Sanna Marinin hallitus
Viimeisin 4 tuntia
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

21:00 21
Viimeisin 12 tuntia
Sanna Marin kannattaa pakkokaranteenia ja väläyttää uusia koronavirusrajoituksia

Sanna Marin kan­nat­taa pak­ko­ka­ran­tee­nia ja vä­läyt­tää uusia ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia

16:30 5
Kuukausi
Ministeriksi palannut Saarikko iloitsee kiinnostuksesta tieteeseen ja haluaa puolustaa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta"

Mi­nis­te­rik­si pa­lan­nut Saa­rik­ko iloit­see kiin­nos­tuk­ses­ta tie­tee­seen ja haluaa puo­lus­taa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la ei Suomen ti­lan­net­ta pa­ran­ne­ta"

06.08.2020 16:21 3
Hanna Kosonen luovuttaa salkkunsa Saarikolle ensi viikolla: "Häirintätapaukset menivät ihon alle ministerikaudella"

Hanna Kosonen luo­vut­taa salk­kun­sa Saa­ri­kol­le ensi vii­kol­la: "Häi­rin­tä­ta­pauk­set menivät ihon alle mi­nis­te­ri­kau­del­la"

29.07.2020 06:00 3
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 10
Lukijalta Mielipide Harri Perunka

Par­la­men­taa­ri­nen työ­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­sen kaava on kuin etanan matelua – jääkö 30000 uutta työ­paik­kaa vain "nä­ky­mäk­si"?

14.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Tärkeintä on, että tehokkaita työllisyystoimia tulee – päätöksen tarkka ajankohta ei ole olennaisin kysymys
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tär­kein­tä on, että te­hok­kai­ta työl­li­syys­toi­mia tulee – pää­tök­sen tarkka ajan­koh­ta ei ole olen­nai­sin kysymys

12.07.2020 20:00 5
Tilaajille
HS: Kokoomus muutti kantaansa: vaatii ansiosidonnaista työttömyysturvaa kaikille

HS: Ko­koo­mus muutti kan­taan­sa: vaatii an­sio­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa kai­kil­le

10.07.2020 08:30 19
Pääkirjoitus: Hallituksen sisällä kuplii – paineet nousevat etenkin vihreiden ja keskustan leireissä

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen sisällä kuplii – paineet nou­se­vat etenkin vih­rei­den ja kes­kus­tan lei­reis­sä

09.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Haaviston mukaan hallitus pitäytyy maakohtaisissa matkustussuosituksissa – epidemiatilannetta tarkastellaan laajasti matkustamisen vapauttamista harkitessa

Haa­vis­ton mukaan hal­li­tus pi­täy­tyy maa­koh­tai­sis­sa mat­kus­tus­suo­si­tuk­sis­sa – epi­de­mia­ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan laa­jas­ti mat­kus­ta­mi­sen va­paut­ta­mis­ta har­ki­tes­sa

08.07.2020 12:35 0
Pääkirjoitus: Etätyösuositusta jatketaan nyt turhaan – hallitus ei näytä luottavan alueelliseen tai paikalliseen harkintakykyyn
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Etä­työ­suo­si­tus­ta jat­ke­taan nyt turhaan – hal­li­tus ei näytä luot­ta­van alueel­li­seen tai pai­kal­li­seen har­kin­ta­ky­kyyn

24.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Va­sem­mis­to on erit­täin tyy­ty­väi­nen vii­si­kon työhön

18.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajoitusten purkua jatkettava – koronasta täysin puhtaiden  maakuntien on nyt pitänyt olla pääkaupunkiseudun tilanteen pankkivankina.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purkua jat­ket­ta­va – ko­ro­nas­ta täysin puh­tai­den maa­kun­tien on nyt pitänyt olla pää­kau­pun­ki­seu­dun ti­lan­teen pank­ki­van­ki­na.

16.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Median 5 miljoonan euron koronatuki lausuntokierrokselle – avustusta kriisistä eniten kärsineille

Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

15.06.2020 18:56 4
Hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan valmiuslakien purkamisesta ja hoivakotien tilanteesta –  Marin: ratkaisut Suomen koronatilanteen perusteella, joka on parantunut

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le neu­vot­te­le­maan val­mius­la­kien pur­ka­mi­ses­ta ja hoi­va­ko­tien ti­lan­tees­ta – Marin: rat­kai­sut Suomen ko­ro­na­ti­lan­teen pe­rus­teel­la, joka on pa­ran­tu­nut

15.06.2020 06:00 8
Analyysi: Kulmunin saamille opeille olisi enemmänkin tarvetta – kaksinkertaisen ministerin mukaan yhden avustajan pitäisi aina olla viestinnän ammattilainen

Ana­lyy­si: Kul­mu­nin saa­mil­le opeille olisi enem­män­kin tar­vet­ta – kak­sin­ker­tai­sen mi­nis­te­rin mukaan yhden avus­ta­jan pitäisi aina olla vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen

14.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Matkailu helpottumassa lähimaihin, joissa epidemia on rauhoittunut – Ohisalo: Kahden viikon karanteeni jäisi koskemaan vakavamman epidemiatilanteen maista tulevia

Mat­kai­lu hel­pot­tu­mas­sa lä­hi­mai­hin, joissa epi­de­mia on rau­hoit­tu­nut – Ohi­sa­lo: Kahden viikon ka­ran­tee­ni jäisi kos­ke­maan va­ka­vam­man epi­de­mia­ti­lan­teen maista tulevia

11.06.2020 10:41 1
Pääkirjoitus: Sotea työnnetään kapeampaan putkeen, jossa kustannusten hillintä ei näytä enää kuuluvan päätavoitteisiin.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sotea työn­ne­tään ka­peam­paan put­keen, jossa kus­tan­nus­ten hil­lin­tä ei näytä enää kuu­lu­van pää­ta­voit­tei­siin.

10.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Marin oli toivonut Vanhasesta pääministerin sijaista: "Selkeyttää tilannetta, että hän edustaa keskustaa viisikossa hallituksen asioissa"

Marin oli toi­vo­nut Van­ha­ses­ta pää­mi­nis­te­rin si­jais­ta: "Sel­keyt­tää ti­lan­net­ta, että hän edustaa kes­kus­taa vii­si­kos­sa hal­li­tuk­sen asiois­sa"

09.06.2020 11:13 10
Pääkirjoitus: Matti Vanhasen loikka valtakunnan kakkospaikalta ministeriksi lientää keskustan tuskaa, mutta hallituksen suuria sisäisiä jännitteitä se ei pura
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Matti Van­ha­sen loikka val­ta­kun­nan kak­kos­pai­kal­ta mi­nis­te­rik­si lientää kes­kus­tan tuskaa, mutta hal­li­tuk­sen suuria si­säi­siä jän­nit­tei­tä se ei pura

08.06.2020 16:30 8
Tilaajille