Sote-uudistus
Viimeisin 24 tuntia

So­te-uu­dis­tus ei ole on­gel­mis­sa, kaa­tu­mas­sa tai edes myö­häs­ty­mäs­sä, va­kuut­taa va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Markus Lohi

10.06.2021 18:43 12
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

So­te-maa­kun­nat ja hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­toin­ti

09.06.2021 01:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suun terveys on saatava osaksi ko­ko­nais­ter­veyt­tä ja sille on löy­dyt­tä­vä tekijät

08.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työ­ikäis­ten muis­ti­sai­rau­det li­sään­ty­vät – en­nal­ta­eh­käi­sy ja var­hai­nen diag­no­soin­ti kan­nat­ta­vat

07.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­la on yllin kyllin teh­tä­vää

04.06.2021 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ul­kois­te­taan­ko hy­vin­voin­ti?

04.06.2021 02:00
Tilaajille

Marin: Maa­kun­ta­ve­ro etenee, luotan hal­li­tus­puo­luei­den so­pi­muk­seen

03.06.2021 12:35 23
Lukijalta Mielipide

Oma­hoi­ta­ja- ja oma­lää­kä­ri­pal­ve­luil­la vai­kut­ta­vuut­ta so­te-pal­ve­lui­hin

29.05.2021 05:30 2
Tilaajille
Kolumni

So­te-uu­dis­tus hei­ken­tää pal­ve­lui­ta ja vaa­ran­taa ra­hoi­tuk­sen

25.05.2021 16:00 14
Tilaajille

Markus Lohi: "So­te-va­lio­kun­ta sai liik­ku­ma­ti­laa väl­jem­pään sään­te­lyyn yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien käy­tös­sä"

21.05.2021 18:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oma­lää­kä­riä ei pidä haudata – iso osa so­te-pal­ve­luis­ta tullaan aina hoi­ta­maan kas­vok­kain pal­ve­lua tar­vit­se­van ja am­mat­ti­lai­sen kesken

21.05.2021 11:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Psy­ko­lo­geil­la on paljon an­net­ta­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­soi­sel­le mie­len­ter­veys­työl­le

17.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suun­ter­veys on tärkeä osa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia

12.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Maa­kun­ta­him­me­li ei auta ter­vey­den­huol­lon on­gel­miin

10.05.2021 05:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ter­vey­den­huol­lon haas­teet voidaan rat­kais­ta ilman so­te-uu­dis­tus­ta

04.05.2021 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus­ta tehdään pe­las­tus­toi­men kus­tan­nuk­sel­la

28.04.2021 05:30
Tilaajille

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 10
Tilaajille

So­te-ra­hoi­tuk­seen val­mis­tel­laan isoja uu­dis­tuk­sia – STM:n työ­ryh­mis­sä vä­läy­tet­ty jopa Ke­la-kor­vauk­sien poistoa yk­si­tyis­lää­kä­rien mää­rää­mis­tä lääk­keis­tä

16.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Kolumni

Raahen ai­kuis­neu­vo­la­toi­min­nan laa­jen­tu­mi­nen la­ki­sää­tei­sek­si so­te-toi­min­nak­si toisi mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä jul­ki­seen ta­lou­teen

06.04.2021 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus tar­vi­taan hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­ero­jen pie­nen­tä­mi­sek­si – on erit­täin tär­keää, että jul­ki­set pal­ve­lut ovat so­te-uu­dis­tuk­sen perusta

31.03.2021 06:30 1
Tilaajille