Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Sähkö
Viimeisin 4 tuntia
Energiavirasto: Lumo Energia lopettaa, asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä

Ener­gia­vi­ras­to: Lumo Energia lo­pet­taa, asiak­kai­den et­sit­tä­vä uusi säh­kön­myy­jä vii­py­mät­tä

13:21
Kuukausi
Aurinkopaneelien aiheuttaman autotallipalon syttymissyyksi vahvistui turvakytkin Ylivieskassa –  "Aurinkovoimalaa ei pystytä sammuttamaan turvallisesti"

Au­rin­ko­pa­nee­lien ai­heut­ta­man au­to­tal­li­pa­lon syt­ty­mis­syyk­si vah­vis­tui tur­va­kyt­kin Yli­vies­kas­sa – "Au­rin­ko­voi­ma­laa ei pystytä sam­mut­ta­maan tur­val­li­ses­ti"

15.08.2022 06:00 19
Tilaajille
IL: Fortum seisottaa voimalaitostaan, vaikka sähkön hinta on pilvissä – oululaisministeri Tuppurainen pyytänyt selvitystä

IL: Fortum sei­sot­taa voi­ma­lai­tos­taan, vaikka sähkön hinta on pil­vis­sä – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

11.08.2022 12:14 69
Kuluttajaliitto kehottaa kilpailuttamaan sähkösopimuksen ennen talvea – katso tästä vinkit sopimusten vertailuun

Ku­lut­ta­ja­liit­to ke­hot­taa kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen ennen talvea – katso tästä vinkit so­pi­mus­ten ver­tai­luun

08.08.2022 08:43 18
Yle: Osa Lumo Energian asiakkaiden sopimuksista päättyy elokuun lopussa

Yle: Osa Lumo Ener­gian asiak­kai­den so­pi­muk­sis­ta päättyy elokuun lopussa

02.08.2022 16:42 4
Sähkösopimuksen uusijaa odottaa nyt moninkertaisesti kalliimpi kilowattitunnin hinta – Kalevan lukijat tinkivät saunan lämmityksestä ja harkitsevat aurinkopaneeleita

Säh­kö­so­pi­muk­sen uusijaa odottaa nyt mo­nin­ker­tai­ses­ti kal­liim­pi ki­lo­wat­ti­tun­nin hinta – Kalevan lukijat tin­ki­vät saunan läm­mi­tyk­ses­tä ja har­kit­se­vat au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

27.07.2022 18:00 60
Tilaajille
Sähköyhtiö Lumo Energia lopettaa toimintansa – nykyisille asiakkaille jatketaan sähköntoimitusta toistaiseksi normaalisti

Säh­kö­yh­tiö Lumo Energia lo­pet­taa toi­min­tan­sa – ­ny­kyi­sil­le asiak­kail­le jat­ke­taan säh­kön­toi­mi­tus­ta tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti

27.07.2022 16:24 1
Kerro meille: Miten energian hinnan nousu on vaikuttanut sinun kotonasi?

Kerro meille: Miten ener­gian hinnan nousu on vai­kut­ta­nut sinun ko­to­na­si?

27.07.2022 15:40 95
Grahn-Laasonen vaatii nopeita avauksia ydinvoimahankkeiden lisäämiseksi – "Ennen kaikkea huolestuttaa sähkön hintojen nousu talvella"

Grahn-Laa­so­nen vaatii nopeita avauk­sia ydin­voi­ma­hank­kei­den li­sää­mi­sek­si – "Ennen kaikkea huo­les­tut­taa sähkön hin­to­jen nousu tal­vel­la"

22.07.2022 18:30 15
Tilaajille
Vanhemmat
Elinkeinoministeri Mika Lintilä kumoaa uhkakuvia kotitalouksien sähköjen katkaisemisesta – Olkiluoto 3 pääsee ajamaan sähköä verkkoon täydellä teholla jo syyskuussa

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä kumoaa uh­ka­ku­via ko­ti­ta­louk­sien säh­kö­jen kat­kai­se­mi­ses­ta – Ol­ki­luo­to 3 pääsee ajamaan sähköä verk­koon täy­del­lä teholla jo syys­kuus­sa

14.07.2022 17:08 35
Tilaajille
Kun sähköntuonti Venäjältä lakkasi, Kemijoesta puskettiin kaikki mitä irti lähti – tulevaisuudessa sähkön säätely muuttuu sekuntipeliksi ja siksi voimayhtiö kokeilee uudenlaista sähkövarastoa

Kun säh­kön­tuon­ti Ve­nä­jäl­tä lak­ka­si, Ke­mi­joes­ta pus­ket­tiin kaikki mitä irti lähti – tu­le­vai­suu­des­sa sähkön säätely muuttuu se­kun­ti­pe­lik­si ja siksi voi­ma­yh­tiö ko­kei­lee uu­den­lais­ta säh­kö­va­ras­toa

19.05.2022 13:14 19
Tilaajille
Suomi ostaa eniten venäläistä sähköä koko EU:ssa – poliittinen päätös miljoonien eurojen tuonnin lopettamisesta puuttuu

Suomi ostaa eniten ve­nä­läis­tä sähköä koko EU:ssa – po­liit­ti­nen päätös mil­joo­nien eurojen tuonnin lo­pet­ta­mi­ses­ta puuttuu

29.04.2022 16:30 44
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 40
Tilaajille
Nallikarin Frozen People -festarin energiakokeilu tuotti 2,6 kilowattituntia sähköä – koko tapahtuman omavaraisuus vaatii kymmenen kertaa suuremman voimalan

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ta­rin ener­gia­ko­kei­lu tuotti 2,6 ki­lo­wat­ti­tun­tia sähköä – koko ta­pah­tu­man oma­va­rai­suus vaatii kym­me­nen kertaa suu­rem­man voi­ma­lan

01.04.2022 13:27 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Nivalan polttavaksi käynyt kysymys sähkön hankinnasta ratkaistiin

Vanha Kaleva: Nivalan polt­ta­vak­si käynyt kysymys sähkön han­kin­nas­ta rat­kais­tiin

22.03.2022 10:00
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Venäjän mahdollisista energiarajoitteista ei suuria ongelmia Suomelle

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Venäjän mah­dol­li­sis­ta ener­gia­ra­joit­teis­ta ei suuria on­gel­mia Suo­mel­le

28.02.2022 13:49 8
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Tykkylumi ja lauhtuva sää aiheuttivat vikasuman sähkönjakelussa Kainuussa –  Kymmenittäin asentajia ja metsureita urakoi korjaustöissä

Tyk­ky­lu­mi ja lauh­tu­va sää ai­heut­ti­vat vi­ka­su­man säh­kön­ja­ke­lus­sa Kai­nuus­sa – Kym­me­nit­täin asen­ta­jia ja met­su­rei­ta urakoi kor­jaus­töis­sä

13.01.2022 14:08 3
Tilaajille
Sähkökatko ja virtapiikki aiheuttivat ongelmia Pyhännän vedenjakeluun ja lämpökeskukseen – "posaus" rikkoi laitteistoja ja kodinkoneita

Säh­kö­kat­ko ja vir­ta­piik­ki ai­heut­ti­vat on­gel­mia Py­hän­nän ve­den­ja­ke­luun ja läm­pö­kes­kuk­seen – "po­saus" rikkoi lait­teis­to­ja ja ko­din­ko­nei­ta

12.01.2022 20:26 1
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid parantaa sähkönsiirtokykyä Iin ja Oulun välillä uudella voimajohdolla –  Taustalla tuulivoiman tuotannon kasvu

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid pa­ran­taa säh­kön­siir­to­ky­kyä Iin ja Oulun välillä uudella voi­ma­joh­dol­la – Taus­tal­la tuu­li­voi­man tuo­tan­non kasvu

20.12.2021 13:47 7