Rakentaminen: Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa

Asuntokauppa: Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat

Luonto: Tyr­nä­vä­läi­sen Raimo Ala­ta­lon mök­ki­ran­nas­sa odotti jäiden läh­det­tyä raa­toyl­lä­tys

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hallitusneuvottelut
Viimeisin 12 tuntia
Pohjoista ohjelmaa lobattiin keskiviikkona hallitusneuvotteluissa –"Emme ole yksittäisten tiepätkien asialla, vaan aidosti suuremman strategisen kokonaisuuden äärellä"

Poh­jois­ta oh­jel­maa lo­bat­tiin kes­ki­viik­ko­na hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa –"Emme ole yk­sit­täis­ten tie­pät­kien asial­la, vaan aidosti suu­rem­man stra­te­gi­sen ko­ko­nai­suu­den ää­rel­lä"

31.05.2023 21:28
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta ja turvaa hy­vin­voin­tia – seu­raa­van hal­li­tuk­sen käyn­nis­tet­tä­vä val­tio­neu­vos­to­ta­soi­nen Poh­joi­sen ohjelma

31.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Orpon kabinetin synnytystuskat eivät ole ohi, sillä jo tähänastiset kompromissit koettelevat mukana olevien puolueiden jäseniä ja kannattajia
Pääkirjoitus

Orpon ka­bi­ne­tin syn­ny­tys­tus­kat eivät ole ohi, sillä jo tä­hän­as­ti­set komp­ro­mis­sit koet­te­le­vat mukana olevien puo­luei­den jäseniä ja kan­nat­ta­jia

29.05.2023 20:00 15
Tilaajille
Näkökulma: Oikeistonelikon yhteinen talousnäkemys kiihdyttää loppusuoralle – Riitelyn jälkeen rohtoja haetaan Suomen talouden synkkään tilaan

Nä­kö­kul­ma: Oi­keis­toneli­kon yh­tei­nen ta­lous­nä­ke­mys kiih­dyt­tää lop­pu­suo­ral­le – Rii­te­lyn jälkeen rohtoja haetaan Suomen ta­lou­den synk­kään tilaan

29.05.2023 17:08 47
Tilaajille
Orpo ja Purra eivät lupaa nopeaa loppua, kun Säätytalossa alkoi viides neuvotteluviikko: "Juhannukseen on onneksi monta viikkoa"

Orpo ja Purra eivät lupaa nopeaa loppua, kun Sää­ty­ta­los­sa alkoi viides neu­vot­te­lu­viik­ko: "Ju­han­nuk­seen on onneksi monta viik­koa"

29.05.2023 13:48 16
Orpo: Sopu on löytynyt ja hallitusneuvottelut jatkuvat maanantaina – Purran mukaan maahanmuuttopaperin oleelliset kysymykset pysyivät muuttumattomina

Orpo: Sopu on löy­ty­nyt ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat maa­nan­tai­na – Purran mukaan maa­han­muut­to­pa­pe­rin oleel­li­set ky­sy­myk­set py­syi­vät muut­tu­mat­to­mi­na

27.05.2023 18:16 98
Kommentti: Rkp yliarvioi mahtinsa – Puolue sai korjattua kirjauksia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen oppositioon

Kom­ment­ti: Rkp yli­ar­vioi mah­tin­sa – Puolue sai kor­jat­tua kir­jauk­sia, mutta liika rohkeus voi vielä syöstä sen op­po­si­tioon

27.05.2023 18:31 13
Tilaajille
Rkp hyväksyi ilmastopaperin, mutta ei maahanmuuttolinjauksia – Henriksson: "Haluamme jatkaa neuvotteluja maahanmuutosta"

Rkp hy­väk­syi il­mas­to­pa­pe­rin, mutta ei maa­han­muut­to­lin­jauk­sia – Hen­riks­son: "Ha­luam­me jatkaa neu­vot­te­lu­ja maa­han­muu­tos­ta"

27.05.2023 15:48 15
Tilaajille
RKP haluaa jatkaa keskusteluja maahanmuuttolinjauksista, puolue ei hyväksy pohjapaperia sellaisenaan

RKP haluaa jatkaa kes­kus­te­lu­ja maa­han­muut­to­lin­jauk­sis­ta, puolue ei hyväksy poh­ja­pa­pe­ria sel­lai­se­naan

27.05.2023 15:39 22
Näkökulma: Säätytalolla salamoi ja kenttä kiittää – perussuomalaiset päätti osoittaa, ettei apupuolueen pesti sovi

Nä­kö­kul­ma: Sää­ty­ta­lol­la salamoi ja kenttä kiittää – pe­rus­suo­ma­lai­set päätti osoit­taa, ettei apu­puo­lueen pesti sovi

27.05.2023 06:30 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus ovat si­joi­tuk­sia tu­le­vai­suu­teen

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Rkp nousi ratkaisijan asemaan hallitusneuvotteluiden jatkon kannalta – Puolueen neuvotteluryhmä ei hyväksynyt saavutettua maahanmuuttoratkaisua

Rkp nousi rat­kai­si­jan asemaan hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den jatkon kan­nal­ta – Puo­lueen neu­vot­te­lu­ryh­mä ei hy­väk­sy­nyt saa­vu­tet­tua maa­han­muut­to­rat­kai­sua

26.05.2023 19:57 14
Tilaajille
Maahanmuutto ja ilmastoasiat on käsitelty hallitusneuvotteluissa, RKP:n kantaa odotetaan vielä – Orpo: "Kaikki ovat joutunet joustamaan"

Maa­han­muut­to ja il­mas­to­asiat on kä­si­tel­ty hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, RKP:n kantaa odo­te­taan vielä – Orpo: "Kaikki ovat jou­tu­net jous­ta­maan"

26.05.2023 19:50 35
Purra antoi takarajan: Kello 18:aan mennessä pitää tulla valmista maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä tai neuvottelut katkeavat

Purra antoi ta­ka­ra­jan: Kello 18:aan men­nes­sä pitää tulla val­mis­ta maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­myk­sis­sä tai neu­vot­te­lut kat­kea­vat

26.05.2023 12:03 34
Tilaajille
Petteri Orpo: Ilmastoasioissa edistytty hallitusneuvotteluissa, maahanmuuttopöytä pyysi lisäaikaa huomiseen

Petteri Orpo: Il­mas­to­asiois­sa edis­tyt­ty hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, maa­han­muut­to­pöy­tä pyysi li­sä­ai­kaa huo­mi­seen

25.05.2023 20:13 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tekeekö  uusi hallitus jotain hyvinvointialueille? Pohjoiset hyvinvointialuejohtajat torjuvat ajatukset hyvinvointialueiden vähentämisestä – Rakennerumban sijaan toivotaan työrauhaa

Tekeekö uusi hal­li­tus jotain hy­vin­voin­tia­lueil­le? Poh­joi­set hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jat tor­ju­vat aja­tuk­set hy­vin­voin­ti­aluei­den vä­hen­tä­mi­ses­tä – Ra­ken­ne­rum­ban sijaan toi­vo­taan työ­rau­haa

24.05.2023 18:00 38
Tilaajille
Orpo odottaa tilannetietoa ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä torstai-iltana

Orpo odottaa ti­lan­ne­tie­toa il­mas­to- ja maa­han­muut­to­pöy­dis­tä tors­tai-il­ta­na

24.05.2023 17:01 5
Näkökulma: Perussuomalaisten parjaaman "viherhumpan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden miljardin euron tuulivoimasijoitus tanskalaisten kanssa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten par­jaa­man "vi­her­hum­pan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden mil­jar­din euron tuu­li­voi­ma­si­joi­tus tans­ka­lais­ten kanssa

24.05.2023 16:30 54
Tilaajille
Orpo: Pitkät päivät otetaan käyttöön – Purra uskoo maahanmuuton ja ilmastoasioiden olevan ratkaisevia

Orpo: Pitkät päivät otetaan käyt­töön – Purra uskoo maa­han­muu­ton ja il­mas­to­asioi­den olevan rat­kai­se­via

24.05.2023 11:26 35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki ylevä on toki sal­lit­tua – suo­ma­lai­set ovat tun­nol­li­sia to­teut­ta­maan an­net­tu­ja käskyjä

24.05.2023 05:30
Tilaajille