Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Eduskunta
Kuukausi
Analyysi: Suomi jakaa sosiaalitukea myös hyväosaisille –Etlan tutkimuspäällikkö: "Ketkä luopuvat, jotta riittää aidosti tarvitseville?"

Ana­lyy­si: Suomi jakaa so­siaa­li­tu­kea myös hy­vä­osai­sil­le –Etlan tut­ki­mus­pääl­lik­kö: "Ketkä luo­pu­vat, jotta riittää aidosti tar­vit­se­vil­le?"

11.03.2023 14:52 173
Tilaajille
Analyysi: Politiikan viinakulttuuri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä madaltaa kynnystä ilmiantoihin ja näkyy Mika Lintilän kujanjuoksussa

Ana­lyy­si: Po­li­tii­kan vii­na­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä ma­dal­taa kyn­nys­tä il­mi­an­toi­hin ja näkyy Mika Lin­ti­län ku­jan­juok­sus­sa

06.03.2023 17:05 60
Tilaajille
Yle: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena – eduskuntavaaleihin tasan kuukausi aikaa

Yle: Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – edus­kun­ta­vaa­lei­hin tasan kuu­kau­si aikaa

02.03.2023 08:01 41
Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Natoon äänin 184–7

Edus­kun­ta hy­väk­syi Suomen liit­ty­mi­sen Natoon äänin 184–7

01.03.2023 14:38 44
Johanna Ojala-Niemelä saamelaiskäräjälain kaatumisen jälkijossittelusta:  "Minulle yritetään jättää käteen mustan pekan kortti"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­sen jäl­ki­jos­sit­te­lus­ta: "Mi­nul­le yri­te­tään jättää käteen mustan pekan kortti"

26.02.2023 15:42 15
Tilaajille
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko: "Tämä vaalikausi on ollut jatkuvaa kompromissien hakemista punavihreiden puolueiden kanssa, se on syönyt meitä"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko: "Tämä vaa­li­kau­si on ollut jat­ku­vaa komp­ro­mis­sien ha­ke­mis­ta pu­na­vih­rei­den puo­luei­den kanssa, se on syönyt meitä"

26.02.2023 05:00 109
Tilaajille
Ben Zyskowicz ja Erkki Tuomioja ovat edustaneet kansaa yli 40 vuotta – Konkaripoliitikot ennakoivat vaikeita päätöksiä, mutta eduskuntatyön pysymistä ennallaan

Ben Zys­ko­wicz ja Erkki Tuo­mi­oja ovat edus­ta­neet kansaa yli 40 vuotta – Kon­ka­ri­po­lii­ti­kot en­na­koi­vat vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta edus­kun­ta­työn py­sy­mis­tä en­nal­laan

25.02.2023 08:00 15
Tilaajille
Murskakritiikkiä herättänyt rakentamislaki tuleekin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiistelty paketti tuo myös omakotirakentajalle lisää vaatimuksia

Murs­ka­kri­tiik­kiä he­rät­tä­nyt ra­ken­ta­mis­la­ki tu­lee­kin voimaan vasta vuoden 2025 alussa – Kiis­tel­ty paketti tuo myös oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le lisää vaa­ti­muk­sia

24.02.2023 19:02 22
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaki kaatui perustuslakivaliokuntaan, laki ei ehdi enää käsittelyyn ennen vaalitaukoa

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki kaatui pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan, laki ei ehdi enää kä­sit­te­lyyn ennen vaa­li­tau­koa

24.02.2023 10:57 12
Tilaajille
Liike Nyt asetti yksitoista ehdokasta Oulun vaalipiiristä – kaksi on Kainuusta ja yhdeksän Pohjois-Pohjanmaalta

Liike Nyt asetti yk­si­tois­ta eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä – kaksi on Kai­nuus­ta ja yh­dek­sän Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

21.02.2023 20:37 11
Aluevaalien menestyjistä tuli puolueiden toivoja kisassa pääsystä eduskuntaan – Näin puoluesihteerit kommentoivat tiistaina umpeutunutta ehdokasasettelua

Alue­vaa­lien me­nes­ty­jis­tä tuli puo­luei­den toivoja kisassa pää­sys­tä edus­kun­taan – Näin puo­lue­sih­tee­rit kom­men­toi­vat tiis­tai­na um­peu­tu­nut­ta eh­do­kas­aset­te­lua

21.02.2023 17:46 5
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi eläinsuojelulaki etenee – uskonnollista rituaaliteurastusta ei olla kieltämässä, pitkistä siirtymäajoista kritiikkiä

Uusi eläin­suo­je­lu­la­ki etenee – us­kon­nol­lis­ta ri­tuaa­li­teu­ras­tus­ta ei olla kiel­tä­mäs­sä, pit­kis­tä siir­ty­mä­ajois­ta kri­tiik­kiä

17.02.2023 13:42 6
Kaleva perkasi Oulun vaalipiirin ehdokaslistoja: Keskustalla on vain neljä oululaista ehdokasta – vihreistä heitä löytyy peräti kaksitoista

Kaleva perkasi Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­lis­to­ja: Kes­kus­tal­la on vain neljä ou­lu­lais­ta eh­do­kas­ta – vih­reis­tä heitä löytyy peräti kak­si­tois­ta

11.02.2023 15:47 51
Tilaajille
IL: Kahdella oululaisella kansanedustajalla paljon poissaoloja istunnoista ilman tarkempaa selitystä – "Olisi pitänyt olla huolellisempi"

IL: Kah­del­la ou­lu­lai­sel­la kan­san­edus­ta­jal­la paljon pois­sa­olo­ja is­tun­nois­ta ilman tar­kem­paa se­li­tys­tä – "Olisi pitänyt olla huo­lel­li­sem­pi"

09.02.2023 10:57 44
Vasemmistoliitto lähtee täydellä listalla vaaleihin Oulun vaalipiirissä – ehdokkaiden joukossa myös puolueen nykyiset kansanedustajat

Va­sem­mis­to­liit­to lähtee täy­del­lä lis­tal­la vaa­lei­hin Oulun vaa­li­pii­ris­sä – eh­dok­kai­den jou­kos­sa myös puo­lueen ny­kyi­set kan­san­edus­ta­jat

03.02.2023 11:35 18
Eduskunta hyväksyi translain selkein äänin – lain myötä juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella

Edus­kun­ta hy­väk­syi trans­lain selkein äänin – lain myötä ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

01.02.2023 15:17 83
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

01.02.2023 11:49 9
Tilaajille
Oululainen politiikan taustavaikuttaja Pertti Rauhio siirtyi huoltojoukkoihin – "Vaimoni päättää, mitä mieltä olemme politiikasta ja minä päätän, mitä meillä on päivälliseksi"

Ou­lu­lai­nen po­li­tii­kan taus­ta­vai­kut­ta­ja Pertti Rauhio siirtyi huol­to­jouk­koi­hin – "Vai­mo­ni päät­tää, mitä mieltä olemme po­li­tii­kas­ta ja minä päätän, mitä meillä on päi­väl­li­sek­si"

30.01.2023 10:00 9
Tilaajille
Oulun piirin SDP julkaisi täyden ehdokaslistansa eduskuntavaaleihin, tavoittelee kolmea paikkaa – "Luodaan alueelle vain sellaista työtä, jolla tulee toimeen"

Oulun piirin SDP jul­kai­si täyden eh­do­kas­lis­tan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin, ta­voit­te­lee kolmea paikkaa – "Luo­daan alueel­le vain sel­lais­ta työtä, jolla tulee toi­meen"

27.01.2023 16:44 45
Helsinki toteuttaa nuorten toivomat sateenkaarityöpajat kouluissa – uutinen aiheesta poiki oululaisen kansanedustajan kannanoton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kouluissa liian pitkälle"

Hel­sin­ki to­teut­taa nuorten toi­vo­mat sa­teen­kaa­ri­työ­pa­jat kou­luis­sa – uutinen ai­hees­ta poiki ou­lu­lai­sen kan­san­edus­ta­jan kan­na­no­ton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kou­luis­sa liian pit­käl­le"

25.01.2023 19:15 38