Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tietoturva
Politiikka meni Tiktokiin – pitäisikö olla huolissaan?
Kolumni

Po­li­tiik­ka meni Tik­to­kiin – pi­täi­si­kö olla huo­lis­saan?

15.04.2023 16:00 40
Tilaajille
Pomo, oletko varustautunut yritysvakoilua vastaan? "Hyökkäykset vain lisääntyvät", sanoo kuusamolaislähtöinen tiedustelututkija Roope Tuovila

Pomo, oletko va­rus­tau­tu­nut yri­tys­va­koi­lua vas­taan? "Hyök­käyk­set vain li­sään­ty­vät", sanoo kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tie­dus­te­lu­tut­ki­ja Roope Tuovila

10.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Microsoftin Outlook-sähköpostiohjelmassa havaittu vakava haavoittuvuus

Mic­ro­sof­tin Out­look-säh­kö­pos­tioh­jel­mas­sa ha­vait­tu vakava haa­voit­tu­vuus

16.03.2023 11:01 4
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 17:21 4
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Poliisi- ja romanssipetkutuksia on nyt liikkeellä – Kalevan kyselyssä lähes kaikki olivat saaneet huijausviestejä

Po­lii­si- ja ro­mans­si­pet­ku­tuk­sia on nyt liik­keel­lä – Kalevan ky­se­lys­sä lähes kaikki olivat saaneet hui­jaus­vies­te­jä

20.02.2023 05:00 11
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä: Whatsapp-tiliäni ei ole kaapattu, tilin rinnakkaiskäyttöä ei voida sulkea pois

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Whats­app-ti­liä­ni ei ole kaa­pat­tu, tilin rin­nak­kais­käyt­töä ei voida sulkea pois

16.02.2023 19:14 38
Vastaa kyselyyn: Onko sinulle tullut huijaussähköposteja tai muita digiaikaan liittyviä petkutusyrityksiä?

Vastaa ky­se­lyyn: Onko sinulle tullut hui­jaus­säh­kö­pos­te­ja tai muita di­gi­ai­kaan liit­ty­viä pet­ku­tu­sy­ri­tyk­siä?

15.02.2023 12:20 11
Näkökulma: Jokin haisee ministeri Lintilän Whatsapp-sovelluksen tapauksessa – Eduskunnan IT-osaston luurille teettämän tutkinnan tuloksella on merkitystä

Nä­kö­kul­ma: Jokin haisee mi­nis­te­ri Lin­ti­län Whats­app-so­vel­luk­sen ta­pauk­ses­sa – Edus­kun­nan IT-osas­ton luu­ril­le teet­tä­män tut­kin­nan tu­lok­sel­la on mer­ki­tys­tä

15.02.2023 12:00 8
Tilaajille
Ministeri Lintilä taisi itse pahentaa piinaansa, nyt peruuttelu on jo vaikeaa
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri Lintilä taisi itse pa­hen­taa pii­naan­sa, nyt pe­ruut­te­lu on jo vaikeaa

14.02.2023 20:00 38
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän WhatsApp-tili kaapattiin tilapäisesti – tililtä lähtenyt "mielenkiintoisia viestejä"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län Whats­App-ti­li kaa­pat­tiin ti­la­päi­ses­ti – tililtä läh­te­nyt "mie­len­kiin­toi­sia vies­te­jä"

10.02.2023 15:44 13
Valtion kyberturvallisuusjohtaja OYSin Huawei-laitteista: "Päätökset perustuvat Oulussa varmasti jonkinlaiseen riskiarvioon"

Valtion ky­ber­tur­val­li­suus­joh­ta­ja OYSin Hua­wei-lait­teis­ta: "Pää­tök­set pe­rus­tu­vat Oulussa var­mas­ti jon­kin­lai­seen ris­kiar­vioon"

11.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Vakoiluväitteet eivät huoleta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa käytössä Huawein verkkolaitteita: "Voidaan määrätä poistettavaksi"

Va­koi­lu­väit­teet eivät huo­le­ta, Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa käy­tös­sä Huawein verk­ko­lait­tei­ta: "Voi­daan määrätä pois­tet­ta­vak­si"

05.01.2023 06:00 37
Tilaajille
Yle: Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kirjeissä havaittu tietoturvaongelmia

Yle: Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen kir­jeis­sä ha­vait­tu tie­to­tur­va­on­gel­mia

01.12.2022 17:48 5
Digi- ja väestötietovirasto ottaa valkohattuhakkerit avuksi etsimään tietoturvapuutteita – haavoittuvuuksien löytäjille maksetaan palkkio

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ottaa val­ko­hat­tu­hak­ke­rit avuksi et­si­mään tie­to­tur­va­puut­tei­ta – haa­voit­tu­vuuk­sien löy­tä­jil­le mak­se­taan palkkio

02.11.2022 11:32 1
F-Secure: Yli 200 000 suomalaisen tiedot vuotaneet Linkedinistä hakkerifoorumille – Linkedin kiistää tietovuodon

F-Se­cu­re: Yli 200 000 suo­ma­lai­sen tiedot vuo­ta­neet Lin­ke­di­nis­tä hak­ke­ri­foo­ru­mil­le – Lin­ke­din kiistää tie­to­vuo­don

31.10.2022 17:56 1
Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja HS:lle: Vakavia kyberhyökkäyksiä kohdistetaan aiempaa enemmän suomalaisiin organisaatioihin

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen yli­joh­ta­ja HS:lle: Vakavia ky­ber­hyök­käyk­siä koh­dis­te­taan aiempaa enemmän suo­ma­lai­siin or­ga­ni­saa­tioi­hin

25.10.2022 15:37
Poliisi kertoo S-Pankin tietomurrosta, nuoret epäillyt "pehmenneet" kuulusteluissa

Poliisi kertoo S-Pan­kin tie­to­mur­ros­ta, nuoret epäil­lyt "peh­men­neet" kuu­lus­te­luis­sa

15.09.2022 20:05
Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen lisääntynyt – suomalaisyritysten suurimmat heikkoudet liika avoimuus ja sinisilmäisyys

Yri­tyk­siin koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen li­sään­ty­nyt – suo­ma­lais­yri­tys­ten suu­rim­mat heik­kou­det liika avoi­muus ja si­ni­sil­mäi­syys

07.06.2022 10:14 1
IS: Ainakin noin 400 000 Tokmannin asiakkaan tiedot väärille henkilöille – kyse palveluntarjoajan virheestä

IS: Ainakin noin 400 000 Tok­man­nin asiak­kaan tiedot vää­ril­le hen­ki­löil­le – kyse pal­ve­lun­tar­joa­jan vir­hees­tä

02.06.2022 16:17 1