Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Sote-uudistus

Kunnat kil­pai­le­vat hoi­ta­jis­ta, mutta löy­tyy­kö hoi­ta­ja­pu­laan rat­kai­su Fi­lip­pii­neil­tä? Suo­ma­lais­yri­tys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoi­ta­jaa

03.09.2021 18:30 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun pää­tök­sen­teos­sa katse eteen­päin

27.08.2021 06:00 3
Tilaajille

Sel­vi­tys: Vä­hä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den hen­ki­nen jak­sa­mi­nen koe­tuk­sel­la – puut­teel­li­nen tieto pal­ve­luis­ta vai­keut­taa tukien ha­ke­mis­ta

18.08.2021 09:11 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus ei ole maa­lis­sa – nyt työ vasta alkaa

13.08.2021 07:00 5
Tilaajille

Ka­la­joen suur­pa­los­ta voi olla am­men­net­ta­vaa jopa so­te-uu­dis­tuk­seen – kans­lia­pääl­lik­kö Pimiän mukaan asiat on nyt tärkeä käydä läpi si­sä­mi­nis­te­riös­sä

11.08.2021 18:12 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen osaa­mi­nen kan­nat­taa hyö­dyn­tää täy­si­pai­noi­ses­ti so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

31.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­tän­nön so­te-val­mis­te­luil­la on jo kiire

22.07.2021 05:00
Tilaajille

Asian­tun­ti­ja: Uusien so­te-tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen pitäisi jo aloit­taa – nyt riskinä alueel­li­nen epä­ta­sa-ar­vo

08.07.2021 11:17 1
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mi­elin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka

06.07.2021 17:14 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tuk­seen val­mis­tau­du­taan myös Ou­lun­kaa­rel­la

06.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote tar­vit­see ih­mis­lä­hei­sen ele­men­tin, samalla elä­ke­ikä on mah­dol­lis­ta saada nousuun

02.07.2021 06:00 3
Tilaajille

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan uutta, isoa hy­vin­voin­ti­kes­kus­ta – hanke olisi to­teu­tues­saan yli 18 mil­joo­nan hin­tai­nen

01.07.2021 18:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro – mistä on kyse?

01.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tuk­sen pää­tök­sen­teos­sa tar­vi­taan hoi­to­työn asian­tun­ti­joi­ta ja joh­ta­jia

01.07.2021 05:30
Tilaajille
Kolumni

So­te-uu­dis­tuk­ses­ta tuli ideo­lo­gi­nen potilas

29.06.2021 16:00 26
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tu­le­viin hoi­to­käy­tän­töi­hin voi ottaa mallia vaik­ka­pa Kem­pe­lees­tä, jossa ter­veys­kes­kus­po­ti­lai­ta hoi­ta­vat tutut ko­ke­neet lää­kä­rit

27.06.2021 20:00 14
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue syntyy – ­vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men jäsenet on nimetty

24.06.2021 17:50 14

Hy­vin­voin­ti­alueen en­sim­mäi­siä teh­tä­viä on avata pank­ki­ti­li ja palkata kym­me­niä ihmisiä – "Työtä on val­ta­vas­ti, kun useiden ny­kyis­ten or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­nat yh­dis­te­tään"

23.06.2021 16:00 19
Tilaajille

Ana­lyy­si: So­te-ää­nes­tys oli his­to­rial­li­nen etappi, mutta uu­dis­tus­ta muok­kaa­vat vielä seu­raa­vat­kin hal­li­tuk­set

23.06.2021 15:05 11
Tilaajille

His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77 – ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen vaati sel­vi­tys­tä pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­des­ta hetkeä ennen ää­nes­tys­tä

23.06.2021 14:48 20