Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Kun ei pala loppuun, jaksaa pitempään – työura jatkuu joustamalla puolin ja toisin
Pääkirjoitus

Kun ei pala lop­puun, jaksaa pi­tem­pään – työura jatkuu jous­ta­mal­la puolin ja toisin

20:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Vanhustenviikkoa vietetään nyt luontoteemalla – tiistaina Valkean kesäkadulla rohkaistaan tutustumaan digiin

Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään nyt luon­to­tee­mal­la – tiis­tai­na Valkean ke­sä­ka­dul­la roh­kais­taan tu­tus­tu­maan digiin

09:38
Viikko
Onko Oulussa valmista, kun 18 500 ihmistä vaihtaa työnantajaa vuodenvaihteessa? Palkkakaaoksen välttämiseksi on tehty töitä jo vuosi

Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa työn­an­ta­jaa vuo­den­vaih­tees­sa? Palk­ka­kaaok­sen vält­tä­mi­sek­si on tehty töitä jo vuosi

29.09.2022 06:00 19
Tilaajille
Kaikille avoin kohtaamispaikka avautuu pian Komun talossa Tuirassa – "Eiköhän se ole ihan universaalia, että ihminen haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja löytää mielekästä tekemistä itselleen"

Kai­kil­le avoin koh­taa­mis­paik­ka avautuu pian Komun talossa Tui­ras­sa – "Ei­kö­hän se ole ihan uni­ver­saa­lia, että ihminen haluaa kuulua jo­hon­kin yh­tei­söön ja löytää mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä it­sel­leen"

28.09.2022 18:00 6
Tilaajille
Oulun sairaalaklovnit laajensivat reviiriään palvelukoteihin – "Punaisen nenän taika toimii muistisairaiden vanhustenkin parissa"

Oulun sai­raa­la­klov­nit laa­jen­si­vat re­vii­riään pal­ve­lu­ko­tei­hin – "Pu­nai­sen nenän taika toimii muis­ti­sai­rai­den van­hus­ten­kin pa­ris­sa"

28.09.2022 06:15 5
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 06:00 26
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Säännöllinen syöminen hellii aivoja – "Kotona asuminenkin voi mahdollistua pidempään"

Sään­nöl­li­nen syö­mi­nen hellii aivoja – "Kotona asu­mi­nen­kin voi mah­dol­lis­tua pi­dem­pään"

25.09.2022 06:07 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

25.09.2022 06:00 10
Tilaajille
Zeppelinissä vietetään lauantaina Naisten Iltaa – Luvassa on supertarjouksia ja esiintyjä, joka villitsi kauppakeskuksen jo 10 vuotta sitten: ”Meinasimme myöhästyä iltakeikalta, koska yhteiskuviin haluavia faneja oli niin paljon”
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Zep­pe­li­nis­sä vie­te­tään lauan­tai­na Naisten Iltaa – Luvassa on su­per­tar­jouk­sia ja esiin­ty­jä, joka vil­lit­si kaup­pa­kes­kuk­sen jo 10 vuotta sitten: ”Mei­na­sim­me myö­häs­tyä il­ta­kei­kal­ta, koska yh­teis­ku­viin ha­lua­via faneja oli niin paljon”

25.09.2022 06:00
Rovaniemeläinen Maikku Jokela-Räsänen kertoo olevansa meedio, jolta ihmiset pyytävät apua, kun he haluavat yhteyden kuolleeseen läheiseen

Ro­va­nie­me­läi­nen Maikku Jo­ke­la-Rä­sä­nen kertoo ole­van­sa meedio, jolta ihmiset pyy­tä­vät apua, kun he ha­lua­vat yh­tey­den kuol­lee­seen lä­hei­seen

23.09.2022 19:04 8
Tilaajille
Translaki viimein eduskunnalle kuukausien viivästyksen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uudistuksen puolesta taistelleita

Trans­la­ki viimein edus­kun­nal­le kuu­kau­sien vii­väs­tyk­sen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uu­dis­tuk­sen puo­les­ta tais­tel­lei­ta

22.09.2022 21:51 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyr­ki­kääm­me teois­sam­me luomaan ym­pä­ril­lem­me valoa

21.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Ylilyöntien vaara ajoi säätämään turvalain
Pääkirjoitus

Yli­lyön­tien vaara ajoi sää­tä­mään tur­va­lain

20.09.2022 20:00 12
Tilaajille
Nälkäpäivä-keräys järjestetään tämän viikon lopulla – Ouluun tarvitaan lipaskerääjiä, lahjoittaa voi myös netin kautta

Näl­kä­päi­vä-ke­räys jär­jes­te­tään tämän viikon lopulla – Ouluun tar­vi­taan li­pas­ke­rää­jiä, lah­joit­taa voi myös netin kautta

20.09.2022 13:22 10
Oululainen Matti Virpi varttui asuinalueella, jota kaupunki piti laittomana – Vaakunakylän kaikki asunnot purettiin virkistysalueen tieltä, mutta pian paikalle nousee asuntomessutaloja

Ou­lu­lai­nen Matti Virpi varttui asui­na­lueel­la, jota kau­pun­ki piti lait­to­ma­na – Vaa­ku­na­ky­län kaikki asunnot pu­ret­tiin vir­kis­tys­alueen tieltä, mutta pian pai­kal­le nousee asun­to­mes­su­ta­lo­ja

20.09.2022 06:00 17
Tilaajille
Eri-ikäiset keventävät nyt työntekoa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lääkeyhtiössä – Virpi Väisänen vähensi tunteja yrityksessään

Eri-ikäi­set ke­ven­tä­vät nyt työn­te­koa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lää­ke­yh­tiös­sä – Virpi Väi­sä­nen vähensi tunteja yri­tyk­ses­sään

19.09.2022 09:41 1
Tilaajille
Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä
Kolumni

Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä

19.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

15.09.2022 15:28 9
Nuoret lähtevät Oulusta huonojen mielenterveyspalveluiden sekä suvaitsemattoman ilmapiirin vuoksi – kotiseuturakkaus tärkein pitovoimatekijä

Nuoret läh­te­vät Oulusta huo­no­jen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den sekä su­vait­se­mat­to­man il­ma­pii­rin vuoksi – ko­ti­seu­tu­rak­kaus tärkein pi­to­voi­ma­te­ki­jä

15.09.2022 09:56 19
OP lahjoitti 29 000 euroa Nuorten Ystäville ukrainalaisperheiden tukemiseen

OP lah­joit­ti 29 000 euroa Nuorten Ys­tä­vil­le uk­rai­na­lais­per­hei­den tu­ke­mi­seen

14.09.2022 09:32 2