Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

15:06 3
Tilaajille
Viikko
Puolueiden näytettävä korttinsa – leikkauskohteet kerrottava tarkemmin
Pääkirjoitus

Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

20.03.2023 20:00 38
Tilaajille
Oulussa toimiva auttamiskeskus Help Center Ukraine sai Vuoden Sara -palkinnon

Oulussa toimiva aut­ta­mis­kes­kus Help Center Ukraine sai Vuoden Sara -pal­kin­non

19.03.2023 13:49 6
Näin koulupudokkaat saatiin tulemaan kouluun joka aamu – Oululaiskoulussa huomattiin, mikä voima on toivolla

Näin kou­lu­pu­dok­kaat saatiin tu­le­maan kouluun joka aamu – Ou­lu­lais­kou­lus­sa huo­mat­tiin, mikä voima on toi­vol­la

19.03.2023 12:00 12
Tilaajille
"Mökille en voi lähteä, kun pitää saada koulutyöt tehtyä" – Oulussa kehitettiin uusi toimintamalli uupuneille lukiolaisille

"Mö­kil­le en voi lähteä, kun pitää saada kou­lu­työt teh­tyä" – Ou­lus­sa ke­hi­tet­tiin uusi toi­min­ta­mal­li uu­pu­neil­le lu­kio­lai­sil­le

19.03.2023 05:00 37
Tilaajille
Kiekkoura tulee naisille kalliiksi – rovaniemeläinen Marianne Lassila pelasi liigassa liian suurilla lainaluistimilla, koska omiin ei ollut varaa

Kiek­ko­ura tulee nai­sil­le kal­liik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Ma­rian­ne Lassila pelasi lii­gas­sa liian suu­ril­la lai­na­luis­ti­mil­la, koska omiin ei ollut varaa

18.03.2023 12:27 6
Tilaajille
Tuiran talviuintipaikalla pulahdetaan porukalla kolmesti viikossa tasan kello 6.20 – "Tästähän on tulossa suorastaan kansanliike"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­la pu­lah­de­taan po­ru­kal­la kol­mes­ti vii­kos­sa tasan kello 6.20 – "Täs­tä­hän on tulossa suo­ras­taan kan­san­lii­ke"

17.03.2023 06:10 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi olla auttaja omassa ar­jes­saan

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 10:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­kun­nan toivo ja pe­las­tus on rei­lus­sa pelissä ja glo­baa­lis­sa de­mo­kra­tias­sa

10.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:38 14
Suomalaiset eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seurantatutkimus – työuupumusoireilu on lisääntynyt, työn imu kadoksissa

Suo­ma­lai­set eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seu­ran­ta­tut­ki­mus – työ­uu­pu­mus­oi­rei­lu on li­sään­ty­nyt, työn imu ka­dok­sis­sa

09.03.2023 13:50 12
OYSissa jonot ortopedisiin leikkauksiin venyivät ennätyspitkiksi hoitajapulan vuoksi – "Leikkaus on aina tiimitoimintaa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

OYSissa jonot or­to­pe­di­siin leik­kauk­siin ve­nyi­vät en­nä­tys­pit­kik­si hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Leik­kaus on aina tii­mi­toi­min­taa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

08.03.2023 05:00 70
Tilaajille
Kenen käsiin uskomme läheisemme? – Nyt työstään kertovat hoivatyön tekijät itse
Mainos Esperi-Care

Kenen käsiin uskomme lä­hei­sem­me? – Nyt työs­tään ker­to­vat hoi­va­työn tekijät itse

06.03.2023 06:00
Alkoholista on lakattu puhumasta ongelmana – A-Klinikan jättävä Kaarlo Simojoki sanoo, että poliittisesti huumeita on helpompi osoitella sormella

Al­ko­ho­lis­ta on lakattu pu­hu­mas­ta on­gel­ma­na – A-Kli­ni­kan jättävä Kaarlo Si­mo­jo­ki sanoo, että po­liit­ti­ses­ti huu­mei­ta on hel­pom­pi osoi­tel­la sor­mel­la

05.03.2023 18:30 14
Tilaajille
Oululaistutkija kehitti menetelmän, jolla voidaan parantaa työelämän pahimmat vaivat: "Esihenkilöt seuraavat tuloksia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tuloksen"

Ou­lu­lais­tut­ki­ja kehitti me­ne­tel­män, jolla voidaan pa­ran­taa työ­elä­män pa­him­mat vaivat: "E­si­hen­ki­löt seu­raa­vat tu­lok­sia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tu­lok­sen"

05.03.2023 12:00 19
Tilaajille
Maksakirroosi uhkaa suomalaisia ennätyksellisen usein, kun jatkuvasta juomisesta on tullut uusi normaali – yhä useammin alkoholismista kärsivä käy töissä

Mak­sa­kir­roo­si uhkaa suo­ma­lai­sia en­nä­tyk­sel­li­sen usein, kun jat­ku­vas­ta juo­mi­ses­ta on tullut uusi nor­maa­li – yhä useam­min al­ko­ho­lis­mis­ta kärsivä käy töissä

04.03.2023 12:15 21
Tilaajille
Hiihtokisoja, perhekuperkeikkoja ja talviriehaa – Katso, mitä tekemistä Oulun kaupunki järjestää hiihtolomaviikolla

Hiih­to­ki­so­ja, per­he­ku­per­keik­ko­ja ja tal­vi­rie­haa – Katso, mitä te­ke­mis­tä Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää hiih­to­lo­ma­vii­kol­la

01.03.2023 12:28 4
Kontinkankaan kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa siirtyy Linnanmaalle sisäilmaongelmien vuoksi

Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa siirtyy Lin­nan­maal­le si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

27.02.2023 20:15 50
Yhdenvertaisuutta ajava vammaispalvelulain uudistus onkin järjestöjen mielestä susi – Invalidiliitto: "Lakiesitys ei ole niin ruusuinen kuin esitetty"

Yh­den­ver­tai­suut­ta ajava vam­mais­pal­ve­lu­lain uu­dis­tus onkin jär­jes­tö­jen mie­les­tä susi – In­va­li­di­liit­to: "La­kie­si­tys ei ole niin ruu­sui­nen kuin esi­tet­ty"

27.02.2023 19:01
Tilaajille