Sote-uudistus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­val­tuus­tos­sa ei ole kuntien edus­ta­jia – so­te-lain­sää­dän­nön idea on, että edus­ta­jat va­li­taan suo­ral­la vaa­lil­la

06:30 2
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen voi­ma­va­rat vah­vas­ti mukaan so­te-uu­dis­tuk­seen

05:30
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus käy­tän­nös­sä valmis, pur­naus­ta ja par­sit­ta­vaa lienee edessä pitkään

15.06.2021 20:00 10
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

So­te-va­lio­kun­ta puoltaa 21 hy­vin­voin­ti­alueen ja viiden yh­teis­työ­alueen pe­rus­ta­mis­ta – Län­si-Poh­jan sai­raa­lan sopimus mi­tä­töi­tyy siir­ty­mä­ajan jälkeen

15.06.2021 13:36 11
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sotessa on sel­vit­tä­mät­tä monta ky­sy­mys­tä

14.06.2021 05:00 1
Tilaajille

So­te-uu­dis­tus ei ole on­gel­mis­sa, kaa­tu­mas­sa tai edes myö­häs­ty­mäs­sä, va­kuut­taa va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Markus Lohi

10.06.2021 18:43 12
Lukijalta Mielipide

So­te-maa­kun­nat ja hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­toin­ti

09.06.2021 01:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suun terveys on saatava osaksi ko­ko­nais­ter­veyt­tä ja sille on löy­dyt­tä­vä tekijät

08.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työ­ikäis­ten muis­ti­sai­rau­det li­sään­ty­vät – en­nal­ta­eh­käi­sy ja var­hai­nen diag­no­soin­ti kan­nat­ta­vat

07.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­la on yllin kyllin teh­tä­vää

04.06.2021 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ul­kois­te­taan­ko hy­vin­voin­ti?

04.06.2021 02:00
Tilaajille

Marin: Maa­kun­ta­ve­ro etenee, luotan hal­li­tus­puo­luei­den so­pi­muk­seen

03.06.2021 12:35 23
Lukijalta Mielipide

Oma­hoi­ta­ja- ja oma­lää­kä­ri­pal­ve­luil­la vai­kut­ta­vuut­ta so­te-pal­ve­lui­hin

29.05.2021 05:30 2
Tilaajille
Kolumni

So­te-uu­dis­tus hei­ken­tää pal­ve­lui­ta ja vaa­ran­taa ra­hoi­tuk­sen

25.05.2021 16:00 14
Tilaajille

Markus Lohi: "So­te-va­lio­kun­ta sai liik­ku­ma­ti­laa väl­jem­pään sään­te­lyyn yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien käy­tös­sä"

21.05.2021 18:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oma­lää­kä­riä ei pidä haudata – iso osa so­te-pal­ve­luis­ta tullaan aina hoi­ta­maan kas­vok­kain pal­ve­lua tar­vit­se­van ja am­mat­ti­lai­sen kesken

21.05.2021 11:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Psy­ko­lo­geil­la on paljon an­net­ta­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­soi­sel­le mie­len­ter­veys­työl­le

17.05.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Suun­ter­veys on tärkeä osa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia

12.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Maa­kun­ta­him­me­li ei auta ter­vey­den­huol­lon on­gel­miin

10.05.2021 05:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ter­vey­den­huol­lon haas­teet voidaan rat­kais­ta ilman so­te-uu­dis­tus­ta

04.05.2021 08:00 7
Tilaajille