Hallitusneuvottelut
Tamperelainen Marin torjuu turkulaisten epäilyt, että hän liikenneministerinä vetäisi kotiinpäin

Tam­pe­re­lai­nen Marin torjuu tur­ku­lais­ten epäi­lyt, että hän lii­ken­ne­mi­nis­te­ri­nä vetäisi ko­tiin­päin

06.06.2019 19:41 8
Mika Lintilä haluaa, että keskustan puheenjohtajuudesta käydään kunnon kisa – tuore valtiovarainministeri on huolissaan työvoiman riittävyydestä

Mika Lintilä haluaa, että kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta käydään kunnon kisa – tuore val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri on huo­lis­saan työ­voi­man riit­tä­vyy­des­tä

06.06.2019 19:01 66
Tätä hallitusohjelmaan kirjattu negatiivinen tulovero tarkoittaisi – "Verottajalta voisi saada lisäsumman tienaamiensa työtulojen päälle"

Tätä hal­li­tus­oh­jel­maan kir­jat­tu ne­ga­tii­vi­nen tu­lo­ve­ro tar­koit­tai­si – "Ve­rot­ta­jal­ta voisi saada li­sä­sum­man tie­naa­mien­sa työ­tu­lo­jen päälle"

06.06.2019 16:03 25
Oppositiossa istuva Harkimo äänesti Rinnettä pääministeriksi ja aikoo äänestää myös hallitusohjelman puolesta

Op­po­si­tios­sa istuva Harkimo äänesti Rin­net­tä pää­mi­nis­te­rik­si ja aikoo ää­nes­tää myös hal­li­tus­oh­jel­man puo­les­ta

06.06.2019 14:06 4
Pääministeriksi äänestetty Antti Rinne puolustusministeriksi nousevan Antti Kaikkosen rikostuomiosta: Keskustelin asiasta oikeuskanslerin kanssa

Pää­mi­nis­te­rik­si ää­nes­tet­ty Antti Rinne puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si nou­se­van Antti Kaik­ko­sen ri­kos­tuo­mios­ta: Kes­kus­te­lin asiasta oi­keus­kans­le­rin kanssa

06.06.2019 12:52 43
Näkökulma: Vanhanen odotetusti ehdolla eduskunnan johtoon - Sipilä osoitti joukkuepelin henkeä viime töikseen

Nä­kö­kul­ma: Van­ha­nen odo­te­tus­ti ehdolla edus­kun­nan johtoon - Sipilä osoitti jouk­kue­pe­lin henkeä viime töik­seen

06.06.2019 12:37 2
Antti Rinteen valinta pääministeriksi varmistui – Rinne sai eduskunnan luottamuksen äänin 111–74

Antti Rinteen valinta pää­mi­nis­te­rik­si var­mis­tui – Rinne sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen äänin 111–74

06.06.2019 12:29 5
Suomi saa tänään uuden hallituksen ja vanha hallitus väistyy – näin päivä etenee aamusta iltaan

Suomi saa tänään uuden hal­li­tuk­sen ja vanha hal­li­tus väistyy – näin päivä etenee aamusta iltaan

06.06.2019 07:00 38
Sarkkinen jakaa salkun mielellään – sosiaali- ja terveysministeriksi valittu oululainen kiitti saamastaan luottamuksesta

Sark­ki­nen jakaa salkun mie­lel­lään – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rik­si valittu ou­lu­lai­nen kiitti saa­mas­taan luot­ta­muk­ses­ta

05.06.2019 22:58 126
Hanna Sarkkinen ja Aino-Kaisa Pekonen jakavat sosiaali- ja terveysministerin salkun, Li Anderssonista opetusministeri

Hanna Sark­ki­nen ja Ai­no-Kai­sa Pekonen jakavat so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin salkun, Li An­ders­so­nis­ta ope­tus­mi­nis­te­ri

05.06.2019 21:03 36
Keskusta jakoi ministerisalkkunsa – valtiovarainministeriksi Mika Lintilä, elinkeinoministeriksi Katri Kulmuni

Kes­kus­ta jakoi mi­nis­te­ri­salk­kun­sa – val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si Mika Lin­ti­lä, elin­kei­no­mi­nis­te­rik­si Katri Kulmuni

05.06.2019 18:23 73
IS: Mika Lintilästä uusi valtiovarainministeri

IS: Mika Lin­ti­läs­tä uusi val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri

05.06.2019 11:09 9
Rakennusten kuntotarkastus halutaan lainsäädännön piiriin – "Tavallaan on hyvä, että luodaan laatukriteerit, mutta kuka valvoo sitä"

Ra­ken­nus­ten kun­to­tar­kas­tus ha­lu­taan lain­sää­dän­nön piiriin – "Ta­val­laan on hyvä, että luodaan laa­tuk­ri­tee­rit, mutta kuka valvoo sitä"

05.06.2019 11:07 12
Vihreät julkisti ministerivalintansa: Pekka Haavistosta ulkoministeri, myös Maria Ohisalolle ja Krista Mikkoselle salkut

Vihreät jul­kis­ti mi­nis­te­ri­va­lin­tan­sa: Pekka Haa­vis­tos­ta ul­ko­mi­nis­te­ri, myös Maria Ohi­sa­lol­le ja Krista Mik­ko­sel­le salkut

04.06.2019 22:38 14
Tytti Tuppurainen odottaa ministerinpestiltä verta, hikeä ja ilon kyyneleitä – "Koen, että minulla on valmiudet tähän tehtävään"

Tytti Tup­pu­rai­nen odottaa mi­nis­te­rin­pes­til­tä verta, hikeä ja ilon kyy­ne­lei­tä – "Koen, että minulla on val­miu­det tähän teh­tä­vään"

04.06.2019 22:37 8
Timo Harakka nousi yllättäen työministeriksi, Antti Lindtman kieltäytyi hänelle tarjotusta ministeripaikasta – tässä ovat SDP:n ministerit

Timo Harakka nousi yl­lät­täen työ­mi­nis­te­rik­si, Antti Lindt­man kiel­täy­tyi hänelle tar­jo­tus­ta mi­nis­te­ri­pai­kas­ta – tässä ovat SDP:n mi­nis­te­rit

04.06.2019 18:45 14
Pohjois-Suomeen uuden hallituksen ensimmäinen ministerinsalkku: Tytti Tuppurainen valittiin eurooppaministeriksi

Poh­jois-Suo­meen uuden hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen mi­nis­te­rin­salk­ku: Tytti Tup­pu­rai­nen va­lit­tiin eu­roop­pa­mi­nis­te­rik­si

04.06.2019 18:31 33
Keskustan Antti Kaikkonen ei vahvista nimitystään valtiovarainministeriksi: "Arvailuja on ilma sakeana"

Kes­kus­tan Antti Kaik­ko­nen ei vah­vis­ta ni­mi­tys­tään val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "Ar­vai­lu­ja on ilma sa­kea­na"

04.06.2019 15:39 17
Rinteen hallitus hioi legendaarisessa Korpilammen hotellissa yhteistyötä – Aikaa jäi ryhmätöiden ohella saunomiseen ja karaokeen

Rinteen hal­li­tus hioi le­gen­daa­ri­ses­sa Kor­pi­lam­men ho­tel­lis­sa yh­teis­työ­tä – Aikaa jäi ryh­mä­töi­den ohella sau­no­mi­seen ja ka­rao­keen

04.06.2019 14:00 2
Tynkkynen tyrmistyi tavoitteesta palauttaa ruotsi kirjoituksiin pakolliseksi aineeksi – ”Sapettaa älyttömän paljon”

Tynk­ky­nen tyr­mis­tyi ta­voit­tees­ta pa­laut­taa ruotsi kir­joi­tuk­siin pa­kol­li­sek­si ai­neek­si – ”Sa­pet­taa älyt­tö­män paljon”

03.06.2019 18:02 241