Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01 6
Tilaajille
”Voimme puhua suoremmin kuin aiemmin” – uusi aikakausi näkyy Suomen ulkopolitiikassa
Kolumni

”Voimme puhua suo­rem­min kuin aiem­min” – uusi ai­ka­kau­si näkyy Suomen ul­ko­po­li­tii­kas­sa

30.08.2023 06:00 18
Tilaajille
EU säilyy tärkeimpänä ulkopolitiikan työkaluna Nato-Suomessakin – Pääministeri Orpo: "Vahva, toimiva ja yhtenäinen EU on elintärkeä Suomelle"

EU säilyy tär­keim­pä­nä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na Na­to-Suo­mes­sa­kin – Pää­mi­nis­te­ri Orpo: "Vahva, toimiva ja yh­te­näi­nen EU on elin­tär­keä Suo­mel­le"

21.08.2023 17:37 2
Tilaajille
Presidentti ja ministerivaliokunta linjasivat: Suomi peruu Venäjän Turun-pääkonsulaatin toimiluvan

Pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta lin­ja­si­vat: Suomi peruu Venäjän Tu­run-pää­kon­su­laa­tin toi­mi­lu­van

20.07.2023 08:13 11
Tutkija näkee Joe Bidenin vierailun selvänä viestinä Kremliin – Ulkopoliittisen instituutin Henri Vanhanen: "Tämä vierailu kertoo Venäjälle arvovaltatappiosta"

Tutkija näkee Joe Bidenin vie­rai­lun selvänä vies­ti­nä Krem­liin – Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Henri Van­ha­nen: "Tämä vie­rai­lu kertoo Ve­nä­jäl­le ar­vo­val­ta­tap­pios­ta"

10.07.2023 18:37 4
Tilaajille
Niinistö antoi ylipäällikön päiväkäskyn: Kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas varautuu pahimpaankin

Nii­nis­tö antoi yli­pääl­li­kön päi­vä­käs­kyn: Kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas va­rau­tuu pa­him­paan­kin

04.06.2023 10:42 17
Nato on läntinen puolustuslinna, jossa Suomen lipun kuuluukin liehua
Pääkirjoitus

Nato on län­ti­nen puo­lus­tus­lin­na, jossa Suomen lipun kuu­luu­kin liehua

04.04.2023 19:20 9
Tilaajille
Ukrainaa tuettava, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa sotimista loputtomiin  – Oululaisprofessori: "Suomi on historian  oikealla puolella, sillä Venäjällä on vain vihollisia tai vasalleja"

Uk­rai­naa tuet­ta­va, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa so­ti­mis­ta lo­put­to­miin – Ou­lu­laisp­ro­fes­so­ri: "Suomi on his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la, sillä Ve­nä­jäl­lä on vain vi­hol­li­sia tai va­sal­le­ja"

24.02.2023 08:37 36
Tilaajille
Venäjä on uhka koko Euroopalle ja siksi on varmistettava että Ukraina voittaa, arvioi pääministeri  Marin yhdysvaltalaiskanavalle

Venäjä on uhka koko Eu­roo­pal­le ja siksi on var­mis­tet­ta­va että Ukraina voit­taa, arvioi pää­mi­nis­te­ri Marin yh­dys­val­ta­lais­ka­na­val­le

20.02.2023 08:37
Suurimpien puolueiden edustajat keskustelevat Oulussa turvallisuuspoliittisen tilanteen muutoksesta pohjoisesta näkökulmasta – katso tallenne Turvallisuusfoorumin paneelikeskustelusta

Suu­rim­pien puo­luei­den edus­ta­jat kes­kus­te­le­vat Oulussa tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen ti­lan­teen muu­tok­ses­ta poh­joi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta – katso tal­len­ne Tur­val­li­suus­foo­ru­min pa­nee­li­kes­kus­te­lus­ta

17.02.2023 12:52 13
"Minä olen perinteisellä tavalla kriittinen liittoutumiseen nähden" – 80 vuotta täyttävä Juhani Suomi ei jaa kansakunnan Nato-intoa

"Minä olen pe­rin­tei­sel­lä tavalla kriit­ti­nen liit­tou­tu­mi­seen nähden" – 80 vuotta täyt­tä­vä Juhani Suomi ei jaa kan­sa­kun­nan Na­to-in­toa

13.02.2023 19:00 7
Tilaajille
Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 18:05 45
Tilaajille
Valtion turvallisuutta ei kohenneta uusia hallinnon siiloja luomalla
Pääkirjoitus

Valtion tur­val­li­suut­ta ei ko­hen­ne­ta uusia hal­lin­non siiloja luo­mal­la

31.01.2023 20:00 15
Tilaajille
Paasikiven pessimismi oli realismia – geopoliitikko järkeili  Venäjän ja Suomen suhdetta maantieteen kautta

Paa­si­ki­ven pes­si­mis­mi oli rea­lis­mia – geo­po­lii­tik­ko jär­kei­li Venäjän ja Suomen suh­det­ta maan­tie­teen kautta

21.01.2023 07:00
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 4
Presidentti Niinistö ei näe estettä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiselle Suomessa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei näe estettä uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­sel­le Suo­mes­sa

29.11.2022 11:50 5
Vladimir Putin vahtaa ja kyttää ruokakaupassa – spekulaatiot Putinin ympärillä kaappasivat meidät valtaansa
Kolumni

Vla­di­mir Putin vahtaa ja kyttää ruo­ka­kau­pas­sa – spe­ku­laa­tiot Putinin ym­pä­ril­lä kaap­pa­si­vat meidät val­taan­sa

20.11.2022 14:00 16
Tilaajille
Energia lihottaa Venäjän sotakassaa Ukrainassa, mutta Fortum ei ole päättänyt luopua venäläisestä uraanista – nykysopimus jatkumassa vuosia

Energia li­hot­taa Venäjän so­ta­kas­saa Uk­rai­nas­sa, mutta Fortum ei ole päät­tä­nyt luopua ve­nä­läi­ses­tä uraa­nis­ta – ny­ky­so­pi­mus jat­ku­mas­sa vuosia

07.11.2022 07:52 6
Tilaajille
Analyysi: Ydinaseiden säilöminen Suomessa on turhaa teoriapuhetta – Yhdysvallat varoo jakamasta ydinaseitaan nykyistä laajemmalle ja karttaa Venäjän turhaa ärsyttämistä

Ana­lyy­si: Ydin­asei­den säi­lö­mi­nen Suo­mes­sa on turhaa teo­ria­pu­het­ta – Yh­dys­val­lat varoo ja­ka­mas­ta ydin­asei­taan ny­kyis­tä laa­jem­mal­le ja karttaa Venäjän turhaa är­syt­tä­mis­tä

05.11.2022 18:30 19
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin toivotaan liittyvän Natoon yhtä aikaa, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön huippuvirkamies – Venäjälle tehty selväksi seuraukset ydinaseen käytöstä Ukrainassa

Suomen ja Ruotsin toi­vo­taan liit­ty­vän Natoon yhtä aikaa, sanoo Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­riön huip­pu­vir­ka­mies – Ve­nä­jäl­le tehty sel­väk­si seu­rauk­set ydin­aseen käy­tös­tä Uk­rai­nas­sa

13.10.2022 15:52 14