Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Säh­kö­mark­ki­na­lain muutos vah­vis­tet­tiin – ­säh­köa­siak­kaal­le luvassa lisää oi­keuk­sia

Lainmuutoksen myötä sähköasiakas saa lisää oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille.
Lainmuutoksen myötä sähköasiakas saa lisää oikeuksia ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille.
Kuva: Jussi Leinonen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti torstaina sähkömarkkinalain muutosta koskevan lain, työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa.

Samalla vahvistettiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, energiavirastosta annetun lain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muutokset. Uusina lakeina vahvistettiin lait sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä ja energiamarkkinariitalautakunnasta.

Sähkömarkkinalain muutoksella pannaan toimeen työ- ja elinkeinoministeriön esittämiä toimia älykkäästä sähköjärjestelmästä, mikä täydentää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille.

– Lakiin sisällytetään myös toimenpiteitä, joilla ehkäistäisiin kuluttajiin kohdistuvia epäasiallisia sopimus- ja markkinointikäytäntöjä sähkön vähittäismarkkinoilla, tiedotteessa kerrotaan.

Sähköasiakkaalle lisää oikeuksia

Pörssisähkösopimuksen solmiminen edellyttäisi loppukäyttäjän nimenomaista tahdonilmaisua. Pelkkä puhelinmyynnissä annettu suullinen suostumus ei riittäisi sopimuksen syntymiseen, ja säännöksen vastainen sopimus olisi jatkossa mitätön.

Ennakkolaskutuksen käyttö sähkön vähittäismyynnissä ehdotetaan rajattavaksi asiakaskohtaisten luottoriskien hallintatarkoituksiin.

Eduskuntakäsittelyssä sähkömarkkinalakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan sähkön vähittäismyyjien on tarjottava omalla alueellaan useita erilaisia sopimustyyppejä kuluttajille ja toimitusvelvollisuuden piirissä oleville pienille yrityksille.

Sähköntoimitussopimusten vertailusivustosta säädetty laki antaa Energiavirastolle toimivallan rajoittaa sivuston käyttöä määräajaksi, jos vähittäismyyjä antaa sivustolle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa myyntitarjouksistaan. Vertailuvälineenä toimii jatkossakin viraston pitkään ylläpitämä internet-sivusto.

Sähkömarkkinadirektiivin tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua koskevat uudet menettelyt annetaan uudelle energiamarkkinariitalautakunnalle. Se käsittelee sähköalan yritysten ja niiden yritysasiakkaiden sähkösopimuksiin liittyviä riitoja.

Sähkömarkkinalakiin lisätään säännökset asiakkaan sähköntoimittajasta itsenäisen aggregaattorin markkinoille pääsystä sähköjärjestelmän joustoresurssien saatavuuden lisäämiseksi.

Laki kieltää myös verkonhaltijoita harjoittamasta energiavarastoliiketoimintaa. Energiavirasto myöntää verkonhaltijalle luvan omistaa ja käyttää energiavarastoa, joka katsotaan kiinteäksi verkkokomponentiksi.

Lisäksi virasto voi myöntää poikkeuksia omistaa ja käyttää energiavarastoja, joita käytetään vain kanta- tai jakeluverkon varman ja luotettavan käytön varmistamiseen. Jakeluverkonhaltijan harjoittama sähköajoneuvojen latausliiketoiminta kielletään.

Lakimuutoksilla kansalliseen lainsäädäntöön tehdään EU:n vuonna 2019 antaman sähkömarkkinadirektiivin edellyttämät muutokset. Direktiivin tavoitteena on muun muassa mukauttaa sähkökaupan sääntöjä kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua sähköntuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita.