Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Terveyspalvelut
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 19:11 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on po­ly­neu­ro­pa­tia? – en­si­oi­ree­na alkoi tuntua, kuin sukat oli­si­vat rutussa var­pai­den ja pä­kiöi­den välissä

22.07.2023 05:15 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita – vanhat numerot toimivat vuoden loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on ottanut käyt­töön uusia asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roi­ta – vanhat numerot toi­mi­vat vuoden loppuun

29.06.2023 11:35 3
Syrjäseudulla ei kannata sairastua, sillä se voi olla kuolemaksi
Kolumni

Syr­jä­seu­dul­la ei kannata sai­ras­tua, sillä se voi olla kuo­le­mak­si

05.06.2023 05:57 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­no­tus­ai­ka te­ko­ni­vel­leik­kauk­seen yl­lät­ti: vä­hin­tään vuosi ja ke­sä­su­lut päälle

23.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Suomalaiset nauttivat terveyspalveluista myös Espanjassa – näillä järjestelyillä ikääntyvät pärjäävät pitkään, mutta moni palaa lopulta kotimaahan

Suo­ma­lai­set naut­ti­vat ter­veys­pal­ve­luis­ta myös Es­pan­jas­sa – näillä jär­jes­te­lyil­lä ikään­ty­vät pär­jää­vät pit­kään, mutta moni palaa lopulta ko­ti­maa­han

17.04.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tion ja tek­no­lo­gian hyödyt uh­kaa­vat jäädä sotessa saa­vut­ta­mat­ta – moni ke­hi­tys­pyr­ki­mys ka­riu­tuu tiuk­kaan sään­te­lyyn

03.04.2023 06:00 1
Tilaajille
Julkinen terveydenhuolto on kriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on krii­sis­sä

30.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Miten turvaamme tulevaisuuden terveyspalvelut Suomessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten tur­vaam­me tu­le­vai­suu­den ter­veys­pal­ve­lut Suo­mes­sa?

23.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen ter­vey­den­huol­to krii­sis­sä – Tai­val­kos­kel­la pitäisi koota krii­si­ryh­mä

22.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Pieni oululaisyritys päihitti terveydenhuollon suuret toimijat – Etävastaanottoihin erikoistunut Lääkärisi Oy valittiin Pohteen digitaalisen sote-keskuksen tuottajaksi

Pieni ou­lu­lais­yri­tys päi­hit­ti ter­vey­den­huol­lon suuret toi­mi­jat – Etä­vas­taan­ot­toi­hin eri­kois­tu­nut Lää­kä­ri­si Oy va­lit­tiin Pohteen di­gi­taa­li­sen sote-kes­kuk­sen tuot­ta­jak­si

01.03.2023 13:35 14
Tilaajille
Kaleva selvitti vastaukset lukijoita huolettaviin kysymyksiin vuodenvaihteessa aloittavan Pohteen palveluista – "Päivystykseen voi hakeutua aina siellä, missä tarve ilmaantuu"

Kaleva sel­vit­ti vas­tauk­set lu­ki­joi­ta huo­let­ta­viin ky­sy­myk­siin vuo­den­vaih­tees­sa aloit­ta­van Pohteen pal­ve­luis­ta – "Päi­vys­tyk­seen voi ha­keu­tua aina siellä, missä tarve il­maan­tuu"

30.12.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olet edel­leen jo­nos­sa, sinulle vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man pian

27.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Oulun hyvinvointikeskusten puhelinpalvelut ruuhkautuneet – syynä sairaspoissaolot ja kesälomakausi

Oulun hy­vin­voin­ti­kes­kus­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ruuh­kau­tu­neet – syynä sai­ras­pois­sa­olot ja ke­sä­lo­ma­kau­si

11.08.2022 14:50 12
Kulta-ajat ovat kaukana takana, ja nykyisin Raaheen kuuluvassa Lampinsaaressa onkin nyt hiljaista – Se sopii osalle mainiosti

Kul­ta-ajat ovat kaukana takana, ja ny­kyi­sin Raaheen kuu­lu­vas­sa Lam­pin­saa­res­sa onkin nyt hil­jais­ta – Se sopii osalle mai­nios­ti

02.08.2022 14:53 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Neuvola täyttää sata vuotta - suo­ma­lais­ten hienoa yl­pey­den­ai­het­ta ei saa päästää ra­pis­tu­maan

23.07.2022 20:00
Tilaajille
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos – Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta ensi viikon aikana

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los – Liit­to­jen hal­lin­not kä­sit­te­le­vät neu­vot­te­lu­tu­los­ta ensi viikon aikana

23.06.2022 15:26
Oulun Pihlajalinnan yksityisasiakkaiden palvelut muuttivat keskustasta Hiirosen yksikköön, josta tulee myös päätoimipiste

Oulun Pih­la­ja­lin­nan yk­si­tyis­asiak­kai­den pal­ve­lut muut­ti­vat kes­kus­tas­ta Hii­ro­sen yk­sik­köön, josta tulee myös pää­toi­mi­pis­te

10.06.2022 15:21 4
Oulun terveyspalveluissa tavallista enemmän ruuhkaa – sairastumiset, työtaistelut ja perumattomat ajat pahentavat tilannetta

Oulun ter­veys­pal­ve­luis­sa ta­val­lis­ta enemmän ruuhkaa – ­sai­ras­tu­mi­set, työ­tais­te­lut ja pe­ru­mat­to­mat ajat pa­hen­ta­vat ti­lan­net­ta

03.06.2022 10:19 8
Tilaajille
Hyvinvointialue Lakeuden aluejohtaja Pia Piispanen kiittelee, että Hailuodossa on harjoiteltu paljon toisella tavalla tekemistä

Hy­vin­voin­ti­alue La­keu­den alue­joh­ta­ja Pia Piis­pa­nen kiit­te­lee, että Hai­luo­dos­sa on har­joi­tel­tu paljon toi­sel­la tavalla te­ke­mis­tä

18.05.2022 14:48
Tilaajille