Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työuupumus
Oululainen Ossi Salo, 38, takoi miljoonabisnestä, mutta ei jaksanut nousta aamulla sängystä – Sitten apu uupumukseen tuli viime hetkellä

Ou­lu­lai­nen Ossi Salo, 38, takoi mil­joo­na­bis­nes­tä, mutta ei jak­sa­nut nousta aamulla sän­gys­tä – Sitten apu uu­pu­muk­seen tuli viime het­kel­lä

28.08.2023 09:43 18
Tilaajille
Puheenaihe: Pitkittynyt stressi ajaa ylikuntoon ja työurajumissa ei lomakaan auta – Kalevan raati otti kantaa työstä palautumiseen

Pu­hee­nai­he: Pit­kit­ty­nyt stressi ajaa yli­kun­toon ja työ­ura­ju­mis­sa ei lo­ma­kaan auta – Kalevan raati otti kantaa työstä pa­lau­tu­mi­seen

13.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäätkö ke­sä­lo­mal­le loppuun ajet­tu­na vai lo­ma-akut la­dat­tui­na?

14.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Suomalaiset eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seurantatutkimus – työuupumusoireilu on lisääntynyt, työn imu kadoksissa

Suo­ma­lai­set eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seu­ran­ta­tut­ki­mus – työ­uu­pu­mus­oi­rei­lu on li­sään­ty­nyt, työn imu ka­dok­sis­sa

09.03.2023 13:50 12
Liikaa tunnollisuutta, liian vähän resursseja – moni haluaisi menestyä työssään, mutta saa palkkioksi työuupumuksen
Essee

Liikaa tun­nol­li­suut­ta, liian vähän re­surs­se­ja – moni ha­luai­si me­nes­tyä työs­sään, mutta saa palk­kiok­si työ­uu­pu­muk­sen

03.03.2023 15:30 16
Tilaajille
Juho Meriläinen oli AC Oulun johtajana kuin yhden miehen toimisto, joka ei uskonut varoituksia työuupumuksesta – Sairauslomallakin hänellä tuli toimeton olo ja huono omatunto

Juho Me­ri­läi­nen oli AC Oulun joh­ta­ja­na kuin yhden miehen toi­mis­to, joka ei uskonut va­roi­tuk­sia työ­uu­pu­muk­ses­ta – Sai­raus­lo­mal­la­kin hänellä tuli toi­me­ton olo ja huono oma­tun­to

27.12.2022 18:00 22
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjät ovat purkaneet vanhoja rästejä urakalla, pahimmat rästit Oulussa – Syyttäjät uupuvat, oikeusasiamies huolissaan esitutkintojen kestosta

Poh­joi­sen syyt­tä­jät ovat pur­ka­neet vanhoja rästejä ura­kal­la, pa­him­mat rästit Oulussa – Syyt­tä­jät uu­pu­vat, oi­keus­asia­mies huo­lis­saan esi­tut­kin­to­jen kes­tos­ta

30.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Eri-ikäiset keventävät nyt työntekoa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lääkeyhtiössä – Virpi Väisänen vähensi tunteja yrityksessään

Eri-ikäi­set ke­ven­tä­vät nyt työn­te­koa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lää­ke­yh­tiös­sä – Virpi Väi­sä­nen vähensi tunteja yri­tyk­ses­sään

19.09.2022 09:41 1
Tilaajille
Isä teki aina kaiken Ilona Liikasen puolesta, ja hän luuli, ettei naisellinen nainen voi edes oppia erätaitoja – Nyt Korpifemakkona tunnettu Liikanen kertoo, mihin retkeilyssä tarvitaan feminismiä

Isä teki aina kaiken Ilona Lii­ka­sen puo­les­ta, ja hän luuli, ettei nai­sel­li­nen nainen voi edes oppia erä­tai­to­ja – Nyt Kor­pi­fe­mak­ko­na tun­net­tu Lii­ka­nen kertoo, mihin ret­kei­lys­sä tar­vi­taan fe­mi­nis­miä

26.02.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien uupumus on koko maan yh­tei­nen huoli

18.02.2022 04:30
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Tutkimus: Sairaalalääkärit painavat pitkää päivää, erityisesti päivystysvuoroilla yhteys sairauspoissaoloihin

Tut­ki­mus: Sai­raa­la­lää­kä­rit pai­na­vat pitkää päivää, eri­tyi­ses­ti päi­vys­tys­vuo­roil­la yhteys sai­raus­pois­sa­oloi­hin

05.11.2021 08:57 5
Hoidon laatu romahtamassa, työntekijät väsyvät – Oulun mielenterveyspalveluiden työntekijät kertovat isoista ongelmista, jotka vain pahenevat koko ajan

Hoidon laatu ro­mah­ta­mas­sa, työn­te­ki­jät vä­sy­vät – Ou­lun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät ker­to­vat isoista on­gel­mis­ta, jotka vain pa­he­ne­vat koko ajan

04.07.2021 06:00 39
Tilaajille
Tuleva sosiaali- ja terveysministeri, oululainen Hanna Sarkkinen haluaa vähentää ihmisten pompottelua etuuskäsittelyssä:  – "Toivon, että päästäisiin yhden hakemuksen malliin"

Tuleva so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri, ou­lu­lai­nen Hanna Sark­ki­nen haluaa vä­hen­tää ih­mis­ten pom­pot­te­lua etuus­kä­sit­te­lys­sä: – "Toi­von, että pääs­täi­siin yhden ha­ke­muk­sen mal­liin"

27.06.2021 17:00 22
Tilaajille
"Pelkäämme, milloin ensimmäinen upseeri menehtyy työssään" – kysely paljastaa ammattisotilaiden olevan aiempaa uupuneempia

"Pel­kääm­me, milloin en­sim­mäi­nen upseeri me­neh­tyy työs­sään" – kysely pal­jas­taa am­mat­ti­so­ti­lai­den olevan aiempaa uu­pu­neem­pia

16.04.2021 06:30 6
Tilaajille
OYSin johdolta ratkaisuehdotuksia akuuttiin työvoimapulaan – luvassa uusia vakansseja, virkoja täytetään välittömästi ja henkilöstöä koulutetaan

OYSin joh­dol­ta rat­kai­su­eh­do­tuk­sia akuut­tiin työ­voi­ma­pu­laan – luvassa uusia va­kans­se­ja, virkoja täy­te­tään vä­lit­tö­mäs­ti ja hen­ki­lös­töä kou­lu­te­taan

17.02.2021 20:02 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­luun tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä – vuosia kestävä yli­kuor­mi­tus on koh­tuu­ton­ta, vaikka las­ten­suo­je­lu­työ mo­ti­voi­si­kin

06.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Moni painii työuupumuksen kanssa, mutta mistä siihen voi saada apua? Yhden vastauksen tarjoaa Oulussa alkunsa saanut Uupuneet ry, joka toimii jo eri puolilla maata

Moni painii työ­uu­pu­muk­sen kanssa, mutta mistä siihen voi saada apua? Yhden vas­tauk­sen tarjoaa Oulussa alkunsa saanut Uu­pu­neet ry, joka toimii jo eri puo­lil­la maata

03.12.2020 06:00
Tilaajille
Karoliina Korhonen ja Anssi Vieruaho haluavat nostaa loppuunpalamisen yleisyyden esiin sarjakuvan keinoilla

Ka­ro­lii­na Kor­ho­nen ja Anssi Vie­rua­ho ha­lua­vat nostaa lop­puun­pa­la­mi­sen ylei­syy­den esiin sar­ja­ku­van kei­noil­la

19.11.2020 12:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Etätyö on tylsää ja yksinäistä puurtamista – siitäkin pitäisi puhua, mitä merkitsee, kun työnantaja vie kotona tilaa henkisesti ja fyysisesti

Viikon lo­puk­si: Etätyö on tylsää ja yk­si­näis­tä puur­ta­mis­ta – sii­tä­kin pitäisi puhua, mitä mer­kit­see, kun työn­an­ta­ja vie kotona tilaa hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti

13.11.2020 20:00 4
Tilaajille