Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Etäopetus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Lähi, etä vai hybridi? Oulun korkeakoulut eivät tee tiukkoja linjauksia – Lopulta opintojakson pedagogiset tavoitteet määrittävät opetustoteutuksen

Lähi, etä vai hyb­ri­di? Oulun kor­kea­kou­lut eivät tee tiuk­ko­ja lin­jauk­sia – Lopulta opin­to­jak­son pe­da­go­gi­set ta­voit­teet mää­rit­tä­vät ope­tus­to­teu­tuk­sen

30.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­tos­kau­pun­kien kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen joh­ta­jat: Koronan ai­heut­ta­ma lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti­va­je jäänyt liian vähälle huo­miol­le – tois­tam­me­ko 1990-lu­vun laman vir­heet?

19.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­opin­not ovat tulleet jää­däk­seen – hyb­ri­di­ope­tus haltuun kor­kea­kou­luis­sa

10.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun yliopisto siirtyy etäopetukseen maaliskuuhun asti

Oulun yli­opis­to siirtyy etä­ope­tuk­seen maa­lis­kuu­hun asti

10.01.2022 17:01 7
On epäselvää, kuinka joukkotestaukset hoidetaan Oulun peruskouluissa – "Olemme sen varassa, mitä olemme mediasta lukeneet"

On epä­sel­vää, kuinka jouk­ko­tes­tauk­set hoi­de­taan Oulun pe­rus­kou­luis­sa – "Olemme sen va­ras­sa, mitä olemme me­dias­ta lu­ke­neet"

10.01.2022 17:27 25
Tilaajille
Etäopetus kaataisi koronataakkaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan
Pääkirjoitus

Etä­ope­tus kaa­tai­si ko­ro­na­taak­kaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan

07.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Hallituksen koronaministeriryhmä: laajaa etäkoulusuositusta ei ole tulossa, mutta etäopetuksesta voidaan päättää alueellisesti – ravintolat sulkemaan ovensa kello 18 koko maassa

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä: laajaa etä­kou­lu­suo­si­tus­ta ei ole tu­los­sa, mutta etä­ope­tuk­ses­ta voidaan päättää alueel­li­ses­ti – ra­vin­to­lat sul­ke­maan ovensa kello 18 koko maassa

07.01.2022 23:25
Oulun koulut alkavat ensi maanantaina lähiopetuksessa – OAJ vaatii etäkoulua

Oulun koulut alkavat ensi maa­nan­tai­na lä­hi­ope­tuk­ses­sa – OAJ vaatii etä­kou­lua

07.01.2022 13:55 122
Tilaajille
Infektioasiantuntijat vastustavat ehdotusta etäopetuksesta: "Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi" – Myös isojen kaupunkien opetusjohto vastustaa

In­fek­tio­asian­tun­ti­jat vas­tus­ta­vat eh­do­tus­ta etäo­pe­tuk­ses­ta: "Vaikka koulut sul­jet­tai­siin­kin, eivät tar­tun­nat ty­reh­tyi­si" – Myös isojen kau­pun­kien ope­tus­joh­to vas­tus­taa

06.01.2022 18:57 36
Hallituksen sisältä nousee kritiikkiä etäkouluajatuksille – tilannetta puidaan perjantaina

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lu­aja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na

06.01.2022 16:57 18
Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: STM eh­dot­taa kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen

05.01.2022 20:30 29
Andersson: Etäopetukseen siirtyminen on epätodennäköistä – "Helposti ei tule eteen tilanne, jossa etäopetuksen hyödyt ylittävät sosiaaliset haitat"

An­ders­son: Etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on epä­to­den­nä­köis­tä – "Hel­pos­ti ei tule eteen ti­lan­ne, jossa etä­ope­tuk­sen hyödyt ylit­tä­vät so­siaa­li­set haitat"

19.11.2021 18:07 7
Tilaajille
Oulussa korkea kynnys siirtyä etäopetukseen tartuntalukujen kasvusta huolimatta – ”Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimenpiteet ovat nyt ihan viimesijainen keino”

Oulussa korkea kynnys siirtyä etä­ope­tuk­seen tar­tun­ta­lu­ku­jen kas­vus­ta huo­li­mat­ta – ”Lap­siin ja nuoriin koh­dis­tu­vat ra­joi­tus­toi­men­pi­teet ovat nyt ihan vii­me­si­jai­nen keino”

08.11.2021 07:00 20
Tilaajille
Kempeleen koronatilanne on ruuhkauttanut terveyskeskuksen ja koronatestauksen – Kirkonkylän koulun 4.–9. luokan oppilaat etäopetukseen

Kem­pe­leen ko­ro­na­ti­lan­ne on ruuh­kaut­ta­nut ter­veys­kes­kuk­sen ja ko­ro­na­tes­tauk­sen – ­Kir­kon­ky­län koulun 4.–9. luokan op­pi­laat etä­ope­tuk­seen

30.08.2021 17:21 12
Myllytullin alakoulun kaikki 4.–6. luokkalaiset siirretään etäopetukseen ensi viikoksi – koululaisilla todettu 11 koronatartuntaa

Myl­ly­tul­lin ala­kou­lun kaikki 4.–6. luok­ka­lai­set siir­re­tään etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si – kou­lu­lai­sil­la todettu 11 ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 20:08 2
Opetusministeriön kansliapäällikkö: opiskelijajärjestöt neuvonpitoon opiskelijajuhlista – suositusta etäopetuksesta ei tule

Ope­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö: opis­ke­li­ja­jär­jes­töt neu­von­pi­toon opis­ke­li­ja­juh­lis­ta – suo­si­tus­ta etä­ope­tuk­ses­ta ei tule

03.08.2021 18:54 7
Tilaajille
Opiskelujen alku lähestyy samaan aikaan kun koronatartuntojen määrä kasvaa – Kysyimme  pääsevätkö korkeakouluopiskelijat takaisin lähiopetukseen syksyllä?

Opis­ke­lu­jen alku lä­hes­tyy samaan aikaan kun ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa – Ky­syim­me pää­se­vät­kö kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen syk­syl­lä?

02.08.2021 06:37 14
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki purki etäopetussuosituksen korkeakouluilta – Kysyimme, jatketaanko etänä  vai palataanko kampuksille?

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille
Oulussa useita joukkoaltistuksia Tuiran koulussa, neljä tuoretta tartuntaa ilmi – Koronanyrkki purki  yliopiston ja ammattikorkeakoulujen etäopetussuosituksen, etäopetusta jatketaan silti

Oulussa useita jouk­ko­al­tis­tuk­sia Tuiran kou­lus­sa, neljä tuo­ret­ta tar­tun­taa ilmi – Ko­ro­na­nyrk­ki purki yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen etäo­pe­tus­suo­si­tuk­sen, etä­ope­tus­ta jat­ke­taan silti

25.05.2021 18:54 31