Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Väylävirasto
Kuukausi
Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kiskossa pysäyttää koko maan junaliikenteen
Pääkirjoitus

Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kis­kos­sa py­säyt­tää koko maan ju­na­lii­ken­teen

13.02.2024 17:00 44
Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosan sähköistys on valmistunut – Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii vielä Traficomin käyttöönottoluvan

Yli­vies­kan ja Ii­sal­men välisen ra­ta­osan säh­köis­tys on val­mis­tu­nut – Kau­pal­li­sen lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen vaatii vielä Tra­fi­co­min käyt­töön­ot­to­lu­van

06.02.2024 17:03 4
Tilaajille
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

01.02.2024 13:09 79
Tilaajille
Asukkaat heräsivät puolustamaan Nokelan metsikköä Oulussa – Kaksoisraiteen lisäksi pyöräbaanaa pidetään uhkana

Asuk­kaat he­rä­si­vät puo­lus­ta­maan Nokelan met­sik­köä Oulussa – Kak­sois­rai­teen lisäksi pyö­rä­baa­naa pi­de­tään uhkana

28.01.2024 06:00 57
Tilaajille
Vanhemmat
Kuorma-auton nosturi osui ratasiltaan Oulaisissa – matkustajajuna myöhästyi tunnin sillan tarkastuksen takia

Kuor­ma-au­ton nosturi osui ra­tasil­taan Ou­lai­sis­sa – mat­kus­ta­ja­ju­na myö­häs­tyi tunnin sillan tar­kas­tuk­sen takia

12.01.2024 13:58 3
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinvestoinnit surkeimmat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaativat Väylävirastolta kuutta toimenpidettä

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­in­ves­toin­nit sur­keim­mat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaa­ti­vat Väy­lä­vi­ras­tol­ta kuutta toi­men­pi­det­tä

08.01.2024 19:00 52
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen vähentämiseen sähköpulan estämiseksi

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen vä­hen­tä­mi­seen säh­kö­pu­lan es­tä­mi­sek­si

05.01.2024 17:44 14
Ranualle rakennetaan ainutlaatuista maantiesiltaa sammakoille – "Eihän tällaisia siltoja normaalisti kuivalle maalle tehdä"

Ra­nual­le ra­ken­ne­taan ai­nut­laa­tuis­ta maan­tie­sil­taa sam­ma­koil­le – "Eihän täl­lai­sia siltoja nor­maa­lis­ti kui­val­le maalle tehdä"

02.01.2024 18:00 37
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väylävirasto unohti Pohjois-Suomen kehittämisen – Alueen liikenneinfrahankkeet ”olemattomia”

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Väy­lä­vi­ras­to unohti Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sen – Alueen lii­ken­ne­inf­ra­hank­keet ”o­le­mat­to­mia”

14.12.2023 19:44 20
Tilaajille
Siltojen rakentaminen jatkuu läpi talven Oulun Poikkimaantiellä – Junaradan ylittävän sillan uudet rakenteet saatiin paikoilleen keskiviikkona

Sil­to­jen ra­ken­ta­mi­nen jatkuu läpi talven Oulun Poik­ki­maan­tiel­lä – Ju­na­ra­dan ylit­tä­vän sillan uudet ra­ken­teet saatiin pai­koil­leen kes­ki­viik­ko­na

29.11.2023 13:29 10
Poikkimaantielle tulee tilapäisiä liikennejärjestelyjä – Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkusillat rakennetaan uusiksi

Poik­ki­maan­tiel­le tulee ti­la­päi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä – Kii­la­ki­ven­tien ja Män­ty­län­po­lun ali­kul­kusil­lat ra­ken­ne­taan uusiksi

23.10.2023 16:03 17
Ii haluaa jälleen matkustajajunien pysähdyspaikaksi – muutostarpeista tehdään selvitys Väyläviraston kanssa

Ii haluaa jälleen mat­kus­ta­ja­ju­nien py­säh­dys­pai­kak­si – muu­tos­tar­peis­ta tehdään sel­vi­tys Väy­lä­vi­ras­ton kanssa

25.08.2023 16:00 15
Tilaajille
Uudet valtatie 4:n väylät avataan liikenteelle Simossa – monelle tutuksi tulleet kiertotiet poistuvat käytöstä

Uudet val­ta­tie 4:n väylät avataan lii­ken­teel­le Simossa – monelle tutuksi tulleet kier­to­tiet pois­tu­vat käy­tös­tä

31.07.2023 14:44 7
Tilaajille
VR teki tutkinnan Oulun Koskelan erikoisesta raideonnettomuudesta – "Se oli monen tekijän summa"

VR teki tut­kin­nan Oulun Kos­ke­lan eri­koi­ses­ta rai­de­on­net­to­muu­des­ta – "Se oli monen tekijän summa"

26.07.2023 12:52 6
Tilaajille
Poikkimaantien remontti alkaa toukokuun alussa – lisäkaistoista apua ruuhkiin

Poik­ki­maan­tien re­mont­ti alkaa tou­ko­kuun alussa – ­li­sä­kais­tois­ta apua ruuh­kiin

27.04.2023 16:12 4
Sähkömopoilija selvisi kuin ihmeen kaupalla junan törmäyksestä Pateniemessä – Väylävirasto asentaa turmaristeykseen puomit ja varoituslaitteet

Säh­kö­mo­poi­li­ja selvisi kuin ihmeen kau­pal­la junan tör­mäyk­ses­tä Pa­te­nie­mes­sä – Väy­lä­vi­ras­to asentaa tur­ma­ris­teyk­seen puomit ja va­roi­tus­lait­teet

26.04.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyt­ke­tään Poh­joi­sen ohjelma Pe­rä­me­ren­kaa­reen – ei odoteta turhia kak­sois­rai­de­lu­pauk­sia

27.03.2023 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnin ju­na­han­ke on me­ga­lo­ma­niaa

07.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oulun henkilöratapihan parantamiseen haetaan rahaa – uudistus ei päässyt valtion väyläverkko-ohjelmaan

Oulun hen­ki­lö­ra­ta­pi­han pa­ran­ta­mi­seen haetaan rahaa – uu­dis­tus ei päässyt valtion väy­lä­verk­ko-oh­jel­maan

21.02.2023 18:00 18
Tilaajille
Väylävirasto jatkaa Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelua vesiluvasta tehdystä valituksesta huolimatta – kevään aikana luvassa pohjatutkimuksia ja koepaalutuksia

Väy­lä­vi­ras­to jatkaa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den suun­nit­te­lua ve­si­lu­vas­ta teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – kevään aikana luvassa poh­ja­tut­ki­muk­sia ja koe­paa­lu­tuk­sia

10.02.2023 10:01 69