Kuntavaalit 2021

Kalevan kuntavaalikone on auki – tutustu Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaisiin

Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­ne on auki – tutustu Poh­jois-Poh­jan­maan eh­dok­kai­siin

19.05.2021 09:02
Kuntavaalit huipentuvat finaalipeliin – kuka puolustaa parhaiten kasvavia kuluja vastaan?
Kolumni Aki Keisu

Kun­ta­vaa­lit hui­pen­tu­vat fi­naa­li­pe­liin – kuka puo­lus­taa par­hai­ten kas­va­via kuluja vas­taan?

11.06.2021 18:00 3
Tilaajille
Oulun vetovoimaan yrittämisen näkökulmasta kytee voimakas tyytymättömyys kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan joukoissa

Oulun ve­to­voi­maan yrit­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta kytee voi­ma­kas tyy­ty­mät­tö­myys ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan jou­kois­sa

11.06.2021 16:00 11
Tilaajille
Puheenjohtajat väittelivät koulutussatsausten kohdentamisesta Ylen vaalikeskustelussa

Pu­heen­joh­ta­jat väit­te­li­vät kou­lu­tus­sat­saus­ten koh­den­ta­mi­ses­ta Ylen vaa­li­kes­kus­te­lus­sa

10.06.2021 23:57 7
Oulussa vieraillut Antti Häkkänen: Kokoomukselle on tärkeämpää lisätä verotettavaa tuloa, ei verojen määrää.

Oulussa vie­rail­lut Antti Häk­kä­nen: Ko­koo­muk­sel­le on tär­keäm­pää lisätä ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, ei verojen määrää.

09.06.2021 06:00 29
Tilaajille
Ennakkoon äänesti 32,4 prosenttia äänioikeutetuista – jonoja loppuun asti Oulussakin

En­nak­koon äänesti 32,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta – jonoja loppuun asti Ou­lus­sa­kin

08.06.2021 20:39 2
Tilaajille
Valtuustosopimus saa Oulussa vahvan tuen – etenkin keskustan piirissä

Val­tuus­to­so­pi­mus saa Oulussa vahvan tuen – etenkin kes­kus­tan pii­ris­sä

08.06.2021 18:00 6
Tilaajille
Monen Oulun seudun kuntavaaliehdokkaan mainoksissa ei mainita puoluetta lainkaan, mutta pitäisikö sen näkyä? – "Se on varmaan ihan mietittyä"

Monen Oulun seudun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaan mai­nok­sis­sa ei mainita puo­luet­ta lain­kaan, mutta pi­täi­si­kö sen näkyä? – "Se on varmaan ihan mie­tit­tyä"

08.06.2021 12:16 16
Tilaajille
Korkealle rakentamiselle vihreää valoa: Oulun kuntavaaliehdokkaista yli puolet antaa sille tukensa

Kor­keal­le ra­ken­ta­mi­sel­le vihreää valoa: Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta yli puolet antaa sille tukensa

08.06.2021 06:00 27
Tilaajille
Selma Seeskorpi haluaa nuorten äänen kuuluviin kuntapolitiikassa

Selma Sees­kor­pi haluaa nuorten äänen kuu­lu­viin kun­ta­po­li­tii­kas­sa

07.06.2021 20:42
Tilaajille
Ennakkoääniä on annettu yli miljoona – Oulun vaalipiirissä innokkaimmat äänestäjät ovat Puolangalla

En­nak­ko­ää­niä on annettu yli mil­joo­na – Oulun vaa­li­pii­ris­sä in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät ovat Puo­lan­gal­la

06.06.2021 21:30 2
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin Oulun valinnasta kulttuuripääkaupungiksi: ”Mielettömän hieno mahdollisuus”

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Oulun va­lin­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si: ”Mie­let­tö­män hieno mah­dol­li­suus”

06.06.2021 18:00 40
Tilaajille
Oululainen nuori äänestäjä Ella Limingoja: "Hyvä vaalikonekysymys on selkeä ja taustoittava" – nuoren äänestyspäätös selviää usein vaalikoneesta

Ou­lu­lai­nen nuori ää­nes­tä­jä Ella Li­min­go­ja: "Hyvä vaa­li­ko­ne­ky­sy­mys on selkeä ja taus­toit­ta­va" – nuoren ää­nes­tys­pää­tös selviää usein vaa­li­ko­nees­ta

05.06.2021 08:00
Tilaajille
Analyysi: Rohkeat kunnat ovat tulevaisuuden voittajia – laiskat ja lannistuneet näivettyvät

Ana­lyy­si: Rohkeat kunnat ovat tu­le­vai­suu­den voit­ta­jia – laiskat ja lan­nis­tu­neet näi­vet­ty­vät

05.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Pormestarimalli saa Oulun kuntavaaliehdokkailta varsin nuivan vastaanoton

Por­mes­ta­ri­mal­li saa Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kail­ta varsin nuivan vas­taan­oton

03.06.2021 18:00 4
Tilaajille
Lähes 750 000 suomalaista on jo äänestänyt

Lähes 750 000 suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt

02.06.2021 21:35
Tilaajille
Koulupudokkaista pidettävä kiinni, opetusministeri Saramo sanoo – tärkeä keino puuttua nuorten ongelmiin

Kou­lu­pu­dok­kais­ta pi­det­tä­vä kiinni, ope­tus­mi­nis­te­ri Saramo sanoo – tärkeä keino puuttua nuorten on­gel­miin

02.06.2021 21:00 2
Tilaajille
Limingan kuntavaaliehdokkaat nihkeitä pakkolunastuksille: "Teollisuustontteja löytyy vapaaehtoisin kaupoin"

Li­min­gan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat nih­kei­tä pak­ko­lu­nas­tuk­sil­le: "Teol­li­suus­tont­te­ja löytyy va­paa­eh­toi­sin kau­poin"

02.06.2021 18:00
Tilaajille
Perussuomalaisten ehdokkaat saaneet yli kaksi kertaa niin paljon rikossyytteitä kuin yhdenkään muun ison puolueen ehdokkaat, kertoo HS:n laaja selvitys

Pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaat saaneet yli kaksi kertaa niin paljon ri­kos­syyt­tei­tä kuin yh­den­kään muun ison puo­lueen eh­dok­kaat, kertoo HS:n laaja sel­vi­tys

02.06.2021 11:01 39
Analyysi: Oulun valtuustoon tyrkyllä 11 pientä puoluetta tai ryhmää – monet uusia

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­toon tyr­kyl­lä 11 pientä puo­luet­ta tai ryhmää – monet uusia

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Hienoista laskua äänestysinnossa tiistaina – Oulun vaalipiirissä äänestysaktiivisuus edelleen koko maan keskiarvoa pienempi

Hie­nois­ta laskua ää­nes­tys­in­nos­sa tiis­tai­na – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus edel­leen koko maan kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

01.06.2021 21:20 1
Tilaajille
Zeniitillä vankka kannatus Kempeleen kuntavaaliehdokkaiden keskuudessa, toiset puolustavat kunnan tasapuolista kehittämistä

Ze­nii­til­lä vankka kan­na­tus Kem­pe­leen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa, toiset puo­lus­ta­vat kunnan ta­sa­puo­lis­ta ke­hit­tä­mis­tä

01.06.2021 18:00 1
Tilaajille
Kuntavaaleissa on annettu jo yli puoli miljoonaa ääntä

Kun­ta­vaa­leis­sa on annettu jo yli puoli mil­joo­naa ääntä

31.05.2021 21:40
Tilaajille
Saarikko: Periksi ei anneta, vaikka meidät on haastettu – Tuore valtiovarainministeri myöntää: "Tämä on meille vaikea vaali"

Saa­rik­ko: Periksi ei anneta, vaikka meidät on haas­tet­tu – Tuore val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri myön­tää: "Tämä on meille vaikea vaali"

31.05.2021 17:20 25
Tilaajille
Lähes kymmenesosa suomalaisista äänestänyt, Utajärvi edelleen vaalipiirin aktiivisin

Lähes kym­me­nes­osa suo­ma­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, Uta­jär­vi edel­leen vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin

30.05.2021 20:59 1
Tilaajille