Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Eduskunta
Kuukausi
Valta kuuluu kansalle -puolueen varapuheenjohtaja sai porttikiellon eduskuntaan

Valta kuuluu kan­sal­le -puo­lueen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja sai port­ti­kiel­lon edus­kun­taan

27.06.2022 15:49 8
Häirintä puhuttaa eduskunnassa – Perussuomalaisten Kike Elomaa Rydmanista: "Etukäteisristiinnaulitseminen kenen tahansa kohdalla ei ole oikein"

Häi­rin­tä pu­hut­taa edus­kun­nas­sa – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kike Elomaa Ryd­ma­nis­ta: "E­tu­kä­teis­ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen kenen tahansa koh­dal­la ei ole oikein"

23.06.2022 17:45 15
Tilaajille
Analyysi: Keskusta kohtaa vielä kerran Kekkosen haamun – Paavo Väyrynen pakottaa keskustan puhumaan ulkopolitiikan täyskäännöksestä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta kohtaa vielä kerran Kek­ko­sen haamun – Paavo Väy­ry­nen pa­kot­taa kes­kus­tan pu­hu­maan ul­ko­po­li­tii­kan täys­kään­nök­ses­tä

08.06.2022 12:00 25
Tilaajille
Oululainen nainen kertoo kuljettaneensa vahingossa puukon täysistuntoon – Pettikö eduskunnan turvatarkastus? "Emme ota kantaa"

Ou­lu­lai­nen nainen kertoo kul­jet­ta­neen­sa va­hin­gos­sa puukon täys­is­tun­toon – Pettikö edus­kun­nan tur­va­tar­kas­tus? "Emme ota kantaa"

03.06.2022 13:01 15
Tilaajille
Tenojoelle tulee lohenkalastuksen täyskielto – eduskunnan hyväksymä laki astuu voimaan keskiviikkona

Te­no­joel­le tulee lo­hen­ka­las­tuk­sen täys­kiel­to – edus­kun­nan hy­väk­sy­mä laki astuu voimaan kes­ki­viik­ko­na

31.05.2022 17:42 11
Tilaajille
Vanhemmat
60 vuotta täyttävä Timo Soini ei ole jättänyt politiikkaa kokonaan eikä ole katkera – jotain voi olla vielä luvassa, mahdollisesti presidentinvaalit: "Suhtautuisin pyyntöön vakavasti"

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Soini ei ole jät­tä­nyt po­li­tiik­kaa ko­ko­naan eikä ole kat­ke­ra – ­jo­tain voi olla vielä lu­vas­sa, mah­dol­li­ses­ti pre­si­den­tin­vaa­lit: "Suh­tau­tui­sin pyyn­töön va­ka­vas­ti"

29.05.2022 13:00 20
Tilaajille
Näin politiikka nuortuu ja naisistuu pohjoisessa – kysyimme ajatuksia viideltä kansanedustajalta ja selvitimme, miten ilmiö näkyy Oulun ja Lapin vaalipiireissä

Näin po­li­tiik­ka nuortuu ja nai­sis­tuu poh­joi­ses­sa – ky­syim­me aja­tuk­sia vii­del­tä kan­san­edus­ta­jal­ta ja sel­vi­tim­me, miten ilmiö näkyy Oulun ja Lapin vaa­li­pii­reis­sä

29.05.2022 07:00 16
Tilaajille
Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari pääsi vihdoin viimein käymään Rokualla – vierailuun varattu aika ei tahtonut riittää

Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Emma Kari pääsi vihdoin viimein käymään Ro­kual­la – vie­rai­luun varattu aika ei tah­to­nut riittää

27.05.2022 19:19 13
Tilaajille
Annika Grof päätyi tekemään dokumentin pitkän tauon jälkeen, sillä hän halusi kiinnittää huomion yliopistojen vähemmän ruusuiseen nykytilaan

Annika Grof päätyi te­ke­mään do­ku­men­tin pitkän tauon jäl­keen, sillä hän halusi kiin­nit­tää huomion yli­opis­to­jen vä­hem­män ruu­sui­seen ny­ky­ti­laan

27.05.2022 14:45 1
Tilaajille
Kansanedustaja Tynkkynen: Yle-laista pitäisi poistaa virikkeellinen viihde

Kan­san­edus­ta­ja Tynk­ky­nen: Yle-lais­ta pitäisi poistaa vi­rik­keel­li­nen viihde

24.05.2022 14:19 5
Eduskunnan selvä enemmistö äänesti Nato-hakemuksen puolesta – vastaehdotuksessa esitettiin, että Suomi pysyisi liittoutumattomana

Edus­kun­nan selvä enem­mis­tö äänesti Na­to-ha­ke­muk­sen puo­les­ta – vas­ta­eh­do­tuk­ses­sa esi­tet­tiin, että Suomi pysyisi liit­tou­tu­mat­to­ma­na

17.05.2022 18:24 21
Eduskunta äänestänee tänään Suomen hakemisesta Natoon – Britannia haluaa Suomen ja Ruotsin mahdollisimman pian puolustusliiton jäseniksi

Edus­kun­ta ää­nes­tä­nee tänään Suomen ha­ke­mi­ses­ta Natoon – Bri­tan­nia haluaa Suomen ja Ruotsin mah­dol­li­sim­man pian puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nik­si

17.05.2022 06:23 23
Eduskuntakin sanoo Natosta vielä sanansa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jäsenyyshakua voisi väittää eliitin hankkeeksi
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­kin sanoo Natosta vielä sa­nan­sa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jä­se­nyys­ha­kua voisi väittää eliitin hank­keek­si

16.05.2022 20:00 9
Tilaajille
Analyysi: Suomen Nato-tahto kuuluu eduskunnassa – puhujien katse siirtyy jo Nato-Suomen piirteisiin, etenkin ydinaseet jakavat kantoja

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-tah­to kuuluu edus­kun­nas­sa – pu­hu­jien katse siirtyy jo Na­to-Suo­men piir­tei­siin, etenkin ydin­aseet jakavat kantoja

16.05.2022 15:00 30
Tilaajille
Eduskunta aloitti suomalaisen vähäeleisesti historiaan jäävän Nato-käsittelyn – kansainväliselle medialle varattu oma auditorio

Edus­kun­ta aloitti suo­ma­lai­sen vä­hä­elei­ses­ti his­to­riaan jäävän Na­to-kä­sit­te­lyn – kan­sain­vä­li­sel­le me­dial­le varattu oma au­di­to­rio

16.05.2022 10:12 1
Tilaajille
Vanhanen: Ruotsin aikataulu ei vaikuta Suomen eduskuntaan – "Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin"

Van­ha­nen: Ruotsin ai­ka­tau­lu ei vaikuta Suomen edus­kun­taan – "E­dus­ta­jil­le ei saa syntyä sel­lais­ta tun­net­ta, että heidän pu­he­oi­keut­taan jo­ten­kin ra­joi­tet­tai­siin"

12.05.2022 15:39 3
Oululaiskansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 17:57 8
Tilaajille
Kommentti: Nämä historialliset Nato-askeleet otettiin tänään – Puolustusvaliokunta ei näe vaihtoehtoa Natolle, mutta yksi vasemmistojäsen ei halua tätä ymmärtää

Kom­ment­ti: Nämä his­to­rial­li­set Na­to-as­ke­leet otet­tiin tänään – Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta ei näe vaih­to­eh­toa Na­tol­le, mutta yksi va­sem­mis­to­jä­sen ei halua tätä ym­mär­tää

10.05.2022 14:30 45
Tilaajille
Eduskunnan puolustusvaliokunta: Nato-jäsenyys paras ratkaisu Suomen turvallisuudelle – pieni maa ei muodosta yksin pidäkettä, joka takaa rauhan

Edus­kun­nan puo­lus­tus­va­lio­kun­ta: Na­to-jä­se­nyys paras rat­kai­su Suomen tur­val­li­suu­del­le – pieni maa ei muo­dos­ta yksin pi­dä­ket­tä, joka takaa rauhan

10.05.2022 14:46 9
IL: Keskustan eduskuntaryhmää johtava ylivieskalainen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taustalla vakava sairaus lähipiirissä

IL: Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mää johtava yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taus­tal­la vakava sairaus lä­hi­pii­ris­sä

10.05.2022 10:55 1