Tähtijutut

Kalevan tähtijutut ovat tilaajille tarkoitettua laatusisältöä verkossa. Tähtijuttu voi tarjota uutta taustatietoa, paikallista historiaa, hyötytietoa tai punnittua ajattelua lukijalleen. Tähtijuttu erottuu päivittäisestä uutisvirrasta ja pysäyttää lukijan syventymään ainutlaatuisen sisällön pariin.
Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kirjastoauto Onneli valittiin airueeksi viemään kulttuuripääkaupunkihakemus Oulusta Helsinkiin
Tilaajille

Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kir­jas­to­au­to Onneli va­lit­tiin ai­rueek­si viemään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus Oulusta Hel­sin­kiin

13:41 1
Pohjois-Pohjanmaan tulvat huipussaan loppuviikolla, Kiiminkijoella avataan jääpatoa

Poh­jois-Poh­jan­maan tulvat hui­pus­saan lop­pu­vii­kol­la, Kii­min­ki­joel­la avataan jää­pa­toa

13:16
Tilaajille
Kajaanissa nähdään monologi 170-vuotissyntymäpäivien kunniaksi – rakastettu näyttelijä Seela Sella tulkitsee ikätoverinsa Martti Joenpolven novelleja

Ka­jaa­nis­sa nähdään mo­no­lo­gi 170-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vien kun­niak­si – ra­kas­tet­tu näyt­te­li­jä Seela Sella tul­kit­see ikä­to­ve­rin­sa Martti Joen­pol­ven no­vel­le­ja

11:37
Tilaajille
Pelimaailma vahvistaa englannin asemaa – lue, kuinka nuoret Oulussa ja lähikunnissa itse kommentoivat arkipäivän englantia

Pe­li­maail­ma vah­vis­taa eng­lan­nin asemaa – lue, kuinka nuoret Oulussa ja lä­hi­kun­nis­sa itse kom­men­toi­vat ar­ki­päi­vän eng­lan­tia

07:30
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistön onnittelukirje pääsee Lyly Rajalan kodissa lukemattomien Marilyn Monroen kuvien rinnalle

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön on­nit­te­lu­kir­je pääsee Lyly Rajalan kodissa lu­ke­mat­to­mien Marilyn Monroen kuvien rin­nal­le

07:00 14
Tilaajille
Veikkaus valmistautuu pelien tarjoamiseen ulkomaille – "Olemme varautuneet siihen, että lakiuudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

Veik­kaus val­mis­tau­tuu pelien tar­joa­mi­seen ul­ko­mail­le – "Olemme va­rau­tu­neet siihen, että la­ki­uu­dis­tus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

06:30 1
Tilaajille
Ensi vuonna Tietomaassa pääsee tutkimaan luontoa eläimen silmin – 600 000 euron interaktiiviseen näyttelyyn otetaan suljetun Oulun eläinmuseon eläimiä

Ensi vuonna Tie­to­maas­sa pääsee tut­ki­maan luontoa eläimen silmin – 600 000 euron in­ter­ak­tii­vi­seen näyt­te­lyyn otetaan sul­je­tun Oulun eläin­mu­seon eläimiä

06:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen tieverkkoa korjattiin viime vuonna ennätyksellisen suurilla summilla, mutta se ei riitä korjausvelan kääntämiseksi laskuun – pahin tilanne on 1970–1980-luvuilla päällystetyillä teillä

Poh­jois-Suo­men tie­verk­koa kor­jat­tiin viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen suu­ril­la sum­mil­la, mutta se ei riitä kor­jaus­ve­lan kään­tä­mi­sek­si laskuun – pahin tilanne on 1970–1980-lu­vuil­la pääl­lys­te­tyil­lä teillä

06:00 9
Tilaajille
Kärpät ei luovuta, vaikka tilanne on tukala – Kapteeni Pyörälä lupaa, että torstaina Raksilassa tulee voitto: ”Tämä peli näytti, että pystymme nousemaan tarvittaessa tiukastakin paikasta”

Kärpät ei luo­vu­ta, vaikka tilanne on tukala – Kap­tee­ni Pyörälä lupaa, että tors­tai­na Rak­si­las­sa tulee voitto: ”Tämä peli näytti, että pys­tym­me nou­se­maan tar­vit­taes­sa tiu­kas­ta­kin pai­kas­ta”

20.04.2021 23:21 10
Tilaajille
Analyysi: Kärpät oli sytyttää nuotion märistä puista ilman tikkuja, mutta ei saanut nousustaan palkintoa

Ana­lyy­si: Kärpät oli sy­tyt­tää nuotion märistä puista ilman tik­ku­ja, mutta ei saanut nou­sus­taan pal­kin­toa

20.04.2021 22:31 21
Tilaajille
Anna ja Reino Rinteen rakkaustarina alkoi sota-ajan lehti-ilmoituksesta – Sata vuotta täyttävän Annan muistot ovat täynnä pohjoisten sanomalehtien historiaa

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

20.04.2021 20:48
Tilaajille
Toimistotalon tilalle aiotaan rakentaa asuntoja Uudellakadulla, rakennuksessa olisi neljästä kahdeksaan kerrosta

Toi­mis­to­ta­lon tilalle aiotaan ra­ken­taa asun­to­ja Uu­del­la­ka­dul­la, ra­ken­nuk­ses­sa olisi nel­jäs­tä kah­dek­saan ker­ros­ta

20.04.2021 18:47 7
Tilaajille

Ala­ky­län­tien ja Kai­jon­ran­nan lii­ken­teen su­ju­vuut­ta pa­ran­ne­taan Oulussa –suun­ni­tel­mis­sa muun muassa Kai­jon­lah­den­tien liit­ty­män siirto 20 met­ril­lä

20.04.2021 18:42 6
Tilaajille
Kärpille kirvelevä tappio toisessa jatkoerässä – Välieräpaikka katkolla HIFK:lle torstaina Raksilassa

Kär­pil­le kir­ve­le­vä tappio toi­ses­sa jat­ko­eräs­sä – Vä­li­erä­paik­ka kat­kol­la HIFK:l­le tors­tai­na Rak­si­las­sa

20.04.2021 23:11 59
Tilaajille
Stora Enson puunhankintaan ei ole tulossa isoja muutoksia – pohjoisessa puuta ohjataan Veitsiluodon-tehtaan sijaan Ouluun

Stora Enson puun­han­kin­taan ei ole tulossa isoja muu­tok­sia – poh­joi­ses­sa puuta oh­ja­taan Veit­si­luo­don-teh­taan sijaan Ouluun

07:47 1
Tilaajille
OP:n Ritakallio: "Konkurssiaaltoa ei ole näkyvissä, pankkiin tulee uusia ongelma-asiakkaita todella vähän"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "Kon­kurs­siaal­toa ei ole nä­ky­vis­sä, pank­kiin tulee uusia on­gel­ma-asiak­kai­ta todella vähän"

20.04.2021 18:30
Tilaajille
Kysyimme: Pääsevätkö lapset ja nuoret kesäleireille? – "Paljon on tarjontaa, joten uskoisin, että jokaiselle jotain löytyy"

Ky­syim­me: Pää­se­vät­kö lapset ja nuoret ke­sä­lei­reil­le? – "Paljon on tar­jon­taa, joten us­koi­sin, että jo­kai­sel­le jotain löytyy"

20.04.2021 18:00
Tilaajille
Soldiers of Odinin kerhotiloissa valmistetut polttopullot heitettiin turvapaikanhakijoiden teltalle Oulun torilla – tekijä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin

Sol­diers of Odinin ker­ho­ti­lois­sa val­mis­te­tut polt­to­pul­lot hei­tet­tiin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tel­tal­le Oulun torilla – tekijä tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja kor­vauk­siin

20.04.2021 16:06 1
Tilaajille
Donner teki syrjähyppydraaman, jonka pääroolin varasi tietenkin itselleen

Donner teki syr­jä­hyp­pyd­raa­man, jonka pää­roo­lin varasi tie­ten­kin it­sel­leen

20.04.2021 16:00
Tilaajille
Stora Enso pohti Veitsiluodossa myös paperikoneiden vähentämistä, muuntamista ja pelkkää selluntuotantoa

Stora Enso pohti Veit­si­luo­dos­sa myös pa­pe­ri­ko­nei­den vä­hen­tä­mis­tä, muun­ta­mis­ta ja pelkkää sel­lun­tuo­tan­toa

20.04.2021 14:45 6
Tilaajille
NHL-kiekkoilija Joonas Donskoi sairastui koronavirukseen, joka toi mukanaan kuumeen ja pahat keuhko-oireet: "Välillä on ollut vaikeaa saada happea"

NHL-kiek­koi­li­ja Joonas Donskoi sai­ras­tui ko­ro­na­vi­ruk­seen, joka toi mu­ka­naan kuumeen ja pahat keuh­ko-oi­reet: "Vä­lil­lä on ollut vaikeaa saada happea"

20.04.2021 14:31 6
Tilaajille
Työntekijät ajavat Veitsiluodon tehtaan alas vastalauseena sulkemisaikeille

Työn­te­ki­jät ajavat Veit­si­luo­don tehtaan alas vas­ta­lau­see­na sul­ke­mis­ai­keil­le

20.04.2021 15:00 63
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion  lentokentälle alkaa 10. toukokuuta

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le alkaa 10. tou­ko­kuu­ta

20.04.2021 13:38 1
Tilaajille
Oulun Billy Elliot -musikaaliin valittiin 32 lasta ja nuorta – suurmusikaalin ohjaaja Heta Haanperä kertoo, että nimirooliin tulee kolme eri esittäjää

Oulun Billy Elliot -mu­si­kaa­liin va­lit­tiin 32 lasta ja nuorta – suur­mu­si­kaa­lin ohjaaja Heta Haan­pe­rä kertoo, että ni­mi­roo­liin tulee kolme eri esit­tä­jää

20.04.2021 13:34
Tilaajille
Kempeleenlahden raivausjupakka päätökseen: Ely-keskus antaa Vihiluodon kyläyhdistykselle huomautuksen, kyse vähäisestä rikkomuksesta

Kem­pe­leen­lah­den rai­vaus­ju­pak­ka pää­tök­seen: Ely-kes­kus antaa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le huo­mau­tuk­sen, kyse vä­häi­ses­tä rik­ko­muk­ses­ta

20.04.2021 12:53 12
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Tarvittavista tukitoimista tehtävä päätökset  jo tällä viikolla kehysriihessä – Perussuomalaisten Juuso vaatii Kemille täyttä rakennetukea

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Tar­vit­ta­vis­ta tu­ki­toi­mis­ta tehtävä pää­tök­set jo tällä vii­kol­la ke­hys­rii­hes­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Juuso vaatii Kemille täyttä ra­ken­ne­tu­kea

20.04.2021 20:21 1
Tilaajille
Kärpillä on jo painepeli illalla Nordenskiöldinkadun jäähallissa, kokoonpanossa vain yksi muutos – Manner ei laittanut päätä pensaaseen: ”Nyt pitää saada koko arsenaali uskomaan itseensä”

Kär­pil­lä on jo pai­ne­pe­li illalla Nor­dens­kiöl­din­ka­dun jää­hal­lis­sa, ko­koon­pa­nos­sa vain yksi muutos – Manner ei lait­ta­nut päätä pen­saa­seen: ”Nyt pitää saada koko ar­se­naa­li us­ko­maan it­seen­sä”

20.04.2021 12:41 9
Tilaajille
Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro: Työntekijöistä on kannettava vastuu

Pa­pe­ri­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro: Työn­te­ki­jöis­tä on kan­net­ta­va vastuu

20.04.2021 13:06 3
Tilaajille
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

20.04.2021 11:11 25
Tilaajille
Kemin Satamalta lähtee toiseksi suurin asiakas, uuden biuotuotetehtaan uskotaan paikkaavan tilannetta

Kemin Sa­ta­mal­ta lähtee toi­sek­si suurin asia­kas, uuden biuo­tuo­te­teh­taan us­ko­taan paik­kaa­van ti­lan­net­ta

20.04.2021 12:05 2
Tilaajille