Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Sanna Marinin hallitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pian Ke­la-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen lisää kus­tan­nuk­sia

02.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomenmaa: Keskusta kierrättää ministereitä – Jari Lepän korvaaja valitaan ensi torstaina

Suo­men­maa: Kes­kus­ta kier­rät­tää mi­nis­te­rei­tä – Jari Lepän kor­vaa­ja va­li­taan ensi tors­tai­na

24.03.2022 19:29 8
Huoltovarmuutta on tarkasteltava laaja-alaisena kokonaisuutena
Kolumni

Huol­to­var­muut­ta on tar­kas­tel­ta­va laa­ja-alai­se­na ko­ko­nai­suu­te­na

22.03.2022 16:00 8
Tilaajille
Marin pitää polttoaineiden hintatilannetta vakavana – pääministeri näkee tarvetta lisätoimille

Marin pitää polt­to­ai­nei­den hin­ta­ti­lan­net­ta va­ka­va­na – pää­mi­nis­te­ri näkee tar­vet­ta li­sä­toi­mil­le

21.03.2022 10:43 29
Tilaajille
Krista Kiurun lapsi syntyi: "Haluan sydämestäni kiittää suomalaista terveydenhoitoa ja sen osaavaa henkilöstöä"

Krista Kiurun lapsi syntyi: "Haluan sy­dä­mes­tä­ni kiittää suo­ma­lais­ta ter­vey­den­hoi­toa ja sen osaavaa hen­ki­lös­töä"

19.03.2022 21:47 3
Andersson: Vasemmistoliiton ei kannata tehdä Nato-jäsenyydestä hallituskysymystä – "Jos kansalaismielipide olisi selvästi jäsenyyden puolesta, kunnioittaisin päätöksentekijänä sitä"

An­ders­son: Va­sem­mis­to­lii­ton ei kannata tehdä Na­to-jä­se­nyy­des­tä hal­li­tus­ky­sy­mys­tä – "Jos kan­sa­lais­mie­li­pi­de olisi sel­väs­ti jä­se­nyy­den puo­les­ta, kun­nioit­tai­sin pää­tök­sen­te­ki­jä­nä sitä"

19.03.2022 15:50 10
Ministeri Hanna Sarkkinen esittää ylimääräistä korotusta kansaneläkeindeksiin – paikkaisi hintojen nousua pienituloisille

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen esittää yli­mää­räis­tä ko­ro­tus­ta kan­san­elä­ke­in­dek­siin – paik­kai­si hin­to­jen nousua pie­ni­tu­loi­sil­le

19.03.2022 14:07 8
Ministeriöt pimittävät ehdotuksensa hallituksen kehysriiheen – Paperit pitäisi lain mukaan luovuttaa julkisen keskustelun mahdollistamiseksi, sanoo emeritusprofessori

Mi­nis­te­riöt pi­mit­tä­vät eh­do­tuk­sen­sa hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­heen – Paperit pitäisi lain mukaan luo­vut­taa jul­ki­sen kes­kus­te­lun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si, sanoo eme­ri­tus­pro­fes­so­ri

19.03.2022 10:53 19
Hallitus sopi täydentävistä ilmastotoimista – polttoaineiden jakeluvelvoite ei muutu, liikenteen päästökaupan valmistelua jatketaan, maalämmön ja puhtaiden ajoneuvojen hankintaa tuetaan

Hal­li­tus sopi täy­den­tä­vis­tä il­mas­to­toi­mis­ta – polt­to­ai­nei­den ja­ke­lu­vel­voi­te ei muutu, lii­ken­teen pääs­tö­kau­pan val­mis­te­lua jat­ke­taan, maa­läm­mön ja puh­tai­den ajo­neu­vo­jen han­kin­taa tuetaan

18.03.2022 17:55 25
Mediat: Ministeri Leppä ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin – kertoo olevansa myös valmis jättämään ministerin tehtävät ennen hallituskauden loppua

Mediat: Mi­nis­te­ri Leppä ei lähde ehdolle edus­kun­ta­vaa­lei­hin – kertoo ole­van­sa myös valmis jät­tä­mään mi­nis­te­rin teh­tä­vät ennen hal­li­tus­kau­den loppua

18.03.2022 17:44 13
Hallituksessa valmistellaan Suomen kyberturvallisuuden kehittämistä ja julkisen hallinnon varautumista

Hal­li­tuk­ses­sa val­mis­tel­laan Suomen ky­ber­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mis­tä ja jul­ki­sen hal­lin­non va­rau­tu­mis­ta

18.03.2022 13:46 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämän päivän epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa meidän ei pitäisi olla

18.03.2022 05:15 2
Tilaajille
Saarikko: Hallitus tukee kotimaista ruoantuotantoa 300 miljoonalla eurolla

Saa­rik­ko: Hal­li­tus tukee ko­ti­mais­ta ruoan­tuo­tan­toa 300 mil­joo­nal­la eurolla

17.03.2022 19:53 52
Oululaisministeri Tytti Tuppurainen kertoo saaneensa koronavirustartunnan, jättäytyy etätöihin

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, jät­täy­tyy etä­töi­hin

02.03.2022 19:53
Sota Ukrainassa pysäyttää perimmäisten kysymysten äärelle
Kolumni

Sota Uk­rai­nas­sa py­säyt­tää pe­rim­mäis­ten ky­sy­mys­ten äärelle

24.02.2022 17:00 5
Tilaajille
Näin hallitus vastaa energian hintojen nousuun: Työmatkavähennyksen enimmäismäärä nousee 8 400 euroon, kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin

Näin hal­li­tus vastaa ener­gian hin­to­jen nou­suun: Työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä nousee 8 400 euroon, ki­lo­met­ri­koh­tai­nen vä­hen­nys 30 sent­tiin

18.02.2022 11:45 62
Pääministeripuolueen suosio ei nouse eduskuntavaaleissa ilman poikkeustekijää – Professori muistuttaa: "SDP:lle sen mahdollisti aikoinaan Manu-ilmiö"

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lueen suosio ei nouse edus­kun­ta­vaa­leis­sa ilman poik­keus­te­ki­jää – Pro­fes­so­ri muis­tut­taa: "SDP:l­le sen mah­dol­lis­ti ai­koi­naan Ma­nu-il­miö"

16.02.2022 18:30 10
Tilaajille
Marinin hallituksen suosio hienoisessa laskussa – perussuomalaisten kannattajien keskuudessa tyytyväisyys hallitukseen on yllättäen lisääntynyt

Marinin hal­li­tuk­sen suosio hie­noi­ses­sa las­kus­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa tyy­ty­väi­syys hal­li­tuk­seen on yl­lät­täen li­sään­ty­nyt

16.02.2022 06:30 11
Tilaajille
Kilpailijat ja kustannukset karkuteillä
Kolumni

Kil­pai­li­jat ja kus­tan­nuk­set kar­ku­teil­lä

15.02.2022 16:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jar­ru­mies­tä tai -naista tar­vit­tai­siin

12.02.2022 05:01
Tilaajille