Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Edut: Pohteen väki saa­mas­sa isomman etu­se­te­lin kuin Oulun hen­ki­lös­tö

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Nato
Kuukausi
Haavisto: Esitys Natoon liittymisestä annettu eduskunnalle – päätöstä voidaan jo alkaa käsitellä, vaikka jäsenyys odottaa vielä kahden maan ratifiointia

Haa­vis­to: Esitys Natoon liit­ty­mi­ses­tä annettu edus­kun­nal­le – pää­tös­tä voidaan jo alkaa kä­si­tel­lä, vaikka jä­se­nyys odottaa vielä kahden maan ra­ti­fioin­tia

05.12.2022 12:57 36
Naton Stoltenberg: Jäsenmaat arvioivat Ukrainan tarvitsevan jatkuvaa sotilaallista tukea – varsinkin maan ilmapuolustusta tuettava

Naton Stol­ten­berg: Jä­sen­maat ar­vioi­vat Uk­rai­nan tar­vit­se­van jat­ku­vaa so­ti­laal­lis­ta tukea – var­sin­kin maan il­ma­puo­lus­tus­ta tuet­ta­va

30.11.2022 15:34 64
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Ruotsin tie Natoon – yhdessä vai erik­seen?

27.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Onko Natosta tulossa uusi Neuvostoliitto suomalaisessa keskustelussa?
Kolumni

Onko Natosta tulossa uusi Neu­vos­to­liit­to suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

26.11.2022 16:00 41
Tilaajille
Vanha Kaleva: E-pillerit toivat helpotusta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

Vanha Kaleva: E-pil­le­rit toivat hel­po­tus­ta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

24.11.2022 10:00
Tilaajille
EVA: Suomalaiset suhtautuvat Nato-jäsenyyteen erittäin myönteisesti – yli puolet suhtautuvat avoimesti myös tukikohtiin

EVA: Suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat Na­to-jä­se­nyy­teen erit­täin myön­tei­ses­ti – yli puolet suh­tau­tu­vat avoi­mes­ti myös tu­ki­koh­tiin

23.11.2022 10:00 11
Suomi ostaa Koreasta 134 miljoonalla eurolla panssarihaupitseja – kyseessä jo vanha tuttu "Moukari"

Suomi ostaa Ko­reas­ta 134 mil­joo­nal­la eurolla pans­sa­ri­hau­pit­se­ja – ky­sees­sä jo vanha tuttu "Mou­ka­ri"

18.11.2022 17:01 34
Ukrainan sodan laajenemisen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoittautumassa ukrainalaiseksi, Naton pääsihteeri muistuttaa vastuun olevan silti Venäjän

Uk­rai­nan sodan laa­je­ne­mi­sen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoit­tau­tu­mas­sa uk­rai­na­lai­sek­si, Naton pää­sih­tee­ri muis­tut­taa vastuun olevan silti Venäjän

16.11.2022 19:56 20
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 3
Tilaajille
Vanhemmat
Analyysi: Ydinaseiden säilöminen Suomessa on turhaa teoriapuhetta – Yhdysvallat varoo jakamasta ydinaseitaan nykyistä laajemmalle ja karttaa Venäjän turhaa ärsyttämistä

Ana­lyy­si: Ydin­asei­den säi­lö­mi­nen Suo­mes­sa on turhaa teo­ria­pu­het­ta – Yh­dys­val­lat varoo ja­ka­mas­ta ydin­asei­taan ny­kyis­tä laa­jem­mal­le ja karttaa Venäjän turhaa är­syt­tä­mis­tä

05.11.2022 18:30 19
Tilaajille
Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hyväksyä pikaisesti Naton täysjäseniksi

Stol­ten­ber­gin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hy­väk­syä pi­kai­ses­ti Naton täys­jä­se­nik­si

03.11.2022 21:06 13
Analyysi: Turkista pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lähipäivinä tehdään hartiavoimin töitä Nato-jäsenyyden ratifiointien eteen ja tulostakin saattaa pian tulla

Ana­lyy­si: Tur­kis­ta pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lä­hi­päi­vi­nä tehdään har­tia­voi­min töitä Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­tien eteen ja tu­los­ta­kin saattaa pian tulla

03.11.2022 16:12 2
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomeen ei kukaan ole tyrkyttämässä ydinaseita

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomeen ei kukaan ole tyr­kyt­tä­mäs­sä ydin­asei­ta

03.11.2022 16:15 6
Kansainvälisen politiikan konkari Kalevi Holsti näkee vaisun lännen rohkaisseen Putinia Ukraina-päätöksiin – Ex-ulkoministerin Rudolf Holstin poika yllättyi Suomen nopeasta Nato-hausta

Kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan konkari Kalevi Holsti näkee vaisun lännen roh­kais­seen Putinia Uk­rai­na-pää­tök­siin – Ex-ul­ko­mi­nis­te­rin Rudolf Holstin poika yl­lät­tyi Suomen no­peas­ta Na­to-haus­ta

29.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 1
Tilaajille
Suomen Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Suomen Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Turkki vaatii Suomelta konkreettisia askeleita Madridin muistion toimeenpanoon – Nato-parlamentaarikko: "Vaikuttaa edustajiemme käytökseen ratifioinnissa"

Turkki vaatii Suo­mel­ta konk­reet­ti­sia as­ke­lei­ta Mad­ri­din muis­tion toi­meen­pa­noon – Na­to-par­la­men­taa­rik­ko: "Vai­kut­taa edus­ta­jiem­me käy­tök­seen ra­ti­fioin­nis­sa"

19.10.2022 15:07 11
Tilaajille
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille
Yli 50 maata koordinoi sotilaallista tukeaan Ukrainalle Nato-kokouksen rinnalla – Yhdysvaltojen Nato-lähettiläs: "Liittolaisten tuki on vankkumaton"

Yli 50 maata koor­di­noi so­ti­laal­lis­ta tukeaan Uk­rai­nal­le Na­to-ko­kouk­sen rin­nal­la – Yh­dys­val­to­jen Na­to-lä­het­ti­läs: "Liit­to­lais­ten tuki on vank­ku­ma­ton"

12.10.2022 17:39 4
Tilaajille
Analyysi: Energiajätti Norja hyötyy Nato-Suomesta – Venäjän-raja ja uhattu arktinen alue yhdistävät Suomea ja Norjaa

Ana­lyy­si: Ener­gia­jät­ti Norja hyötyy Na­to-Suo­mes­ta – Ve­nä­jän-ra­ja ja uhattu ark­ti­nen alue yh­dis­tä­vät Suomea ja Norjaa

10.10.2022 15:25
Tilaajille