Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sanna Marinin hallitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­merk­ki valtion velasta – se on väline niin kuin rahakin valtion mak­su­vä­li­nee­nä

30.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­lei­hin on muutama päivä, pu­heis­sa su­pis­te­taan ja lei­ka­taan

28.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­kuu­me nousee – eh­dok­kai­ta on paljon, joten jo­kai­sel­le on va­lin­nan­va­raa

08.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Suomalaiset ansaitsevat parempaa
Kolumni

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa

14.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän WhatsApp-tili kaapattiin tilapäisesti – tililtä lähtenyt "mielenkiintoisia viestejä"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län Whats­App-ti­li kaa­pat­tiin ti­la­päi­ses­ti – tililtä läh­te­nyt "mie­len­kiin­toi­sia vies­te­jä"

10.02.2023 15:44 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä puo­luei­ta näemme tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa?

03.02.2023 05:15 8
Tilaajille
Sähköyhtiöt ruoskivat ankarasti hallituksen esitystä takautuvasta sähkötuesta

Säh­kö­yh­tiöt ruos­ki­vat an­ka­ras­ti hal­li­tuk­sen esi­tys­tä ta­kau­tu­vas­ta säh­kö­tues­ta

22.01.2023 16:57 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dil­la on väliä, vaikka se ny­ky­hal­li­tuk­sen menossa vai­kut­taa­kin olevan pienin mit­ta­yk­sik­kö

20.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalle
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä tarjoaa val­ta­vat mah­dol­li­suu­det Poh­jois-Poh­jan­maal­le

10.01.2023 16:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taan­tu­ma on jo pors­tuas­sa, keinoja vel­kaan­tu­mi­sen hil­lit­se­mi­seen ei ole haettu to­sis­saan

04.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 42
Tilaajille
Eduskuntavaaleihin on enää alle sata päivää – Millaisen arvosanan tunnetut politiikan toimittajat antavat Sanna Marinin hallitukselle?

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää alle sata päivää – Mil­lai­sen ar­vo­sa­nan tun­ne­tut po­li­tii­kan toi­mit­ta­jat antavat Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­le?

25.12.2022 06:30 70
Tilaajille
Leikkausten sijaan tarvitaan ennaltaehkäiseviä kehitystoimia
Kolumni

Leik­kaus­ten sijaan tar­vi­taan en­nal­ta­eh­käi­se­viä ke­hi­tys­toi­mia

20.12.2022 16:00 29
Tilaajille
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Keskustan kannatus syöksyy Ylen mittauksessa: Puolue painui alle 10 prosentin ensimmäisen kerran koskaan

Kes­kus­tan kan­na­tus syöksyy Ylen mit­tauk­ses­sa: Puolue painui alle 10 pro­sen­tin en­sim­mäi­sen kerran koskaan

08.12.2022 08:28 135
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus vastaa hin­ta­krii­siin ja kan­sa­lais­ten huoliin

03.12.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­va vas­tuun­kan­toa – hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä

02.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Yhteisten asioiden hoito on hallituksessa vaihtunut oman vaalikannatuksen nostamiseksi, josta suurinta tuskaa kokee keskusta
Pääkirjoitus

Yh­teis­ten asioi­den hoito on hal­li­tuk­ses­sa vaih­tu­nut oman vaa­li­kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­sek­si, josta suu­rin­ta tuskaa kokee kes­kus­ta

30.11.2022 20:00 20
Tilaajille
WWF:n mukaan luonnonsuojelulaki vesittyi valiokunnassa – keskustan torppaamilla pykälillä olisi säädetty uhanalaisista luontotyypeistä

WWF:n mukaan luon­non­suo­je­lu­la­ki ve­sit­tyi va­lio­kun­nas­sa – kes­kus­tan torp­paa­mil­la py­kä­lil­lä olisi sää­det­ty uhan­alai­sis­ta luon­to­tyy­peis­tä

29.11.2022 19:26 20
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tus­yh­teis­työs­tä

29.11.2022 19:27 49