TOKION OLYMPIALAISET: Topi Rai­ta­nen on edennyt Tokion olym­pia­fi­naa­liin Janne Ukon­maan­ahon val­men­nuk­ses­sa

PÄÄKIRJOITUS: Hel­le­ke­sän huk­ku­mis­ti­las­to on ruma - su­ru­vies­te­jä on viety yli sata

Vaalit

Essee: Meidän po­li­tiik­ka­nört­tien pitäisi keksiä, iten nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät he­rä­tel­täi­siin, mutta somessa tsemp­paus ei riitä

20.06.2021 09:00 5
Kolumni

Vaalit ovat tois­tai­sek­si ohi

15.06.2021 17:30 2
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

14.06.2021 18:15 4
Tilaajille

Kooste Kuu­sa­mon vaa­li-il­las­ta: ko­koo­mus kasvoi seit­se­mään paik­kaan ja pe­rus­suo­ma­lai­set nel­jään, kes­kus­ta menetti kolme paik­kaa, mutta piti yk­kös­si­jan­sa – ää­ni­ha­ra­va on uutena val­tuus­toon noussut Anna Kantola

14.06.2021 00:38 1
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la val­tuus­to meni lähes ko­ko­naan uu­sik­si: 13 uutta val­tuu­tet­tua 23:sta – kes­kus­ta menetti kaksi paikkaa pe­rus­suo­ma­lai­sil­le

13.06.2021 23:37
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen nuo­ri­so­ket­ju hur­jas­sa vauh­dis­sa Oulussa – "Tee­ma­na on mah­dol­li­suuk­sien Oulu, siitä ei voi tulla muuta kuin hyvää ai­kai­sek­si"

13.06.2021 22:42 2
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien äänistä on annettu nyt 8,8 pro­sent­tia – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys on ollut vilk­kain­ta Uta­jär­vel­lä

29.05.2021 18:36
Tilaajille

Maa­kun­ta­vaa­lien ajan­koh­ta rikkoo Eu­roo­pan neu­vos­ton suo­si­tus­ta – Vaa­li­joh­ta­ja: Jos tulee moit­tei­ta, ne otetaan vastaan

26.05.2021 06:30 2
Tilaajille

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 2
Tilaajille

Vaa­li­joh­ta­ja Jääs­ke­läi­nen torjuu ar­vos­te­lun hi­taas­ta va­rau­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­vaa­lei­hin – "Kunnat saivat en­sim­mäi­set ohjeet lo­ka­kuus­sa"

10.03.2021 06:30 1
Tilaajille

Oi­keus­mi­nis­te­riön muis­tio: Kirje- tai net­ti­ää­nes­tys eivät rat­kai­su ko­ro­na­eris­tet­ty­jen on­gel­maan – muis­tios­sa pe­rus­tel­laan syitä vaalien siir­tä­mi­sel­le

07.03.2021 15:20 6

Oi­keus­mi­nis­te­riö: Kun­ta­vaa­lit siir­re­tään huh­ti­kuul­ta ke­sä­kuul­le – en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa pi­den­ne­tään kahteen viik­koon

06.03.2021 15:57 73

Neu­vot­te­lu­ja kun­ta­vaa­lien mah­dol­li­ses­ta siir­tä­mi­ses­tä jat­ke­taan tänään, mutta PS vas­tus­taa siirtoa myös ke­sä­kuul­le

06.03.2021 10:11 22
Kolumni

Puo­lueil­la on kova työ saada eh­do­kas­lis­to­ja täyteen – luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­syyt­tä

05.03.2021 06:00 2
Tilaajille

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 22:07 4
Tilaajille

Geor­gian osa­val­tio ää­nes­tää se­naat­to­reis­taan – Tämän takia vaalit ovat mer­ki­tyk­sel­li­set Joe Bidenin pre­si­dent­ti­kau­den kan­nal­ta

05.01.2021 13:43 2

Ve­ne­zue­las­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na par­la­ment­ti­vaa­lit, joihin op­po­si­tio ei osal­lis­tu – ko­ko­sim­me yhteen, mitä kahden pre­si­den­tin valtion de­mo­kra­tian rip­peis­tä tulee tietää ennen ää­nes­tys­tä

05.12.2020 07:00 5

Vaa­li­tu­los kään­ty­mäs­sä so­sia­lis­ti­eh­dok­kaan hyväksi Bo­li­vias­sa – sun­nun­tain ää­nes­tys sujui rau­hal­li­ses­ti, vaikka vä­ki­val­tai­suuk­sia pe­lät­tiin

19.10.2020 11:08

Vaa­li­tu­los johti mel­la­koin­tiin Kir­gi­sias­sa – mie­len­osoit­ta­jat va­paut­ti­vat van­gi­tun ex-pre­si­den­tin ja sy­tyt­ti­vät hal­lin­to­ra­ken­nuk­sia tuleen

06.10.2020 10:49

Belgia on­nis­tui muo­dos­ta­maan hal­li­tuk­sen 16 kuu­kaut­ta vaalien jälkeen

30.09.2020 15:32