Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hybridivaikuttaminen
Itäraja pysyy perustellusti kiinni, ja nyt on kiire varautua ongelmiin, joita Venäjä voi aiheuttaa rajalla myöhemmin keväällä
Pääkirjoitus

Itäraja pysyy pe­rus­tel­lus­ti kiinni, ja nyt on kiire va­rau­tua on­gel­miin, joita Venäjä voi ai­heut­taa rajalla myö­hem­min ke­vääl­lä

08.02.2024 17:00 28
Kaksoiskansalaisuus kuumottaa presidenttiehdokkaita keskustelussa – harkitsemattomat johtopäätökset pelaavat Kremlin pussiin
Pääkirjoitus

Kak­sois­kan­sa­lai­suus kuu­mot­taa pre­si­dent­tieh­dok­kai­ta kes­kus­te­lus­sa – har­kit­se­mat­to­mat joh­to­pää­tök­set pe­laa­vat Kremlin pussiin

18.01.2024 17:00 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ei saa jättää heit­teil­le

18.12.2023 05:30 13
Oulun viranomaiset ja yritykset pääsivät perehtymään Venäjän likaisiin temppuihin – Ukrainassa ohjukset löysivät maalinsa tärkeiden rakennusten seiniin liimatuilla tarroilla

Oulun vi­ra­no­mai­set ja yri­tyk­set pää­si­vät pe­reh­ty­mään Venäjän li­kai­siin temp­pui­hin – Uk­rai­nas­sa oh­juk­set löy­si­vät maa­lin­sa tär­kei­den ra­ken­nus­ten seiniin lii­ma­tuil­la tar­roil­la

14.12.2023 16:17 13
Tilaajille
Itärajalla siirryttiin väsytystaisteluun, jota Suomi ei välttämättä edes täyssulun avulla voita
Pääkirjoitus

Itä­ra­jal­la siir­ryt­tiin vä­sy­tys­tais­te­luun, jota Suomi ei vält­tä­mät­tä edes täys­su­lun avulla voita

28.11.2023 18:00 57
Suomalaisten pidettävä päät kylminä, eripura ja kiihkoinen keskustelu itärajan tapahtumista pelaa vain Putinin pussiin
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten pi­det­tä­vä päät kyl­mi­nä, eripura ja kiih­koi­nen kes­kus­te­lu itä­ra­jan ta­pah­tu­mis­ta pelaa vain Putinin pussiin

22.11.2023 17:20 24
Analyysi: Miksi Juha Sipilä ajoi Pyhäjoelle venäläistä ydinvoimalaa, vaikka kansalaisetkin pitivät sitä turvallisuusuhkana?

Ana­lyy­si: Miksi Juha Sipilä ajoi Py­hä­joel­le ve­nä­läis­tä ydin­voi­ma­laa, vaikka kan­sa­lai­set­kin pitivät sitä tur­val­li­suu­suh­ka­na?

19.11.2023 06:00 153
Tilaajille
Suomen reagoitava nopeasti, jos Venäjän pahansuopainen operointi itärajalla äityy pahemmaksi
Pääkirjoitus

Suomen rea­goi­ta­va no­peas­ti, jos Venäjän pa­han­suo­pai­nen ope­roin­ti itä­ra­jal­la äityy pa­hem­mak­si

13.11.2023 17:00 22
Niinistö herätteli aiheesta päättäjiä ja kansalaisia, ilkeydet idästä voivat tulla viiveellä
Pääkirjoitus

Nii­nis­tö he­rät­te­li ai­hees­ta päät­tä­jiä ja kan­sa­lai­sia, il­key­det idästä voivat tulla vii­veel­lä

22.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Ruotsissa nostettu terrorismiuhkan taso johtuu maabrändin romahduksesta – Tilanne kuin hybridisodan käsikirjoista

Nä­kö­kul­ma: Ruot­sis­sa nos­tet­tu ter­ro­ris­miuh­kan taso johtuu maab­rän­din ro­mah­duk­ses­ta – Tilanne kuin hyb­ri­di­so­dan kä­si­kir­jois­ta

20.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Venäläismediassa väitetään, että Supo vakoilee venäläisdiplomaatteja – supon mukaan kyseessä on informaatiovaikuttaminen

Ve­nä­läis­me­dias­sa väi­te­tään, että Supo va­koi­lee ve­nä­läis­dip­lo­maat­te­ja – supon mukaan ky­sees­sä on in­for­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen

15.08.2023 16:25 3
Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen lisääntynyt – suomalaisyritysten suurimmat heikkoudet liika avoimuus ja sinisilmäisyys

Yri­tyk­siin koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen li­sään­ty­nyt – suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten suu­rim­mat heik­kou­det liika avoi­muus ja si­ni­sil­mäi­syys

07.06.2022 10:14 1
Suomen Nato-päätös saa sinettinsä noin kymmenen päivän päästä, Venäjä käynnistelee nyt häirintäkoneistoaan
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-pää­tös saa si­net­tin­sä noin kym­me­nen päivän päästä, Venäjä käyn­nis­te­lee nyt häi­rin­tä­ko­neis­toaan

05.05.2022 20:00 36
Tilaajille
Häikäilemättömyys tekee Venäjästä vaarallisen lähimaille, arvioi suojelupoliisi – Suomen Nato-keskustelu voi olla Venäjän vaikuttamisen kohteena

Häi­käi­le­mät­tö­myys tekee Ve­nä­jäs­tä vaa­ral­li­sen lä­hi­mail­le, arvioi suo­je­lu­po­lii­si – Suomen Na­to-kes­kus­te­lu voi olla Venäjän vai­kut­ta­mi­sen koh­tee­na

29.03.2022 14:54 8
Asiantuntija: Venäjän suurlähetystön pyyntö on hybridivaikuttamista – tarkoitus saada suomalaiset näyttämään vihollisilta

Asian­tun­ti­ja: Venäjän suur­lä­he­tys­tön pyyntö on hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta – tar­koi­tus saada suo­ma­lai­set näyt­tä­mään vi­hol­li­sil­ta

17.03.2022 20:52 6
Analyysi: Itä-Ukrainan propagandisti Janus Putkonen lyö Putinin leiman Helsingin Convoy-protestiin – monologeissa talvisota sotketaan Venäjän uhkapuheisiin

Ana­lyy­si: Itä-Uk­rai­nan pro­pa­gan­dis­ti Janus Put­ko­nen lyö Putinin leiman Hel­sin­gin Con­voy-pro­tes­tiin – mo­no­lo­geis­sa tal­vi­so­ta sot­ke­taan Venäjän uh­ka­pu­hei­siin

12.02.2022 06:30 28
Tilaajille
Analyysi: Voiko Suomi kriisissä muuttaa tulkintojaan kansainvälisistä sopimuksista? – Joustavuuteen vihjattiin turvapaikkaohjelmassa syksyllä 2015

Ana­lyy­si: Voiko Suomi krii­sis­sä muuttaa tul­kin­to­jaan kan­sain­vä­li­sis­tä so­pi­muk­sis­ta? – Jous­ta­vuu­teen vih­jat­tiin tur­va­paik­kaoh­jel­mas­sa syk­syl­lä 2015

28.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Analyysi: Lukashenka ja Putin saivat mitä halusivat härskillä hybridipelillä – EU joutuu arvostelun sijasta keskustelemaan heidän kanssaan rajansa turvallisuudesta

Ana­lyy­si: Lu­kas­hen­ka ja Putin saivat mitä ha­lu­si­vat härs­kil­lä hyb­ri­di­pe­lil­lä – EU joutuu ar­vos­te­lun sijasta kes­kus­te­le­maan heidän kans­saan rajansa tur­val­li­suu­des­ta

17.11.2021 19:10 24
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38 1
Tilaajille
Suomi tekee eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen mukaan tiivistä yhteistyötä Puolan, Liettuan ja Latvian kanssa Valko-Venäjän toimien takia: "Hybridi-iskun edessä ei pidä antautua"

Suomi tekee eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Puolan, Liet­tuan ja Latvian kanssa Val­ko-Ve­nä­jän toimien takia: "Hyb­ri­di-is­kun edessä ei pidä an­tau­tua"

11.11.2021 19:35 27
Tilaajille