Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Väylävirasto
Poikkimaantien remontti alkaa toukokuun alussa – lisäkaistoista apua ruuhkiin

Poik­ki­maan­tien re­mont­ti alkaa tou­ko­kuun alussa – ­li­sä­kais­tois­ta apua ruuh­kiin

27.04.2023 16:12 4
Sähkömopoilija selvisi kuin ihmeen kaupalla junan törmäyksestä Pateniemessä – Väylävirasto asentaa turmaristeykseen puomit ja varoituslaitteet

Säh­kö­mo­poi­li­ja selvisi kuin ihmeen kau­pal­la junan tör­mäyk­ses­tä Pa­te­nie­mes­sä – Väy­lä­vi­ras­to asentaa tur­ma­ris­teyk­seen puomit ja va­roi­tus­lait­teet

26.04.2023 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyt­ke­tään Poh­joi­sen ohjelma Pe­rä­me­ren­kaa­reen – ei odoteta turhia kak­sois­rai­de­lu­pauk­sia

27.03.2023 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnin ju­na­han­ke on me­ga­lo­ma­niaa

07.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Oulun henkilöratapihan parantamiseen haetaan rahaa – uudistus ei päässyt valtion väyläverkko-ohjelmaan

Oulun hen­ki­lö­ra­ta­pi­han pa­ran­ta­mi­seen haetaan rahaa – uu­dis­tus ei päässyt valtion väy­lä­verk­ko-oh­jel­maan

21.02.2023 18:00 18
Tilaajille
Väylävirasto jatkaa Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelua vesiluvasta tehdystä valituksesta huolimatta – kevään aikana luvassa pohjatutkimuksia ja koepaalutuksia

Väy­lä­vi­ras­to jatkaa Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den suun­nit­te­lua ve­si­lu­vas­ta teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – kevään aikana luvassa poh­ja­tut­ki­muk­sia ja koe­paa­lu­tuk­sia

10.02.2023 10:01 69
Limingan ja Oulun välisen kaksoisraiteen suunnittelu hyvässä vauhdissa, suunnitelmat valmistuvat ensi vuonna – "Kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun paikallisliikenteen"

Li­min­gan ja Oulun välisen kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu hyvässä vauh­dis­sa, suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat ensi vuonna – "Kak­sois­rai­de mah­dol­lis­tai­si myös Oulun pai­kal­lis­lii­ken­teen"

24.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Ovatko maanteiden nopeusrajoitukset ajan tasalla, pohtii Sunnuntaikäräjät

Ovatko maan­tei­den no­peus­ra­joi­tuk­set ajan ta­sal­la, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Oulun seudulla kerätään alkuvuoden aikana palautetta pyöräteiden talvikunnossapidosta mobiilipelin avulla – käyttäjät voivat tienata 50 senttiä jokaisesta havainnosta

Oulun seu­dul­la ke­rä­tään al­ku­vuo­den aikana pa­lau­tet­ta pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta mo­bii­li­pe­lin avulla – käyt­tä­jät voivat tienata 50 senttiä jo­kai­ses­ta ha­vain­nos­ta

03.01.2023 16:20 24
Oulun ratapiha rakentuu uusiksi – Nykyinen asematunneli jää pelkästään pyöräilykäyttöön

Oulun ra­ta­pi­ha ra­ken­tuu uusiksi – Ny­kyi­nen ase­ma­tun­ne­li jää pel­käs­tään pyö­räi­ly­käyt­töön

19.12.2022 20:05 43
Tilaajille
Oulun rautatieaseman remontin suunnittelu alkoi – aikomuksena rakentaa muun muassa toinen asematunneli

Oulun rau­ta­tie­ase­man re­mon­tin suun­nit­te­lu alkoi – ai­ko­muk­se­na ra­ken­taa muun muassa toinen ase­ma­tun­ne­li

03.10.2022 06:00 29
Tilaajille
Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden parantamisen suunnittelutyöt käynnistyneet

Tam­pe­reen ja Oulun välisen ra­ta­osuu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­työt käyn­nis­ty­neet

09.08.2022 11:05 11
Tievaloja parannellaan Linnanmaan ja Kellon sekä Oulun ja Zeppelinin välillä, valmista elokuun aikana

Tie­va­lo­ja pa­ran­nel­laan Lin­nan­maan ja Kellon sekä Oulun ja Zep­pe­li­nin vä­lil­lä, val­mis­ta elokuun aikana

04.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun ministereiltä ja kansanedustajilta tarvitaan vahvaa vaikuttamista pohjoisen väylähankkeissa
Kolumni

Oulun mi­nis­te­reil­tä ja kan­san­edus­ta­jil­ta tar­vi­taan vahvaa vai­kut­ta­mis­ta poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­sa

13.05.2022 06:00 11
Tilaajille
Suomen maanteistä suuri osa voi jäädä talven jäljiltä reikäiseen kuntoon, koska sota nosti tärkeän raaka-aineen hinnan pilviin – "Asfalttikoneista tulee tien päällä harvinaisempi näky"

Suomen maan­teis­tä suuri osa voi jäädä talven jäl­jil­tä rei­käi­seen kun­toon, koska sota nosti tärkeän raa­ka-ai­neen hinnan pilviin – "As­falt­ti­ko­neis­ta tulee tien päällä har­vi­nai­sem­pi näky"

14.04.2022 08:08 12
Tilaajille
Oritkarin kolmioraiteelle seitsemän miljoonan rahoitus EU:lta – ratatöiden ohessa uusitaan Limingantien ylikulkusilta

Orit­ka­rin kol­mio­rai­teel­le seit­se­män mil­joo­nan ra­hoi­tus EU:lta – ra­ta­töi­den ohessa uu­si­taan Li­min­gan­tien yli­kul­kusil­ta

11.04.2022 13:31 10
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta -radan sähköistäminen sai EU-rahaa vajaat 15 miljoonaa euroa – rataosuus yhdistää Suomen ja Ruotsin rautatieverkot

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta -radan säh­köis­tä­mi­nen sai EU-ra­haa vajaat 15 mil­joo­naa euroa – ra­ta­osuus yh­dis­tää Suomen ja Ruotsin rau­ta­tie­ver­kot

10.04.2022 16:03 15
Tilaajille
Oulun tuleva asemakeskus puksuttaa kovaa vauhtia toteutusta kohti – hankkeesta allekirjoitettiin merkittäviä sopimuksia

Oulun tuleva ase­ma­kes­kus puk­sut­taa kovaa vauhtia to­teu­tus­ta kohti – hank­kees­ta al­le­kir­joi­tet­tiin mer­kit­tä­viä so­pi­muk­sia

21.03.2022 19:00 83
Tilaajille
Oulun seudun paikallisjunaliikenteeseen riittäisi vain kaksi junaa – Lähijunaliikennettä selvitellään Liminka–Oulu–Ii-välillä

Oulun seudun pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­tee­seen riit­täi­si vain kaksi junaa – Lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä sel­vi­tel­lään Li­min­ka–Ou­lu–Ii-vä­lil­lä

08.03.2022 06:00 77
Tilaajille
Oulun ratapihalla parannetaan junaliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Oulun ra­ta­pi­hal­la pa­ran­ne­taan ju­na­lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

11.02.2022 09:54 3