Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaalit
Toinen kierros todennäköinen Turkin presidentinvaaleissa, ehdokkaiden äänisaaliit jäämässä alle 50 prosentin

Toinen kierros to­den­nä­köi­nen Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, eh­dok­kai­den ää­ni­saa­liit jää­mäs­sä alle 50 pro­sen­tin

15.05.2023 08:44 4
Turkin vaaleissa äänestysprosentti hipoi alustavien tietojen mukaan 90:tä

Turkin vaa­leis­sa ää­nes­tys­pro­sent­ti hipoi alus­ta­vien tie­to­jen mukaan 90:tä

14.05.2023 23:02
Vaalivartti analysoi eduskuntavaalien viime hetken ennakkotunnelmia: "Pidän hyvin todennäköisenä, että valta vaihtuu meidän vaalipiirissämme"

Vaa­li­vart­ti ana­ly­soi edus­kun­ta­vaa­lien viime hetken en­nak­ko­tun­nel­mia: "Pidän hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että valta vaihtuu meidän vaa­li­pii­ris­säm­me"

30.03.2023 13:00
Tilaajille
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

30.03.2023 13:00 12
Tilaajille
Nato-päätös, Ukraina, pandemia ja raju poliittinen väittely leimaavat vaalikautta – Ex-pääministeri Paavo Lipponen: "En ollut koskaan ajamassa Suomea Natoon, mutta..."

Na­to-pää­tös, Uk­rai­na, pan­de­mia ja raju po­liit­ti­nen väit­te­ly lei­maa­vat vaa­li­kaut­ta – Ex-pää­mi­nis­te­ri Paavo Lip­po­nen: "En ollut koskaan aja­mas­sa Suomea Natoon, mut­ta..."

29.03.2023 17:45 19
Tilaajille
Ennakkoäänestyksen päätöspäivä ylivoimaisesti kiireisin valtakunnan tasolla, myös Oulun vaalipiirissä annettiin rutkasti ääniä

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pää­tös­päi­vä yli­voi­mai­ses­ti kii­rei­sin val­ta­kun­nan ta­sol­la, myös Oulun vaa­li­pii­ris­sä an­net­tiin rut­kas­ti ääniä

28.03.2023 23:42 5
Äänestysjonot venyivät Oulussa kymmenien metrien mittaisiksi, jonotusaika pahimmillaan tunnin: "Se on yllättänyt"

Ää­nes­tys­jo­not ve­nyi­vät Oulussa kym­me­nien metrien mit­tai­sik­si, jo­no­tus­ai­ka pa­him­mil­laan tunnin: "Se on yl­lät­tä­nyt"

28.03.2023 20:04 32
Tilaajille
Jos lasista rynnisi läpi, vaalimainos olisi seitsemän metrin päässä Ruskon Citymarketin ennakkoäänestyspaikasta: "Hankalia tilanteita"

Jos lasista rynnisi läpi, vaa­li­mai­nos olisi seit­se­män metrin päässä Ruskon Ci­ty­mar­ke­tin en­nak­koää­nes­tys­pai­kas­ta: "Han­ka­lia ti­lan­tei­ta"

27.03.2023 17:17 23
Tilaajille
Ehdokas kauhistuu, jos autoilu kallistuu – Oulun vaalipiirin ehdokkaat suhtautuvat entistä kalliimpaan autoiluun penseämmin kuin koko maan ehdokkaat keskimäärin

Ehdokas kau­his­tuu, jos autoilu kal­lis­tuu – Oulun vaa­li­pii­rin eh­dok­kaat suh­tau­tu­vat entistä kal­liim­paan au­toi­luun pen­seäm­min kuin koko maan eh­dok­kaat kes­ki­mää­rin

27.03.2023 05:00 100
Tilaajille
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mo­kra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 18
Tilaajille
Pohjois-Suomen asioiden ajaminen oli päällimmäisenä Kalevan vaalitentissä, eikä riitasointuja kovin paljon kuulunut

Poh­jois-Suo­men asioi­den aja­mi­nen oli pääl­lim­mäi­se­nä Kalevan vaa­li­ten­tis­sä, eikä rii­ta­soin­tu­ja kovin paljon kuu­lu­nut

21.03.2023 22:10 26
Tilaajille
Mitä haittaa siitä on, jos valtio velkaantuu? Pelottelun sijasta velanottoa voi pitää asioiden mahdollistajana, mutta ilman taloustaitoa velanotto ei voi jatkua

Mitä haittaa siitä on, jos valtio vel­kaan­tuu? Pe­lot­te­lun sijasta ve­lan­ot­toa voi pitää asioi­den mah­dol­lis­ta­ja­na, mutta ilman ta­lous­tai­toa ve­lan­ot­to ei voi jatkua

20.03.2023 10:17 35
Tilaajille
”Suomen suuntana länsi, omilla vahvuuksilla ja yhteistyössä”, linjaa Pirkko Mattila
Mainos MATTILA PIRKKO

”Suomen suun­ta­na länsi, omilla vah­vuuk­sil­la ja yh­teis­työs­sä”, linjaa Pirkko Mattila

14.03.2023 06:00
Jutun takaa: Toimittaja ei tee työtään jonkun maineenhallintaa varten

Jutun takaa: Toi­mit­ta­ja ei tee työtään jonkun mai­neen­hal­lin­taa varten

04.03.2023 16:00
Tilaajille
Puolueiden kannatusluvut elävät viimeiseen asti – Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo: "Noin 50 prosenttia on liikkuvia äänestäjiä"

Puo­luei­den kan­na­tus­lu­vut elävät vii­mei­seen asti – Val­tio-opin eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Heikki Pa­lo­hei­mo: "Noin 50 pro­sent­tia on liik­ku­via ää­nes­tä­jiä"

08.03.2023 14:44 17
Tilaajille
Kolme viidestä aikoo varmasti äänestää eduskuntavaaleissa – puolue on noussut ehdokasta tärkeämmäksi

Kolme vii­des­tä aikoo var­mas­ti ää­nes­tää edus­kun­ta­vaa­leis­sa – puolue on noussut eh­do­kas­ta tär­keäm­mäk­si

06.01.2023 05:00 14
Tilaajille
Analyysi: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaaleissa – Iso joukko salaliittoteoriaa vaalivilpistä levittäviä republikaaniehdokkaita menossa voittoon

Ana­lyy­si: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaa­leis­sa – Iso joukko sa­la­liit­to­teo­riaa vaa­li­vil­pis­tä le­vit­tä­viä re­pub­li­kaa­ni­eh­dok­kai­ta menossa voit­toon

07.11.2022 18:30 9
Tilaajille
Brasilian presidentinvaali toiselle kierrokselle – presidentti Bolsonaron haastanut ennakkosuosikki Lula lupasi "taistella lopulliseen voittoon asti"

Bra­si­lian pre­si­den­tin­vaa­li toi­sel­le kier­rok­sel­le – pre­si­dent­ti Bol­so­na­ron haas­ta­nut en­nak­ko­suo­sik­ki Lula lupasi "tais­tel­la lo­pul­li­seen voit­toon asti"

03.10.2022 06:39
Analyyysi: Italian hallituksesta voi nousta Troijan hevonen Brysseliin – Äärioikeistolaiseksi leimattu Giorgia Meloni voitti vaalit sateenkaariväen höykytyksellä

Ana­lyyy­si: Italian hal­li­tuk­ses­ta voi nousta Troijan hevonen Brys­se­liin – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sek­si lei­mat­tu Giorgia Meloni voitti vaalit sa­teen­kaa­ri­väen höy­ky­tyk­sel­lä

26.09.2022 16:43 11
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan edustajisto on valittu – valtuustossa on nyt naisenemmistö

Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­to on valittu – val­tuus­tos­sa on nyt nais­enem­mis­tö

26.04.2022 22:02