Eduskunta
Viimeisin 12 tuntia
Oulun vaalipiirin kansanedustajista noin puolet näkyy istuntosalissa aloitteillaan, puheillaan ja kysymyksillään – mutta se ei välttämättä kerro ahkeruudesta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta noin puolet näkyy is­tun­to­sa­lis­sa aloit­teil­laan, pu­heil­laan ja ky­sy­myk­sil­lään – mutta se ei vält­tä­mät­tä kerro ah­ke­ruu­des­ta

06:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 7
Oppositio arvosteli hallitusta kyselytunnilla: "Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin"

Op­po­si­tio ar­vos­te­li hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la: "Huo­no­ja uutisia tulee lähes päi­vit­täin"

17.09.2020 20:27 1
Vihreiden eduskuntaryhmää johtavan oululaisen Jenni Pitkon feministipaita herätti huomiota kyselytunnilla – "Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta"

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­van ou­lu­lai­sen Jenni Pitkon fe­mi­nis­ti­pai­ta herätti huo­mio­ta ky­se­ly­tun­nil­la – "Kävin va­ra­pu­he­mie­hen kanssa hyvän kes­kus­te­lun pu­keu­tu­mi­ses­ta"

10.09.2020 19:46 18
Halla-aho elpymispaketista: "EU:n lahjarahan avulla Italia, Espanja ja Ranska välttyvät ikäviltä kansallisilta vyönkiristyksiltä"

Hal­la-aho el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "EU:n lah­ja­ra­han avulla Italia, Espanja ja Ranska vält­ty­vät ikä­vil­tä kan­sal­li­sil­ta vyön­ki­ris­tyk­sil­tä"

09.09.2020 15:08 8
Eduskunnan salaisin valiokunta alkaa jälleen kokoontua kuukausien koronatauon jälkeen – "Emme voi jäädä tuleen makaamaan"

Edus­kun­nan sa­lai­sin va­lio­kun­ta alkaa jälleen ko­koon­tua kuu­kau­sien ko­ro­na­tauon jälkeen – "Emme voi jäädä tuleen ma­kaa­maan"

09.09.2020 06:00 5
Eduskunta pääsee tänään EU:n jättimäisen elvytyspaketin kimppuun – pääministerin ilmoituksesta luvassa tiukka väittely

Edus­kun­ta pääsee tänään EU:n jät­ti­mäi­sen el­vy­tys­pa­ke­tin kimp­puun – pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­ses­ta luvassa tiukka väit­te­ly

09.09.2020 06:00 16
Näkökulma: Tätä et ehkä tiennyt kansanedustajan arjesta – lainsäätäjiltä pyydetään apua jopa lomakkeiden ja hakemusten täyttämiseen

Nä­kö­kul­ma: Tätä et ehkä tiennyt kan­san­edus­ta­jan arjesta – lain­sää­tä­jil­tä pyy­de­tään apua jopa lo­mak­kei­den ja ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen

08.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Kansanedustajan työ ei ole vain sitä, miltä julkisuuden perusteella näyttää – kiireessä hosuminen tarjoaa alustan lobbareille ja viestintätoimistoille

Tut­ki­mus: Kan­san­edus­ta­jan työ ei ole vain sitä, miltä jul­ki­suu­den pe­rus­teel­la näyttää – kii­rees­sä ho­su­mi­nen tarjoaa alustan lob­ba­reil­le ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­le

08.09.2020 06:00 7
Oppositio syytti hallitusta teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisestä: "Teidän touhussanne ei ole lainkaan realismia"

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn hei­ken­tä­mi­ses­tä: "Teidän tou­hus­san­ne ei ole lain­kaan rea­lis­mia"

03.09.2020 19:05 19
Hoitovelan ja jonojen purkamiseen tarvitaan kiireesti ohjelma - keskusta valmis yhteistyöhön myös opposition kanssa

Hoi­to­ve­lan ja jonojen pur­ka­mi­seen tar­vi­taan kii­rees­ti ohjelma - kes­kus­ta valmis yh­teis­työ­hön myös op­po­si­tion kanssa

21.08.2020 16:07 4
Vanhemmat
Eduskunta linjasi sisäisistä koronatoimista – Kansanedustajille hankitaan kasvomaskeja

Edus­kun­ta linjasi si­säi­sis­tä ko­ro­na­toi­mis­ta – Kan­san­edus­ta­jil­le han­ki­taan kas­vo­mas­ke­ja

18.08.2020 17:53 0
Poliittisen syksyn sävel ja eduskunnan humppahulina ylittävät hulluudellaan kieroutuneimmatkin mielikuvituksentuotteet
Kolumni Antti Ronkainen

Po­liit­ti­sen syksyn sävel ja edus­kun­nan hump­pa­hu­li­na ylit­tä­vät hul­luu­del­laan kie­rou­tu­neim­mat­kin mie­li­ku­vi­tuk­sen­tuot­teet

18.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 10
Perussuomalaiset vaatii eduskuntaa koolle kesken loman – Ryhmäpuheenjohtaja: "Perussuomalaiset esittäisi epäluottamuslausetta", pääministeri ei saa hyväksikäyttää istuntotaukoa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vaatii edus­kun­taa koolle kesken loman – Ryh­mä­pu­heen­joh­ta­ja: "Pe­rus­suo­ma­lai­set esit­täi­si epä­luot­ta­mus­lau­set­ta", pää­mi­nis­te­ri ei saa hy­väk­si­käyt­tää is­tun­to­tau­koa

23.07.2020 15:10 18
Eduskunnan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

Edus­kun­nan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

22.07.2020 09:00 10
Tilaajille
Rantalakeus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa – "Nyt on tois­ten vuo­ro"

Ran­ta­la­keus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa – "Nyt on toisten vuoro"

21.07.2020 18:06 46
Suomi tarvitsee rakentavaa ja kunnioittavaa puhetta
Kolumni Mikko Kinnunen

Suomi tar­vit­see ra­ken­ta­vaa ja kun­nioit­ta­vaa puhetta

14.07.2020 20:00 5
Tilaajille
Puheenaihe: Johtaako Metsien Suomi -kampanja harhaan? Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja tähdentää viestinnän perustuvan faktoihin.

Pu­hee­nai­he: Joh­taa­ko Metsien Suomi -kam­pan­ja har­haan? Met­sä­teol­li­suus ry:n met­sä­joh­ta­ja täh­den­tää vies­tin­nän pe­rus­tu­van fak­toi­hin.

12.07.2020 08:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Sananvapaus kuuluu myös virkamiehelle – valtakunnansyyttäjällä oli oikeus kertoa näkemyksensä historiallisen äänestyksen jälkeen

Nä­kö­kul­ma: Sa­nan­va­paus kuuluu myös vir­ka­mie­hel­le – val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäl­lä oli oikeus kertoa nä­ke­myk­sen­sä his­to­rial­li­sen ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.06.2020 19:00 10