Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lääkäripula
Oulun terveyskeskuslääkärit tekevät poikkeuksellisen paljon osa-aikatyötä – Niina Karnarantaa, 37, nelipäiväinen työviikko on auttanut jaksamaan

Oulun ter­veys­kes­kus­lää­kä­rit tekevät poik­keuk­sel­li­sen paljon osa-ai­ka­työ­tä – Niina Kar­na­ran­taa, 37, ne­li­päi­väi­nen työ­viik­ko on aut­ta­nut jak­sa­maan

04.02.2024 06:00 100
Tilaajille
Keikkalääkärin suuri palkka on oire pahemmasta – kipeät leikkaukset näyttävät nyt väistämättömiltä
Pääkirjoitus

Keik­ka­lää­kä­rin suuri palkka on oire pa­hem­mas­ta – kipeät leik­kauk­set näyt­tä­vät nyt väis­tä­mät­tö­mil­tä

08.10.2023 17:00 16
Tilaajille
Tukityöt siirrettävä pois sote-ammattilaisilta, sanoo ministeri Kiuru – ministeriö ratkoisi hoitajapulaa myös koulutusmäärillä ja rekrytoinneilla ulkomailta

Tu­ki­työt siir­ret­tä­vä pois so­te-am­mat­ti­lai­sil­ta, sanoo mi­nis­te­ri Kiuru – mi­nis­te­riö rat­koi­si hoi­ta­ja­pu­laa myös kou­lu­tus­mää­ril­lä ja rek­ry­toin­neil­la ul­ko­mail­ta

15.02.2023 19:44 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­pu­la ei ole on­gel­man ydin vaan oire

29.11.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on aika kes­kus­tel­la lää­kä­rei­den asia­kas­mi­toi­tuk­ses­ta: kuinka monta asia­kas­ta lääkäri kykenee pal­ve­le­maan työ­päi­vän­sä aikana?

25.11.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko paljon puhuttu lää­kä­ri­pu­la to­del­li­nen? – lää­kä­rei­tä työs­ken­te­lee tällä het­kel­lä muissa kuin kou­lu­tus­taan vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä

14.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­den­lai­sel­la oma­lää­kä­ri­mal­lil­la tyy­ty­väi­sem­mät po­ti­laat ja mil­joo­nien säästöt

04.09.2022 07:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­mat­ti­lai­set kyllä löy­tä­vät ter­veys­kes­kuk­siin, kun puit­teet ovat kun­nos­sa

24.11.2021 03:30
Tilaajille
Uudistus ohjaa erikoistuvia lääkäreitä aloille, joilla on työvoimapulaa ­– pohjoisen ongelma on se, miten erikoislääkärit saadaan pysymään alueella

Uu­dis­tus ohjaa eri­kois­tu­via lää­kä­rei­tä aloil­le, joilla on työ­voi­ma­pu­laa – poh­joi­sen ongelma on se, miten eri­kois­lää­kä­rit saadaan py­sy­mään alueel­la

02.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­kiat­ris­ten alojen ahdinko ei ole hel­pot­ta­mas­sa – jul­ki­sel­le puo­lel­le jää­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä ei ar­vos­te­ta ja heidät ajetaan re­surs­si­pu­las­sa vä­sy­myk­seen

22.11.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­kä­ri­kou­lu­tus­ta on jo lisätty rei­lus­ti – ter­veys­kes­kuk­sis­sa tar­vi­taan riit­tä­väs­ti muuta hen­ki­lö­kun­taa, jotta lää­kä­rit voivat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa

17.10.2020 06:00 6
Tilaajille