Sanna Marinin hallitus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Juho Korpi

Suo­ma­lai­nen sote on erin­omai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa – kui­ten­kin liian moni sai­ras­tuu ja liian harva kun­tou­tu

05:45 0
Tilaajille
Kuukausi
Hallitus kokoontui Säätytalolle puimaan lisätalousarviota – Vanhanen: Tänä vuonna on jouduttu tottumaan pistemäisiin lisätalousarvioihin tarpeen mukaan

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le puimaan li­sä­ta­lous­ar­vio­ta – Van­ha­nen: Tänä vuonna on jou­dut­tu tot­tu­maan pis­te­mäi­siin li­sä­ta­lous­ar­vioi­hin tarpeen mukaan

23.10.2020 13:25 2
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila

Lää­kä­rei­tä pitää kou­lut­taa niin paljon, että ter­veys­kes­kus­työ alkaa kiin­nos­taa

15.10.2020 06:00 5
Tilaajille
"Kannan isoa huolta tautitilanteesta", sanoo pääministeri Marin – Iltakoulussa puhutaan uusista koronatoimista

"Kannan isoa huolta tau­ti­ti­lan­tees­ta", sanoo pää­mi­nis­te­ri Marin – Il­ta­kou­lus­sa pu­hu­taan uusista ko­ro­na­toi­mis­ta

14.10.2020 17:43 7
Soten tavoitteet ovat kannatettavia, mutta missä viipyvät keinot, joilla niihin päästään?

Soten ta­voit­teet ovat kan­na­tet­ta­via, mutta missä vii­py­vät keinot, joilla niihin pääs­tään?

13.10.2020 17:29 2
Uusista maakunnista tuleekin sote-uudistuksessa hyvinvointialueita – Saarikko: "Keskustalle ne ovat jatkossakin maakuntia"

Uusista maa­kun­nis­ta tu­lee­kin so­te-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­aluei­ta – Saa­rik­ko: "Kes­kus­tal­le ne ovat jat­kos­sa­kin maa­kun­tia"

13.10.2020 17:24 6
Paine Annika Saarikon niskassa kasvaa – kunnallisvaaleihin on puoli vuotta, eikä ankea kannatuskäyrä anna lupausta noususta
Pääkirjoitus

Paine Annika Saa­ri­kon nis­kas­sa kasvaa – kun­nal­lis­vaa­lei­hin on puoli vuotta, eikä ankea kan­na­tus­käy­rä anna lu­paus­ta nou­sus­ta

08.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Samuli Heinonen

Yh­teis­kun­ta pystyy ha­lu­tes­saan kor­jaa­maan vanhoja vikoja

04.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Huhtela

Köyhien vaa­li­val­vo­jai­set jat­ku­vat ilmassa ole­vis­ta mer­keis­tä pää­tel­len myös koko ny­kyi­sen hal­li­tus­kau­den

02.10.2020 05:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Kortesalmi

Arvoisa hal­li­tus, arvonne ja ar­vo­maail­man­ne mi­ta­taan te­ko­jen­ne kautta

29.09.2020 06:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Pietilä

Hal­li­tus on si­tou­tu­nut tur­vaa­maan hy­vin­voin­nin

29.09.2020 04:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Yritykset: Budjettiriihen päätöksillä ei työllistetä – Marinin hallitus saa työnantajilta silti paremmat arvosanat kuin edeltäjänsä

Yri­tyk­set: Bud­jet­ti­rii­hen pää­tök­sil­lä ei työl­lis­te­tä – Marinin hal­li­tus saa työn­an­ta­jil­ta silti pa­rem­mat ar­vo­sa­nat kuin edel­tä­jän­sä

22.09.2020 06:29 0
Elpymispaketista jälkipyykkiä – kauhukuvien sijaan on hyvä muistaa, että paketilla Eurooppaa nostetaan koronakriisin jälkeen jaloilleen
Pääkirjoitus

El­py­mis­pa­ke­tis­ta jäl­ki­pyyk­kiä – kau­hu­ku­vien sijaan on hyvä muis­taa, että pa­ke­til­la Eu­roop­paa nos­te­taan ko­ro­na­krii­sin jälkeen ja­loil­leen

28.08.2020 20:00 13
Tilaajille
Hallituksen neuvottelut rajapäätöksistä jatkuvat edelleen Säätytalolla – Ohi­sa­lon mukaan neuvotteluissa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut ra­ja­pää­tök­sis­tä jat­ku­vat edel­leen Sää­ty­ta­lol­la – Ohi­sa­lon mukaan neu­vot­te­luis­sa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

18.08.2020 14:36 9
Poliittisen syksyn sävel ja eduskunnan humppahulina ylittävät hulluudellaan kieroutuneimmatkin mielikuvituksentuotteet
Kolumni Antti Ronkainen

Po­liit­ti­sen syksyn sävel ja edus­kun­nan hump­pa­hu­li­na ylit­tä­vät hul­luu­del­laan kie­rou­tu­neim­mat­kin mie­li­ku­vi­tuk­sen­tuot­teet

18.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 21
Sanna Marin kannattaa pakkokaranteenia ja väläyttää uusia koronavirusrajoituksia

Sanna Marin kan­nat­taa pak­ko­ka­ran­tee­nia ja vä­läyt­tää uusia ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia

12.08.2020 16:30 5
Ministeriksi palannut Saarikko iloitsee kiinnostuksesta tieteeseen ja haluaa puolustaa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta"

Mi­nis­te­rik­si pa­lan­nut Saa­rik­ko iloit­see kiin­nos­tuk­ses­ta tie­tee­seen ja haluaa puo­lus­taa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la ei Suomen ti­lan­net­ta pa­ran­ne­ta"

06.08.2020 16:21 3
Hanna Kosonen luovuttaa salkkunsa Saarikolle ensi viikolla: "Häirintätapaukset menivät ihon alle ministerikaudella"

Hanna Kosonen luo­vut­taa salk­kun­sa Saa­ri­kol­le ensi vii­kol­la: "Häi­rin­tä­ta­pauk­set menivät ihon alle mi­nis­te­ri­kau­del­la"

29.07.2020 06:00 3
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 10