Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hallitusneuvottelut
Niinistön erityisavustajasta Oulun etujen lobbariksi - Juuso Rönnholmista 10 vuotta puskettu kaksoisraide ei ole "mitenkään pieni saavutus"

Nii­nis­tön eri­tyis­avus­ta­jas­ta Oulun etujen lob­ba­rik­si - Juuso Rönn­hol­mis­ta 10 vuotta pus­ket­tu kak­sois­rai­de ei ole "mi­ten­kään pieni saa­vu­tus"

23.06.2023 06:00 17
Tilaajille
Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ovat RKP:n ministerit

Hen­riks­son, Ad­lerc­reutz ja Bergq­vist ovat RKP:n mi­nis­te­rit

19.06.2023 19:12 12
Orpon hallituksen armonaika on lyhyt, sillä äänestäjät vaativat tuloksia ennen seuraavia vaaleja
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen ar­mon­ai­ka on lyhyt, sillä ää­nes­tä­jät vaa­ti­vat tu­lok­sia ennen seu­raa­via vaaleja

18.06.2023 20:00 47
Tilaajille
Oululaiselle Mari-Leena Talvitielle kulttuuri- ja tiedeministerin salkku – Tuleva pääministeripuolue kokoomus päätti kahdeksasta ministeristään

Ou­lu­lai­sel­le Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tiel­le kult­tuu­ri- ja tie­de­mi­nis­te­rin salkku – Tuleva pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ko­koo­mus päätti kah­dek­sas­ta mi­nis­te­ris­tään

18.06.2023 15:57 66
Orpon hallituksen työllisyystoimet nostattavat vastalauseita – mutta tutkijat huomauttavat, että helposti luotavat työpaikat on pitkälti jo saatu

Orpon hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­met nos­tat­ta­vat vas­ta­lau­sei­ta – mutta tut­ki­jat huo­maut­ta­vat, että hel­pos­ti luo­ta­vat työ­pai­kat on pit­käl­ti jo saatu

17.06.2023 20:05 69
Kristillisdemokraatit lähtee hallitukseen, Essayah maa- ja metsätalousministeriksi

Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit lähtee hal­li­tuk­seen, Essayah maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

17.06.2023 17:30 42
Orpon hallituksen ohjelma paukuttaa julkiseen talouteen miljardisopeutukset – Tiukennuksia ja säästötoimia jokaisen kohdalle, vain eläkeläiset ovat turvassa

Orpon hal­li­tuk­sen ohjelma pau­kut­taa jul­ki­seen ta­lou­teen mil­jar­di­so­peu­tuk­set – Tiu­ken­nuk­sia ja sääs­tö­toi­mia jo­kai­sen koh­dal­le, vain elä­ke­läi­set ovat tur­vas­sa

16.06.2023 19:08 15
Tilaajille
Oululaisministeri Hanna Sarkkinen hallitusohjelmasta: "Todella karu kokonaisuus – Ollaan menossa kohti Amerikan tyyppistä työmarkkinamallia"

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen hal­li­tu­soh­jel­mas­ta: "To­del­la karu ko­ko­nai­suus – Ollaan menossa kohti Ame­ri­kan tyyp­pis­tä työ­mark­ki­na­mal­lia"

16.06.2023 20:25 97
Tilaajille
Perussuomalaisten kädenjälki näkyy maahanmuutossa – SPR:n päällikkö pelkää arvaamatonta seurausta, jos työttömäksi jäävältä viedään oleskelulupa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kä­den­jäl­ki näkyy maa­han­muu­tos­sa – SPR:n pääl­lik­kö pelkää ar­vaa­ma­ton­ta seu­raus­ta, jos työt­tö­mäk­si jää­väl­tä viedään oles­ke­lu­lu­pa

16.06.2023 17:41 7
Tilaajille
Oulun ja Limingan välinen kaksoisraide saa viimein rahoituksensa – näin kommentoi neuvotteluissa mukana ollut oululaisedustaja Janne Heikkinen

Oulun ja Li­min­gan välinen kak­sois­rai­de saa viimein ra­hoi­tuk­sen­sa – näin kom­men­toi neu­vot­te­luis­sa mukana ollut ou­lu­lais­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen

16.06.2023 17:23 45
Tilaajille
Orpon hallitukseen yhtä monta ministeriä kuin Marininkin hallituksessa, kokoomus saa yhden salkun enemmän kuin perussuomalaiset – katso tästä paikkajako

Orpon hal­li­tuk­seen yhtä monta mi­nis­te­riä kuin Ma­ri­nin­kin hal­li­tuk­ses­sa, ko­koo­mus saa yhden salkun enemmän kuin pe­rus­suo­ma­lai­set – katso tästä paik­ka­ja­ko

16.06.2023 17:15 3
Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat hallitusohjelmasta – katso tallenne tilaisuudesta

Hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat ker­toi­vat hal­li­tus­oh­jel­mas­ta – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

16.06.2023 18:05 17
Seuraavatko viinit vahvoja oluita ja siidereitä ruokakauppoihin? Asiantuntijan mielestä hallitusohjelmassa on paha ristiriita

Seu­raa­vat­ko viinit vahvoja oluita ja sii­de­rei­tä ruo­ka­kaup­poi­hin? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on paha ris­ti­rii­ta

16.06.2023 16:28 4
Tilaajille
Saako Suomi seuraavaksi Ruotsin hallituksen?
Kolumni

Saako Suomi seu­raa­vak­si Ruotsin hal­li­tuk­sen?

16.06.2023 14:00 1
Tilaajille
Näin uusi hallitus muuttaisi työelämää: Ansiosidonnainen pienenee kahden kuukauden jälkeen, yksi sairaspäivä palkattomaksi

Näin uusi hal­li­tus muut­tai­si työe­lä­mää: An­sio­si­don­nai­nen pie­ne­nee kahden kuu­kau­den jäl­keen, yksi sai­ras­päi­vä pal­kat­to­mak­si

16.06.2023 13:31 158
Näkökulma: Ministerilistaan haetaan paitsi osaajia, myös alueellisuutta – Uuden hallituksen salkkuruletti on valmis: kokoomukselle ja perussuomalaisille eniten painoa

Nä­kö­kul­ma: Mi­nis­te­ri­lis­taan haetaan paitsi osaa­jia, myös alueel­li­suut­ta – Uuden hal­li­tuk­sen salk­ku­ru­let­ti on valmis: ko­koo­muk­sel­le ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­le eniten painoa

16.06.2023 12:07 6
Tilaajille
Kommentti: Uusi hallitus aloittaa viestintämunauksella – Suomen kuntoon laitosta tiedotetaan perjantaina iltaruuhkan aikaan, aineisto tuttua Iltalehdestä

Kom­ment­ti: Uusi hal­li­tus aloit­taa vies­tin­tä­mu­nauk­sel­la – Suomen kuntoon lai­tos­ta tie­do­te­taan per­jan­tai­na il­ta­ruuh­kan aikaan, ai­neis­to tuttua Il­ta­leh­des­tä

16.06.2023 11:35 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ei kannata käyttää enempää ve­ro­ra­ho­ja di­gi­henk­ka­rei­hin, ra­ha­rei­kiä löytyy var­mas­ti muual­ta­kin

16.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaan si­vis­tys­työn leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­loi­siin opis­ke­li­joi­hin ja yk­si­tyi­siin op­pi­lai­tok­siin

16.06.2023 05:30 4
Tilaajille
"Freedom!" kaikui Säätytalon yläkerrasta, kun seitsemän viikon ennätysneuvottelut saatiin pakettiin – Hallitusohjelma julki perjantaina

"F­ree­dom!" kaikui Sää­ty­ta­lon ylä­ker­ras­ta, kun seit­se­män viikon en­nä­tys­neu­vot­te­lut saatiin pa­ket­tiin – Hal­li­tus­oh­jel­ma julki per­jan­tai­na

15.06.2023 23:04 51
Tilaajille