Sote-uudistus
Lukijalta Mielipide Satu Grekin

Pie­nil­le so­te-yri­tyk­sil­le luvassa rengin apurin rooli

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Länsi-Pohjan tapaiset sote-ulkoistukset laitetaan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka sisältävät riskin, että ne olisivat tulevan lain vastaisia"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Län­si-Poh­jan ta­pai­set so­te-ul­kois­tuk­set lai­te­taan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka si­säl­tä­vät riskin, että ne oli­si­vat tulevan lain vas­tai­sia"

16.08.2020 06:00 13
Marjukka Manninen tarttui Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtoon – "Minua kiinnostaa kovasti mitä terveyskeskusten odotushuoneissa tapahtuu"

Mar­juk­ka Man­ni­nen tarttui Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtoon – "Minua kiin­nos­taa kovasti mitä ter­veys­kes­kus­ten odo­tus­huo­neis­sa ta­pah­tuu"

29.07.2020 17:04 2
Tilaajille
Ihmisinä toisillemme – entä jos uskallettaisiin sanoa toisillemme, jopa itsellemme, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet
Kolumni Merja Kyllönen

Ih­mi­si­nä toi­sil­lem­me – entä jos us­kal­let­tai­siin sanoa toi­sil­lem­me, jopa it­sel­lem­me, että olet hyvä juuri tuol­lai­se­na kuin olet

21.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

So­te-uu­dis­tus vaa­ran­tuu, jos hoi­to­työn joh­ta­jia ei ole riit­tä­väs­ti

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Voiko Oulussa vanheta tur­val­li­sin mielin?

18.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Valto Salonperä

Tu­le­viin so­te-aluei­siin on pe­rus­tet­ta­va van­hus­val­tuu­te­tun tehtävä

05.07.2020 07:00 0
Tilaajille
LM-kysely: Lähes kaksi kolmasosaa sairaanhoitopiireistä tyytyväisiä yksityistämisrajoituksiin sote-mallissa – Länsi-Pohja ja Kainuu joutuisivat purkamaan ulkoistuksia

LM-ky­se­ly: Lähes kaksi kol­mas­osaa sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä tyy­ty­väi­siä yk­si­tyis­tä­mis­ra­joi­tuk­siin so­te-mal­lis­sa – Län­si-Poh­ja ja Kainuu jou­tui­si­vat pur­ka­maan ul­kois­tuk­sia

04.07.2020 06:00 0
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen, Pohjois-Pohjanmaalle yksi suurimmista poteista – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen, Poh­jois-Poh­jan­maal­le yksi suu­rim­mis­ta po­teis­ta – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 19:56 1
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Va­sem­mis­to on erit­täin tyy­ty­väi­nen vii­si­kon työhön

18.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Sote -ulkoistukset saa mitätöidä painavista yhteiskunnallisista perusteista – maakunnille ei tule sakkoja

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 8
Lukijalta Mielipide Helena Liimatainen

Jär­jes­tö­yh­teis­työ so­te-kes­kuk­sis­sa edel­lyt­tää maa­kun­nal­lis­ta re­surs­sia

14.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kyösti Oikarinen

Missä so­te-uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus ja tut­ki­mus?

12.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sotea työnnetään kapeampaan putkeen, jossa kustannusten hillintä ei näytä enää kuuluvan päätavoitteisiin.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sotea työn­ne­tään ka­peam­paan put­keen, jossa kus­tan­nus­ten hil­lin­tä ei näytä enää kuu­lu­van pää­ta­voit­tei­siin.

10.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Oppositio arvostelee: Sote-uudistusta valmisteltu suljetuin ovin – edes valiokuntaa ei ole informoitu

Op­po­si­tio ar­vos­te­lee: So­te-uu­dis­tus­ta val­mis­tel­tu sul­je­tuin ovin – edes va­lio­kun­taa ei ole in­for­moi­tu

05.06.2020 15:29 2
Hallitus kertoi sote-uudistuksesta: Uudet maakunnat aloittavat todennäköisesti vuoden 2023 alusta

Hal­li­tus kertoi so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Uudet maa­kun­nat aloit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti vuoden 2023 alusta

05.06.2020 12:20 4
Poliisi ei aloita esitutkintaa valtiovarainministeriön virkamiehistä – tutkintapyyntö koski sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelua

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­his­tä – tut­kin­ta­pyyn­tö koski sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen lain­val­mis­te­lua

20.05.2020 18:28 1

Poliisi sel­vit­tää, onko VM:n vir­ka­mies­ten lain­val­mis­te­lus­sa syytä epäillä rikosta – tut­kin­ta­pyyn­tö koskee so­te-uu­dis­tus­ta

06.05.2020 14:54 6
Sosiaaliturvaa uudistetaan menneisyyden koipussista kaivetulla keinolla – kaikki eduskuntapuolueet pääsevät mukaan suunnitteluun

So­siaa­li­tur­vaa uu­dis­te­taan men­nei­syy­den koi­pus­sis­ta kai­ve­tul­la kei­nol­la – kaikki edus­kun­ta­puo­lueet pää­se­vät mukaan suun­nit­te­luun

14.02.2020 15:59 67
Ministeri Krista Kiuru kertoi soten uusista askelmerkeistä – ministeriö kutsuu alueiden edustajat vuorotellen Helsinkiin keskustelemaan

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru kertoi soten uusista as­kel­mer­keis­tä – mi­nis­te­riö kutsuu aluei­den edus­ta­jat vuo­ro­tel­len Hel­sin­kiin kes­kus­te­le­maan

17.01.2020 13:51 7