Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähkönmyynti
Kuluttajariitalautakunta linjaa – tällainen on kohtuuton sähkösopimuksen hinnan korotus

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta linjaa – täl­lai­nen on koh­tuu­ton säh­kö­so­pi­muk­sen hinnan korotus

22.06.2023 17:54
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

26.04.2023 05:00 14
Tilaajille
Sähkömarkkinalain muutos vahvistettiin – sähköasiakkaalle luvassa lisää oikeuksia

Säh­kö­mark­ki­na­lain muutos vah­vis­tet­tiin – ­säh­köa­siak­kaal­le luvassa lisää oi­keuk­sia

23.03.2023 18:50 4
Sähköbisnes vaatii kilpailua – ehdotus pelkän pörssisähkön myynnistä kaikille saa tutkijalta tyrmäyksen

Säh­kö­bis­nes vaatii kil­pai­lua – ehdotus pelkän pörs­si­säh­kön myyn­nis­tä kai­kil­le saa tut­ki­jal­ta tyr­mäyk­sen

28.01.2023 16:00 22
Tilaajille
Sähkön hintarallista syntyy pian markkinoille uudenlaisia sähkötuotteita – Kaikki yhtiöt joutuvat tässä tilanteessa miettimään tuotteistuksiaan, sanoo Oomin toimitusjohtaja

Sähkön hin­ta­ral­lis­ta syntyy pian mark­ki­noil­le uu­den­lai­sia säh­kö­tuot­tei­ta – Kaikki yhtiöt jou­tu­vat tässä ti­lan­tees­sa miet­ti­mään tuot­teis­tuk­siaan, sanoo Oomin toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.11.2022 06:00 55
Tilaajille
Kokkolan Energia irtisanoo toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset muualta kuin Kokkolan kaupungin alueelta

Kok­ko­lan Energia ir­ti­sa­noo tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevat säh­kö­so­pi­muk­set muualta kuin Kok­ko­lan kau­pun­gin alueel­ta

09.09.2022 14:28 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­myyn­ti­yh­tiön "luo­vaa" lii­ke­toi­min­taa

25.01.2022 05:00 5
Tilaajille
IL: Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hintakattosopimuksia kuluttajille – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hintakaton

IL: Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää Oomin toimia: Yhtiö myi sähkön hin­ta­kat­to­so­pi­muk­sia ku­lut­ta­jil­le – kun sähkön hinta ampaisi ylös, Oomi lopetti hin­ta­ka­ton

06.01.2022 13:40 101
Tilaajille
KKV varoittaa: Sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman entiset asiakkaat saaneet aiheettomia perintäkirjeitä

KKV va­roit­taa: Säh­kö­yh­tiö Fi-Ner­gy Voiman entiset asiak­kaat saaneet ai­heet­to­mia pe­rin­tä­kir­jei­tä

17.09.2021 17:49 8
Kuluttaja-asiamies esittää: Sähkön ennakkolaskutus kiellettävä ja puhelinmyynnin sääntöjä tarkennettava – "Ovat aiheuttaneet asiakkaille kohtuuttoman paljon päänvaivaa"

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esit­tää: Sähkön en­nak­ko­las­ku­tus kiel­let­tä­vä ja pu­he­lin­myyn­nin sään­tö­jä tar­ken­net­ta­va – "Ovat ai­heut­ta­neet asiak­kail­le koh­tuut­to­man paljon pään­vai­vaa"

27.08.2021 10:16 14
Kolmea sähköyhtiötä epäillään jopa 6,5 miljoonan euron veropetoksista – poliisi: "Yrityksen tappiollista toimintaa on rahoitettu asiakkailta perityillä arvonlisäveroilla"

Kolmea säh­kö­yh­tiö­tä epäil­lään jopa 6,5 mil­joo­nan euron ve­ro­pe­tok­sis­ta – po­lii­si: "Y­ri­tyk­sen tap­piol­lis­ta toi­min­taa on ra­hoi­tet­tu asiak­kail­ta pe­ri­tyil­lä ar­von­li­sä­ve­roil­la"

28.05.2021 16:05 4
Tilaajille
Oulun Energia laskee sähkönsiirtohintoja heinäkuussa – "Hintojen laskun taustalla sähköverkon investoinneilla saavutettu korkea toimitusvarmuus"

Oulun Energia laskee säh­kön­siir­to­hin­to­ja hei­nä­kuus­sa – "Hin­to­jen laskun taus­tal­la säh­kö­ver­kon in­ves­toin­neil­la saa­vu­tet­tu korkea toi­mi­tus­var­muus"

28.05.2021 10:46 7
Tilaajille
Poliisi tutkii sähkönmyyntiyhtiöön liittyviä törkeitä veropetosepäilyjä – Tutkinnanjohtaja: 6,5 miljoonan euron rikoshyöty on poikkeuksellisen suuri

Poliisi tutkii säh­kön­myyn­tiyh­tiöön liit­ty­viä tör­kei­tä ve­ro­pe­tos­epäi­ly­jä – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: 6,5 mil­joo­nan euron ri­kos­hyö­ty on poik­keuk­sel­li­sen suuri

19.05.2021 19:05 4
Laskutustietojen muutoksesta on koitunut ongelmia sähkönmyyntiyhtiö Oomin asiakkaille – "Eri pankeilla on eri käytäntöjä"

Las­ku­tus­tie­to­jen muu­tok­ses­ta on koi­tu­nut on­gel­mia säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomin asiak­kail­le – "Eri pan­keil­la on eri käy­tän­tö­jä"

23.01.2021 11:35 16
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi perintäyhtiölle varoituksen liian suurista perimiskuluista – kysyimme: mitä varoitus oikeastaan tarkoittaa?

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pe­rin­tä­yh­tiöl­le va­roi­tuk­sen liian suu­ris­ta pe­ri­mis­ku­luis­ta – ky­syim­me: mitä va­roi­tus oi­keas­taan tar­koit­taa?

18.01.2021 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mök­ki­läis­ten säh­kö­ku­lut älyt­tö­mäl­lä tasolla

06.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Oulussa sähköä myy nyt Oomi – kysyimme, onko uusi nimi hämmentänyt Oulun Energian asiakkaita

Oulussa sähköä myy nyt Oomi – ky­syim­me, onko uusi nimi häm­men­tä­nyt Oulun Ener­gian asiak­kai­ta

26.05.2020 12:47 18
Tilaajille