Kuntavaalit 2021
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Pekka Syrjäpalo, Mika Koivuluoma

Am­pu­ma­ur­hei­li­joil­la pelkona har­ras­ta­mi­sen päät­ty­mi­nen Oulussa

05:30
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Olga Oinas-Panuma

Vahvin mat­kai­lu­naa­pu­ri unohtui – kutsun teidät läm­pi­mäs­ti tu­tus­tu­maan Pu­das­jär­veen

23.01.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Lääkkö

Ke­hi­te­tään Oulua ha­jau­te­tus­ti – maan­tie­teel­li­nen rakenne ei tue millään tavoin yhden kes­kus­tan mallia

22.01.2021 06:15 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisa Päätalo

Lapset mukaan pää­tök­sen­te­koon mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa

19.01.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Lukka

Erä- ja kult­tuu­ri­mu­seol­le löytyy erin­omai­nen paikka Tur­kan­saa­res­ta

18.01.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalle Pyky

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Rautiola

Rak­si­laan uusia työ­paik­ko­ja

16.01.2021 04:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sinikka Paakkonen

Omais­hoi­don tuki sub­jek­tii­vi­sek­si oi­keu­dek­si

15.01.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urho Haho

Sa­nois­ta on lyhyt tie te­koi­hin

14.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erja Sankari

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarkko Auno

Oulu sopisi mai­nios­ti sekä kau­pun­gis­sa että luon­nos­sa viih­ty­vien mat­kai­li­joi­den viikon mit­tai­sen lo­ma­mat­kan koh­teek­si

10.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sisko Junttila

Mummoni opetti minulle avaran maail­man­kat­so­muk­sen

09.01.2021 04:30 2
Tilaajille
Ota tämä väline mukaasi kuntavaalien äänestyspaikalle, jos haluat minimoida riskiä saada kopissa koronavirustartunta

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 18:00 4
Tilaajille
Jaettavana ei ole kurjuutta kummempaa
Kolumni Jenna Simula

Jaet­ta­va­na ei ole kur­juut­ta kum­mem­paa

05.01.2021 20:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Kokeneita keskustavaikuttajia jää pois kevään kuntavaaleista Limingassa ja Raahessa – "Vastakkainasettelua haetaan myös kuntapolitiikassa ja päätöksenteossa"

Ko­ke­nei­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jia jää pois kevään kun­ta­vaa­leis­ta Li­min­gas­sa ja Raa­hes­sa – "Vas­tak­kai­na­set­te­lua haetaan myös kun­ta­po­li­tii­kas­sa ja pää­tök­sen­teos­sa"

20.12.2020 17:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Pirinen

Kun­ta­vaa­lien ajan­koh­taa tulisi siirtää rah­kei­ta koet­te­le­van kul­ku­tau­din takia

12.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Lampinen

Tulevat kun­nal­lis­vaa­lit ovat myös ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vaa­lit

08.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Kokoomus haluaa olla edelleen kuntavaalien ykköspuolue – "En näe, miksi emme nyt tavoittelisi samaa"

Ko­koo­mus haluaa olla edel­leen kun­ta­vaa­lien yk­kös­puo­lue – "En näe, miksi emme nyt ta­voit­te­li­si samaa"

26.11.2020 06:35 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kai­kil­le tilaa osal­lis­tua po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon – ensi kevään kun­ta­vaa­lit tulee käydä ilman vi­ha­pu­het­ta

22.11.2020 05:30
Tilaajille
Helsingin pormestarikisa kuumenee: Arhinmäki vasemmiston ehdokkaaksi – Kärnä vahvistaa pyrkivänsä keskustan ehdokkaaksi, keskustalaisista myös Väyrynen puntaroi asiaa

Hel­sin­gin por­mes­ta­ri­ki­sa kuu­me­nee: Ar­hin­mä­ki va­sem­mis­ton eh­dok­kaak­si – Kärnä vah­vis­taa pyr­ki­vän­sä kes­kus­tan eh­dok­kaak­si, kes­kus­ta­lai­sis­ta myös Väy­ry­nen pun­ta­roi asiaa

20.11.2020 17:03 7