Vanhustenhoito
Lukijalta Mielipide Seppo Lipponen

Van­he­ne­mi­nen on Oulussa tur­val­lis­ta

29.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anu Määttä

Kou­lu­tuk­sen li­sää­mi­nen ei rat­kai­se psy­ko­lo­gi­pu­laa

28.07.2020 07:00 8
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aarre Väisänen

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen oltava koh­dal­laan siinä vai­hees­sa, kun laki tulee voimaan

10.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Korkalo

Ta­pah­tu­mien kulku sel­vi­tet­tä­vä – miksi On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus ei tutki hoi­va­ko­tien kuo­le­mia?

13.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 21:10 86
Valvira: Vanhustenhoidon ongelmayksiköitä yhä liikaa – kuntien rahapula heikentää oloja entisestään

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 13:33 9
Hoitajamitoitus ei ehdi eduskuntaan tänä vuonna – laskentatapaa on tarkennettu

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ehdi edus­kun­taan tänä vuonna – las­ken­ta­ta­paa on tar­ken­net­tu

14.12.2019 11:00 40
Vasemmistoliiton Andersson vaati hoivakotien asukkaille korvauksia – "Audi-miesten kokoomuslaiset ja mersupersut yhtä oppositiota"

Va­sem­mis­to­lii­ton An­ders­son vaati hoi­va­ko­tien asuk­kail­le kor­vauk­sia – "Au­di-mies­ten ko­koo­mus­lai­set ja mer­su­per­sut yhtä op­po­si­tio­ta"

15.11.2019 17:06 37
"Illan kiisselit kasvoilla vielä aamulla" – vanhustenhuollon tila on ollut tapetilla jo pitkään, silti esille nousee yhä todella vakavia epäkohtia

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00 19
Vanhustenhoito on Valviran mukaan kohentumassa, alan isot yritykset kertovat palkanneensa lisää väkeä – "Samalla on yhä liian paljon toimintayksikköjä, joissa asiat eivät ole hyvällä tolalla"

Van­hus­ten­hoi­to on Val­vi­ran mukaan ko­hen­tu­mas­sa, alan isot yri­tyk­set ker­to­vat pal­kan­neen­sa lisää väkeä – "Sa­mal­la on yhä liian paljon toi­min­tayk­sik­kö­jä, joissa asiat eivät ole hyvällä to­lal­la"

10.11.2019 12:53 15
Miksi puhutaan henkilöstö- eikä hoitajamitoituksesta? Esitimme kiistellystä uudistuksesta 6 kysymystä ministerille ja STM:n virkamiehelle

Miksi pu­hu­taan hen­ki­lös­tö- eikä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta? Esi­tim­me kiis­tel­lys­tä uu­dis­tuk­ses­ta 6 ky­sy­mys­tä mi­nis­te­ril­le ja STM:n vir­ka­mie­hel­le

11.10.2019 17:28 4
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 21:36 7
Esperi Care kertoo tehneensä isoja muutoksia talven kohun jälkeen – hoitajaliiton mukaan laatu vanhusten hoivakodeissa on parantunut vain viranomaisten huomautuksesta

Esperi Care kertoo teh­neen­sä isoja muu­tok­sia talven kohun jälkeen – hoi­ta­ja­lii­ton mukaan laatu van­hus­ten hoi­va­ko­deis­sa on pa­ran­tu­nut vain vi­ran­omais­ten huo­mau­tuk­ses­ta

19.07.2019 11:07 19
Esperi myöntää: Hoivakotien työvuorolistoihin on merkitty henkilöitä, jotka eivät ole työskennelleet yksiköissä: "He olivat palkanlaskijoita ja aluejohtajia"

Esperi myön­tää: Hoi­va­ko­tien työ­vuo­ro­lis­toi­hin on mer­kit­ty hen­ki­löi­tä, jotka eivät ole työs­ken­nel­leet yk­si­köis­sä: "He olivat pal­kan­las­ki­joi­ta ja alue­joh­ta­jia"

26.04.2019 07:00 74
LM selvitti hoivakotien valvontaa: Oulussa asunnon sisälämpötila +35 astetta ja Espoossa vanhus oli ulosteen peitossa – Avi ei pitänyt tapauksia kovin moitittavina

LM sel­vit­ti hoi­va­ko­tien val­von­taa: Oulussa asunnon si­sä­läm­pö­ti­la +35 astetta ja Es­poos­sa vanhus oli ulos­teen pei­tos­sa – Avi ei pitänyt ta­pauk­sia kovin moi­tit­ta­vi­na

19.04.2019 07:00 4
Tilaajille
Vanhuskeskustelussa haettu taas luottamusta – Esperi Care suututti Tehyä hoiva-avustajien koulutuksella

Van­hus­kes­kus­te­lus­sa haettu taas luot­ta­mus­ta – Esperi Care suu­tut­ti Tehyä hoi­va-avus­ta­jien kou­lu­tuk­sel­la

06.03.2019 20:49 22
Vanhushoivan valvonta pettänyt kunnissa – osaaminen ei ole kulkenut ulkoistusten kanssa tasatahtia

Van­hus­hoi­van val­von­ta pet­tä­nyt kun­nis­sa – osaa­mi­nen ei ole kul­ke­nut ul­kois­tus­ten kanssa ta­sa­tah­tia

06.03.2019 06:12 61
Jo kolmannen vanhusten hoivakodin toiminta keskeytettiin – tuleeko keskeytyksiä lisää?

Jo kol­man­nen van­hus­ten hoi­va­ko­din toi­min­ta kes­key­tet­tiin – tuleeko kes­key­tyk­siä lisää?

01.03.2019 15:21 58
Valvira keskeytti Attendon hoivakodin toiminnan Utajärvellä – tarkastuskäynnillä havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja

Valvira kes­keyt­ti At­ten­don hoi­va­ko­din toi­min­nan Uta­jär­vel­lä – tar­kas­tus­käyn­nil­lä ha­vait­tiin useita asia­kas­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­seen liit­ty­viä seik­ko­ja

01.03.2019 09:14 170