa enää vain yksi koulu – etäopetuksesta toivotaan apua pienille kouluille

Pe­rus­kou­lu­jen määrä vähenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen, seit­se­mäs­sä kun­nas­sa enää vain yksi koulu – etä­ope­tuk­ses­ta toi­vo­taan apua pie­nil­le kou­luil­le

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16 3