Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tupakointi
Nuoret kokevat nikotiinituotteiden hankkimisen helpoksi – nuuskan ja tupakan satunnainen käyttö kasvanut

Nuoret kokevat ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den hank­ki­mi­sen hel­pok­si – ­nuus­kan ja tupakan sa­tun­nai­nen käyttö kas­va­nut

01.06.2022 20:07 1
Tupakkalakia tiukennettiin – logot poistuvat pakkauksista

Tu­pak­ka­la­kia tiu­ken­net­tiin – logot pois­tu­vat pak­kauk­sis­ta

13.04.2022 15:21 5
Viikon lopuksi: Tupakka kallistuu kallistumistaan, missä kansannousu? – Tupakointiin kohdistuvat rajoitukset eivät kiinnosta enää ketään
Essee

Viikon lo­puk­si: Tupakka kal­lis­tuu kal­lis­tu­mis­taan, missä kan­san­nou­su? – Tu­pa­koin­tiin koh­dis­tu­vat ra­joi­tuk­set eivät kiin­nos­ta enää ketään

04.02.2022 19:00 11
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­lo­yh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 13:06 40
Makusavukkeet lähtivät jo, tulevatko seuraavaksi brändittömät pakkaukset ja 20 vuoden ikäraja? Katso lista siitä, miten tupakka-arki voi vielä lähitulevaisuudessa muuttua

Ma­ku­sa­vuk­keet läh­ti­vät jo, tu­le­vat­ko seu­raa­vak­si brän­dit­tö­mät pak­kauk­set ja 20 vuoden ikä­ra­ja? Katso lista siitä, miten tu­pak­ka-ar­ki voi vielä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa muuttua

30.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Paljon ja pitkään tupakoineilla havaittiin keskimäärin puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen, kertoo Oulun yliopistossa tarkastettava väitös

Paljon ja pitkään tu­pa­koi­neil­la ha­vait­tiin kes­ki­mää­rin puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen, kertoo Oulun yli­opis­tos­sa tar­kas­tet­ta­va väitös

22.05.2020 06:00
Tilaajille
Väitöstutkimus: Tupakointi ja diabetes yhteydessä hampaiden menetykseen – runsaasti ja pitkään tupakoineilla puolitoistakertainen riski hampaiden menetykseen

Väi­tös­tut­ki­mus: Tu­pa­koin­ti ja dia­be­tes yh­tey­des­sä ham­pai­den me­ne­tyk­seen – run­saas­ti ja pitkään tu­pa­koi­neil­la puo­li­tois­ta­ker­tai­nen riski ham­pai­den me­ne­tyk­seen

19.05.2020 10:12