Eduskunta
Viikko
Vihreiden Pitko ja Soinikoski esittävät homomiesten verenluovutuskarenssista luopumista: "Tarpeeton rajoittaminen vaikeuttaa verensaantia"

Vih­rei­den Pitko ja Soi­ni­kos­ki esit­tä­vät ho­mo­mies­ten ve­ren­luo­vu­tus­ka­rens­sis­ta luo­pu­mis­ta: "Tar­pee­ton ra­joit­ta­mi­nen vai­keut­taa ve­ren­saan­tia"

20.10.2020 09:23 5
Tilaajille
Eduskunnassa jäljitetään koronalle mahdollisesti altistuneita – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­te­tään ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

17.10.2020 20:29 0
Eduskunnassa jäljitetty tähän mennessä parikymmentä koronalle mahdollisesti altistunutta – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­tet­ty tähän men­nes­sä pa­ri­kym­men­tä ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

17.10.2020 13:59 10
Kansanedustaja Tom Packalén sanoo "ehkä" saaneensa koronaoireita jo keskiviikkona – Tuomiojalta moitteet: "Käyttäytyy kuin Trump"

Kan­san­edus­ta­ja Tom Pac­kalén sanoo "ehkä" saa­neen­sa ko­ro­na­oi­rei­ta jo kes­ki­viik­ko­na – Tuo­mi­ojal­ta moit­teet: "Käyt­täy­tyy kuin Trump"

16.10.2020 20:21 4
Eduskunnan hallintojohtaja: Laajoja altistuksia ei ole syntynyt tämänhetkisen tiedon mukaan – "Turhaan optimismiin ei silti kannata etukäteen mennä"

Edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja: Laajoja al­tis­tuk­sia ei ole syn­ty­nyt tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan – "Tur­haan op­ti­mis­miin ei silti kannata etu­kä­teen mennä"

16.10.2020 12:27 0
Kuukausi
Eduskunnan äänestys: Kiurulle luottamus äänin 106–79 – Keskustan Honkonen vaatii silti viestinnän selkiyttämistä

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 14:22 17
Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Ko­koo­mus ty­kit­tää rajusti mas­kei­hin sot­keu­tu­nut­ta Kiurua: Ko­ti­mai­sel­le teol­li­suu­del­le an­net­tiin väärä viesti, paras tieto pi­det­tiin pi­men­nos­sa, pi­ka­tes­te­jä ei huo­lit­tu

14.10.2020 12:51 2
Kokoomus esittää epäluottamusta peruspalveluministerille – Pääministeri Marinin mukaan Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin

Ko­koo­mus esittää epä­luot­ta­mus­ta pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ril­le – Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan Kiuru on hoi­ta­nut teh­tä­vän­sä hyvin

09.10.2020 16:39 10
Hallitukselta tivattiin, miksi maskeja ei vielä keväällä suositeltu – Marin: Maskeja ei ollut ja oli vaara, ettei niitä osattaisi käyttää oikein

Hal­li­tuk­sel­ta ti­vat­tiin, miksi maskeja ei vielä ke­vääl­lä suo­si­tel­tu – Marin: Maskeja ei ollut ja oli vaara, ettei niitä osat­tai­si käyttää oikein

08.10.2020 19:50 20
Budjettikeskustelu: Katri Kulmuni pyysi oppositiota taloustalkoisiin, esitys leimattiin keskustan hätähuudoksi

Bud­jet­ti­kes­kus­te­lu: Katri Kulmuni pyysi op­po­si­tio­ta ta­lous­tal­koi­siin, esitys lei­mat­tiin kes­kus­tan hä­tä­huu­dok­si

07.10.2020 13:52 2
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen korona-ajan ensimmäisessä välikysymysäänestyksessä

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ko­ro­na-ajan en­sim­mäi­ses­sä vä­li­ky­sy­mys­ää­nes­tyk­ses­sä

02.10.2020 13:27 5
Välikysymystä käsiteltiin eduskunnassa, Vanhanen heitti kirjoitetun paperin sivuun ja pääsi vauhtiin: "Onko teillä vaihtoehtoista linjaa hallituksen talouspolitiikalle?"

Vä­li­ky­sy­mys­tä kä­si­tel­tiin edus­kun­nas­sa, Van­ha­nen heitti kir­joi­te­tun paperin sivuun ja pääsi vauh­tiin: "Onko teillä vaih­to­eh­tois­ta linjaa hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kal­le?"

30.09.2020 15:35 10
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59 1
Hannu Hoskonen käy keskustassa yhden miehen sotaa – kansanedustaja syyttää puoluettaan mielistelystä ja linjan hukkaamisesta

Hannu Hos­ko­nen käy kes­kus­tas­sa yhden miehen sotaa – kan­san­edus­ta­ja syyttää puo­luet­taan mie­lis­te­lys­tä ja linjan huk­kaa­mi­ses­ta

27.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Eduskunnan täysistunnoissa aletaan käyttää kasvomaskeja, tarkoitus on pitää maski kasvoilla myös puheenvuorojen aikana

Edus­kun­nan täys­is­tun­nois­sa aletaan käyttää kas­vo­mas­ke­ja, tar­koi­tus on pitää maski kas­voil­la myös pu­heen­vuo­ro­jen aikana

24.09.2020 15:26 1
Vanhemmat
Oulun vaalipiirin kansanedustajista noin puolet näkyy istuntosalissa aloitteillaan, puheillaan ja kysymyksillään – mutta se ei välttämättä kerro ahkeruudesta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta noin puolet näkyy is­tun­to­sa­lis­sa aloit­teil­laan, pu­heil­laan ja ky­sy­myk­sil­lään – mutta se ei vält­tä­mät­tä kerro ah­ke­ruu­des­ta

20.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 7
Oppositio arvosteli hallitusta kyselytunnilla: "Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin"

Op­po­si­tio ar­vos­te­li hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la: "Huo­no­ja uutisia tulee lähes päi­vit­täin"

17.09.2020 20:27 2
Vihreiden eduskuntaryhmää johtavan oululaisen Jenni Pitkon feministipaita herätti huomiota kyselytunnilla – "Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta"

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­van ou­lu­lai­sen Jenni Pitkon fe­mi­nis­ti­pai­ta herätti huo­mio­ta ky­se­ly­tun­nil­la – "Kävin va­ra­pu­he­mie­hen kanssa hyvän kes­kus­te­lun pu­keu­tu­mi­ses­ta"

10.09.2020 19:46 19
Halla-aho elpymispaketista: "EU:n lahjarahan avulla Italia, Espanja ja Ranska välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä"

Hal­la-aho el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "EU:n lah­ja­ra­han avulla Italia, Espanja ja Ranska vält­ty­vät ikä­vil­tä kan­sal­li­sil­ta vyön­ki­ris­tyk­sil­tä"

09.09.2020 15:08 8