Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Kirjallisuus
Viimeisin 4 tuntia
Kun lohta riitti puntarin mitan yli ja uiton häntä ehti jokisuulle – Janne Körkkö ja Virpi Koskela tallensivat palan Iijokivarren muistoja

Kun lohta riitti pun­ta­rin mitan yli ja uiton häntä ehti jo­ki­suul­le – Janne Körkkö ja Virpi Koskela tal­len­si­vat palan Ii­jo­ki­var­ren muis­to­ja

15:00
Tilaajille
Kuukausi
Kosmologi Kari Enqvistin esikoisromaanissa avaruuden outo kiertolainen pistää maailmankirjat sekaisin

Kos­mo­lo­gi Kari En­qvis­tin esi­kois­ro­maa­nis­sa ava­ruu­den outo kier­to­lai­nen pistää maail­man­kir­jat se­kai­sin

25.06.2022 13:00
Tilaajille
Sebastian Fitzekin psykologisessa trillerissä isä etsii kadonnutta lastaan, maksoi mitä maksoi

Se­bas­tian Fit­ze­kin psy­ko­lo­gi­ses­sa tril­le­ris­sä isä etsii ka­don­nut­ta las­taan, maksoi mitä maksoi

25.06.2022 11:00
Tilaajille
Peruskoulun oppimäärässä on luovan kirjoittamisen mentävä aukko
Kolumni

Pe­rus­kou­lun op­pi­mää­räs­sä on luovan kir­joit­ta­mi­sen mentävä aukko

24.06.2022 14:00 9
Tilaajille
Tietokirjat enemmistönä Botnia-ehdokkaissa – 15 000 euron kirjallisuuspalkinnosta kilpailee peräti 85 teosta

Tie­to­kir­jat enem­mis­tö­nä Bot­nia-eh­dok­kais­sa – 15 000 euron kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kil­pai­lee peräti 85 teosta

22.06.2022 11:30
Kalastusopas Tero Ronkainen tuntee Tenon läpikotaisin, ja lohestajat tuntevat hänet – nyt suuri lohen ystävä sanoo, että  Tenon lohi täytyy rauhoittaa pysyvästi

Ka­las­tus­opas Tero Ron­kai­nen tuntee Tenon lä­pi­ko­tai­sin, ja lo­hes­ta­jat tun­te­vat hänet – nyt suuri lohen ystävä sanoo, että  Tenon lohi täytyy rau­hoit­taa py­sy­väs­ti

19.06.2022 13:00 3
Tilaajille
Oululaisen Jaana Skytän esikoiskirja kertoo Yläneen pahamaineisesta tyttökodista, jonne hänen isosiskonsakin ajautui 70-luvulla – "Itkin ja kirjoitin, se meni niin syvälle"

Ou­lu­lai­sen Jaana Skytän esi­kois­kir­ja kertoo Yläneen pa­ha­mai­nei­ses­ta tyt­tö­ko­dis­ta, jonne hänen iso­sis­kon­sa­kin ajautui 70-lu­vul­la – "Itkin ja kir­joi­tin, se meni niin sy­väl­le"

18.06.2022 06:07 3
"Ulysses haastaa minua tiedollisesti, tunteellisesti ja mielikuvituksellisesti" – oululainen Heikki Raudaskoski on mukana lukemassa satavuotiasta klassikkokirjaa ääneen Pikisaaressa

"U­lys­ses haastaa minua tie­dol­li­ses­ti, tun­teel­li­ses­ti ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­ses­ti" – ou­lu­lai­nen Heikki Rau­das­kos­ki on mukana lu­ke­mas­sa sa­ta­vuo­tias­ta klas­sik­ko­kir­jaa ääneen Pi­ki­saa­res­sa

15.06.2022 10:00
Tilaajille
Taide ja kirjat kohtaavat Oulun taidemuseolla – heinäkuussa aloittava kirjaklubi tutustuttaa osallistujat myös museon näyttelyihin

Taide ja kirjat koh­taa­vat Oulun tai­de­mu­seol­la – hei­nä­kuus­sa aloit­ta­va kir­ja­klu­bi tu­tus­tut­taa osal­lis­tu­jat myös museon näyt­te­lyi­hin

12.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Joycen Ulysses-luentaan Oulussa ehtii vielä – keskiviikosta torstaihin ääneen luettavaan klassikkoteokseen riittää rallienglanti

Joycen Ulys­ses-luen­taan Oulussa ehtii vielä – kes­ki­vii­kos­ta tors­tai­hin ääneen luet­ta­vaan klas­sik­ko­teok­seen riittää ral­li­eng­lan­ti

10.06.2022 20:00
#Kulttuurimonopoli otti ensimmäisen askeleen – Oulun kirjailijaseura muutti keskelle Oulua ollakseen keskeisemmin läsnä

#Kult­tuu­ri­mo­no­po­li otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen – Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra muutti kes­kel­le Oulua ol­lak­seen kes­kei­sem­min läsnä

06.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Arvio: Kitkerät naiset sinnittelevät väkivallan ja laittomuuksien keskellä Latinalaisen Amerikan rajaseudulla

Arvio: Kit­ke­rät naiset sin­nit­te­le­vät vä­ki­val­lan ja lait­to­muuk­sien kes­kel­lä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan ra­ja­seu­dul­la

05.06.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Antiikin tarina kuljettaa ja yhdistää hahmot Pulitzer-palkitun Anthony Doerrin eepoksessa

Arvio: An­tii­kin tarina kul­jet­taa ja yh­dis­tää hahmot Pu­lit­zer-pal­ki­tun Anthony Doerrin ee­pok­ses­sa

05.06.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Nobel-voittaja kuvaa kolonialismin mukanaan tuomaa riistoa ja hävitystä sortumatta yksisilmäisyyteen

Arvio: No­bel-voit­ta­ja kuvaa ko­lo­nia­lis­min mu­ka­naan tuomaa riistoa ja hä­vi­tys­tä sor­tu­mat­ta yk­si­sil­mäi­syy­teen

05.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Nobel-komitea oikoo "valkoista historiankirjoitusta mustalla totuudella" – on noloa, jos taidepalkinto myönnetään muista kuin taiteellisista ansioista
Kolumni

No­bel-ko­mi­tea oikoo "val­kois­ta his­to­rian­kir­joi­tus­ta mus­tal­la to­tuu­del­la" – on noloa, jos tai­de­pal­kin­to myön­ne­tään muista kuin tai­teel­li­sis­ta an­siois­ta

04.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kirjat veivät miehen mennessään: oululaisen kirjansitojan Jorma Niemitalon työhuone pursuilee, sillä "Kirjat tulevat luokseni pyytämättä"

Kirjat veivät miehen men­nes­sään: ou­lu­lai­sen kir­jan­si­to­jan Jorma Nie­mi­ta­lon työ­huo­ne pur­sui­lee, sillä "Kirjat tulevat luok­se­ni pyy­tä­mät­tä"

13.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Ideologisesti työttömäksi määritelty rovaniemeläislähtöinen kirjailija Ossi Nyman tekee uudessa romaanissaan luokkanousua

Ideo­lo­gi­ses­ti työt­tö­mäk­si mää­ri­tel­ty ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Ossi Nyman tekee uudessa ro­maa­nis­saan luok­ka­nou­sua

10.05.2022 17:30 4
Tilaajille
Arvio: Ossi Nyman on suomalaisen kulttuurin ankeuden analysoijana oivaltava – kenties osin tahtomattaankin.

Arvio: Ossi Nyman on suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin an­keu­den ana­ly­soi­ja­na oi­val­ta­va – kenties osin tah­to­mat­taan­kin.

10.05.2022 17:30
Tilaajille
Luontokato tietää hengenvaaraa myös noidalle – kirjailijakaksikon nuorille aikuisille suuntaama romaani kertoo maailman mystisestä yöpuolesta

Luon­to­ka­to tietää hen­gen­vaa­raa myös noi­dal­le – kir­jai­li­ja­kak­si­kon nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­taa­ma romaani kertoo maail­man mys­ti­ses­tä yö­puo­les­ta

09.05.2022 08:00
Tilaajille
Puoliksi tonttu maailmaa pelastamassa – oululaiskirjailija Antti Leikas ryhtyi leikkimään ajalla ja ajautui ongelmiin: "Yhdessä vaiheessa työhuoneeni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

Puo­lik­si tonttu maail­maa pe­las­ta­mas­sa – ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Antti Leikas ryhtyi leik­ki­mään ajalla ja ajautui on­gel­miin: "Yh­des­sä vai­hees­sa työ­huo­nee­ni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

07.05.2022 08:00 1
Tilaajille