Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vladimir Putin
Israelin ex-pääministeri Bennett: Putin lupasi, ettei surmaa Zelenskyiä

Is­rae­lin ex-pää­mi­nis­te­ri Ben­nett: Putin lupasi, ettei surmaa Ze­lens­kyiä

05.02.2023 14:28 17
Venäjän romahdus veisi syvempään kaaokseen kuin Neuvostoliiton hajoaminen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin järjestelmälle ei ole valmista vaihtoehtoa

Venäjän ro­mah­dus veisi sy­vem­pään kaaok­seen kuin Neu­vos­to­lii­ton ha­joa­mi­nen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin jär­jes­tel­mäl­le ei ole val­mis­ta vaih­to­eh­toa

07.01.2023 18:30 7
Tilaajille
Analyysi: Niinistön mukaan Stalin ja Putin tekivät saman virhearvion – Presidentti herätteli puheessaan suomalaisia vastustamaan synkkyyttä ja julmuutta

Ana­lyy­si: Nii­nis­tön mukaan Stalin ja Putin tekivät saman vir­he­ar­vion – Pre­si­dent­ti he­rät­te­li pu­hees­saan suo­ma­lai­sia vas­tus­ta­maan synk­kyyt­tä ja jul­muut­ta

01.01.2023 12:15 14
Tilaajille
Putinin aloittama hullu vuosi takana Euroopassa – edessä väistämätön muutos
Pääkirjoitus

Putinin aloit­ta­ma hullu vuosi takana Eu­roo­pas­sa – edessä väis­tä­mä­tön muutos

30.12.2022 20:00 23
Tilaajille
Analyysi: Putin matkustaa kiristämään Lukashenkaa uusiin sotatoimiin Ukrainassa – Itsevaltias kiemurtelee Venäjän ja sotaa kaihtavien valkovenäläisten välissä

Ana­lyy­si: Putin mat­kus­taa ki­ris­tä­mään Lu­kas­hen­kaa uusiin so­ta­toi­miin Uk­rai­nas­sa – It­se­val­tias kie­mur­te­lee Venäjän ja sotaa kaih­ta­vien val­ko­ve­nä­läis­ten välissä

18.12.2022 14:00 6
Tilaajille
Analyysi: Venäjällä on muitakin "poliitikkoja" kuin ranking-listan ylivertainen ykkönen, Vladimir Putin – Monen mahtimiehen vallasta on jäljellä ontto kuori

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä on mui­ta­kin "po­lii­tik­ko­ja" kuin ran­king-lis­tan yli­ver­tai­nen yk­kö­nen, Vla­di­mir Putin – Monen mah­ti­mie­hen val­las­ta on jäl­jel­lä ontto kuori

17.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Jos miehet tiskaisivat enemmän, maailman pahuus vähenisi – Putin on korkeintaan huuhdellut vodkalasinsa
Essee

Jos miehet tis­kai­si­vat enem­män, maail­man pahuus vä­he­ni­si – Putin on kor­kein­taan huuh­del­lut vod­ka­la­sin­sa

16.12.2022 13:55 12
Tilaajille
Venäjällä vangitulle toisinajattelijalle Ilja Jashinille määrä lukea tuomio tänään

Ve­nä­jäl­lä van­gi­tul­le toi­sin­ajat­te­li­jal­le Ilja Jas­hi­nil­le määrä lukea tuomio tänään

09.12.2022 06:59 5
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin tie Natoon – yhdessä vai erik­seen?

27.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Vladimir Putin vahtaa ja kyttää ruokakaupassa – spekulaatiot Putinin ympärillä kaappasivat meidät valtaansa
Kolumni

Vla­di­mir Putin vahtaa ja kyttää ruo­ka­kau­pas­sa – spe­ku­laa­tiot Putinin ym­pä­ril­lä kaap­pa­si­vat meidät val­taan­sa

20.11.2022 14:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hen­tyy­kö Venäjä länttä Putinin jäl­keen? – syvälle juur­tu­nees­ta asen­tees­ta irti pääsyyn tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti useita su­ku­pol­via

05.11.2022 05:45 5
Tilaajille
Pitäisikö meidän lynkata henkisesti poliitikot, jotka ovat olleet liian hyväuskoisia?
Essee

Pi­täi­si­kö meidän lynkata hen­ki­ses­ti po­lii­ti­kot, jotka ovat olleet liian hy­väus­koi­sia?

28.10.2022 15:30 35
Tilaajille
Putin sätti puheessaan länttä ja sanoi Venäjän puolustavan olemassaolonsa oikeutta, ennusti vaarallista vuosikymmentä

Putin sätti pu­hees­saan länttä ja sanoi Venäjän puo­lus­ta­van ole­mas­sa­olon­sa oi­keut­ta, ennusti vaa­ral­lis­ta vuo­si­kym­men­tä

27.10.2022 20:48 37
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­dan in­hi­mil­li­nen hinta on karmea, lännen yh­te­näi­syy­den ag­gres­sio­ta vastaan säi­lyt­tä­vä

23.10.2022 05:15
Tilaajille
Putin julisti sotatilalain Venäjään laittomasti liitetyille alueille,  Ukraina vastasi jatkavansa taisteluja – Martti J. Karin mukaan sotatilalaki on yritys nujertaa vastarintaa

Putin julisti so­ta­ti­la­lain Ve­nä­jään lait­to­mas­ti lii­te­tyil­le alueil­le, Ukraina vastasi jat­ka­van­sa tais­te­lu­ja – Martti J. Karin mukaan so­ta­ti­la­la­ki on yritys nu­jer­taa vas­ta­rin­taa

19.10.2022 21:03 13
Näkökulma: Kun Putin romutti kaiken – Esko Aho kertoo uutuuskirjassa oman näkökulmansa pääministerivuoteen 1992 ja siihen, mitä Venäjälle tapahtui tänä vuonna

Nä­kö­kul­ma: Kun Putin romutti kaiken – Esko Aho kertoo uu­tuus­kir­jas­sa oman nä­kö­kul­man­sa pää­mi­nis­te­ri­vuo­teen 1992 ja siihen, mitä Ve­nä­jäl­le ta­pah­tui tänä vuonna

13.10.2022 06:00 15
Tilaajille
Analyysi: Ydinaseilla kiristäminen on vajoavan Venäjän viimeinen valtti – Washington varoittaa ydinasehyökkäyksen merkitsevän Venäjän tuhoa

Ana­lyy­si: Ydin­aseil­la ki­ris­tä­mi­nen on va­joa­van Venäjän vii­mei­nen valtti – Wa­shing­ton va­roit­taa ydin­ase­hyök­käyk­sen mer­kit­se­vän Venäjän tuhoa

09.10.2022 06:30 13
Tilaajille
Eduskunnan Nato-päätöksestä alkoi Suomen lännentie, jonka aikana Ukrainan taistelu ajoi Putinin Venäjän romahduksen partaalle – Näin näkökulma kääntyi, osa 3

Edus­kun­nan Na­to-pää­tök­ses­tä alkoi Suomen län­nen­tie, jonka aikana Uk­rai­nan tais­te­lu ajoi Putinin Venäjän ro­mah­duk­sen par­taal­le – Näin nä­kö­kul­ma kään­tyi, osa 3

08.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Putinin juhlapäivä ei tarjonnutkaan voitonparaatia
Pääkirjoitus

Putinin juh­la­päi­vä ei tar­jon­nut­kaan voi­ton­pa­raa­tia

07.10.2022 20:00 11
Tilaajille