Kirjallisuus
Viimeisin tunti
Nuoret lukevat kauhua ja jännitystä mutta kaipaisivat tyttökirjoihin modernimpaa otetta – Elsa Haapalainen Myllytullin koulusta: "Tyttökirjojen ennalta-arvattavat onnelliset loput tylsistyttävät"

Nuoret lukevat kauhua ja jän­ni­tys­tä mutta kai­pai­si­vat tyt­tö­kir­joi­hin mo­der­nim­paa otetta – Elsa Haa­pa­lai­nen Myl­ly­tul­lin kou­lus­ta: "Tyt­tö­kir­jo­jen en­nal­ta-ar­vat­ta­vat on­nel­li­set loput tyl­sis­tyt­tä­vät"

07:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti
Kolumni Tero Vainio

To­tuu­den ta­voit­te­lua vai ideo­lo­giaa – Län­si­mai­sen kult­tuu­rin it­se­kri­tii­kis­sä piilee kau­nai­suu­den ele­ment­ti

10.04.2021 07:00 45
Tilaajille
Suomen kirjallisuusvienti vetää: PISA-menestys myy Aasiassa, jännitys napataan jo ennen teoksen ilmestymistä – "Valttikorttimme ovat vahvat ja persoonalliset kertojat"

Suomen kir­jal­li­suus­vien­ti vetää: PI­SA-me­nes­tys myy Aa­sias­sa, jän­ni­tys na­pa­taan jo ennen teoksen il­mes­ty­mis­tä – "Valt­ti­kort­tim­me ovat vahvat ja per­soo­nal­li­set ker­to­jat"

08.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Oulaistelaislähtöisen Anna Elina Isoaron uutuuskirja sanoittaa lapsen kokemuksia surussa – omakohtaisen ja traagisen tarinan keskiössä on elämän jatkuminen kaikesta huolimatta

Ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Anna Elina Isoaron uu­tuus­kir­ja sa­noit­taa lapsen ko­ke­muk­sia surussa – oma­koh­tai­sen ja traa­gi­sen tarinan kes­kiös­sä on elämän jat­ku­mi­nen kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.04.2021 19:00
Tilaajille
"Aiheiden taustalla on arkihavainnointia" – haukiputaalaislähtöinen Matti Reinikka tutkailee novelleissaan nykyajan ilmiöitä synnytystrendeistä peukutuksiin

"Ai­hei­den taus­tal­la on ar­ki­ha­vain­noin­tia" – hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Matti Rei­nik­ka tut­kai­lee no­vel­leis­saan ny­ky­ajan il­miöi­tä syn­ny­tys­tren­deis­tä peu­ku­tuk­siin

30.03.2021 18:00
Tilaajille
Umayya Abu-Hanna on ”repinyt juurensa” jo kahteen kertaan – Uusi elämä Amsterdamissa toi turvan ja tasapainon

Umayya Abu-Han­na on ”re­pi­nyt juu­ren­sa” jo kahteen kertaan – Uusi elämä Ams­ter­da­mis­sa toi turvan ja ta­sa­pai­non

17.03.2021 13:03 4
Tilaajille
Vanhemmat
Heikki Lahnaoja kirjoitti pienoisromaanin epäonnisesta laivanvarustuksesta, Janne Nevalan teos kertoo kenkätehtaan kirjanpitäjästä – kirjastonjohtajien kirjoja juhlitaan Facebook-livessä

Heikki Lah­na­oja kir­joit­ti pie­nois­ro­maa­nin epä­on­ni­ses­ta lai­van­va­rus­tuk­ses­ta, Janne Nevalan teos kertoo ken­kä­teh­taan kir­jan­pi­tä­jäs­tä – kir­jas­ton­joh­ta­jien kirjoja juh­li­taan Fa­ce­book-li­ves­sä

09.03.2021 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Linda Boström Knausgårdin kyky luopua kontrollista on osa hänen kirjoittamisensa vaivattomuutta: ex-mies ei nouse romaanin pahikseksi

Kir­ja-ar­vio: Linda Boström Knausgår­din kyky luopua kont­rol­lis­ta on osa hänen kir­joit­ta­mi­sen­sa vai­vat­to­muut­ta: ex-mies ei nouse ro­maa­nin pa­hik­sek­si

07.03.2021 17:00
Tilaajille
Essee: Kolme kirjaa historian painolastista: "Näennäisen rauhallisissa oloissa voi itää suvaitsemattomuuden ja myrkyllisen kansallismielisyyden siemen"

Essee: Kolme kirjaa his­to­rian pai­no­las­tis­ta: "Näen­näi­sen rau­hal­li­sis­sa oloissa voi itää su­vait­se­mat­to­muu­den ja myr­kyl­li­sen kan­sal­lis­mie­li­syy­den siemen"

07.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Siiri Kylmänen

Ihmiset tar­vit­se­vat ta­ri­noi­ta – lapsia pitäisi jo ihan pie­nes­tä asti käyttää kir­jas­tois­sa, roh­kais­ta käymään kirjoja läpi ja va­lit­se­maan mie­lei­siään ta­ri­noi­ta

04.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Uudenlainen kirjallisuuden vientitapahtuma versoi Oulussa – yli 20 pohjoissuomalaista kirjailijaa esillä kansainvälisesti

Uu­den­lai­nen kir­jal­li­suu­den vien­ti­ta­pah­tu­ma versoi Oulussa – yli 20 poh­jois­suo­ma­lais­ta kir­jai­li­jaa esillä kan­sain­vä­li­ses­ti

18.02.2021 14:12
Tilaajille
Niillas Holmbergin ensimmäisessa romaanissa perinteinen saamelaiskulttuuri ja moderni länsimaalaisuus kohtaavat – "Kun keskinäistä ymmärrystä on tarpeeksi, ymmärretään, että kaikkea ei tarvitse ymmärtää"

Niillas Holm­ber­gin en­sim­mäi­ses­sa ro­maa­nis­sa pe­rin­tei­nen saa­me­lais­kult­tuu­ri ja moderni län­si­maa­lai­suus koh­taa­vat – "Kun kes­ki­näis­tä ym­mär­rys­tä on tar­peek­si, ym­mär­re­tään, että kaikkea ei tar­vit­se ym­mär­tää"

08.02.2021 16:40
Tilaajille
Arvio: Urheilijasta kirjailijaksi – sirpaleiset muistot kuvastelevat kertojan värikkäästä menneisyydestä yhtä ja toista

Arvio: Ur­hei­li­jas­ta kir­jai­li­jak­si – sir­pa­lei­set muistot ku­vas­te­le­vat ker­to­jan vä­rik­kääs­tä men­nei­syy­des­tä yhtä ja toista

04.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Sekuntien mittelö venyi ja venyi: kirjailija Jarmo Stoorin uskomaton kädenvääntöottelu Sofiassa taipui omaelämäkerralliseksi romaaniksi

Se­kun­tien mittelö venyi ja venyi: kir­jai­li­ja Jarmo Stoorin us­ko­ma­ton kä­den­vään­tö­ot­te­lu So­fias­sa taipui oma­elä­mä­ker­ral­li­sek­si ro­maa­nik­si

04.02.2021 18:00
Tilaajille
Äänikirjat vievät digitaaliselle leirinuotiolle
Kolumni Tero Vainio

Ää­ni­kir­jat vievät di­gi­taa­li­sel­le lei­ri­nuo­tiol­le

30.01.2021 18:00
Tilaajille
Anna-Leena Härkösen uudessa kirjassa esiintyvät etuileva Jeesus ja vessajononatsi – osansa saa myös huutokohtaus kirjamessuilla: "Kilahdin totaalisesti, kaikki estot menivät"

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Oululainen Esa Paloniemi haaveili poikasena kirjailijan urasta, nyt hän kirjoittaa lännenromaaneja

Ou­lu­lai­nen Esa Pa­lo­nie­mi haa­vei­li poi­ka­se­na kir­jai­li­jan urasta, nyt hän kir­joit­taa län­nen­ro­maa­ne­ja

10.01.2021 17:00 1
Tilaajille
"Tuntuu, että vihapuhe on ryöstäytynyt käsistä" – Kirjailija Pirjo Hassinen pöyristyi populismin noususta, mutta sai siitä mehukkaat ainekset romaanitrilogiaan

"Tun­tuu, että vi­ha­pu­he on ryös­täy­ty­nyt kä­sis­tä" – Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen pöy­ris­tyi po­pu­lis­min nou­sus­ta, mutta sai siitä me­huk­kaat ai­nek­set ro­maa­ni­tri­lo­giaan

03.01.2021 08:00 20
Tilaajille
Paula Nivukosken ainutlaatuisessa projektissa Tove Janssonin Muumi-kuvitukset saivat uuden elämän: ”En pyri jäljittelemään Tovea, mutta tunnen meneväni kirjoittaessani hänen maailmaansa”

Paula Ni­vu­kos­ken ai­nut­laa­tui­ses­sa pro­jek­tis­sa Tove Jans­so­nin Muu­mi-ku­vi­tuk­set saivat uuden elämän: ”En pyri jäl­jit­te­le­mään Tovea, mutta tunnen me­ne­vä­ni kir­joit­taes­sa­ni hänen maail­maan­sa”

29.12.2020 07:00
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

21.12.2020 06:45
Tilaajille