Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhteiskunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opi­taan­ko op­pi­lai­tok­sis­sa vain saa­maan, ei an­ta­maan?

29.09.2023 05:15 8
Oululaisopettaja: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asian­tun­ti­ja­yh­teis­kun­ta pas­si­voi am­mat­ti­lai­set­kin avut­to­muu­teen

20.09.2023 05:45 3
Aatteleppa omalle kohalle
Kolumni

Aat­te­lep­pa omalle kohalle

07.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Kolumni: Sanat eivät ole pelkkää helinää, ne myös muokkaavat todellisuutta vahvasti
Kolumni

Ko­lum­ni: Sanat eivät ole pelkkää he­li­nää, ne myös muok­kaa­vat to­del­li­suut­ta vah­vas­ti

20.07.2023 18:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nähdään myös kans­sa­ih­mi­set

20.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Tekeekö kone tulevaisuudessa työsi ja manipuloi ajatuksiasi? – Tekoälykeskustelu huutaa pohdintaa pelisäännöistä
Kolumni

Tekeekö kone tu­le­vai­suu­des­sa työsi ja ma­ni­pu­loi aja­tuk­sia­si? – Te­ko­äly­kes­kus­te­lu huutaa poh­din­taa pe­li­sään­nöis­tä

27.05.2023 06:05 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see kult­tuu­rin happea

31.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on kas­vu­po­ten­tiaa­lia – kan­san­edus­ta­jat ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa teh­des­sään pää­tök­siä riit­tä­vien toi­min­ta­edel­ly­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si

26.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi elää hen­gel­li­ses­sä suo­ri­tus­ti­las­sa

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

15.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Toisten tieto on heidän valtaansa, toiset jäävät vallatuiksi – Lukutaidon rappio on demokratian rappeutumista
Kolumni

Toisten tieto on heidän val­taan­sa, toiset jäävät val­la­tuik­si – Lu­ku­tai­don rappio on de­mo­kra­tian rap­peu­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi, humaani mark­ki­na­ta­lous – jo­kai­nen kan­sa­lai­nen on yri­tys­elä­män ja yh­teis­kun­nan osa­puo­li

09.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Vihapuhe puhuttaa: "Antiikista lähtien yhteiskunnalliseen vääntöön on kuulunut iva, pilkka, halveksunta, tahallinen väärinymmärrys ja solvaukset"
Kolumni

Vi­ha­pu­he pu­hut­taa: "An­tii­kis­ta lähtien yh­teis­kun­nal­li­seen vään­töön on kuu­lu­nut iva, pilkka, hal­vek­sun­ta, ta­hal­li­nen vää­rin­ym­mär­rys ja sol­vauk­set"

17.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Saarikko: Keskustan pajatsoa ei ole vielä tyhjennetty – Puolue aikoo esitellä loppuvuodesta verouudistuksensa ja tuoreen talouslinjansa

Saa­rik­ko: Kes­kus­tan pa­jat­soa ei ole vielä tyh­jen­net­ty – Puolue aikoo esi­tel­lä lop­pu­vuo­des­ta ve­ro­uu­dis­tuk­sen­sa ja tuoreen ta­lous­lin­jan­sa

26.10.2022 15:18 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fan­ta­sian ei tar­vit­se toistaa to­si­maail­man ase­tel­mia – kunpa useampi fan­ta­sia­sar­ja si­säis­täi­si tämän

21.10.2022 05:45
Tilaajille
Meistä aikuisista tulee lapsia, kun astumme työpaikan ovesta sisään
Kolumni

Meistä ai­kui­sis­ta tulee lapsia, kun astumme työ­pai­kan ovesta sisään

10.10.2022 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko ja seu­ra­kun­nal­li­nen toi­min­ta on oleel­li­nen ja vält­tä­mä­tön osa yh­teis­kun­taa

09.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­muk­sel­le on poik­keus­olois­sa ky­syn­tää

14.05.2022 05:30 2
Tilaajille
Mitä pitemmälle liberalismin puheoikeuden mahdollistava kehitys on levinnyt, sitä ahtaammalle sananvapaus tuntuu joutuneen
Kolumni

Mitä pi­tem­mäl­le li­be­ra­lis­min pu­he­oi­keu­den mah­dol­lis­ta­va kehitys on le­vin­nyt, sitä ah­taam­mal­le sa­nan­va­paus tuntuu jou­tu­neen

02.04.2022 06:00 2
Tilaajille