Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lainsäädäntö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ri­kos­oi­keu­del­li­sen vastuun ikä­ra­jaa las­ket­ta­va – näin nuoret op­pi­si­vat ym­mär­tä­mään, että kai­kil­la teoilla on seu­rauk­set

10.02.2024 05:30 7
Oikeuskansleri: Työttömyysturvaa koskevien muutosten arviointi on jäänyt puutteelliseksi

Oi­keus­kans­le­ri: Työt­tö­myys­tur­vaa kos­ke­vien muu­tos­ten ar­vioin­ti on jäänyt puut­teel­li­sek­si

22.01.2024 15:57 13
Laadukkaalle lainvalmistelulle on oltava aikaa – nyt hallitus muuttaa politiikan suuntaa nopeasti ilman huolellista valmistelua
Kolumni

Laa­duk­kaal­le lain­val­mis­te­lul­le on oltava aikaa – nyt hal­li­tus muuttaa po­li­tii­kan suuntaa no­peas­ti ilman huo­lel­lis­ta val­mis­te­lua

04.01.2024 06:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lain­sää­dän­nön huo­mioi­ta­va ih­mis­ai­vo­jen tapa toimia – Ju­ma­lan­pilk­ka-py­kä­lä ri­kos­lais­sa ku­vas­taa hyvää lain­sää­dän­töä

23.12.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eletään elämän lakien mukaan

29.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la on ra­ja­lain­sää­dän­tö, joka oi­keut­taa sul­ke­maan koko itä­ra­jan

28.11.2023 05:30 8
Terrorismirikoksesta rankaiseminen on Suomessa vaikeaa
Lukijalta Kolumni

Ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta ran­kai­se­mi­nen on Suo­mes­sa vaikeaa

27.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Ikivanha jumalanpilkkalaki saa taas tukea Suomen Nato-jäsenyyden valttikorttina – Poliitikon tuomio tai pilapiirtäjän poliisitutkinta kaventaa sananvapautta

Iki­van­ha ju­ma­lan­pilk­ka­la­ki saa taas tukea Suomen Na­to-jä­se­nyy­den valt­ti­kort­ti­na – Po­lii­ti­kon tuomio tai pi­la­piir­tä­jän po­lii­si­tut­kin­ta ka­ven­taa sa­nan­va­paut­ta

05.08.2023 12:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kaipaa selkeää lain­sää­dän­töä

29.07.2023 07:29 4
Tilaajille
Uusi hallitus edistää jo lakkorajoituksia ja paikallista sopimista – tukilakkoja halutaan rajoittaa ja laittomien lakkojen maksuja nostaa

Uusi hal­li­tus edistää jo lak­ko­ra­joi­tuk­sia ja pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta – tu­ki­lak­ko­ja ha­lu­taan ra­joit­taa ja lait­to­mien lak­ko­jen maksuja nostaa

07.07.2023 18:42 48
Asiantuntija: Hallitusneuvotteluissa vilahtaneet poliisin "tarkastusvyöhykkeet" olisivat täysin ristiriidassa lainsäädännön ja etnisen profiloinnin kiellon kanssa

Asian­tun­ti­ja: Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa vi­lah­ta­neet po­lii­sin "tar­kas­tus­vyö­hyk­keet" oli­si­vat täysin ris­ti­rii­das­sa lain­sää­dän­nön ja etnisen pro­fi­loin­nin kiellon kanssa

10.06.2023 11:50 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Suomi olla bio­ta­lou­den huip­pu­maa? – konk­reet­tis­ten muu­tos­pol­ku­jen poh­jus­ta­mi­sen sijaan on kes­ki­tyt­ty luomaan tiuk­ko­ja lakeja

21.05.2023 06:00 7
Tilaajille
Hallitusneuvottelijat halusivat tietää, voisiko kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykäliä muuttaa

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat ha­lu­si­vat tietää, voisiko kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vastaan -py­kä­liä muuttaa

16.05.2023 21:18 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä antoi demarikansanedustajalle virheellistä tietoa valiokunnan kokouksesta – keskustan Lohi pääsi paikalle, eikä saamelaiskäräjälaki edennyt

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä antoi de­ma­ri­kan­san­edus­ta­jal­le vir­heel­lis­tä tietoa va­lio­kun­nan ko­kouk­ses­ta – kes­kus­tan Lohi pääsi pai­kal­le, eikä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki edennyt

26.02.2023 19:48 29
Murskakritiikkiä herättänyt rakentamislaki tuleekin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiistelty paketti tuo myös omakotirakentajalle lisää vaatimuksia

Murs­ka­kri­tiik­kiä he­rät­tä­nyt ra­ken­ta­mis­la­ki tu­lee­kin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiis­tel­ty paketti tuo myös oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le lisää vaa­ti­muk­sia

24.02.2023 19:02 22
Tilaajille
Oululaisen osuuskauppa Arinan yhteydenpito päättäjiin on viestintäjohtajan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyrmistyttää yrittäjiä, vaikka salattavaa ei ole

Ou­lu­lai­sen osuus­kaup­pa Arinan yh­tey­den­pi­to päät­tä­jiin on vies­tin­tä­joh­ta­jan mukaan hyvin pientä – Uusi laki tyr­mis­tyt­tää yrit­tä­jiä, vaikka sa­lat­ta­vaa ei ole

29.01.2023 18:30 17
Tilaajille
Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat kiristämään kaivoslakia – Talousvaliokunnan Sanni Grahn-Laasonen: "Kaivoslupa pitää voida estää, jos sillä vaarannetaan turvallisuutta"

Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat ki­ris­tä­mään kai­vos­la­kia – Ta­lous­va­lio­kun­nan Sanni Grahn-Laa­so­nen: "Kai­vos­lu­pa pitää voida estää, jos sillä vaa­ran­ne­taan tur­val­li­suut­ta"

20.01.2023 16:06 2
Tilaajille
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 116
Tilaajille
Byrokratiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tarvittaisi – "Kompostoinnissa ja parisuhteissa onkin paljon yhteistä"
Essee

By­ro­kra­tiaa ei ole koskaan niin paljoa, ettei lisää tar­vit­tai­si – "Kom­pos­toin­nis­sa ja pa­ri­suh­teis­sa onkin paljon yh­teis­tä"

25.11.2022 15:30 11
Tilaajille