Linnut
Viimeisin tunti
Kottaraisia Oulun seudulla suurina parvina – "Peltoalueiden maankäytön muutokset voivat selittää parvien kerääntymistä"

Kot­ta­rai­sia Oulun seu­dul­la suurina parvina – "Pel­toa­luei­den maan­käy­tön muu­tok­set voivat se­lit­tää parvien ke­rään­ty­mis­tä"

09:01 0
Kuukausi
Lähes valkoinen kanalintu tallentui lukijan videolle Kuusamossa – asiantuntija arvioi, että kyse on leukistisesta metsosta

Lähes val­koi­nen ka­na­lin­tu tal­len­tui lukijan vi­deol­le Kuu­sa­mos­sa – asian­tun­ti­ja arvioi, että kyse on leu­kis­ti­ses­ta met­sos­ta

11.09.2020 19:33 0
Tilaajille
Albiinometso Kuusamossa

Al­bii­no­met­so Kuu­sa­mos­sa

11.09.2020 19:31 0
Jalohaikaroita liikkeellä Oulun seudulla – suurta valkoista lintua on ihasteltu Kuivasjärven ja Kaijonharjun rannoilla viime päivinä

Ja­lo­hai­ka­roi­ta liik­keel­lä Oulun seu­dul­la – suurta val­kois­ta lintua on ihas­tel­tu Kui­vas­jär­ven ja Kai­jon­har­jun ran­noil­la viime päivinä

09.09.2020 13:37 1
Tilaajille
Valkoposkihanhet lasketaan viikonloppuna – Oulussa havaittu 250 linnun parvi

Val­ko­pos­ki­han­het las­ke­taan vii­kon­lop­pu­na – Oulussa ha­vait­tu 250 linnun parvi

04.09.2020 21:15 2
Sorsastuskausi alkaa – uhanalaisetkin linnut ovat metsästäjien tähtäimissä: "Suojellun linnun ampumisesta saa sakkorangaistuksen tai menettää aseen valtiolle"

Sor­sas­tus­kau­si alkaa – uhan­alai­set­kin linnut ovat met­säs­tä­jien täh­täi­mis­sä: "Suo­jel­lun linnun am­pu­mi­ses­ta saa sak­ko­ran­gais­tuk­sen tai me­net­tää aseen val­tiol­le"

19.08.2020 10:52 0
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa torstaina myös metsähanhien osalta – Testaa, tunnistatko vesilintulajit

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa tors­tai­na myös met­sä­han­hien osalta – Testaa, tun­nis­tat­ko ve­si­lin­tu­la­jit

18.08.2020 19:31 3
Tilaajille
Vanhemmat
Miten lokeista voi oppia pitämään? Lokkitutkija: "Useat linnut ovat älykkäitä, me ihmiset emme sitä älyä vain aina ymmärrä"

Miten lo­keis­ta voi oppia pi­tä­mään? Lok­ki­tut­ki­ja: "Useat linnut ovat älyk­käi­tä, me ihmiset emme sitä älyä vain aina ym­mär­rä"

27.07.2020 17:06 1
Tilaajille
Tuhansien mustien lintujen parvia voi nähdä Oulussa – yöpuulle lentävät naakat raakkuvat pimeässä

Tu­han­sien mustien lin­tu­jen parvia voi nähdä Oulussa – yö­puul­le len­tä­vät naakat raak­ku­vat pi­meäs­sä

24.07.2020 10:57 5
Tilaajille
Sinipyrstön esiintymisessä Suomessa ennätysvuosi – yli 700 reviiriä löytynyt

Si­ni­pyrs­tön esiin­ty­mi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­vuo­si – yli 700 re­vii­riä löy­ty­nyt

22.07.2020 13:28 0
Tilaajille
Monen lintulajin pesimäkausi on aikaistunut ja lyhentynyt – tutkimuksessa selvitettiin lintujen pesintää rengastusaineistolla

Monen lin­tu­la­jin pe­si­mä­kau­si on ai­kais­tu­nut ja ly­hen­ty­nyt – tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin lin­tu­jen pe­sin­tää ren­gas­tus­ai­neis­tol­la

21.07.2020 14:52 0
Oulun Pikisaaressa nähty kummallinen cityvaris hämmentää – vaikuttaako roskaruoka kehityshäiriöihin?

Oulun Pi­ki­saa­res­sa nähty kum­mal­li­nen ci­ty­va­ris häm­men­tää – vai­kut­taa­ko ros­ka­ruo­ka ke­hi­tys­häi­riöi­hin?

16.07.2020 14:17 0
Tilaajille
Pieni pupu taistelee urheasti harakkaa vastaan Ylikiimingissä – lukija kuvasi koskettavan luontovideon

Pieni pupu tais­te­lee ur­heas­ti ha­rak­kaa vastaan Yli­kii­min­gis­sä – lukija kuvasi kos­ket­ta­van luon­to­vi­deon

15.07.2020 12:26 4
Tilaajille
Harvinainen mustapääsirkku ihmetyttää Oulunsalon lauttarannassa – paikalla on kymmenittäin lintuharrastajia eteläistä Suomea myöten

Har­vi­nai­nen mus­ta­pää­sirk­ku ih­me­tyt­tää Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa – pai­kal­la on kym­me­nit­täin lin­tu­har­ras­ta­jia ete­läis­tä Suomea myöten

13.07.2020 11:16 5
Tilaajille
Palomies pelasti neitokakadun kukkakioskin katolta Kajaanissa – muut linnut olivat jo ahdistelemassa karkulaista

Pa­lo­mies pelasti nei­to­ka­ka­dun kuk­ka­kios­kin katolta Ka­jaa­nis­sa – muut linnut olivat jo ah­dis­te­le­mas­sa kar­ku­lais­ta

08.07.2020 12:46 1
Tilaajille
Lintuja rengastetaan kesäöisin sääskien ja mudan keskellä, silti kokenut harrastaja Matti Tynjälä palaa aina verkkojen ääreen – katso kuvista miten rengastus tapahtuu

Lintuja ren­gas­te­taan ke­sä­öi­sin sääs­kien ja mudan kes­kel­lä, silti kokenut har­ras­ta­ja Matti Tynjälä palaa aina verk­ko­jen ääreen – katso kuvista miten ren­gas­tus ta­pah­tuu

06.07.2020 19:00 1
Tilaajille
Haapana hautoi poikuetta Oulussa omakotitalon pihassa viikkotolkulla, naapurustokin jännäsi – lukija tallensi söpöt poikaset kuviin ja videoon

Haapana hautoi poi­kuet­ta Oulussa oma­ko­ti­ta­lon pihassa viik­ko­tol­kul­la, naa­pu­rus­to­kin jännäsi – lukija tal­len­si söpöt poi­ka­set kuviin ja videoon

26.06.2020 10:42 0
Tilaajille
Linnunpöntöissä on tänä vuonna runsaasti asukkaita – pikkuvarpunen jo toista vuotta peräkkäin runsastunein laji

Lin­nun­pön­töis­sä on tänä vuonna run­saas­ti asuk­kai­ta – pik­ku­var­pu­nen jo toista vuotta pe­räk­käin run­sas­tu­nein laji

09.06.2020 11:45 1
Valkoposkihanhi ei ole vieraslaji, linnun metsästykseen voi saada poikkeuslupia jo nyt

Val­ko­pos­ki­han­hi ei ole vie­ras­la­ji, linnun met­säs­tyk­seen voi saada poik­keus­lu­pia jo nyt

05.06.2020 17:18 1
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 11:31 0
Tilaajille