Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hybridivaikuttaminen
Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen lisääntynyt – suomalaisyritysten suurimmat heikkoudet liika avoimuus ja sinisilmäisyys

Yri­tyk­siin koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen li­sään­ty­nyt – suo­ma­lais­yri­tys­ten suu­rim­mat heik­kou­det liika avoi­muus ja si­ni­sil­mäi­syys

07.06.2022 10:14 1
Suomen Nato-päätös saa sinettinsä noin kymmenen päivän päästä, Venäjä käynnistelee nyt häirintäkoneistoaan
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-pää­tös saa si­net­tin­sä noin kym­me­nen päivän päästä, Venäjä käyn­nis­te­lee nyt häi­rin­tä­ko­neis­toaan

05.05.2022 20:00 36
Tilaajille
Häikäilemättömyys tekee Venäjästä vaarallisen lähimaille, arvioi suojelupoliisi – Suomen Nato-keskustelu voi olla Venäjän vaikuttamisen kohteena

Häi­käi­le­mät­tö­myys tekee Ve­nä­jäs­tä vaa­ral­li­sen lä­hi­mail­le, arvioi suo­je­lu­po­lii­si – Suomen Na­to-kes­kus­te­lu voi olla Venäjän vai­kut­ta­mi­sen koh­tee­na

29.03.2022 14:54 8
Asiantuntija: Venäjän suurlähetystön pyyntö on hybridivaikuttamista – tarkoitus saada suomalaiset näyttämään vihollisilta

Asian­tun­ti­ja: Venäjän suur­lä­he­tys­tön pyyntö on hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta – tar­koi­tus saada suo­ma­lai­set näyt­tä­mään vi­hol­li­sil­ta

17.03.2022 20:52 6
Analyysi: Itä-Ukrainan propagandisti Janus Putkonen lyö Putinin leiman Helsingin Convoy-protestiin – monologeissa talvisota sotketaan Venäjän uhkapuheisiin

Ana­lyy­si: Itä-Uk­rai­nan pro­pa­gan­dis­ti Janus Put­ko­nen lyö Putinin leiman Hel­sin­gin Con­voy-pro­tes­tiin – mo­no­lo­geis­sa tal­vi­so­ta sot­ke­taan Venäjän uh­ka­pu­hei­siin

12.02.2022 06:30 28
Tilaajille
Analyysi: Voiko Suomi kriisissä muuttaa tulkintojaan kansainvälisistä sopimuksista? – Joustavuuteen vihjattiin turvapaikkaohjelmassa syksyllä 2015

Ana­lyy­si: Voiko Suomi krii­sis­sä muuttaa tul­kin­to­jaan kan­sain­vä­li­sis­tä so­pi­muk­sis­ta? – Jous­ta­vuu­teen vih­jat­tiin tur­va­paik­ka­oh­jel­mas­sa syk­syl­lä 2015

28.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Analyysi: Lukashenka ja Putin saivat mitä halusivat härskillä hybridipelillä – EU joutuu arvostelun sijasta keskustelemaan heidän kanssaan rajansa turvallisuudesta

Ana­lyy­si: Lu­kas­hen­ka ja Putin saivat mitä ha­lu­si­vat härs­kil­lä hyb­ri­di­pe­lil­lä – EU joutuu ar­vos­te­lun sijasta kes­kus­te­le­maan heidän kans­saan rajansa tur­val­li­suu­des­ta

17.11.2021 19:10 24
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38 1
Tilaajille
Suomi tekee eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen mukaan tiivistä yhteistyötä Puolan, Liettuan ja Latvian kanssa Valko-Venäjän toimien takia: "Hybridi-iskun edessä ei pidä antautua"

Suomi tekee eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Puolan, Liet­tuan ja Latvian kanssa Val­ko-Ve­nä­jän toimien takia: "Hyb­ri­di-is­kun edessä ei pidä an­tau­tua"

11.11.2021 19:35 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen kaa­voi­tus Rus­kon­sel­kään on stra­te­gi­ses­ti epä­on­nis­tu­nut

29.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Suomi luovii vaikeassa tilanteessa – perinteiset ja uudet turvallisuusuhat tekevät toimintaympäristöstä epävakaan ja vaikeasti ennakoitavan
Pääkirjoitus

Suomi luovii vai­keas­sa ti­lan­tees­sa – pe­rin­tei­set ja uudet tur­val­li­suus­uhat tekevät toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä epä­va­kaan ja vai­keas­ti en­na­koi­ta­van

01.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­lit­se­mat­to­mas­ti leviävä ko­ro­na­epi­de­mia vai­kut­taa maan ko­ko­nais­tur­val­li­suu­teen – jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on syytä jä­sen­tää pan­de­mian uhka entistä laa­jem­min

30.10.2020 06:00
Tilaajille