Kuntavaalit 2021
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Matti Tieksola

Kaksi ky­sy­mys­tä Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le, mo­lem­mat liit­ty­vät Rak­si­laan

06:15
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Anssi Kujala, Tero Lausala, Juha Marttila

Han­kin­ta­la­ki on mai­net­taan paljon parempi – kun­ta­päät­tä­jäl­le han­kin­nat ovat avain työl­li­syy­den ja elin­voi­man nos­ta­mi­seen

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Millä mallilla kuntavaalien järjestäminen on? Äänestyspaikat ovat selvillä, ehdokaslistoihin on tullut vasta pientä muutosta

Millä mal­lil­la kun­ta­vaa­lien jär­jes­tä­mi­nen on? Ää­nes­tys­pai­kat ovat sel­vil­lä, eh­do­kas­lis­toi­hin on tullut vasta pientä muu­tos­ta

18.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Kuntavaalien siirtoon vaikuttanut kauhuskenaario oli kiireessä tehty raaka laskelma – "huonolla tuurilla se olisi voinut silti toteutua"

Kun­ta­vaa­lien siir­toon vai­kut­ta­nut kau­hu­ske­naa­rio oli kii­rees­sä tehty raaka las­kel­ma – "huo­nol­la tuu­ril­la se olisi voinut silti to­teu­tua"

17.04.2021 08:53 49
Ouluun ei kaavailla drive-in -äänestyspaikkoja kesäkuun kuntavaaleihin – ulkona sijaitsevaksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään kaupunginteatterin edustaa

Ouluun ei kaa­vail­la dri­ve-in -ää­nes­tys­paik­ko­ja ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lei­hin – ulkona si­jait­se­vak­si en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kak­si esi­te­tään kau­pun­gin­teat­te­rin edustaa

15.04.2021 15:00 13
Oulun valtuustossa on ainakin kolmetoista puoluetta, jos kaikki yltävät vaaleissa tavoitteisiinsa – uusista tulokkaista yksi hakee sensaatiovoittoa, jokunen yhtä paikkaa ja muutamat näkyvyyttä

Oulun val­tuus­tos­sa on ainakin kol­me­tois­ta puo­luet­ta, jos kaikki yltävät vaa­leis­sa ta­voit­tei­siin­sa – uusista tu­lok­kais­ta yksi hakee sen­saa­tio­voit­toa, jokunen yhtä paikkaa ja muu­ta­mat nä­ky­vyyt­tä

15.04.2021 06:12 7
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Yh­tei­söl­li­syys et­sik­ko­ajas­sa – ke­nen­kään ei pitäisi aja­tel­la, että kuu­lun­ko minä tuohon jouk­koon, onko se tar­koi­tet­tu mi­nul­le?

14.04.2021 05:30
Tilaajille
Kuntavaaleja kohti – terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen
Kolumni Raimo Piirainen

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen

13.04.2021 16:00 4
Tilaajille
SDP huolissaan – nettihäiriköt karkottavat ihmisiä lähtemästä ehdolle vaaleihin

SDP huo­lis­saan – net­ti­häi­ri­köt kar­kot­ta­vat ihmisiä läh­te­mäs­tä ehdolle vaa­lei­hin

11.04.2021 15:19 57
Lukijalta Mielipide Kalle Pyky

Kun­ta­vaa­lit ovat ko­ti­mai­suus­vaa­lit – ko­ti­mai­suus ja lähellä tuot­ta­mi­nen ovat kun­nal­le myös mer­kit­tä­viä ima­go­ky­sy­myk­siä

08.04.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Ervasti

Nyt tar­vi­taan suun­nan­muu­tos – kes­kus­ta­puo­lueen Ou­lus­sa­kin he­rät­tä­vä sur­kei­siin kan­na­tus­lu­kui­hin

06.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Valtuuston pienet hakevat kasvua Oulussa – suuremmat kosiskelleet yhden valtuutetun ryhmiä kantojensa taakse tiukkojen äänestysten alla

Val­tuus­ton pienet hakevat kasvua Oulussa – suu­rem­mat ko­sis­kel­leet yhden val­tuu­te­tun ryhmiä kan­to­jen­sa taakse tiuk­ko­jen ää­nes­tys­ten alla

01.04.2021 06:12 3
Haasteita monella suunnalla – kunnissa miehet päättävät, naiset kärsivät
Pääkirjoitus

Haas­tei­ta monella suun­nal­la – kun­nis­sa miehet päät­tä­vät, naiset kär­si­vät

28.03.2021 20:00 9
Tilaajille
Perussuomalaiset tavoittelee Oulussa tuplausta – kansanedustajat miehisen listan kärkinä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ta­voit­te­lee Oulussa tup­laus­ta – kan­san­edus­ta­jat mie­hi­sen listan kärkinä

25.03.2021 06:12 56
Vanhemmat
Kuntavaalien siirto saa perussuomalaiset esittämään epäluottamusta ministeri Henrikssonille

Kun­ta­vaa­lien siirto saa pe­rus­suo­ma­lai­set esit­tä­mään epä­luot­ta­mus­ta mi­nis­te­ri Hen­riks­so­nil­le

20.03.2021 16:43 65
HS: Perussuomalaiset suosituin tuoreessa gallupissa – keskusta nosti kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin tuo­rees­sa gal­lu­pis­sa – kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan 0,8 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä

18.03.2021 08:07 43
SDP tavoittelee Oulussa vaalivoittoa – "Vihervasemmistoakselin" enemmistö helpottaisi, sanoo Oulun demareiden puheenjohtaja Pirjo Sirviö

SDP ta­voit­te­lee Oulussa vaa­li­voit­toa – "Vi­her­va­sem­mis­toak­se­lin" enem­mis­tö hel­pot­tai­si, sanoo Oulun de­ma­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Pirjo Sirviö

18.03.2021 06:12 51
Oululainen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tukittiin, kun ehdokkuus kuntavaaleissa peruttiin – "Ehdokkaan täytyy sitoutua puolueen arvomaailmaan", puheenjohtaja vastaa

Ou­lu­lai­nen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tu­kit­tiin, kun eh­dok­kuus kun­ta­vaa­leis­sa pe­rut­tiin – "Eh­dok­kaan täytyy si­tou­tua puo­lueen ar­vo­maail­maan", pu­heen­joh­ta­ja vastaa

17.03.2021 22:38 37
Tilaajille
Kysyimme: Saavatko kuntavaaliehdokkaat vaalinumeronsa Oulussa torstaina? "Lautakunta päätti, että näitä ehdokasasetteluun liittyviä päätöksiä ei tällä viikolla tehdä"

Ky­syim­me: Saa­vat­ko kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat vaa­li­nu­me­ron­sa Oulussa tors­tai­na? "Lau­ta­kun­ta päätti, että näitä eh­do­kas­aset­te­luun liit­ty­viä pää­tök­siä ei tällä vii­kol­la tehdä"

16.03.2021 21:00 3
Tilaajille
Listasimme kuuden kunnan ehdokkaat – katso päivittyvä lista Oulun seudun kuntien kuntavaaliehdokkaista

Lis­ta­sim­me kuuden kunnan eh­dok­kaat – katso päi­vit­ty­vä lista Oulun seudun kuntien kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta

12.03.2021 16:24 4
Tilaajille