Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Linnut
Kuukausi
Erittäin harvinaista hietakurkea bongataan Tyrnävällä – vasta kolmas havainto Suomessa

Erit­täin har­vi­nais­ta hie­ta­kur­kea bon­ga­taan Tyr­nä­väl­lä – vasta kolmas ha­vain­to Suo­mes­sa

06.10.2021 08:41
Tilaajille
Runsaasti kurkia vielä Pohjois-Suomessa – EuroBirdwatch-tapahtumaan ilmoitettiin viikonloppuna Suomesta runsaat 1,5 miljoonaa lintuyksilöä

Run­saas­ti kurkia vielä Poh­jois-Suo­mes­sa – Eu­ro­Bird­watch-ta­pah­tu­maan il­moi­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na Suo­mes­ta runsaat 1,5 mil­joo­naa lin­tu­yk­si­löä

03.10.2021 22:00
Tilaajille
Kiljuhanhet pääsivät jatkamaan syysmuuttoaan turvallisesti – WWF ja Suomen riistakeskus kiittävät metsästystahoja vastuullisuudesta

Kil­ju­han­het pää­si­vät jat­ka­maan syys­muut­toaan tur­val­li­ses­ti – WWF ja Suomen riis­ta­kes­kus kiit­tä­vät met­säs­tys­ta­ho­ja vas­tuul­li­suu­des­ta

01.10.2021 14:21
Hiiripöllöt ja närhet vaeltavat – Limingassa on laskettu yli 300 vaeltavaa närheä päivässä

Hii­ri­pöl­löt ja närhet vael­ta­vat – Li­min­gas­sa on las­ket­tu yli 300 vael­ta­vaa närheä päi­väs­sä

30.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Joutsenet Säynäjäjärven kaisilossa ruokailemassa.
Lukijalta

Jout­se­net Säy­nä­jä­jär­ven kai­si­los­sa ruo­kai­le­mas­sa.

21.09.2021 15:20
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:04
Tilaajille
Hailuodosta löytynyt Suomelle uusi lintulaji aiheutti yleisöryntäyksen – Saana Meski seurasi mökkinsä ikkunasta merikotkaa, kun kiikariin osui siperianlepinkäinen

Hai­luo­dos­ta löy­ty­nyt Suo­mel­le uusi lin­tu­la­ji ai­heut­ti ylei­sö­ryn­täyk­sen – Saana Meski seurasi mök­kin­sä ik­ku­nas­ta me­ri­kot­kaa, kun kii­ka­riin osui si­pe­rian­le­pin­käi­nen

09.09.2021 15:07 12
Tilaajille
Lintujen pesintää autetaan Oulujärvellä ja Kalajoen edustalla – voimistuneet kesämyrskyt ovat pesinnälle tuhoisia

Lin­tu­jen pe­sin­tää au­te­taan Ou­lu­jär­vel­lä ja Ka­la­joen edus­tal­la – voi­mis­tu­neet ke­sä­myrs­kyt ovat pe­sin­näl­le tu­hoi­sia

09.09.2021 08:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesäyön suuri op­ti­mis­ti

01.08.2021 06:00
Tilaajille
Supikoira osoittautui riistakamerakuvissa aikamoiseksi sorsanpesärosvoksi – vesilintukantojen taantumiseen useita syitä

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:38 5
Tilaajille
Heinäkuun helteet ovat koetelleet luonnoneläimiä – oululainen Kati Alatalo otti hoiviinsa orpoja siilinpoikasia, kun aktiivisten siilinhoitajien kädet ovat täynnä töitä

Hei­nä­kuun helteet ovat koe­tel­leet luon­non­eläi­miä – ou­lu­lai­nen Kati Alatalo otti hoi­viin­sa orpoja sii­lin­poi­ka­sia, kun ak­tii­vis­ten sii­lin­hoi­ta­jien kädet ovat täynnä töitä

27.07.2021 07:00 4
Tilaajille
Kilpisjärvellä havaittiin sunnuntaina koko Euroopassa täysin uusi lintulaji, kamtshatkanuunilintu

Kil­pis­jär­vel­lä ha­vait­tiin sun­nun­tai­na koko Eu­roo­pas­sa täysin uusi lin­tu­la­ji, kam­tshat­ka­nuu­ni­lin­tu

18.07.2021 21:28 2
Käenpiiat asettuivat taloksi Kurkijärvellä – video näyttää, kuinka poikanen matkii kiemurtelemalla käärmettä: "Käytös on linnuille täysin ainutlaatuista"

Käen­piiat aset­tui­vat taloksi Kur­ki­jär­vel­lä – video näyt­tää, kuinka poi­ka­nen matkii kie­mur­te­le­mal­la käär­met­tä: "Käytös on lin­nuil­le täysin ai­nut­laa­tuis­ta"

11.07.2021 15:34
Tilaajille
Noutajayhdistyksen puheenjohtaja: Pateniemenrannasta löytynyt linnunraato ollut todennäköisesti treenikäytössä – "Tarkoitus on, että kaikki tällainen huolehditaan maastosta pois"

Nou­ta­ja­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt lin­nun­raa­to ollut to­den­nä­köi­ses­ti tree­ni­käy­tös­sä – "Tar­koi­tus on, että kaikki täl­lai­nen huo­leh­di­taan maas­tos­ta pois"

30.06.2021 15:49
Tilaajille
Pateniemenrannasta löytynyt teipattu lintu hämmensi ja herätti epäilyn ilkivallasta – kyse voi olla metsästyskoiran koulutuksesta

Pa­te­nie­men­ran­nas­ta löy­ty­nyt tei­pat­tu lintu häm­men­si ja herätti epäilyn il­ki­val­las­ta – kyse voi olla met­säs­tys­koi­ran kou­lu­tuk­ses­ta

30.06.2021 15:52 5
Tilaajille
Sorsat poukkoilivat autotiellä Rovaniemen ydinkeskustassa – pelastuslaitoksen väki saatteli sorsaperheen turvaan

Sorsat pouk­koi­li­vat au­to­tiel­lä Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen väki saat­te­li sor­sa­per­heen turvaan

29.06.2021 20:33 1
Tilaajille
Harvinaisia kattohaikaroita yllätysvisiitillä Yli-Iissä – "Uskomatonta, että tällaisia valtavia lintuja on Tannilassa", hämmästelee linnut kuvannut 15-vuotias

Har­vi­nai­sia kat­to­hai­ka­roi­ta yl­lä­tys­vi­sii­til­lä Yli-Iis­sä – "Us­ko­ma­ton­ta, että täl­lai­sia val­ta­via lintuja on Tan­ni­las­sa", häm­mäs­te­lee linnut ku­van­nut 15-vuo­tias

23.06.2021 17:49 4
Tilaajille
Sorsapoikue pelastettiin kiipelistä Posiolla – poikaset olivat pudonneet vanhaan lietesäiliöön, untuvikot noukittiin ylös haavin avulla

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54 1
Tilaajille
Pelastuslaitoksella eläintehtävä, joka vaati askartelua: Oululaisen omakotitalon savupiipussa oli jumissa kolme naakkaa

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la eläin­teh­tä­vä, joka vaati as­kar­te­lua: Ou­lu­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon sa­vu­pii­pus­sa oli jumissa kolme naakkaa

19.06.2021 13:09 2
Yhdyskunnallinen törmäpääskyjä valitsi pesäpaikakseen oululaisen rakennustyömaan, työt keskeytettiin – "Jos ne olisivat lokin pesiä, olisimme silti tehneet saman ratkaisun"

Yh­dys­kun­nal­li­nen tör­mä­pääs­ky­jä valitsi pe­sä­pai­kak­seen ou­lu­lai­sen ra­ken­nus­työ­maan, työt kes­key­tet­tiin – "Jos ne oli­si­vat lokin pesiä, oli­sim­me silti tehneet saman rat­kai­sun"

17.06.2021 13:50 12
Tilaajille