Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Sähköyhtiöt
KKV varoittaa taas sähköyhtiö 365 Hankinnasta: Yhtiö vienyt perusteetta käräjille satoja ihmisiä – "Yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka"

KKV va­roit­taa taas säh­kö­yh­tiö 365 Han­kin­nas­ta: Yhtiö vienyt pe­rus­teet­ta kä­rä­jil­le satoja ihmisiä – "Yk­sit­täi­sel­le ku­lut­ta­jal­le vakava paikka"

28.11.2022 14:32 1
Kuluttajaliitto vetoaa sähköyhtiöihin, jotta sähkölaskujen kanssa pulaan joutuneet saisivat lisää maksuaikaa

Ku­lut­ta­ja­liit­to vetoaa säh­köyh­tiöi­hin, jotta säh­kö­las­ku­jen kanssa pulaan jou­tu­neet sai­si­vat lisää mak­su­ai­kaa

30.09.2022 07:44 8
Aiheettomista laskuista tunnettu sähköyhtiö yritti karhuta oikeusteitse lähes 17 000 euron sähkölaskuja – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Ai­heet­to­mis­ta las­kuis­ta tun­net­tu säh­kö­yh­tiö yritti karhuta oi­keus­teit­se lähes 17 000 euron säh­kö­las­ku­ja – ho­vi­oi­keus ei myön­tä­nyt jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa

28.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Taas kaatui sähkönmyyntiyhtiö – Kotkassa perustettu Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen, asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä pian

Taas kaatui säh­kön­myyn­ti­yh­tiö – Kot­kas­sa pe­rus­tet­tu Karhu Voima jätti kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen, asiak­kai­den et­sit­tä­vä uusi säh­kön­myy­jä pian

19.09.2022 13:53 8
Sähköyhtiö alkoi periä määräaikaisen sopimuksen tehneiltä asiakkailta datahub-maksuja – kuluttaja-asiamies teki ryhmävalituksen

Säh­kö­yh­tiö alkoi periä mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen teh­neil­tä asiak­kail­ta da­ta­hub-mak­su­ja – ku­lut­ta­ja-asia­mies teki ryh­mä­va­li­tuk­sen

16.09.2022 10:34 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tästä tulee julma talvi – ener­gia­krii­si aloit­taa mel­kein­pä jo­kai­sen val­ta­kun­nal­li­sen uutisen

14.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Kokkolan Energia irtisanoo toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset muualta kuin Kokkolan kaupungin alueelta

Kok­ko­lan Energia ir­ti­sa­noo tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevat säh­kö­so­pi­muk­set muualta kuin Kok­ko­lan kau­pun­gin alueel­ta

09.09.2022 14:28 16
Kansalaisaloite haluaa sähkön kuluttajahinnan kohtuulliselle tasolle – Oulun yliopiston professori välttäisi hätiköityjä ratkaisuja, pelkkä kuluttajahinnan suitsiminen voisi pahentaa tilannetta

Kan­sa­lais­aloi­te haluaa sähkön ku­lut­ta­ja­hin­nan koh­tuul­li­sel­le tasolle – Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri vält­täi­si hä­ti­köi­ty­jä rat­kai­su­ja, pelkkä ku­lut­ta­ja­hin­nan suit­si­mi­nen voisi pa­hen­taa ti­lan­net­ta

06.09.2022 18:00 51
Tilaajille
Ongelmiin joutunut Fortum saa valtiolta yli kahden miljardin lainan – näin oululainen vastuuministeri Tytti Tuppurainen kommentoi

On­gel­miin jou­tu­nut Fortum saa val­tiol­ta yli kahden mil­jar­din lainan – näin ou­lu­lai­nen vas­tuu­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kom­men­toi

06.09.2022 15:47 6
Vanhanen: Sähköyhtiöiden kriisipaketti eduskuntaan jo tällä viikolla – lopullinen käsittely menee kuitenkin ensi viikon alkuun

Van­ha­nen: Säh­kö­yh­tiöi­den krii­si­pa­ket­ti edus­kun­taan jo tällä vii­kol­la – lo­pul­li­nen kä­sit­te­ly menee kui­ten­kin ensi viikon alkuun

05.09.2022 12:47 4
Valtio aikoo rahoittaa energiayhtiöitä massiivisella jopa 10 miljardin laina- ja takauspaketilla – Saarikko: Enimmillään takauksia voi tarvita noin 30 yhtiötä

Valtio aikoo ra­hoit­taa ener­gia­yh­tiöi­tä mas­sii­vi­sel­la jopa 10 mil­jar­din laina- ja ta­kaus­pa­ke­til­la – Saa­rik­ko: Enim­mil­lään ta­kauk­sia voi tarvita noin 30 yhtiötä

04.09.2022 18:57 79
KKV: Osa lopettavan Lumo Energian asiakkaista voi hakea korvauksia sähkösopimustensa purkamisesta kesken kauden

KKV: Osa lo­pet­ta­van Lumo Ener­gian asiak­kais­ta voi hakea kor­vauk­sia säh­kö­so­pi­mus­ten­sa pur­ka­mi­ses­ta kesken kauden

26.08.2022 10:34 3
Energiavirasto: Lumo Energia lopettaa, asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä viipymättä

Ener­gia­vi­ras­to: Lumo Energia lo­pet­taa, asiak­kai­den et­sit­tä­vä uusi säh­kön­myy­jä vii­py­mät­tä

18.08.2022 13:21
Yle: Osa Lumo Energian asiakkaiden sopimuksista päättyy elokuun lopussa

Yle: Osa Lumo Ener­gian asiak­kai­den so­pi­muk­sis­ta päättyy elokuun lopussa

02.08.2022 16:42 4
Sähkösopimuksen uusijaa odottaa nyt moninkertaisesti kalliimpi kilowattitunnin hinta – Kalevan lukijat tinkivät saunan lämmityksestä ja harkitsevat aurinkopaneeleita

Säh­kö­so­pi­muk­sen uusijaa odottaa nyt mo­nin­ker­tai­ses­ti kal­liim­pi ki­lo­wat­ti­tun­nin hinta – Kalevan lukijat tin­ki­vät saunan läm­mi­tyk­ses­tä ja har­kit­se­vat au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

27.07.2022 18:00 62
Tilaajille
Sähköyhtiö Lumo Energia lopettaa toimintansa – nykyisille asiakkaille jatketaan sähköntoimitusta toistaiseksi normaalisti

Säh­kö­yh­tiö Lumo Energia lo­pet­taa toi­min­tan­sa – ­ny­kyi­sil­le asiak­kail­le jat­ke­taan säh­kön­toi­mi­tus­ta tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti

27.07.2022 16:24 1
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön hinta tup­laan­tuu uudessa so­pi­muk­ses­sa

31.03.2022 05:00 6
Tilaajille
Kolmea sähköyhtiötä epäillään jopa 6,5 miljoonan euron veropetoksista – poliisi: "Yrityksen tappiollista toimintaa on rahoitettu asiakkailta perityillä arvonlisäveroilla"

Kolmea säh­kö­yh­tiö­tä epäil­lään jopa 6,5 mil­joo­nan euron ve­ro­pe­tok­sis­ta – po­lii­si: "Y­ri­tyk­sen tap­piol­lis­ta toi­min­taa on ra­hoi­tet­tu asiak­kail­ta pe­ri­tyil­lä ar­von­li­sä­ve­roil­la"

28.05.2021 16:05 4
Tilaajille
Oulun Energia laskee sähkönsiirtohintoja heinäkuussa – "Hintojen laskun taustalla sähköverkon investoinneilla saavutettu korkea toimitusvarmuus"

Oulun Energia laskee säh­kön­siir­to­hin­to­ja hei­nä­kuus­sa – "Hin­to­jen laskun taus­tal­la säh­kö­ver­kon in­ves­toin­neil­la saa­vu­tet­tu korkea toi­mi­tus­var­muus"

28.05.2021 10:46 7
Tilaajille