Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Linnut
Kuukausi
Törmäpääskyn pesänrakennusaikeet työmaakasassa Oulun Toppilassa aiheuttivat säpinää – tarina sai onnellisen lopun

Tör­mä­pääs­kyn pe­sän­ra­ken­nus­ai­keet työ­maa­ka­sas­sa Oulun Top­pi­las­sa ai­heut­ti­vat säpinää – tarina sai on­nel­li­sen lopun

24.05.2022 12:14 22
Tilaajille
Huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti Oulunsalossa ihan vie­reen, kun Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ran­ta­ki­vik­koon – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

Huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti Ou­lun­sa­los­sa ihan vie­reen, kun Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ran­ta­ki­vik­koon – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

16.05.2022 14:05
Tilaajille
Varpuspöllö tarvitsee vanhoja metsiä – Laji on taantunut uhanalaiseksi

Var­pus­pöl­lö tar­vit­see vanhoja metsiä – Laji on taan­tu­nut uhan­alai­sek­si

15.05.2022 10:45 1
Tilaajille
Fasaaninpoikaset päätyvät petojen suuhun – Viljapeltojen pientareet ovat erityisen tärkeitä poikasten ensimmäisten elinviikkojen aikana

Fa­saa­nin­poi­ka­set pää­ty­vät petojen suuhun – Vil­ja­pel­to­jen pien­ta­reet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä poi­kas­ten en­sim­mäis­ten elin­viik­ko­jen aikana

14.05.2022 08:00 7
Tilaajille
Metsähallitus kulottaa ruovikkoa Raahessa – tavoitteena auttaa uhanalaista linnustoa pesimään alueella

Met­sä­hal­li­tus ku­lot­taa ruo­vik­koa Raa­hes­sa – ta­voit­tee­na auttaa uhan­alais­ta lin­nus­toa pe­si­mään alueel­la

04.05.2022 15:50 2
Tilaajille
Lukija kuvasi Limingassa liftari-hanhen, joka lepäili toisen selässä – lintuasiantuntija kertoo, mitä tilanteessa tapahtui

Lukija kuvasi Li­min­gas­sa lif­ta­ri-han­hen, joka lepäili toisen selässä – lin­tu­asian­tun­ti­ja kertoo, mitä ti­lan­tees­sa ta­pah­tui

04.05.2022 14:13 7
Tilaajille
Kaunis kuin satukirjan kukko – mandariinisorsan askellus Utajärvellä valittiin huhtikuun lukijakuvaksi

Kaunis kuin sa­tu­kir­jan kukko – man­da­rii­ni­sor­san as­kel­lus Uta­jär­vel­lä va­lit­tiin huh­ti­kuun lu­ki­ja­ku­vak­si

02.05.2022 14:23 4
Tilaajille
Vanhemmat
Päivälenkillä
Lukijalta

Päi­vä­len­kil­lä

28.04.2022 14:42
Taantuneita vesilintukantoja halutaan elvyttää – Työryhmä pohtii vastuullista vesilintujen metsästystä

Taan­tu­nei­ta ve­si­lin­tu­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää – Työ­ryh­mä pohtii vas­tuul­lis­ta ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­tä

23.04.2022 18:00 4
Tilaajille
Liminganlahden kiihkein kausi alkaa hanhien saapuessa – Selvitimme, mitä Oulun seudun suosituimmassa lintukohteessa näkyy nyt ja minne siellä kannattaa mennä

Li­min­gan­lah­den kiih­kein kausi alkaa hanhien saa­pues­sa – Sel­vi­tim­me, mitä Oulun seudun suo­si­tuim­mas­sa lin­tu­koh­tees­sa näkyy nyt ja minne siellä kan­nat­taa mennä

21.04.2022 18:00 3
Tilaajille
Sininen yllättäjä saa pulssin kiihtymään – raahelainen lintuharrastaja näki kuningaskalastajan tutuissa rantavesissä

Sininen yl­lät­tä­jä saa pulssin kiih­ty­mään – raa­he­lai­nen lin­tu­har­ras­ta­ja näki ku­nin­gas­ka­las­ta­jan tu­tuis­sa ran­ta­ve­sis­sä

21.04.2022 13:38 2
Tilaajille
Pitäisikö kiistelty tundraurpiainen poistaa Suomen lajien listalta? Lintuharrastaja uskoo, että useimmat bongarit hyväksyisivät päätöksen

Pi­täi­si­kö kiis­tel­ty tund­ra­ur­piai­nen poistaa Suomen lajien lis­tal­ta? Lin­tu­har­ras­ta­ja uskoo, että useim­mat bon­ga­rit hy­väk­syi­si­vät pää­tök­sen

14.04.2022 19:00
Tilaajille
Muuttolinnuilla ei ole hätää hankien keskellä – Västäräkki pärjää potnapekkoja syömällä

Muut­to­lin­nuil­la ei ole hätää hankien kes­kel­lä – Väs­tä­räk­ki pärjää pot­na­pek­ko­ja syö­mäl­lä

13.04.2022 19:00 4
Tilaajille
Tiaiset voivat kertoa metsälintujen runsaudesta – Oulun yliopiston tutkija pohtii kansalaisten osallistamista linnustoseurantoihin helposti havaittavien tiaisten avulla

Tiaiset voivat kertoa met­sä­lin­tu­jen run­sau­des­ta – Oulun yli­opis­ton tutkija pohtii kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta lin­nus­to­seu­ran­toi­hin hel­pos­ti ha­vait­ta­vien tiais­ten avulla

05.04.2022 10:55
Tilaajille
”Ei näillä tyhmillä kiikareilla näe muuta kuin sumua” – Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys tutustuttaa oululaislapsia lintuihin kahden vuoden tauon jälkeen

”Ei näillä tyh­mil­lä kii­ka­reil­la näe muuta kuin sumua” – Poh­jois-Poh­jan­maan lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys tu­tus­tut­taa ou­lu­lais­lap­sia lin­tui­hin kahden vuoden tauon jälkeen

31.03.2022 06:07 1
Sää kylmenee, kevätmuutto hidastuu – Ensimmäiset tuulihaukat ja metsähanhet saapuivat Pohjois-Pohjanmaalle

Sää kyl­me­nee, ke­vät­muut­to hi­das­tuu – En­sim­mäi­set tuu­li­hau­kat ja met­sä­han­het saa­pui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­le

26.03.2022 10:30
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskuksella monenlaista uutta nähtävää kevään sesonkiin – Harkinnassa räystäspääskyjen äänten soittaminen, koska pääskyshotelli ei löytänyt asukkaita viime kesänä

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sel­la mo­nen­lais­ta uutta näh­tä­vää kevään se­son­kiin – Har­kin­nas­sa räys­täs­pääs­ky­jen äänten soit­ta­mi­nen, koska pääs­kys­ho­tel­li ei löy­tä­nyt asuk­kai­ta viime kesänä

19.03.2022 13:53 1
Tilaajille
Fasaani hangella Suomussalmen kirkonkylässä.
Lukijalta

Fasaani han­gel­la Suo­mus­sal­men kir­kon­ky­läs­sä.

15.03.2022 10:45 2
Kevätmuutto etenee Pohjois-Pohjanmaalla –Joutsenet yleistyvät ja tilhet palaavat pesimämetsiinsä

Ke­vät­muut­to etenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la –Jout­se­net yleis­ty­vät ja tilhet pa­laa­vat pe­si­mä­met­siin­sä

15.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Tuulivoimaa suunnitellaan maakotkareviireille – Tutkijan mielestä voimaloiden yhteisvaikutukset pitäisi selvittää: "Kokonaisuutta ei ole hahmotettu"

Tuu­li­voi­maa suun­ni­tel­laan maa­kot­ka­re­vii­reil­le – Tut­ki­jan mie­les­tä voi­ma­loi­den yh­teis­vai­ku­tuk­set pitäisi sel­vit­tää: "Ko­ko­nai­suut­ta ei ole hah­mo­tet­tu"

12.03.2022 19:11 18
Tilaajille