Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Etäopetus

Kem­pe­leen ko­ro­na­ti­lan­ne on ruuh­kaut­ta­nut ter­veys­kes­kuk­sen ja ko­ro­na­tes­tauk­sen – ­Kir­kon­ky­län koulun 4.–9. luokan op­pi­laat etä­ope­tuk­seen

30.08.2021 17:21 12

Myl­ly­tul­lin ala­kou­lun kaikki 4.–6. luok­ka­lai­set siir­re­tään etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si – kou­lu­lai­sil­la todettu 11 ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 20:08 2

Ope­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö: opis­ke­li­ja­jär­jes­töt neu­von­pi­toon opis­ke­li­ja­juh­lis­ta – suo­si­tus­ta etä­ope­tuk­ses­ta ei tule

03.08.2021 18:54 6
Tilaajille

Opis­ke­lu­jen alku lä­hes­tyy samaan aikaan kun ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa – Ky­syim­me pää­se­vät­kö kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen syk­syl­lä?

02.08.2021 06:37 14
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille

Oulussa useita jouk­ko­al­tis­tuk­sia Tuiran kou­lus­sa, neljä tuo­ret­ta tar­tun­taa ilmi – Ko­ro­na­nyrk­ki purki yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen etäo­pe­tus­suo­si­tuk­sen, etä­ope­tus­ta jat­ke­taan silti

25.05.2021 18:54 31

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille

Toiset ra­kas­ta­vat, toiset vi­haa­vat, mutta miksi? – Me ky­syim­me ylä­kou­lu­laisil­ta it­sel­tään, mitä he ajat­te­le­vat etä­kou­lus­ta

27.03.2021 06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

On eri­no­mais­ta, että lasten ja nuorten an­ne­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la käydä kou­lus­sa ja har­ras­taa – peiliin kat­so­mi­sen paikka on alueen virusta tar­tut­ta­vil­la ai­kui­sil­la

03.03.2021 17:03 9
Tilaajille

Etä­ope­tuk­sen ai­heut­ta­maa op­pi­mis­va­jet­ta kurottu umpeen Oulussa – vuosi 2020 jää si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mien his­to­riaan "e­rit­täin poik­keuk­sel­li­se­na"

23.02.2021 21:41 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­myön­tei­ses­tä lu­kio­lai­ses­ta on tullut nä­kö­ala­ton nuori – an­ne­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen tur­val­li­ses­ti maskien kera

05.02.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulu on enemmän kuin opis­ke­lu­paik­ka – ve­toan­kin Oulun kau­pun­gin lu­kio­työ­ryh­mään: Pääs­tä­kää lap­sem­me kou­luun!

31.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uudet etä­työ­ta­vat vie­hät­tä­vät, mutta myös kuor­mit­ta­vat – Hönt­sä-hank­kees­ta hy­vin­voin­tia op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

11.12.2020 05:00
Tilaajille

Kou­lu­lais­ten van­hem­mat huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – Ky­syim­me: Lisää ka­ran­tee­ne­ja vai etäo­pe­tus­ta?

07.12.2020 20:06 20
Tilaajille

Me­ri­kos­ken ylä­kou­lu etä­ope­tuk­seen vii­kok­si – "Muissa Oulun kou­luis­sa ei ole tar­vet­ta siirtyä etäo­pe­tuk­seen"

23.11.2020 16:51 13

Me­ri­kos­ken ylä­kou­lu siirtyy vii­kok­si etä­ope­tuk­seen – ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut noin 80 op­pi­las­ta ja 16 opet­ta­jaa

22.11.2020 14:41 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­ope­tus on kas­vat­ta­nut opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­ero­ja – eri­tyi­ses­ti var­hai­sen vaiheen oh­jaus­ta tulee kas­vat­taa

21.11.2020 05:45 2
Tilaajille

Pu­heen­vuo­ro: Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ja opet­ta­ja Arno Kotro ha­luai­si­vat nostaa hy­vin­voin­nin etu­si­jal­le kou­luis­sa – "Koulun ta­voit­teet eivät ole vain opil­li­sia"

07.11.2020 09:00 6

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

17.10.2020 12:48

Vaa­sas­sa siir­re­tään kou­lu­lai­sia etä­ope­tuk­seen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

08.10.2020 18:17