Nuoret
Kuukausi
Oulu avasi nuorille uuden verkkosivuston ja chatin – sivuille tulee myös nuorten omia sisältöjä

Oulu avasi nuo­ril­le uuden verk­ko­si­vus­ton ja chatin – si­vuil­le tulee myös nuorten omia si­säl­tö­jä

01.03.2021 11:06
Oulun koulupoliisit: Alakoululaisissa on nuuskankäyttäjiä ja yläkoululaiset ostavat huumeita netistä – lasten pahoinvointi näkyy myös väkivaltana

Oulun kou­lu­po­lii­sit: Ala­kou­lu­lai­sis­sa on nuus­kan­käyt­tä­jiä ja ylä­kou­lu­lai­set ostavat huu­mei­ta netistä – lasten pa­hoin­voin­ti näkyy myös vä­ki­val­ta­na

28.02.2021 06:15 37
Tilaajille

Tu­le­vai­suus­sa­fa­ri vie ou­lu­lai­set työt­tö­mät nuoret työ­pa­jaan, jossa tu­le­vai­suu­den teemoja kä­si­tel­lään teat­te­rin keinoin

23.02.2021 15:15
Pidetään huolta -juttusarja: Etäarki on selvästi lisännyt nuorten kokemia huolia ja ongelmia – apua voi hakea ainakin näistä palveluista

Pi­de­tään huolta -jut­tu­sar­ja: Etäarki on sel­väs­ti li­sän­nyt nuorten kokemia huolia ja on­gel­mia – apua voi hakea ainakin näistä pal­ve­luis­ta

22.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Miksi nuoren pitää kuolla väkivaltaisesti ennen kuin yhteiskunta herää?
Kolumni Sanna Keskinen

Miksi nuoren pitää kuolla vä­ki­val­tai­ses­ti ennen kuin yh­teis­kun­ta herää?

20.02.2021 16:00 11
Tilaajille
Oulussa opiskeleville Alma ja Bertta Kiiskiselle tarjottiin sopimusta mallitoimistoon kauppareissun päätteeksi – 17-vuotiaina he esittelivät huippumuotia Pariisissa

Oulussa opis­ke­le­vil­le Alma ja Bertta Kiis­ki­sel­le tar­jot­tiin so­pi­mus­ta mal­li­toi­mis­toon kaup­pa­reis­sun päät­teek­si – 17-vuo­tiai­na he esit­te­li­vät huip­pu­muo­tia Pa­rii­sis­sa

19.02.2021 14:44 3
Tilaajille
Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huonosti? Kerro meille nuorten huolista

Miksi niin moni lapsi ja nuori voi huo­nos­ti? Kerro meille nuorten huo­lis­ta

19.02.2021 08:45 61
Nuori, hyviä uutisia sinulle
Kolumni Pekka Aittakumpu

Nuori, hyviä uutisia sinulle

16.02.2021 18:00 8
Tilaajille
"Monissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että lapsia ja nuoria vain säilötään laitoksiin" – oululaislähtöinen Visa Koiso-Kanttila järkyttyi tehdessään dokumenttisarjaa lastensuojelulaitosten nuorista

"Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa vai­kut­taa siltä, että lapsia ja nuoria vain säi­lö­tään lai­tok­siin" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Visa Koi­so-Kant­ti­la jär­kyt­tyi teh­des­sään do­ku­ment­ti­sar­jaa las­ten­suo­je­lu­lai­tos­ten nuo­ris­ta

13.02.2021 06:30 15
Tilaajille
Vanhemmat
Monet nuoret eivät tiedä, mitä sanat "huokea" ja "leuto" tarkoittavat – suomesta katoaa sanoja, kun niitä ei enää tunneta eikä käytetä

Monet nuoret eivät tiedä, mitä sanat "huo­kea" ja "leuto" tar­koit­ta­vat – suo­mes­ta katoaa sanoja, kun niitä ei enää tunneta eikä käytetä

31.01.2021 07:00 11
Tilaajille
Työn merkitys korostuu, palkka on vähemmän tärkeä – Nuoret haluavat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

Työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, palkka on vä­hem­män tärkeä – Nuoret ha­lua­vat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

20.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Pääkirjoitus

Nuorten yrit­tä­jä­asen­teet koh­dil­laan – opis­ke­li­jat näyt­ti­vät, että Oulussa osataan

17.01.2021 20:00
Tilaajille
Kommentti: Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa nuorten siirtyessä aikuisten maailmaan

Kom­ment­ti: Kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa nuorten siir­tyes­sä ai­kuis­ten maail­maan

16.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Outo vuosi koetteli nuoria enemmän kuin luultiin – Ida-Maria Lajoma, 23, pelastui viivyttämällä opintojaan: "Toivottavasti kesää kohti työnsaanti olisi helpompaa"

Outo vuosi koet­te­li nuoria enemmän kuin luul­tiin – Ida-Ma­ria Lajoma, 23, pe­las­tui vii­vyt­tä­mäl­lä opin­to­jaan: "Toi­vot­ta­vas­ti kesää kohti työn­saan­ti olisi hel­pom­paa"

09.01.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Perunka

Mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jan vuo­ris­to­ra­ta – kiu­sa­tut eivät saa am­mat­ti­apua ajoissa

08.01.2021 06:00
Tilaajille
Tutkimus: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kokevat, että yhteiskunta auttaa heitä väärin – tyytymättömiä etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Tut­ki­mus: Työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la olevat nuoret ko­ke­vat, että yh­teis­kun­ta auttaa heitä väärin – tyy­ty­mät­tö­miä etenkin sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töt

05.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Hulkko

Voi­vat­ko vanhat lie­ven­tää nuorten syr­jäy­ty­mis­tä?

04.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Nykyiset palvelut eivät tavoita asunnottomia nuoria – Oulussa tehdään töitä asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi

Ny­kyi­set pal­ve­lut eivät tavoita asun­not­to­mia nuoria – Oulussa tehdään töitä asun­not­to­muut­ta vä­hen­tä­vien so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sek­si

30.12.2020 19:00
Tilaajille
Keskimäärin 43 nuorta kuolee tieliikenteessä vuosittain – onnettomuuspiikki juuri kortin saaneissa

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51 3
Tilaajille
Lasten ja nuorten asiaton junaradalla liikkuminen lisääntynyt – hengenvaarallisia tilanteita, satojentuhansien eurojen vahingonkorvauksia

Lasten ja nuorten asiaton ju­na­ra­dal­la liik­ku­mi­nen li­sään­ty­nyt – hen­gen­vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, sa­to­jen­tu­han­sien eurojen va­hin­gon­kor­vauk­sia

11.12.2020 10:39 2