Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sote-uudistus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi neu­vo­loi­ta ei voisi so­vel­taa myös van­huk­sil­le?

25.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Miten turvaamme tulevaisuuden terveyspalvelut Suomessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten tur­vaam­me tu­le­vai­suu­den ter­veys­pal­ve­lut Suo­mes­sa?

23.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Ratkaisevatko hoitajat vaalit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­se­vat­ko hoi­ta­jat vaalit?

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote saatava toi­mi­vak­si – ilman pon­nis­te­lu­ja kaaos jatkuu, samoin päi­vys­tys­ruuh­kat

04.03.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika huo­leh­tia van­huk­sis­tam­me

02.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Professori nostaisi maakuntaveron tulevan hallituksen pöydälle, myös hyvinvointialueiden vähentäminen voi olla ajankohtaista kauden loppupuolella

Pro­fes­so­ri nos­tai­si maa­kun­ta­ve­ron tulevan hal­li­tuk­sen pöy­däl­le, myös hy­vin­voin­ti­aluei­den vä­hen­tä­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta kauden lop­pu­puo­lel­la

26.02.2023 12:44 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soteen mallia hyvistä käy­tän­nöis­tä – olisiko en­si­as­kel hy­vin­voin­ti­alueil­le pe­rus­tet­ta­vat eri­kois­tu­mis­va­kans­sit?

17.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus tar­vit­see rahansa

10.01.2023 05:15 5
Tilaajille
Tästä on kyse: Massiivinen valtakunnallinen sote-uudistus ei heti näy asiakkaalle – Terveyskeskukseen pääsee ja pelastuslaitos tulee paikalle myös sunnuntain jälkeen

Tästä on kyse: Mas­sii­vi­nen val­ta­kun­nal­li­nen sote-uu­dis­tus ei heti näy asiak­kaal­le – Ter­veys­kes­kuk­seen pääsee ja pe­las­tus­lai­tos tulee pai­kal­le myös sun­nun­tain jälkeen

30.12.2022 13:12 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen uu­dis­tus var­mis­taa pal­ve­lui­den ke­hit­ty­mi­sen – hy­vin­voin­ti­alueil­la on mah­dol­li­suus kuntia isom­pi­na työn­an­ta­ji­na löytää rat­kai­su­ja

30.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Hyvinvointialueet aloittavat, eikä paras alue ole se, joka onnistuu lypsämään valtiolta muhkeimman rahoituksen
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet aloit­ta­vat, eikä paras alue ole se, joka on­nis­tuu lyp­sä­mään val­tiol­ta muh­keim­man ra­hoi­tuk­sen

28.12.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­hen­ki­löt ovat sote-uu­dis­tuk­sen avain­hen­ki­löi­tä

11.12.2022 07:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sel­ta vaa­dit­ta­va vas­tuun­kan­toa – hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat tur­val­li­suus­te­ki­jöi­tä

02.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Henkilöstö keskiöön hyvinvointialueilla – Työyhteisöjen yhteensovittamisessa iso urakka

Hen­ki­lös­tö kes­kiöön hy­vin­voin­ti­alueil­la – Työ­yh­tei­sö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa iso urakka

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­le tar­vi­taan rahaa – hoi­to­jo­nos­sa ei ole mukava kär­vis­tel­lä

22.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Suurin osa palkansaajista on tähän asti säästynyt valtion tuloverokouralta, mutta ensi vuonna on toisin

Suurin osa pal­kan­saa­jis­ta on tähän asti sääs­ty­nyt valtion tu­lo­ve­ro­kou­ral­ta, mutta ensi vuonna on toisin

08.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika uu­dis­taa ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä – muut Poh­jois­maat ovat uu­dis­ta­neet sään­te­lyn 2000-lu­vul­la ja saaneet kil­pai­lun li­sään­ty­mi­sen myötä hyötyjä kan­sa­lai­sil­leen

14.10.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys Poh­jois-Poh­jan­maan yk­kös­asiak­si – hy­vin­voin­ti­aluei­den aloit­taes­sa ta­voit­tee­na pitää olla, että pal­ve­lu­pol­ku ei enää katkea

10.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten no­peas­ti hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ottaa kopin sil­loin, kun kun­ta­lai­sen hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viin te­ki­jöi­hin tulee poik­kea­ma?

23.09.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­kiat­ri­set osastot hy­vin­voin­ti­aluei­den leik­ku­reis­sa – Kuu­sa­mos­sa tämä tar­koit­tai­si, että hoitoon läh­det­täi­siin yli 200 ki­lo­met­rin päähän Ouluun

21.09.2022 06:00 6
Tilaajille