Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Eduskunta
Viimeisin 24 tuntia

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24 20
Kuukausi

Val­tion­hal­lin­non säh­kö­pos­ti­uu­dis­tuk­ses­ta kantelu lail­li­suus­val­vo­jal­le – "Jul­ki­sel­la val­lal­la vel­vol­li­suus käyttää kan­sal­lis­kiel­tä"

21.09.2021 18:30 5
Tilaajille

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 11:37 10
Tilaajille

Raa­he­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen vaatii lap­si­li­sän pi­den­tä­mis­tä

15.09.2021 11:46 66

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

05.09.2021 15:00 1
Tilaajille

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 06:35 48

Biafra kir­voit­ti Soi­nin­vaa­ran mukaan po­li­tii­kan kie­mu­roi­hin

02.09.2021 06:00 1

Ilkka Ka­ner­va: "Suomen pitää pystyä toi­mi­maan liuk­kaam­min" – Eva­kuoin­ti­ope­raa­tion opit esille puo­lus­tus­se­lon­teos­sa

31.08.2021 18:30 2
Tilaajille
Vanhemmat

Edus­kun­nal­ta laa­jas­ti tukea suo­ma­lais­so­ti­lai­den lä­het­tä­mi­sel­le Af­ga­nis­ta­niin – Mi­nis­te­ri Haa­vis­to: "Ta­li­ban ki­ris­tä­mäs­sä otet­taan"

20.08.2021 13:56 38

Otkesin kokoama tut­kin­ta­ryh­mä ko­ro­na­pan­de­mias­ta: Valtion krii­si­joh­ta­mis­mal­lia uu­dis­tet­ta­va, tutkija vä­läyt­tää myös "nyrk­kiä"

30.06.2021 14:55 32

VTV:n pää­joh­ta­ja Tytti Yli-Vii­ka­ri on ir­ti­sa­not­tu edus­kun­nan täys­is­tun­non pää­tök­sel­lä

30.06.2021 12:49 52

Edus­kun­nan kans­lia­toi­mi­kun­ta esittää Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mis­ta: "Luot­ta­mus ro­mah­ta­nut"

29.06.2021 09:41 18

Ana­lyy­si: So­te-ää­nes­tys oli his­to­rial­li­nen etappi, mutta uu­dis­tus­ta muok­kaa­vat vielä seu­raa­vat­kin hal­li­tuk­set

23.06.2021 15:05 11
Tilaajille

His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77 – ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen vaati sel­vi­tys­tä pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­des­ta hetkeä ennen ää­nes­tys­tä

23.06.2021 14:48 20

Ku­lut­ta­ja­liit­to: la­ki­eh­do­tus säh­kön­siir­ron ko­ro­tus­ka­ton las­kus­ta jättää ku­lut­ta­jan kan­nal­ta pa­ran­ta­mi­sen varaa

21.06.2021 11:07 5
Tilaajille

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen sel­keyt­täi­si edus­kun­nan työ­jär­jes­tys­tä – "Kä­sit­te­lyyn vielä ennen ke­sä­tau­koa"

18.06.2021 06:01
Tilaajille

Edus­kun­nas­sa yhä epä­sel­vää, miten VTV:n Yli-Vii­ka­rin ir­ti­sa­no­mis­me­net­te­ly lai­te­taan vi­reil­le – asian­tun­ti­jat eri­mie­li­siä, pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei ota kantaa

04.06.2021 07:39 42

Kes­kus­ta esittää Juha Sipilää ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan johtoon pai­kal­ta syr­jäy­te­tyn Hannu Hos­ko­sen tilalle

03.06.2021 15:07 7

70 vuotta täyt­tä­vä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rin­ta­syö­pä­diag­noo­sis­taan: ”Se oli ihan absurdi ti­lan­ne”

02.06.2021 19:00
Tilaajille

Ylen teks­ti­si­säl­löt tur­vaa­maan pyrkivä kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan

30.05.2021 11:12 4