Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Hintan vesilaitos
Kaupunki ostaa Törmälän tilan Hintan vesilaitoksen laajennusta varten

Kau­pun­ki ostaa Tör­mä­län tilan Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus­ta varten

18.01.2022 18:07 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­lon stra­te­gi­set hank­keet tur­vat­ta­va Oulussa – po­si­tii­vis­ta on, että ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­sen tar­peel­le vai­kut­tai­si olevan yleinen hy­väk­syn­tä

06.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun va­ra­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen on ollut pitkä ja kivinen taival

02.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kolmas ve­den­puh­dis­ta­mo Oululle vält­tä­mä­tön, Vii­ni­vaa­ral­le löytyy vaih­to­eh­to­ja

30.12.2021 06:00 21
Tilaajille
Oulun päävesilaitos tuottaa suurimman osan oululaisten juomavedestä, mutta on kipeästi laajennuksen ja remontin tarpeessa – näky laitoksen sisällä on paikoin hätkähdyttävä

Oulun pää­ve­si­lai­tos tuottaa suu­rim­man osan ou­lu­lais­ten juo­ma­ve­des­tä, mutta on ki­peäs­ti laa­jen­nuk­sen ja re­mon­tin tar­pees­sa – näky lai­tok­sen sisällä on paikoin hät­käh­dyt­tä­vä

28.12.2021 06:00 22
Tilaajille
Hintan vesilaitos saa kaavamuutoksessa runsaasti laajenemistilaa – alle jäävistä yksityisistä kiinteistöistä neuvotellaan yhä

Hintan ve­si­lai­tos saa kaa­va­muu­tok­ses­sa run­saas­ti laa­je­ne­mis­ti­laa – alle jää­vis­tä yk­si­tyi­sis­tä kiin­teis­töis­tä neu­vo­tel­laan yhä

16.11.2021 10:10 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin työ­näy­te Hin­tan­ran­taan?

23.09.2021 16:00 1
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennus on nielaisemassa rantatontit – "Rantakiinteistöjä ei ole mahdollista kaavoittaa nykyisentyyppiseen käyttöön"

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

12.01.2021 19:02 19
Tilaajille