Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Vladimir Putin
Viikko
Näin historiallinen tapahtumasarja eteni Putinin uhkavaatimuksista täyteen sotaan Ukrainassa ja Suomen Nato-käänteeseen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

Näin his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma­sar­ja eteni Putinin uh­ka­vaa­ti­muk­sis­ta täyteen sotaan Uk­rai­nas­sa ja Suomen Na­to-kään­tee­seen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

24.09.2022 08:00 11
Tilaajille
Näistä syistä Venäjän reserviläiset voisivat saada turvapaikan Suomesta – "Se ei automaattisesti ole peruste, että voisi joutua asepalvelukseen"

Näistä syistä Venäjän re­ser­vi­läi­set voi­si­vat saada tur­va­pai­kan Suo­mes­ta – "Se ei au­to­maat­ti­ses­ti ole pe­rus­te, että voisi joutua ase­pal­ve­luk­seen"

22.09.2022 20:08 13
Tilaajille
Analyysi: Venäjän liikekannallepano voi viedä Suomen Viron viisumilinjalle – Virossa ihmetellään Suomen laillisuuspuheita, kun viisumipaine itärajalla todennäköisesti kasvaa

Ana­lyy­si: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no voi viedä Suomen Viron vii­su­mi­lin­jal­le – Virossa ih­me­tel­lään Suomen lail­li­suus­pu­hei­ta, kun vii­su­mi­pai­ne itä­ra­jal­la to­den­nä­köi­ses­ti kasvaa

21.09.2022 15:36 18
Tilaajille
Kaikkonen: Venäjän liikekannallepanopäätös odotettu, tilanne Suomen lähialueella rauhallinen

Kaik­ko­nen: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no­pää­tös odo­tet­tu, tilanne Suomen lä­hi­alueel­la rau­hal­li­nen

21.09.2022 13:39 4
Analyysi: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä kovempaa ukrainalaisvihaa – Vanhoja valheitaan syventämällä diktaattori ylipuhuu sotilasikäisiä venäläisiä armeijaan

Ana­lyy­si: Putin eskaloi sotaa ja lietsoo yhä ko­vem­paa uk­rai­na­lais­vi­haa – Vanhoja val­hei­taan sy­ven­tä­mäl­lä dik­taat­to­ri yli­pu­huu so­ti­las­ikäi­siä ve­nä­läi­siä ar­mei­jaan

21.09.2022 12:00 39
Tilaajille
Pekka Toveri: Venäjän johto näyttää olevan paniikissa ja uhkailee epäsuorasti ydinaseilla – osittainen liikekannallepano ei paranna tilannetta

Pekka Toveri: Venäjän johto näyttää olevan pa­nii­kis­sa ja uh­kai­lee epä­suo­ras­ti ydin­aseil­la – osit­tai­nen lii­ke­kan­nal­le­pa­no ei paranna ti­lan­net­ta

21.09.2022 10:47 11
Putin ilmoitti tv-puheessaan määränneensä Venäjälle "osittaisen" liikekannallepanon

Putin il­moit­ti tv-pu­hees­saan mää­rän­neen­sä Ve­nä­jäl­le "o­sit­tai­sen" lii­ke­kan­nal­le­pa­non

21.09.2022 12:21 40
Kuukausi
Ukrainan sotaonni voi nostaa kenraalit valtaan Moskovassa – Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith: "Viisumeita ei pitäisi myöntää siihen, että venäläiset tulevat lomailemaan Suomeen"

Uk­rai­nan so­ta­on­ni voi nostaa ken­raa­lit valtaan Mos­ko­vas­sa – Hyb­ri­di­osaa­mis­kes­kuk­sen tut­ki­mus­joh­ta­ja Hanna Smith: "Vii­su­mei­ta ei pitäisi myöntää siihen, että ve­nä­läi­set tulevat lo­mai­le­maan Suo­meen"

17.09.2022 18:30 9
Tilaajille
"On tärkeää, että Sanna Marin teki virheen ja oppi" – Ranskalaismeppi Raphaël Glucksmann kehottaa Macronia ja Scholzia tekemään juuri kuten Suomen johtaja

"On tär­keää, että Sanna Marin teki virheen ja oppi" – Rans­ka­lais­mep­pi Raphaël Glucks­mann ke­hot­taa Mac­ro­nia ja Schol­zia te­ke­mään juuri kuten Suomen johtaja

17.09.2022 08:00 25
Sodantutkimuksen instituutti: Venäjä on myöntänyt ensimmäiset tappionsa Ukrainassa

So­dan­tut­ki­muk­sen ins­ti­tuut­ti: Venäjä on myön­tä­nyt en­sim­mäi­set tap­pion­sa Uk­rai­nas­sa

14.09.2022 14:34 17
Venäjän kasvavat tappiot Ukrainan sodassa ovat suora haaste Vladimir Putinille
Pääkirjoitus

Venäjän kas­va­vat tappiot Uk­rai­nan sodassa ovat suora haaste Vla­di­mir Pu­ti­nil­le

12.09.2022 20:00 30
Tilaajille
Venäjän Putin esitti surunvalittelunsa kuningatar Elisabetin kuoleman johdosta – Elisabet "ansaitsi alamaistensa rakkauden"

Venäjän Putin esitti su­run­va­lit­te­lun­sa ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin kuo­le­man joh­dos­ta – Eli­sa­bet "an­sait­si ala­mais­ten­sa rak­kau­den"

09.09.2022 06:46 9
Putin: Emme ole menettäneet mitään Ukrainassa – näin Venäjän presidentti puhui sodasta ja pakotteista

Putin: Emme ole me­net­tä­neet mitään Uk­rai­nas­sa – näin Venäjän pre­si­dent­ti puhui sodasta ja pa­kot­teis­ta

07.09.2022 14:42 3
Putin moittii lännen "aggressiivisia yrityksiä riistää muiden maiden suvereniteetti" – uhkaa energian viennin lopettamisella, jos venäläiselle energialle laitetaan hintakatto

Putin moittii lännen "agg­res­sii­vi­sia yri­tyk­siä riistää muiden maiden su­ve­re­ni­teet­ti" – uhkaa ener­gian viennin lo­pet­ta­mi­sel­la, jos ve­nä­läi­sel­le ener­gial­le lai­te­taan hin­ta­kat­to

07.09.2022 14:48 19
Venäjän kasvava armeija ei todennäköisesti edistä maan taisteluvoiman lisäämistä Ukrainassa, kertoo brittitiedustelu

Venäjän kasvava armeija ei to­den­nä­köi­ses­ti edistä maan tais­te­lu­voi­man li­sää­mis­tä Uk­rai­nas­sa, kertoo brit­ti­tie­dus­te­lu

28.08.2022 17:36 23
Vanhemmat
Sekavaa johtamista, moraalitonta julmuutta – venäläisen sotavoiman taso yliarvioitiin
Pääkirjoitus

Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

16.08.2022 20:00 17
Tilaajille
Analyysi: Miehittäjä pimensi asukkailta Ukrainan median ja pakotti vaihtamaan sensuroituun nettiin – Venäjä sotii myös valvoakseen jokaista liikettä internetissä

Ana­lyy­si: Mie­hit­tä­jä pimensi asuk­kail­ta Uk­rai­nan median ja pakotti vaih­ta­maan sen­su­roi­tuun nettiin – Venäjä sotii myös val­voak­seen jo­kais­ta lii­ket­tä in­ter­ne­tis­sä

14.08.2022 18:30 9
Tilaajille
Analyysi: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muuttuu vimmatuksi taisteluksi miehitysalueista – Elokuu voi tuoda ratkaisevan käänteen näihin kymmeneen asiaan

Ana­lyy­si: Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa muuttuu vim­ma­tuk­si tais­te­luk­si mie­hi­tys­alueis­ta – Elokuu voi tuoda rat­kai­se­van kään­teen näihin kym­me­neen asiaan

08.08.2022 17:30 5
Tilaajille
Venäjä-tutkija Arkady Moshes ei usko, että lännen talouspakotteet syöksevät Putinin vallasta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan kapinaan: "Ihmiset, jotka odottavat Venäjällä nopeaa muutosta, ovat naiiveja"

Ve­nä­jä-tut­ki­ja Arkady Moshes ei usko, että lännen ta­lous­pa­kot­teet syök­se­vät Putinin val­las­ta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan ka­pi­naan: "Ih­mi­set, jotka odot­ta­vat Ve­nä­jäl­lä nopeaa muu­tos­ta, ovat naii­ve­ja"

06.08.2022 06:30 12
Tilaajille
Turkki tuijottaa yhteisymmärrysasiakirjaa – Suomen ja Ruotsin Nato-hyväksyntä voi siirtyä jopa kesään 2023

Turkki tui­jot­taa yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­jaa – Suomen ja Ruotsin Na­to-hy­väk­syn­tä voi siirtyä jopa kesään 2023

05.08.2022 16:30 5
Tilaajille