Sote-uudistus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Juho Korpi

Suo­ma­lai­nen sote on erin­omai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa – kui­ten­kin liian moni sai­ras­tuu ja liian harva kun­tou­tu

05:45 0
Tilaajille
Viikko
Sote-uudistus pyrkii yhtenäisiin tietojärjestelmiin – tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan siinä on hyviä ja huonoja puolia tietoturvallisuuden kannalta

So­te-uu­dis­tus pyrkii yh­te­näi­siin tie­to­jär­jes­tel­miin – tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja Petteri Jär­vi­sen mukaan siinä on hyviä ja huonoja puolia tie­to­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta

24.10.2020 19:23 1
Unelma maakuntien Suomesta elää keskustassa – SDP:ltä ristiriitaisia linjauksia maakuntien lisätehtävistä

Unelma maa­kun­tien Suo­mes­ta elää kes­kus­tas­sa – SDP:ltä ris­ti­rii­tai­sia lin­jauk­sia maa­kun­tien li­sä­teh­tä­vis­tä

22.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Laitinen, Anne Pitkäranta, Päivi Rautava, Miia Turpeinen, Esko Vanninen

Yli­opis­to­sai­raa­lat ovat alueen­sa ve­tu­rei­ta tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vas­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä – mihin pe­rus­tuu par­haim­man ja vai­kut­ta­vim­man hoidon va­lin­ta?

22.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anja Dammert

Soten eteen tar­vi­taan par­la­men­taa­ris­ta työs­ken­te­lyä

20.10.2020 04:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila, Pekka Aittakumpu, Mikko Kinnunen, Juha Sipilä, Juha Pylväs, Tuomas Kettunen

His­to­rial­li­sen so­te-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen 14 vuoden jälkeen tuntuu hyvältä

16.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila

Lää­kä­rei­tä pitää kou­lut­taa niin paljon, että ter­veys­kes­kus­työ alkaa kiin­nos­taa

15.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Sote vaatii vielä hienosäätöä – huolta herättää, miten peruspalvelut lopulta taataan ja miten kunnat selviävät
Pääkirjoitus

Sote vaatii vielä hie­no­sää­töä – huolta he­rät­tää, miten pe­rus­pal­ve­lut lopulta taataan ja miten kunnat sel­viä­vät

13.10.2020 20:00 5
Tilaajille
Soten tavoitteet ovat kannatettavia, mutta missä viipyvät keinot, joilla niihin päästään?

Soten ta­voit­teet ovat kan­na­tet­ta­via, mutta missä vii­py­vät keinot, joilla niihin pääs­tään?

13.10.2020 17:29 2
Uusista maakunnista tuleekin sote-uudistuksessa hyvinvointialueita – Saarikko: "Keskustalle ne ovat jatkossakin maakuntia"

Uusista maa­kun­nis­ta tu­lee­kin so­te-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­aluei­ta – Saa­rik­ko: "Kes­kus­tal­le ne ovat jat­kos­sa­kin maa­kun­tia"

13.10.2020 17:24 6
Hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksesta: Hyvinvointialueita tulee 21, lisäksi järjestänä toimii Helsinki – maakuntavero käyttöön viimeistään vuonna 2026

Hal­li­tus pääsi sopuun so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta tulee 21, lisäksi jär­jes­tä­nä toimii Hel­sin­ki – maa­kun­ta­ve­ro käyt­töön vii­meis­tään vuonna 2026

13.10.2020 13:36 13
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät alkavat käsitellä sote-ratkaisua – yksi vihreiden edustaja ilmoitti heti äänestävänsä vastaan

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät alkavat kä­si­tel­lä so­te-rat­kai­sua – yksi vih­rei­den edus­ta­ja il­moit­ti heti ää­nes­tä­vän­sä vastaan

12.10.2020 11:52 21
Lukijalta Mielipide Juha Fränti, Varpu Wiens, Joakim Zitting

Pi­de­tään kaikki mukana so­te-uu­dis­tuk­ses­sa – eri­tyis­tä huo­mio­ta tulee kiin­nit­tää niihin ih­mi­siin, jotka ovat jääneet tai jää­mäs­sä syrjään osal­li­suu­des­ta

07.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnalta nuhteet Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen tietoja pimittäneelle valtiovarainministeriölle

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­ta nuhteet Sipilän hal­li­tuk­sen sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen tietoja pi­mit­tä­neel­le val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le

02.10.2020 14:20 3
Vanhemmat
Maakuntien rahoitus sote-uudistuksen suurin kysymysmerkki – Valmistelua johtava virkamies: "Rahoitusmalliin haetaan nyt ratkaisua"

Maa­kun­tien ra­hoi­tus so­te-uu­dis­tuk­sen suurin ky­sy­mys­merk­ki – Val­mis­te­lua johtava vir­ka­mies: "Ra­hoi­tus­mal­liin haetaan nyt rat­kai­sua"

25.09.2020 17:37 1
Lukijalta Mielipide Satu Grekin

Pie­nil­le so­te-yri­tyk­sil­le luvassa rengin apurin rooli

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Länsi-Pohjan tapaiset sote-ulkoistukset laitetaan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka sisältävät riskin, että ne olisivat tulevan lain vastaisia"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Län­si-Poh­jan ta­pai­set so­te-ul­kois­tuk­set lai­te­taan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka si­säl­tä­vät riskin, että ne oli­si­vat tulevan lain vas­tai­sia"

16.08.2020 06:00 14
Marjukka Manninen tarttui Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtoon – "Minua kiinnostaa kovasti mitä terveyskeskusten odotushuoneissa tapahtuu"

Mar­juk­ka Man­ni­nen tarttui Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtoon – "Minua kiin­nos­taa kovasti mitä ter­veys­kes­kus­ten odo­tus­huo­neis­sa ta­pah­tuu"

29.07.2020 17:04 2
Tilaajille
Ihmisinä toisillemme – entä jos uskallettaisiin sanoa toisillemme, jopa itsellemme, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet
Kolumni Merja Kyllönen

Ih­mi­si­nä toi­sil­lem­me – entä jos us­kal­let­tai­siin sanoa toi­sil­lem­me, jopa it­sel­lem­me, että olet hyvä juuri tuol­lai­se­na kuin olet

21.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

So­te-uu­dis­tus vaa­ran­tuu, jos hoi­to­työn joh­ta­jia ei ole riit­tä­väs­ti

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille