Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Digitaalisuus
Olemme siirtäneet terveystietomme, rahamme ja yksityiset keskustelumme digimaailmaan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan
Essee

Olemme siir­tä­neet ter­veys­tie­tom­me, rahamme ja yk­si­tyi­set kes­kus­te­lum­me di­gi­maail­maan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan

03.11.2023 15:30 8
Tilaajille
Oululaiset Klaus Ala-aho ja Omar Ikni haluavat tuoda digitaalista taidetta perinteisen kuvataiteen rinnalle

Ou­lu­lai­set Klaus Ala-aho ja Omar Ikni ha­lua­vat tuoda di­gi­taa­lis­ta tai­det­ta pe­rin­tei­sen ku­va­tai­teen rin­nal­le

27.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Kuusamossa voi kohta kokea bunkkerin, jonka neuvostojoukot räjäyttivät – Nykytekniikalla sotahistoria tehdään eläväksi

Kuu­sa­mos­sa voi kohta kokea bunk­ke­rin, jonka neu­vos­to­jou­kot rä­jäyt­ti­vät – Ny­ky­tek­nii­kal­la so­ta­his­to­ria tehdään elä­väk­si

27.09.2023 08:00 1
Tilaajille
Digihype rapisi kouluissa, kun mobiililaitteiden tuomat ongelmat alkoivat kaatua niskaan – nyt lieveilmiöihin on korkea aika puuttua
Pääkirjoitus

Di­gi­hy­pe rapisi kou­luis­sa, kun mo­bii­li­lait­tei­den tuomat on­gel­mat al­koi­vat kaatua niskaan – nyt lie­ve­il­miöi­hin on korkea aika puuttua

13.09.2023 20:00 8
Tilaajille
Kiertotalouteen on mahdollisuus lisätä liiketoimintaa digin avulla – kuluttaminen ei ole itsetarkoitus
Kolumni

Kier­to­ta­lou­teen on mah­dol­li­suus lisätä lii­ke­toi­min­taa digin avulla – ku­lut­ta­mi­nen ei ole it­se­tar­koi­tus

13.08.2023 14:00 2
Tilaajille
Uudenlaiset rikolliset häärivät nyt verkossa
Pääkirjoitus

Uu­den­lai­set ri­kol­li­set hää­ri­vät nyt ver­kos­sa

05.03.2023 20:00
Tilaajille
Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin

Woltin uusi maa­joh­ta­ja Joel Jär­vi­nen on aina ha­keu­tu­nut osaksi mur­ros­ta – Tu­le­vai­suu­des­sa yhtiö haluaa toi­mit­taa kaikkea lääk­keis­tä pu­he­li­men la­tu­rei­hin

01.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Pörssiyhtiö Digia ostaa Oulussakin toimivan digimarkkinointitoimisto Avalonin

Pörs­si­yh­tiö Digia ostaa Ou­lus­sa­kin toi­mi­van di­gi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Ava­lo­nin

20.09.2022 11:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­osaa­mi­sen tar­jon­taa vah­vis­tet­ta­va, jotta yri­tyk­sem­me pysyvät tek­no­lo­gian aal­lon­har­jal­la

04.07.2022 06:00
Tilaajille
Digitaalisen kuolinpesän selvittely vie hermoromahdukseen ja ympäristöongelmaan
Kolumni

Di­gi­taa­li­sen kuo­lin­pe­sän sel­vit­te­ly vie her­mo­ro­mah­duk­seen ja ym­pä­ris­tö­on­gel­maan

03.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Ympäristöystävällisyys on syytä tuoda ICT-alan ytimeen – dataliikenne haastaa energiatalouden
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syys on syytä tuoda ICT-alan ytimeen – da­ta­lii­ken­ne haastaa ener­gia­ta­lou­den

01.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Kaleva kiihdyttää digitransformaatiotaan – Ville-Petteri Määttä aloittaa toimituksen kehityspäällikkönä

Kaleva kiih­dyt­tää di­gi­trans­for­maa­tio­taan – Vil­le-Pet­te­ri Määttä aloit­taa toi­mi­tuk­sen ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä

15.04.2022 08:00 2
Suomi ja Viro houkuttelemaan yhdessä osaajia digitaaliseen ja vihreään siirtymään – Uusi yhteistyöraportti esiteltiin Tallinnassa pääministereille

Suomi ja Viro hou­kut­te­le­maan yhdessä osaajia di­gi­taa­li­seen ja vih­reään siir­ty­mään – Uusi yh­teis­työ­ra­port­ti esi­tel­tiin Tal­lin­nas­sa pää­mi­nis­te­reil­le

07.03.2022 17:50 2
Tilaajille
Jutun takaa: Kuva välittää tietoa ja tunteita

Jutun takaa: Kuva vä­lit­tää tietoa ja tun­tei­ta

28.08.2021 18:00
Tilaajille
EU tuo lisäarvoa pohjoisen osaamiskeskittymille – bulkkituottein ja halpuuttaen ei kannata kilpailla
Kolumni

EU tuo li­sä­ar­voa poh­joi­sen osaa­mis­kes­kit­ty­mil­le – bulk­ki­tuot­tein ja hal­puut­taen ei kannata kil­pail­la

12.03.2021 06:00 14
Tilaajille
6G-mobiiliteknologia tarjoaa mahdollisuuksia ja myös haasteita Suomelle
Kolumni

6G-mo­bii­li­tek­no­lo­gia tarjoaa mah­dol­li­suuk­sia ja myös haas­tei­ta Suo­mel­le

08.01.2021 12:00
Tilaajille
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 20:50 1
Tilaajille